Results overview: Found 226 records in 0.02 seconds.
Research literature, 63 records found
Course materials, 163 records found
Research literature 63 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 4.3 MB Estudi de la mixtura urbana als barris de Sant Antoni i Sant Martí de Provençals de Barcelona / Martí Michavila, Marc ; Buhigas San Jose, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys cada cop es parla més de les ciutat intel·ligents i sostenibles, és per això que aquest Treball de Fi de Grau està orientat a l'ús de l'espai de la ciutat de Barcelona. Aquest busca mirar la diversitat d'usos a dos barris de Barcelona a nivell de secció censal i analitzar la diversitat d'aquests espais amb certs indicadors sociodemogràfics, per poder obtenir factors que afectin a aquesta diversitat. [...]
En los últimos años cada vez se habla más de las ciudades inteligentes y sostenibles, por eso este Trabajo de Fin de Grado está orientado al uso del espacio de la ciudad de Barcelona. Éste busca mirar la diversidad de usos en dos barrios de Barcelona a nivel de sección censal y analizar la diversidad de estos espacios con ciertos indicadores sociodemográficos, para poder obtener factores que afecten a esta diversidad. [...]
In recent years there has been more and more talk about smart and sustainable cities, which is why this Final Degree Thesis is focused on the use of space in the city of Barcelona. This seeks to look at the diversity of uses in two neighborhoods of Barcelona at census section level and to analyze the diversity of these spaces with certain sociodemographic indicators, in order to obtain factors that affect this diversity. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
10 p, 636.3 KB Implementació de la plataforma Sentilo a municipis catalans : anàlisi i proposta per a Gavà / Labed Tahar, Ahlem Nawel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La plataforma Sentilo ofereix una àmplia gamma de solucions i beneficis per ajudar als ajuntaments a implementar ciutats intel·ligents a Espanya. A partir de les necessitats generades a cada ajuntament i la informació proporcionada per la plataforma, es prenen decisions i correctius que ajuden a millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. [...]
The Sentilo platform offers a wide range of solutions and benefits to help municipalities implement smart cities in Spain. Based on the needs generated in each municipality and the information provided by the platform, decisions and corrective actions are taken to help improve the quality of life of the city's inhabitants. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
10 p, 1.0 MB INSANE, l'aplicació per conscienciar dels efectes del canvi climàtic en les persones i millorar el seu dia a dia / Igual de Jaime, Octavi ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
INSANE és una aplicació mòbil destinada a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a ciutats, proporcionant informació detallada sobre la qualitat de l'aire en temps real i traduint-la a una mètrica entenedora: cigarrets fumats per dia. [...]
INSANE is a mobile application aimed at improving the quality of life for city dwellers by providing real-time detailed air quality information and translating it into a relatable metric: cigarettes smoked per day. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
10 p, 6.3 MB Ciclologística a Manresa : què afecta i com afecta la DUM / Sixto Perramon, Joan ; Coll Pujol, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de final de grau consisteix en l'anàlisi actual dels carrers i el transport de Manresa, amb una visió centrada en el transport de mercaderies internes de la ciutat i com afecta de diferents maneres al municipi i habitants. [...]
This final degree work consists of the current analysis of the streets and transport of Manresa, with a focus on the transport of internal goods in the city and how it affects the city and its inhabitants in different ways. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
8 p, 256.1 KB Estudi de les Dades Obertes dels Ajuntaments de Catalunya amb més de 100.000 habitants / Torruella Ramos, Arnau ; Casado Martinez, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de fi de grau té com a objectiu analitzar els portals d'Open Data de diverses ciutats a Catalunya i comparar-los des d'una perspectiva qualitativa. L'Open Data és una iniciativa que promou la publicació de dades obertes per part de les administracions públiques amb l'objectiu de fomentar la transparència, la participació ciutadana i la innovació. [...]
The aim of this thesis is to analyse the Open Data portals of various cities in Catalonia and to compare them from a qualitative perspective cities in Catalonia and compare them from a qualitative perspective. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
6.
11 p, 9.3 MB L'impacte de la administració pública en les comunitats energètiques / Vaquero Ballester, Marc ; Miralles de Imperial Pujol, Júlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les entitats locals han adquirit en els darrers anys, un paper principal per al compliment dels objectius de transició energètica marcats per la Unió Europea, com poden ser l'objectiu de millorar la eficiència energètica o potenciar les energies renovables, convertint-se així, en actors principals per al desenvolupament de projectes en eficiència energètica i energies renovables. [...]
Local entities have acquired, in recent years, a leading role in achieving the energy transition objectives set by the European Union, such as improving energy efficiency or enhancing renewable energies. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
10 p, 908.9 KB Canvi climàtic vs Exclusió Social : Indicadors clau per la detecció en municipis de Catalunya / Vidal Rodríguez, Anna ; Trilla de Bruguera, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Camprubí, Laura, dir. (El Risell Cooperative) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propòsit d'aquesta investigació és trobar referències que posin de manifest l'existència d'un augment del risc davant de les conseqüències del canvi climàtic en les persones en situació d'exclusió social en el context català. [...]
