Results overview: Found 498 records in 0.02 seconds.
Research literature, 11 records found
Course materials, 487 records found
Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
71 p, 705.0 KB Règim jurídic dels immigrants en situació d'irregularitat / Andras, Dominik ; Barceló Serramalera, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En un context europeu on cada vegada són més les veus de l'àmbit polític, cívic i institucional que proposen diverses mesures per afrontar la qüestió de la immigració, el següent treball analitzarà quins són els drets i llibertats que corresponen als immigrants en situació d'irregularitat a Espanya. [...]
En un contexto europeo en el que cada vez son más las voces del ámbito político, cívico e institucional que proponen diversas medidas para afrontar la cuestión de la inmigración, el siguiente trabajo analizará cuáles son los derechos y libertades que corresponden a los inmigrantes en situación de irregularidad en España. [...]
In a European context in which more and more voices from the political, civic, and institutional spheres are proposing various measures to deal with the issue of immigration, the following project will analyse what are the rights and freedoms that correspond to immigrants in an irregular situation in Spain. [...]

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
2.
52 p, 1.0 MB La regulación de la eutanasia en españa a la luz del derecho comparado / Santos Romero, Laia ; García Morales, María Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La eutanasia sigue siendo objeto de debate en la actualidad dada su estrecha relación con el más importante derecho fundamental, el derecho a la vida. La multiplicidad de opiniones que rodean esta cuestión no solo existe a nivel europeo, sino que también se observan discrepancias dentro de los Estados miembros. [...]
L'eutanàsia segueix sent un tema de debat en l'actualitat degut a la seva estreta relació amb el dret a la vida, el dret fonamental més important. La diversitat d'opinions que envolten aquesta qüestió no nomes existeix a nivell europeu, sinó que també es poden observar discrepàncies dins dels Estats membres. [...]
Euthanasia continues to be debated today because of its close relationship to the most important fundamental right, the right to life. The variety of opinions around this topic exists not only at the international level, but discrepancies are also observed within Member States of the European Union. [...]

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
3.
53 p, 703.9 KB BEPI : beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho / Estallo Barragán, Laura ; Górriz López, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present TFG té com a objectiu estudiar el mecanisme del benefici d'exoneració del passiu insatisfet. L'estudi es realitza a partir de l'anàlisi de l'evolució legislativa de l'esmentat concepte, així com les modificacions introduïdes per la reforma del Text Refós de la Llei Concursal impulsades per la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència). [...]
El presente TFG tiene como objetivo estudiar el mecanismo del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El estudio se realiza a partir del análisis de la evolución legislativa del mencionado concepto, así como las modificaciones introducidas por la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal impulsadas por la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). [...]
The aim of this Thesis is to study the mechanism of the benefit of exoneration of unsatisfied liabilities. The study is based on the analysis of the legislative evolution of the mentioned concept, as well as the changes introduced by the reform of the Consolidated Text of the Insolvency Act promoted by Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency). [...]

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
4.
38 p, 491.0 KB La primera regulación positiva sobre la Inteligencia Artificial en España / Miquel Sanchis, Jan ; Navas Navarro, Susana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La revolución accelerada que està suposant la intel·ligència artificial a les nostres vides, planteja qüestions morals i de dret que s'han de resoldre si es vol fer un ús segur d'aquesta eina. Hi ha molts interrogants i alguns temors, tothom és conscient que beneficis pot suposar la IA per a la societat en general, però no hi ha tanta consideració pels riscos que suposa per a la privadesa i altres drets fonamentals dels usuaris que en facin ús sistemes. [...]
La revolución acelerada que está suponiendo la Inteligencia artificial en nuestras vidas, plantea cuestiones morales y de derecho que se deben resolver si se quiere hacer un uso seguro de esta herramienta. [...]
The accelerated revolution that artificial intelligence is bringing to our lives raises moral and legal issues that must be resolved if this tool is to be used safely. There are many questions and some fears, everyone is aware of the benefits AI can bring to society in general, but there is not so much consideration for the risks it implies to privacy and other fundamental rights for users use these systems. [...]

