Results overview: Found 52 records in 0.01 seconds.
Course materials, 52 records found
Course materials 52 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 109.1 KB Estadística Bàsica [104790] / Ajenjo, Marc Ajenjo Cosp, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar la comprensió dels principis fonamentals de l'estadística descriptiva i la inferència estadística i dotar l'estudiantat de la capacitat d'avaluar la versemblança d'afirmacions realitzades a partir de dades estadístiques, així com dotar-lo d'habilitats suficients per a realitzar inferències estadístiques sobre una població a partir de les dades d'una mostra. [...]
The aim of the course is to provide an understanding of the fundamental principles of descriptive statistics and statistical inference, as well as to provide students with the ability to evaluate the veracity of statements made from statistical data, and to provide them with sufficient skills to make statistical inferences about a population from sample data. [...]
El objetivo de la asignatura es proporcionar la compresión de los principios fundamentales de la estadística descriptiva y de la inferencia estadística, así como dotar al estudiantado de la capacidad de evaluar la veracidad de afirmaciones realizadas a partir de datos estadísticos, así como dotarlo de suficientes habilidades para realizar inferencias estadísticas sobre una población a partir de los datos de una muestra. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
5 p, 113.8 KB Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions [104789] / Perceval Verde, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius d'aquesta assignatura de Negociació, mediació i lideratge en tècniques de comunicació són principalment desenvolupar en els estudiants l'esperit crític necessari per afrontar tot tipus d'incidents i conflictes a les organitzacions, així com adaptar aquestes organitzacions a la negociació i la mediació de situacions societat actual. [...]
The objectives of this subject of Negotiation, mediation and leadership in communication techniques are mainly to develop in students the critical spirit necessary to face all kinds of incidents and conflicts in organizations as well as to adapt these organizations to the negotiation and mediation of situations in the actual society. [...]
Los objetivos de esta asignatura de Técnicas de negociación, mediación y liderazgo en comunicación son principalmente desarrollar en el alumnado el espíritu crítico necesario para afrontar todo tipo de incidencias y conflictos en las organizaciones así como adaptar estas organizaciones a la negociación y mediación de situaciones en la sociedad actual. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
3.
5 p, 110.9 KB Responsabilitat Social Corporativa [104788] / Barrio Fraile, Estrella ; Ribeiro Dos Santos Oliveira, Evandro Samuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics. - Definir què és la responsabilitat social corporativa i saber identificar les seves dimensions i les seves àrees temàtiques. [...]
- Know the discipline from its theoretical foundations, conceptualization and historical origins. - Define what corporate social responsibility is and know how to identify its dimensions and thematic areas. [...]
- Conocer la disciplina desde sus fundamentos teóricos, conceptualización y orígenes históricos. - Definir qué es la responsabilidad social corporativa y saber identificar sus dimensiones y sus áreas temáticas. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
4.
4 p, 102.1 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido Rodriguez, Cristina ; Tejedor Calvo, Santiago ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. To know the keys to the management of social networks for the dissemination of content. 2. To learn the basics of writing on the network. 3. To analyze the relevant tools for the Search engine optimization.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
5.
5 p, 107.0 KB Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions [104786] / Morales Morante, Luis Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dominar les eines teoricopràctiques que possibilitin millorar els processos de redacció, aprofitament i perfeccionament continu de l'escriptura en les organitzacions en les quals estem immersos. Conèixer les caraterístiques dels diferents formats audiovisuals de comunicació corporativa, els usos i la seva relació amb les audiències. [...]
To provide the theoretical and practical tools that make it possible to improve the processes of writing, use and continuous improvement of writing in the organizations in which we are immersed. Know the characteristics of the different audiovisual formats of corporate communication, their uses and their relationship with audiences. [...]
Dominar las herramientas teórico-prácticas que posibiliten mejorar los procesos de redacción, aprovechamiento y perfeccionamiento continuo de la escritura en las organizaciones en las que estamos inmersos. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
6.
5 p, 108.5 KB Gestió de la Imatge Pública [104782] / Cervi, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té per objecte proporcionar els instruments conceptuals bàsics per a l'anàlisi i la comprensió del concepte d'imatge pública i la gestió de la mateixa en les societats contemporànies.
The course is intended to provide the basic conceptual instruments for the analysis and understanding of the concept of public image and the management of public image in contemporary societies.
La asignatura tiene por objetivo proporcionar los instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la comprensión del concepto de imagen pública y la gestión de la misma en las sociedades contemporáneas.