El propósito de esta investigación es encontrar referencias que pongan de manifiesto la existencia de un aumento del riesgo ante las consecuencias del cambio climático en las personas en situación de exclusión social en el contexto catalán. [...]
The purpose of this research is to find references that highlight the existence of an increased risk of the consequences of climate change for people in a situation of social exclusion in the Catalan context. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
8.
10 p, 4.8 MB Anàlisi qualitat ambiental dels centres de salut a Barcelona - Cas d'estudi al barri de Gràcia / Gutiérrez Rodríguez, Ivan ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La qualitat ambiental s'ha convertit en un aspecte essencial per garantir el benestar i la salut de les persones. Els centres de salut exerceixen un paper fonamental en la prestació de serveis mèdics a la comunitat, per tant, és de suma importància preservar i millorar la qualitat ambiental d'aquests entorns. [...]
Environmental quality has emerged as a crucial aspect in ensuring the well-being and health of individuals. Healthcare centers play a fundamental role in the provision of medical services to the community; therefore, it is of utmost importance to uphold and improve the environmental quality within these surroundings. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
9.
17 p, 2.0 MB Capacidad de las estaciones de carga actuales para abastecer vehículos eléctricos mediante el uso de SIG y Big Data / Guerrero García, Víctor ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este estudio es repasar aspectos sobre si la viabilidad del coche eléctrico en España es posible a nivel de renta por cápita, entrando en temas controversiales como las baterías eléctricas, zonas más pobres, intereses del sector petrolífero, oligarquías… Como propuesta se analizan resultados de un estudio propio que ha sido creado mediante el uso de Big Data (INE) de flujos de movimiento poblacionales entre distritos. [...]
The aim of this study is to review aspects regarding the feasibility of electric cars in Spain in terms of per capita income, delving into controversial topics such as electric batteries, poorer areas, interests of the oil sector, oligarchies. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
10.
10 p, 818.3 KB Movilidad del futuro en Barcelona, en un contexto de crisis energética, desde una perspectiva de género / González Gallardo, Maria ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un contexto pos pandémico, repleto de crisis, como las derivadas de conflictos bélicos, la del petróleo, la energética, la de materiales, o, la perenne crisis climática, donde el nivel de vida no para de subir y los ingresos se mantienen estancados, nos planteamos si son de verdad realistas, o efectivas, las medidas que se llevan a cabo para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la movilidad de las ciudades. [...]
In a post-pandemic context, full of crises, such as those derived from war conflicts, oil, energy, materials, or the permanent climate crisis, where the standard of living continues to rise and incomes remain stuck, we wonder if the measures carried out to improve efficiency and sustainability in the mobility of cities are really realistic or effective. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  

Research literature : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 163 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 103.3 KB Programació d'Aplicacions Mòbils [104554] / Lopez Jimenez, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixerem les tecnologies existents i veurem diverses formes d'introduir-nos en el disseny web, per aprendre a crear webs atractius, visualitzables des de diversos navegadors/dispositius i fent servir les tècniques de posicionament en els cercadors. [...]
We will work with the different web technologies and we will see different ways to introduce ourselves in web design, to create attractive websites, visualizable from different browsers / devices and using search engine positioning techniques. [...]
Conoceremos las tecnologías existentes y veremos varias formas de introducirnos en el diseño web, para aprender a crear webs atractivos, visualizables desde varios navegadores/dispositivos y utilizando las técnicas de posicionamiento en los buscadores. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
2.
6 p, 111.0 KB Robòtica a la Ciutat Intel·ligent [104553] / Pedret Ferré, Carles ; Casanova Mohr, Raimon ; Soler Puig, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura estan enquadrats en l'aplicació de la Robòtica en l'àmbit de la ciutat intel·ligent. En particular es pretén: Proporcionar a l'estudiant una visió general dels conceptes bàsics de robòtica, intel·ligència artificial i internet de les coses. [...]
The objectives of this subject are framed in the application of Robotics in the field of smart city. In particular, it is intended: Provide the student with an overview of the basic concepts of robotics, artificial intelligence and internet of thinks. [...]
Los objetivos de esta asignatura están encuadrados en la aplicación de la Robótica en el ámbito de la ciudad inteligente. En particular se pretende: Proporcionar al estudiante una visión general de los conceptos básicos de robótica, inteligencia artificial y internet de las cosas. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
3.
6 p, 110.3 KB Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana [104550] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctics per part dels alumnes. L'assignatura s'endinsa i aprofundeix en les eines d'innovació oberta, que seran aplicades en els casos d'estudi desenvolupats al territori. [...]
In the subject "Models of Urban Innovation and Citizen Science", a set of practical case studies will be developed by the students. The course delves and deepens into the Open Innovation methodologies and tools, which will be applied in the case studies developed in the territory. [...]
En la asignatura "Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura se adentra y profundiza en las herramientas de innovación abierta, que serán aplicadas en los casos de estudio desarrollados en el territorio. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
4.