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
5.
49 p, 633.9 KB Presunción de inocencia y valoración de la prueba en delitos de violencia de género y doméstica / García Solari, Arturo Braulio ; García Morales, María Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La presumpció d'innocència és una garantia que neix com a resposta a innombrables abusos històrics per part del poder, en totes les seves manifestacions, servint-se del ius puniendi en el procediment penal inquisitiu, i es en el nostre temps un element transcendental del nostre procés penal, la rellevància del qual el proveeix de caràcter de dret fonamental i, per tant, del màxim contingut axiològic en el nostre ordenament jurídic.
La presunción de inocencia es una garantía que nace como respuesta a innumerables abusos históricos por parte del poder, en todas sus manifestaciones, sirviéndose del ius puniendi en el procedimiento penal inquisitivo, y es en nuestro tiempo el elemento trascendental de nuestro proceso penal, cuya relevancia lo dota de carácter de derecho fundamental y, por tanto, del máximo contenido axiológico en nuestro ordenamiento jurídico.
The presumption of innocence is a guarantee that arises as a response to countless historic abuses of power in all its manifestations, using ius puniendi in the inquisitorial criminal procedure. In our time, it is a crucial element of our criminal process, whose relevance endows it with the character of a fundamental right and, therefore, the maximum axiological content in our legal system.

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
6.
56 p, 1.0 MB El ciberderecho como disciplina jurídica / Estrada De la Parte, Ana Lin ; Martinez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Avui dia, és indubtable la globalització que existeix i porta existint des de fa unes dècades a la nostra societat. Per això, era imperatiu trobar una manera de poder mantenir aquesta connectivitat dins dels paràmetres de l'Estat de dret. [...]
Hoy en día, es indudable la globalización que existe y lleva existiendo desde hace unas décadas en nuestra sociedad. Por ello, era imperativo encontrar una manera para poder mantener dicha conectividad dentro de los parámetros del Estado de derecho. [...]
Nowadays, there is no doubt that globalization exists and has existed since some decades ago in our society. That is why it was imperative to find a way to be able to keep this connectivity inside the parameters of the State of Law. [...]

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
7.
74 p, 705.6 KB La nueva era digital en el ámbito de las relaciones laborales. El derecho a la desconexión digital / Ruiz Brao, Laura ; Rojo Torrecilla, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Amb la emergent i ràpida proliferació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) hem pogut experimentar una autèntica revolució digital en molts àmbits de la nostra vida propiciant a un fenomen de permanent connectivitat; en especial, cal fer referència a la seva profunda repercussió en l'entorn laboral pels grans reptes als quals s'ha vingut enfrontant en els últims anys el Dret del Treball.
Con la emergente y rápida proliferación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) hemos podido experimentar una auténtica revolución digital en muchos ámbitos de nuestra vida propiciando a un fenómeno de permanente conectividad; en especial, cabe referenciar su profunda repercusión en el entorno laboral por los grandes retos a los que se ha venido enfrentando en los últimos años el Derecho del Trabajo.
With the quick and emergent proliferation of the new technologies of information and communication we have experienced an authentic digital revolution in all of the ambits of our lifes contributing to a phenomenon of permanent connectivity; especially, we have to take into account the wide repercussion on the labor environment mostly because of the great challenges that labor law has been facing during the last years.

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
8.
103 p, 2.6 MB Usque ad mortem nos partem? Análisis comparado de la resolución 2479/209 y el mariage posthume verso el reconocimiento de relaciones de familia tras la muerte / Zamora Gutiérrez, Victoria ; Abril Campoy, Juan Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Articulat al voltant de catorze blocs, aquest treball tracta d'indagar en l'estudi del mariage posthume, figura del dret francès, i en el recurs de cassació del Tribunal Suprem 2479/2019 (RCTS 2479/2019), donat que aquest últim ha sembrat les bases d'un possible reconeixement a l'acreditació pòstuma de la constitució com a parella de fet, no concorrent així tots els pressupòsits establerts en la regulació legal vigent, a escala estatal, per a l'atorgament de diverses prestacions, com, per exemple, la pensió de viudetat.
Articulado alrededor de catorce bloques, este trabajo trata de indagar en el estudio del mariage posthume, figura del derecho francés, y en el recurso de casación del Tribunal Supremo 2479/2019 (RCTS 2479/2019), puesto que este último ha sembrado las bases de un posible reconocimiento a la acreditación póstuma de la constitución como pareja de hecho, no concurriendo así todos los presupuestos establecidos en la regulación legal vigente, a nivel estatal, para el otorgamiento de diversas prestaciones, como, por ejemplo, la pensión de viudedad.
This project is structured around fourteen blocks, and aims to investigate the study of mariage posthume, a figure of French law, and the Supreme Court appeal 2479/2019 (RCTS 2479/2019), since the latter has laid the foundations for a possible recognition of posthumous accreditation of the constitution as a common-law couple, not meeting all the requirements established in the current legal regulation, at state level, for the granting of various benefits, such as, for example, the widow's or widower's pension.

