Resultados globales: 119 registros encontrados en 0.02 segundos.
Materiales académicos, Encontrados 119 registros
Materiales académicos Encontrados 119 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 110.2 KB Dret internacional públic [101119] / Güell Peris, Sonnia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
- Entendre que el sistema internacional és cada cop més interdependent i que la llibertat estatal per adoptar normes internacionals es veu limitada per la voluntat conjunta de la resta d'Estats - Adonar-se que el dret internacional públic continua sent l'instrument necessari per a regular les relacions internacionals - Assumir que son els mateixos subjectes que fan les normes internacionals els que han de complir-les. [...]
Understand that the international system is increasingly interdependent and that state freedom to adopt international standards is limited by the joint will of the other States - Realize that public international law is still the necessary instrument to regulate relationships international - Assume that they are the same subjects that make international standards those who must comply. [...]
Entender que el sistema internacional es cada vez más interdependiente y que la libertad estatal para adoptar normas internacionales se ve limitada por la voluntad conjunta del resto de Estados - Darse cuenta de que el derecho internacional público sigue siendo el instrumento necesario para regular las relaciones internacionales - Asumir que son los mismos sujetos que hacen las normas internacionales los que deben cumplirlas. [...]

2021-22
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documentos
2.
5 p, 109.8 KB Processos Electorals en el Món [104514] / Morell Alsina, Noemi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Conèixer els principals components i tipus de sistemes electorals existents Comprendre l'efecte que pot tenir l'elecció del sistema electoral sobre el sistema de partits polítics, així com sobre les relacions entre l'executiu i el poder legislatiu Saber aplicar la metodologia per observar els processos electorals Entendre el paper del sistema de mitjans de comunicació en la vida política i familiaritzar-se amb les eines metodològiques per analitzar la cobertura mediàtica i l'accés als mitjans de comunicació per part de candidats i partits polítics.
Getting to know the main components and types of existing electoral systems Understanding the effect that the choice of electoral system can have on the political party system as well as on relationships between the executive and legislative powers Getting to know how to apply the methodology to observe electoral processes Understanding the role of the media system in the political life and getting familiar with the methodological tools to analyse media coverage and access to the media by political candidates and parties.
Conocer los principales componentes y tipos de sistemas electorales existentes. Entender el efecto que la elección del sistema electoral puede tener en el sistema de partidos políticos, así como en las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. [...]

2021-22
Història, Política i Economia / History, Politics and Economics [1400]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
3.
10 p, 124.9 KB Anàlisi de polítiques exteriors [101097] / Lopez Vidal, Lluc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquesta assignatura es persegueixen dos objectius concrets: a) Proporcionar un marc conceptual i una visió detallada de les eines teòriques i instrumentals que permeten analitzar i explicar els diversos factors, actors i contextos de les polítiques exteriors; b) Aplicar el marc i les eines a diferents estudis de cas de països i zones rellevants, del Nord i del Sud de l'actual sistema internacional. [...]
In this course, two specific objectives are pursued: a) Provide a conceptual framework and a detailed vision of the theoretical and instrum b) Apply the framework and tools to different case studies of relevant countries and ar Analyze public policies relevant to the international sphere, in particular foreign policy, Know the origins and development of the main analytical frameworks and conceptual Understand the complex international system in which foreign policies are designed an Identify and analyze the main actors, political, institutional, economic and social proce Analyze and evaluate decision-making processes in foreign policy matters, with the he Know and understand the most relevant transformations in the different dimensions of Reflect critically on the ethical and normative implications that derive from foreign polic Acquire the ability to identify sources of information relevant to the study and analysis 1.
En esta asignatura se persiguen dos objetivos concretos: a) Proporcionar un marco conceptual y una visión detallada de las herramientas teóric b) Aplicar el marco y las herramientas a diferentes estudios de caso de países y zona De manera específica, se busca que al final del curso el alumnado pueda: Analizar políticas públicas relevantes para el ámbito internacional, en particular la política exterior, tanto 1 Analizar políticas públicas relevantes para el ámbito internacional, en particular la política exterior, tanto en su proceso de elaboración como de implementación. [...]