6 p, 115.4 KB Teledetecció per als Sistemes Urbans [104548] / Pons Fernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, la Teledetecció es configura com una eina bàsica dins de l'anàlisi geogràfica gràcies a la disponibilitat sistemàtica d'imatges de satèl·lit i, cada cop més, d'imatges aeroportades, sigui des d'avions o, darrerament, des de dispositius UAV com els drons. [...]
In recent years, remote sensing has became a basic tool in geographic analysis thanks to the systematic availability of satellite images and, increasingly, aerial images, whether from aircraft or, lately , from UAV devices like drones. [...]
En los últimos años, la Teledetección se configura como una herramienta básica dentro del análisis geográfico gracias a la disponibilidad sistemática de imágenes de satélite y, cada vez más, de imágenes aeroportadas, sea desde aviones o, últimamente , desde dispositivos UAV como los drones. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
5.
8 p, 117.2 KB Gestió Pública i Polítiques Urbanes [104541] / Castella Josa, Carola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura pretén abordar les noves dinàmiques i reptes urbans des d'un enfocament de les polítiques públiques que garanteixi la qualitat de vida, la sostenibilitat i la igualtat d'oportunitats i amb l'aplicació de les TIC com a eines de facilitació del govern de les ciutats. [...]
This subject intends to address the new dynamics and urban challenges from a public policy approach that guarantees the quality of life, sustainability and equal opportunities and with the application of ICT as tools for facilitating the government of the cities. [...]
Esta asignatura pretende abordar las nuevas dinámicas y retos urbanos desde un enfoque de las políticas públicas que garantice la calidad de vida, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades y con la aplicación de las TIC como herramientas de facilitación del gobierno de las ciudades. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
6.
7 p, 115.6 KB Geodèsia i Sistemes de Localització [104533] / Pesquer Mayos, Lluis ; Garcia Fernandez, Miquel ; Zabala Torres, Alaitz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius generals d'aquesta assignatura són: Conèixer les diferents modelitzacions de la superfície terrestre i els seus components. Identificar els tipus, propietats i distorsions de les principals projeccions cartogràfiques. [...]
The general goals of this subject are: To know the different models of the earth's surface and its components. To identify the types, properties and distortions of the main cartographic projections. [...]
Los objetivos generales de esta asignatura son: Conocer las diferentes modelizaciones de la superficie terrestre y sus componentes. Identificar los tipos, propiedades y distorsiones de las principales proyecciones cartográficas. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
7.
6 p, 109.7 KB Ciència de Dades [104540] / Armengol Fontova, Xavier Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
This subject must allow the student to discover the existing technologies and the different ways for managing and analysing the data generated in the city on a daily basis. Students will learn techniques for visualization, analysis and modelling of data that will allow them to generate new knowledge and intuitions from the city data.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
8.
5 p, 107.4 KB Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi [104538] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Sendra i Sala, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Innovació urbana oberta: laboratori de síntesi" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctis de síntesi per part dels alumnes. L'assignatura proporciona la descripció bàsica de les eines d'innovació oberta, que seran aplicats en els projecte de síntesi. [...]
In the subject "Open Urban Innovation: synthesis laboratory" a set of practical case studies will be developed by the students. The course provides the basic descriptions of the open innovation tools, which will be applied in the synthesis projects. [...]
En la asignatura "Innovación Urbana Abierta: laboratorio de síntesis" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura proporciona la descripción básica de las herramientas de innovación abierta, que serán aplicados en los proyecto de síntesis. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
9.
6 p, 110.0 KB Digitalització i Microcontroladors [104534] / Montón Macian, Màrius ; Casanova Mohr, Raimon ; Castells Rufas, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la segona en la seqüència d'assignatures de la matèria de Sensors i Digitalització, després d'Instrumentació i sensors. En aquesta matèria es tracta l'adquisició de dades i el desenvolupament de sistemes que treballen amb aquestes dades. [...]
This course is the second at the sequence of courses within the subject of Sensors and Digitalization, after Sensors and instrumentation course. The subject deals with the acquisition of data and the development of systems that work with these. [...]
Esta asignatura es la segunda en la secuencia de asignaturas de la materia de Sensores y Digitalización, después de Instrumentación y sensores. En esta materia se trata la adquisición de datos y el desarrollo de sistemas que trabajan con estos datos. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
10.
5 p, 104.5 KB Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors [104552] / Bonache Albacete, Jorge ; Aragonés Ortiz, Raúl ; Paredes Marco, Ferran ; Zamora Gonzalez, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu global és proporcionar els coneixements i tècniques bàsiques que permetin a l'alumne introduir-se en el sector de la Internet of Things (IoT) i les seves aplicacions en la gestió de ciutats intel·ligents. [...]
The overall goal of the subject is to provide the basic knowledge and techniques that allow the student to enter the Internet of Things (IoT) sector and its applications in smart city management. The subject covers different technologies, such as RFID, NFC, intelligent sensing, positioning systems, sensor networks, IoT dashboards, etc. [...]
El objetivo global es proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que permitan al alumno introducirse en el sector de la Internet of Things (IOT) y sus aplicaciones en la gestión de ciudades inteligentes. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents

Course materials : 163 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.