2023
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
9.
63 p, 769.5 KB Los NFT, un nuevo reto jurídico en una inédita realidad / Lorente Rosario, María Cristina ; Gorriz, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En los últimos meses, la sociedad se ha visto sorprendida por diferentes noticias sobre unas "imágenes" por las que en Internet se pagan millones de euros, los tokens no fungibles (NFT) , han empezado a ser una realidad. [...]
2022
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]  
10.
29 p, 577.7 KB Efecto del control de alquileres en el área metropolitana de Cataluña / Otegui Eguzquiza, Naia ; Perdiguero, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Los elevados precios de las viviendas en alquiler es un debate muy habitual los últimos años puesto que conlleva a diversas consecuencias negativas como es la difícil emancipación de los jóvenes que existe en la actualidad. [...]
2022
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
2 documents

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 487 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 112.0 KB Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables [106397] / Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Prior Jiménez, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia impartides a la UAB. S'ofereix al segon semestre de tercer curs. [...]
Background: This module is a mandatory six-credit ECTS subject for the UAB Business Administration degree and Economics degree taught in the second semester of the third year. Objectives: 1 The objective of this subject is to teach the financial statements of the firms: balance sheet, income statement, annual report, the changes in equity, and cash flows statements. [...]
Contexto: Se trata de una asignatura obligatoria de 6 creditos ECTS para el grado de Administración y Dirección de Empresas, Se ofrece en el segundo semestre de tercer curso. Objetivos: 1 Objetivos: Entender e interpretar los principales estados financieros de las organizaciones: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
2.
6 p, 107.3 KB Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals [105068] / Roig i Batalla, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. [...]
The right to data protection is perhaps the most relevant right related to information and communication technologies (ICTs), along with the right to privacy and freedom of expression. In labour law, a large number of personal information about the professional life of the workers are collected, such as degrees, positions and compensation, as well as other personal aspects such as family life, marital status, DNI and name of children, among others. [...]
El derecho a la protección de datos es quizás el derecho fundamental más relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), junto con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
5 p, 102.9 KB Simulació Jurídica [105067] / Gracia Casamitjana, Josep ; Puigdollers Noblom, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals: 1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat 2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària 3) Fomentar el treball en equip 4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics 5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret 1.
The course is structured in a debate format and therefore has as main objectives: 1) Improve the argumentative capacity and orality of the students 2) Improve the ability to analyze relevant legal problems in complex situations, from an interdisciplinary perspective 3) Encourage teamwork 4) Improve the drafting and presentation of legal texts and arguments 5) Learn to identify the possible relevant legal strategies in a given case 1.
El curso se estructura en formato debate y por ello tiene como objetivos principales: 1) Mejorar la capacidad argumentativa y la oralidad del alumnado 2) Incidir en la capacidad de análisis de problemas jurídicos relevantes en situaciones complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria 3) Fomentar el trabajo en equipo 4) Mejorar la redacción y presentación de textos y argumentos jurídicos 5) Aprender a identificar las posibles estrategias jurídicas relevantes en un caso dado 1.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
4.
6 p, 109.7 KB Sistemes d'Informació [102389] / Caballero Chacon, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de l'informació per a transformar els models de negocis, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i assolir l'excel·lència operativa. [...]
Explore how companies are using information systems and technologies to transform business models, develop new strategies, innovate with new products and services and achieve operational excellence. 1. [...]
Mostrar la manera en que las organizaciones utilizan los sistemas y las tecnologías de la información para transformar los modelos de negocio, desarrollar nuevas estrategias, innovar con nuevos servicios y productos y alcanzar la excelencia operativa. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
7 p, 152.4 KB Macroeconomia III [102382] / Rojas Dueñas, Luis Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest curs presenta els models standard per analitzar el creixement econòmic dels paisos i la determinació de la renda a llarg termini. S'analitza com la política fiscal i monetària afecten les variables econòmiques a llarg termini i es fa una breu introducció a les fluctuacions econòmiques.
This course presents the standard models to study the economic growth of countries and the determination of their long-run income. It analyzes how fiscal and monetary policy affect the long-run economic variables and it presents a brief introduction to economic fluctuations.
Esta asignatura presenta los modelos standard para analizar el crecimiento económico de los paises y la determinación de la renta a largo plazo. Se analiza como la política fiscal y monetaria afectan a las variables económicas a largo plazo y se expone una breve introducción a las fluctuaciones económicas.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
6.
5 p, 107.0 KB Auditoria [102375] / Pedrosa Negrete, Felix Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El objetivo central de la asignatura es adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para que el alumno pueda desarrollar profesionalmente los procedimientos del trabajo de auditoría, analizar un informe de auditoría y ponderar las etapas de su confección. [...]
The main objective of the course is for the student to acquire the necessary skills and knowledge to be able to professionally d What does the audit mean for the company? What defines the auditor? How is an audit performed? The practical aspect is a constant throughout the development of the program. [...]
El objetivo principal de la assignatura es que el estudiante adquiera las habilidades y conocimientos necesarios para poder desarrollar profesionalment los procedimientos relacionados con el trabajo de auditoria, saber analizar un informe de auditoria y ponderar las etapas de la auditoria. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
7.
6 p, 110.5 KB Comptabilitat Financera [102371] / Rovira Val, Maria Rosa ; Puerto Casasnovas, Elena ; Aguilar Rodriguez, José Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquesta assignatura té com objectiu que l'estudiant conegui la normativa comptable, els conceptes de les magnituds principals que integren els comptes anuals, així com la valoració i el registre de les operacions de l'empresa dins del context de la regulació comptable vigent. [...]
This course aims to learn the accounting regulation, the concepts of the main magnitudes of the annual accounts, as well as the valuation and registration of the company's operations within the context of the current accounting regulations. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo que el estudiante conozca la normativa contable, los conceptos de las principales magnitudes que integran las cuentas anuales, así como la valoración y el registro de las operaciones de la empresa dentro del contexto de la regulación contable vigente. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
7 p, 110.4 KB Comptabilitat Pública [102370] / Puig Serra, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context: Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i d'Economia impartides a la UAB, i s'ofereix al primer semestre de quart curs. [...]
Context: This is an optional subject of 6 ECTS credits for the Business Administration and Man This subject analyzes the particularities of accounting, the budget cycle and the financ Goals: This subject has as objective that the student knows the particularities of the public ac 1.
Contexto: Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos ECTS para los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de Economía impartida en la UAB, y se ofrece en el primer semestre de cuarto curso. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
9.
6 p, 149.7 KB Creació d'Empreses [102364] / Guallarte Nuez, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és estudiar el procés de creació d'una empresa (des de la idea inicial a la fundació legal de l'empresa) a través de l'anàlisi i desenvolupament del PROJECTE o PLA d'Empresa, sent aquest aquell document escrit que conté els aspectes més rellevants relatius a l'engegada i llançament d'un negoci. [...]
The main target of this subject is to study the new venture creation process (from the initial idea to the legal status of the business) through the design and analysis of a BUSINESS PLAN development. [...]
El objetivo fundamental de esta asignatura es estudiar el proceso de creación de una empresa (desde la idea inicial a la fundación legal de la empresa) a través del análisis y desarrollo del PROYECTO O PLAN DE EMPRESA, siendo éste aquél documento escrito que contiene los aspectos más relevantes relativos a la puesta en marcha y lanzamiento de un negocio. [...]