2021-22
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documentos
4.
7 p, 113.3 KB Història Econòmica Mundial [104508] / Aubanell Jubany, Anna Maria ; Fora Alcalde, Facund ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
- Analitzar la complexitat i la dinàmica dels processos econòmics. - Identificar i explicar els principals determinants que han fet possible períodes de creixement, estabilitat econòmica, recessió i crisis a escala nacional i internacional. [...]
- Analyse the complexity and dynamics of economic processes. - Identify and explain the main determinants that have made possible periods of growth, economic stability, recession and crisis, on a national and international scale. [...]
- Analizar la complejidad y la dinámica de los procesos económicos. - Identificar y explicar los principales determinantes que han hecho posible períodos de crecimiento, estabilidad económica, recesión y crisis, a escala nacional e internacional. [...]

2021-22
Història, Política i Economia / History, Politics and Economics [1400]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
5.
5 p, 104.9 KB Treball de Final de Grau [104485] / Izquierdo Brichs, Ferran ; Casademunt Monfort, Alexandre ; Muntanyola Saura, Dafne ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El Treball de Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS que consisteix en realitzar i presentar públicament un treball teòric, de recerca o aplicat. L'objectiu pedagògic de la realització del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la professió. [...]
The final project is an essential part of the degree and constitutes 12 ECTS. The student must develop a final project and defend it in front of a comission. The student counts with the support, and superivision, of a tutor.
El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS que consiste en realizar y presentar públicamente un trabajo teórico, de investigación o aplicado. El objetivo pedagógico de la realización del Trabajo de Fin de Grado es desarrollar el conjunto de las competencias de la titulación, que deben dar herramientas tanto para continuar otros estudios como para ejercer la profesión. [...]

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
6.
5 p, 103.3 KB Pràctiques Professionals [104484] / Muntanyola Saura, Dafne ; Sainz Gsell, Nora ; Barbet Porta, Berta ; Saez Almendros, Ferran ; Costa Cazarin de Brito, Rafael ; Castella Josa, Carola ; Tarragó Sanfeliu, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En el currículum de segon cicle dels graus de Ciència Política i Gestió Pública i de Sociologia es contempla la possibilitat de realitzar un pràcticum professional de 12 crèdits. Aquestes pràctiques consisteixen en un estada en una organització, institució o empresa amb què la Facultat mantingui un conveni de col·laboració, amb una finalitat tant formativa com de caràcter professional. [...]
The Faculty of Political Science and Sociology offer their students the possibility of carrying out a professional internships in an external entity. These internships consist of a 200 hours work in an organization, institution or company with which the Faculty maintain a collaboration agreement. [...]
En el currículo de segundo ciclo de los grados de Ciencia Política y Gestión Pública y de Sociología se contempla la posibilidad de realizar un prácticum profesional de 12 créditos. Estas prácticas consisten en un estancia en una organización, institución o empresa con la que la Facultad mantenga un convenio de colaboración, con una finalidad tanto formativa como de carácter profesional. [...]

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
7.
7 p, 113.6 KB Religions i Política Global [104483] / Astor, Avi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La religió continua sent una poderosa força política i social a tot el món, malgrat les prediccions fetes en el passat en que la seva rellevància s'esvairia degut a profunds processos de secularització. [...]
Religion remains a powerful political and social force worldwide despite past predictions that its relevance would fade with deepening processes of secularization. This course provides a critical overview of religion's influence on international relations and domestic politics. [...]
La religión sigue siendo una poderosa fuerza política y social en todo el mundo a pesar de las predicciones pasadas de que su relevancia se desvanecería con la profundización de los procesos de secularización. [...]

