Results overview: Found 207 records in 0.02 seconds.
Course materials, 207 records found
Course materials 207 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 107.8 KB Malalties neurodegeneratives i demències [101711] / Fontanals Muñoz, Ingrid ; Pascual Sedano, Berta ; Martí Fàbregas, Joan ; Auge Domenech, Laura ; Pagonabarraga Mora, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El temari inclou les principals malalties neurodegeneratives que determinen trastorns cognitius i del llenguatge tant en població infantil com adulta i prepara als alumnes per a l'estudi sistemàtic de la patologia del llenguatge i els trastorns neuropsicològics originats per aqeustes malalties neurodegenerative si que inclouen fonamentalment les demències i la malaltia de pàrkinson i parkinsonismes, s'han inclòs altres processos neurològics d'interès per a l'alumne que poden implicar afectació de la cognició, el llenguatge i/o la parla com ictus, epilèpsia, esclerosi múltiple i tce entre d'altres. [...]
The syllabus includes the main neurodegenerative diseases that determine cognitive and language disorders in both children and adults, and prepares students for the systematic study of language pathology and accompanying neuropsychological disorders caused by these diseases, introducing them into special rehabilitation techniques. [...]
El plan de estudios recoge las principales enfermedades neurodegenerativas que determinan los trastornos cognitivos y del lenguaje tanto en niños como en adultos, y prepara a los alumnos para el estudio sistemático de la patología del lenguaje y los trastornos neuropsicológicos acompañantes causados por estas enfermedades, introduciéndolos en técnicas especiales de rehabilitación. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
2.
6 p, 109.5 KB Prevenció neurofoniàtrica en geriatria [101692] / Sauca Balart, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
- L'alumnat assolirà els coneixements base necessaris sobre la Veu i la parla, l'anatomofisiologia aplicada i la terapèutica logopèdica de veu bàsiques. - L'alumnat aprenderà a fer una anamnesi i exploració de la Veu especifíques per a gent gran, tenint en compte totes les variables pròpies que es relacionen amb aquesta població. [...]
Students will gain the necessary basic knowledge about Voice and Speech, Applied Pathology and Speech Therapy and Basic Speech Therapy. Students will learn to make a specific anamnesis and exploration of the voice for the elderly, taking into account all the variables that are related to this population. [...]
El alumnado alcanzará los conocimientos base necesarios sobre la Voz y el habla, la anatomofisiología aplicada y la terapéutica logopédica de voz básicas. El alumnado aprenderà a hacer una anamnesis y exploración de la Voz especificas para personas mayores, teniendo en cuenta todas las variables propias que se relacionan con esta población. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
3.
8 p, 121.4 KB Pràcticum III [104191] / Pallarés Parejo, Susana ; Lorente Guerrero, Juan ; Subirà Álvarez, Susanna ; Aparici Aznar, Melina ; Clavé i Civit, Pedro ; Piña, Joan ; Fuentes Cabrera, Juan Fernando ; Naches Solsona, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu fonamental és completar la formació dels estudiants en situacions pràctiques donant una formació 1 L'objectiu fonamental és completar la formació dels estudiants en situacions pràctiques donant una formació professional aplicada a l'alumnat com a futur logopeda en pacients afectats de patologies del llenguatge, parla deglució, audició i veu, en població infantil i adulta. [...]
The main objective is to complete the training of students in practical situations by providing professional 1 The main objective is to complete the training of students in practical situations by providing professional training applied to the student as a future speech therapist in patients affected by pathologies of language, speech, swallowing, hearing and voice, in children and adults. [...]
El objetivo fundamental es completar la formación de los estudiantes en situaciones prácticas dando una 1 El objetivo fundamental es completar la formación de los estudiantes en situaciones prácticas dando una formación profesional aplicada al alumno como futuro logopeda en pacientes afectados de patologías del lenguaje, habla, deglución, audición y voz, en población infantil y adulta. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
4.
9 p, 133.1 KB Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d'interacció i comunicació alternativa i augmentativa [104148] / Andrés Carrillo, Cristina ; Noguera Llopart, Eulàlia ; Vilaltella Verdes, Sonia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Bloc A: Aprofundir en el coneixement del mètode d'observació directa i sistemàtica en nens entre 0 i 6 anys. Saber com s'elabora un pla terapèutic, aprendre estratègies i procediments d'intervenció, i finalment, 1 Saber com s'elabora un pla terapèutic, aprendre estratègies i procediments d'intervenció, i finalment, conèixer com finalitza el procés assistencial en un CDIAP. [...]
The subject comprises two main parts: Part A: Early intervention Part B: Intervention in language disorders related to other pathologies and Augmentative and Alternative Communication Systems GOALS: Part A: Broaden knowledge of the method of direct and systematic observation in children between 0 and 6 years. [...]
Bloc A: Profundizar en el conocimiento del método de observación directa y sistemática en niños de 0 a 6 1 Profundizar en el conocimiento del método de observación directa y sistemática en niños de 0 a 6 años. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
5.
6 p, 111.5 KB Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció [104147] / Sauca Balart, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En acabar l'assignatura l'alumne/a haurà de ser capaç de: Avaluar i diagnosticar els trastorns de l'alimentació i la deglució en totes les edats i etiologies. Saber administrar el MECV-V i altres proves com l'EAT10 i la Tècnica de Payne) Conèixer les bases anatòmiques implicades en els procesos rehabilitadors de la deglució i de les restants post-cirurgia amb resultat de disfàgia. [...]
At the end of the course students must be able to: Evaluate and diagnose eating disorders and swallowing in all ages and etiologies. Know how to manage MECV-V and other tests such as EAT10 and the Payne Technique. [...]
Al finalizar la asignatura el alumno / a deberá ser capaz de: Evaluar y diagnosticar los trastornos de la alimentación y la deglución en todas las edades y etiologías. Saber administrar MECV-V y otras pruebas como la EAT10 y la Técnica de Payne) Conocer las bases anatómicas implicadas en los procesos rehabilitadores de la deglución y de las restantes post-cirugía con resultado de disfagia. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
6.
5 p, 106.4 KB Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit [104146] / Jurado Viñuales, Elisabet ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Saber diferenciar i identificar un trastorn en l'adquisició del llenguatge d'una etapa evolutiva i de desenvolupament normal, aixi com fer el diagnòtic diferencial amb d'altres tipus de trastorns de tipus evolutiu. [...]
Know how to differentiate and identify a disorder in the acquisition of the language of an evolutionary stage and of normal deve Understand and know how to evaluate the appropriate objectives in the different oral and written language acquisition disorder Know and know how to select and use effectively the different general and specific assessment techniques in each area and th Learn to understand and extract conclusions from evaluation reports of acquisition disorders of oral and written language. [...]
Saber diferenciar e identificar un trastorno en la adquisición del lenguaje de una etapa evolutiva y de desarrollo normal, así como hacer el diagnòtic diferencial con otros tipos de trastornos de tipo evolutivo. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
7.
5 p, 104.1 KB Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica [104145] / Andrés Carrillo, Cristina ; Crespo Alonso, Santiago ; Fernández-Cano, María Isabel ; García Sánchez, Carmen ; Bataller Fernández, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
És una assignatura dividida en dos blocs. Objectius del Bloc I: Aspectes generals de la Logopèdia. 1. Conèixer els conceptes bàsics de les Ciències de la Salut, de les que la Logopèdia en forma part. [...]
The subject is divided into two blocks. Objectives of Part I: General Aspects of Speech Therapy. Know the basic concepts of the health sciences, of which speech therapy is a part. Describe the general aspects of the practice of speech therapy Know the professional aspects of speech therapy Objectives of Part II: Knowledge of the framework of the practice of speech therapy. [...]
Objetivos del Bloque I: Aspectos generales de la Logopedia. Conocer los conceptos básicos de las Ciencias de la Salud, de las que la Logopedia forma parte. Describir los aspectos generales de la práctica logopédica Conocer los aspectos profesionales de la Logopedia Objetivos del Bloque II: Conocimiento del marco de la práctica logopédica. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
8.
5 p, 105.6 KB Alteracions de l'audició: valoració i intervenció [104144] / Serrano Pau, Carrasumada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Havent adquirit els coneixements relatius a l'anatomia i fisiologia de l'oïda així com la patologia de l'audició, aquesta assignatura té un enfocament clarament educatiu d'aplicació logopèdica. [...]
Having acquired the knowledge related to the anatomy and physiology of the ear as well as the pathology of the hearing, this subject has a clearly educational approach of speech therapy. When the student completes the course, he will be able to evaluate the communicative and linguistic competence of students with deafness and offer the most appropriate speech therapy intervention according to their specificity, taking into account the socio-educational environment that surrounds them. [...]
Habiendo adquirido los conocimientos relativos a la anatomía y fisiología del oído así como la patología de la audición, esta a El estudiante podrá ampliar y profundizar sus conocimientos sobre la intervención log.