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
10.
7 p, 112.0 KB Empresa Familiar [102360] / Frade Gobeo, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Facilitar als alumnes la comprensió del fenomen de l'empresa familiar com a expressió d'un concepte d'empresa i d'empresari, i una forma genuïna de creació i gestió empresarial. Explorar i conèixer les diferents configuracions i trets específics en les diferents etapes que conformen la vida i evolució d'aquests tipus d'empreses, i l'impacte que tenen en la seva gestió Familiaritzar els alumnes amb les eines i instruments més utilitzats en la gestió de les empreses familiars Reflexionar sobre el paper que la societat, a través de les seves institucions, assigna a les empreses familiars.
- To provide students with an understanding of the phenomenon of family business as an expression of a business and entrepreneurial concept, and a genuine form of business creation and management. - Explore and know the different configurations and specific features in the different stages that make up the life and evolution of these types of companies, and the impact they have on their management. [...]
• Facilitar a los alumnos la comprensión del fenómeno de la empresa familiar como expresión de un concepto de empresa y de empresario, y una forma genuina de creación y gestión empresarial. • Explorar y conocer las diferentes configuraciones y rasgos específicos en las diferentes etapas que conforman la vida y evolución de estos tipos de empresas, y el impacto que tienen en su gestión • Familiarizar los alumnos con las herramientas e instrumentos más utilizados en la gestión de las empresas familiares • Reflexionar sobre el papel que la sociedad, a través de sus instituciones, asigna a las empresas familiares.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents

Course materials : 487 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.