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
8.
6 p, 109.5 KB Migracions Internacionals [104482] / Ostergaard-Nielsen, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest curs està dissenyat per: · Introduir els estudiants en alguns dels principals escenaris contemporanis de migrac · Diferenciar les diferents categories, marcs legals i perspectives implicades en la dife · Conegueu les teories migratòries i els seus vincles amb les ciències polítiques i la RI · Comprendre la formulació de polítiques de migració i asil (enfocament multinivell i m · Aprendre sobre debats clau en diferents contextos geogràfics (conceptes bàsics, rela · Explorar temes i debats clau en estudis sobre migracions i refugiats; · Anàlisi dels vincles entre desenvolupament i migració internacional; · Fomentar el pensament crític i les habilitats de recerca acadèmica: avaluació crítica.
This course is designed to: · Introduce students to some of the main contemporary international and internal migration scenarios in comparative perspective; · Differentiate between the various categories, legal frameworks and perspectives involved in differentiating between forced and voluntary migration (a solid understanding of basic immigration patterns and legal structures); · Learn about migration theories and its links with political sciences and IR; · Understand the policy-making of migration and asylum policies (multilevel and multistakeholder approach); · Learn about key debates in different geographic contexts (core concepts, relationships, and issues are involved in the immigration policy making); · Explore key themes and debates in migration and refugee studies; · Analysis the links between development and international migration; 1 · Foster critical thinking and academic research skills: critically evaluation of the pros and cons of liberal and restrictive approaches towards migration (criticize and evaluate political outcomes related to immigration policy).
Este curso está diseñado para: · Presentar a los estudiantes algunos de los principales escenarios contemporáneos d · Diferenciar entre las diversas categorías, marcos legales y perspectivas involucrada · Conocer las teorías de la migración y sus vínculos con las ciencias políticas y las Re · Comprender la formulación de políticas de migración y asilo (enfoque multinivel y de · Aprender sobre debates clave en diferentes contextos geográficos (conceptos básico · Explorar temas y debates clave en los estudios sobre migración y refugiados; · Analizar los vínculos entre desarrollo y migración internacional; · Fomentar el pensamiento crítico y las habilidades de investigación académica: evalu.

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
9.
9 p, 128.4 KB Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària [104481] / Martin Faus, Carlos ; Glombitza, Olivia Isabell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Descripció i objectius Aquest curs introductori assistirà als estudiants a adquirir eines analítiques bàsiques i coneixements empírics per comprendre millor la cooperació internacional per al desenvolupament i els sistemes d'ajuda humanitària des de la perspectiva de les relacions internacionals. [...]
Description and objectives This introductory course will assist students to acquire basic analytical tools and empirical knowledge to better understand the international development cooperation and the humanitarian aid systems from an international relations perspective. [...]
Descripción y objetivos Este curso introductorio asistirá a los estudiantes a adquirir herramientas analíticas básicas y conocimientos empíricos para comprender mejor la cooperación internacional para el desarrollo y los sistemas de ayuda humanitaria desde la perspectiva de las relaciones internacionales. [...]

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos
10.
15 p, 149.8 KB Protecció Internacional dels Drets Humans [104480] / Jiménez Cortés, Claudia Cristina ; Preller Borquez, Sebastian Andres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El curs pretén oferir a l'estudiant una visió i comprensió dels problemes centrals del dret penal internacional i dels drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals disponibles en el dret internacional a les atrocitats que es puguin cometre. [...]
The course aims to provide the student with a vision and understanding of the central issues of international criminal law and human rights, as well as the scope and content of the legal responses available in international law to the atrocities that may be committed. [...]
El curso pretende ofrecer al estudiante una visión y comprensión de los problemas centrales del derecho penal internacional y de los derechos humanos, así como el alcance y el contenido de las respuestas legales disponibles en el derecho internacional a las atrocidades que se puedan cometer. [...]

2021-22
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 119 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.