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
9.
8 p, 116.3 KB Patologia de l'audició, la parla, la veu i la deglució [104143] / Lorente Guerrero, Juan ; Pumarola Segura, Felix ; Navarrete Alvaro, Maria Luisa ; Salazar Guilarte, Jhonder Xavier ; López Mesa, Paula ; Naches Solsona, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La patologia que afecta al nas, la boca, la faringe, la laringe i l'orella, sol cursar amb trastorns de la 1 La patologia que afecta al nas, la boca, la faringe, la laringe i l'orella, sol cursar amb trastorns de la comunicació. [...]
Disorders that affect the nose, mouth, pharynx, larynx and ear, are usually accompanied by communication disorders. Doctors and in particular ENTs are often the first to be consulted when language is slow to appear, when it is difficult to understand or when there is any other alteration in the voice. [...]
La patología que afecta a la nariz, la boca, la faringe, la laringe y la oreja, suele cursar en trastornos de la comunicación. Los médicos y en particular los ORL son a menudo las primeras personas a ser consultadas cuando el lenguaje tarda en aparecer, cuando el habla es difícil de entender o cuando hay alguna otra alteración de la voz. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
10.
5 p, 106.0 KB Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció [104142] / Cambra Verges, Cristina ; Miranda Codina, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç d'avaluar els problemes evolutius que poden presentar-se relatius a l'adquisició de la parla i a la fluïdesa verbal així com proposar un programa d'intervenció logopèdica conseqüent.
The student will be able to assess the speech and fluency difficulties of children and to suggest corresponding treatment.
Cuando finalice la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los problemas evolutivos que puedan presentarse relacionados con el habla y la fluidez verbal, así como proponer un programa de intervención logopédica consecuente.

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents

Course materials : 207 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.