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
7.
4 p, 105.4 KB Comunicació de Crisis [104781] / Ullod Pujol, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura forma part de la matèria de Comunicació Corporativa, en bloc amb altres assignatures com: Comunicació Interna, Gestió de la Imatge Pública, Fotografia Institucional i Corporativa. En la societat actual i en un món tan globalitzat, les crisis són una constant, afectant d'una manera o altra en la imatge i reputació de les organitzacions. [...]
The subject is part of the Corporate Communication subject, in a block with other subjects such as: Internal Communication, Public Image Management, Institutional and Corporate Photography. In today's society and in such a globalized world, crises are a constant, affecting in one way or another the image and reputation of organizations. [...]
La asignatura forma parte de la matéria de Comunicación Corporativa, en bloque con otras asignaturas como: Comunicación Interna, Gestión de la Imagen Pública, Fotografía Institucional y Corporativa. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
8.
5 p, 107.3 KB Comunicació Corporativa: Plans Estratègics [104779] / Ribeiro Dos Santos Oliveira, Evandro Samuel ; Zeler, Ileana Lis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Després de la introducció en el tema de la comunicació en organitzacions, comunicació corporativa, relacions públiques i comunicació estratègica, hi haurà la possibilitat de comprendre les propostes teòriques de comunicació estratègica i els seus components. [...]
After the introduction into the subject of communication in organizations, corporate communication, PR and strategic communication, there will be the possibility of understanding of the theoretical proposals of strategic communication and its components. [...]
Después de la introducción en el tema de la comunicación en organizaciones, comunicación corporativa, relaciones públicas y comunicación estratégica, habrá la posibilidad de comprender las propuestas teóricas de comunicación estratégica y sus componentes. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
9.
4 p, 103.6 KB Protocol [104778] / Torras Planas, Nuria ; Molina Alfonso, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en la teoria i l'aplicació pràctica de les normes del protocol, entès com el conjunt de regles establertes, de manera formal o no, per al tracte social; per als actes diplomàtics i les cerimònies oficials de tot tipus d'organitzacions (empresarials, universitàries, institucionals, polítiques, etc. [...]
Introduce students to the theory and practice of protocol, understood as the set of established rules, formally or not, for social treatment; for diplomatic acts and official ceremonies of all types of organizations (business, university, institutional, political, etc. [...]
Introducir al alumnado en la teoría y la aplicación práctica de las normas del protocolo, entendido como el conjunto de reglas establecidas, de manera formal o no, para el trato social; para los actos diplomáticos y las ceremonias oficiales de todo tipo de organizaciones (empresariales, universitarias, institucionales, políticas, etc. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
10.
4 p, 103.4 KB Organització i Gestió d'Esdeveniments [104777] / Torras Planas, Nuria ; Espín Heras, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Introduir l'alumnat en la teoria i l'aplicació pràctica sobre la diversa tipologia d'esdeveniments i l'organització, gestió i desenvolupament dels mateixos, en el marc de les diferents organitzacions i pensats per a uns públics específics. [...]
Introduce students to the theory and practical application of the typology of events and their organisation, management and development for specific audiences. Understand why the organisation of an event has become a useful tool to successfully achieve the objectives of the organizations. [...]
Introducir al alumnado en la teoría y la aplicación práctica sobre la diversa tipología de eventos y la organización, gestión y desarrollo de los mismos, en el marco de las diferentes organizaciones y pensados para unos públicos específicos. [...]

2021-22
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents

Course materials : 52 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.