Results overview: Found 134 records in 0.02 seconds.
Course materials, 134 records found
Course materials 134 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 102.4 KB Fonaments Tecnològics del Periodisme [104990] / Niqui Espinosa, Jacint ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
. - Conèixer quins són els processos que intervenen en el periodisme audiovisual i multimèdia . - Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. [...]
. - Understanding the processes involved in audiovisual and multimedia journalism. . - Learn which are the main technological instruments used in these processes and the innovations that are occurring in this matter, to see how they can influence their work as a communicators, in the messages and in their reception. [...]
. - Conocer los procesos que intervienen en el periodismo audiovisual y multimedia. . - Aprender cuales son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo pueden influenciar en su trabajo a los comunicadores, en los mensajes y en su recepción. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
2.
10 p, 184.6 KB Escriptura Periodística II [104989] / Gayà Morlà, Catalina ; Rabadan Perea, José Vicente ; Freijomil Seoane, Mariana Avelina Concepción ; Vall Karsunke, Antoni ; Cabello Hernández, Alberto ; Carrillo Pèrez, Nereida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- L'alumnat conèixerà la història i la teoria del Periodisme informatiu interpretatiu i dels gèneres de la qualitat periodística, en tots els suports en què es desenvolupin. - L'alumnat adquirirà coneixements rudimentaris de filosofia del llenguatge, retòrica, narratologia i estilística aplicats a l'anàlisi i l'escriptura dels gèneres informatius interpretatius. [...]
- The student will know the history and theory of interpretive informative journalism and the genres of journalistic quality, in all t - The student will acquire rudimentary knowledge of philosophy of language, rhetoric, - The student will develop critical thinking about the dominant paradigm in journalism t - The student will identify and characterize the journalistic genres in their use and will b - The student will be able to write in a solvent way interpretative informative texts and.
El estudiante conocerá la historia y la teoría del Periodismo informativo interpretativo y de los géneros de la calidad periodística, en todos los soportes en que se desarrollen. - El estudiante adquirirá conocimientos rudimentarios de filosofía del lenguaje, retórica, narratología y estilística aplicados al análisis y la escritura de los géneros informativos interpretativos. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
3.
5 p, 108.2 KB Periodisme Polític [104977] / Rabadan Perea, José Vicente ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Potenciar una visió crítica i responsable sobre el periodisme que cobreix esdeveniments i situacions entesos com a polítics, i el paper de periodistes i mitjans especialitzats en política. 2. [...]
1. Promote a critical and responsible view of journalism that covers events and situations understood as political, and the role of journalists and media specializing in politics. 2. Apply and optimize journalistic approaches and techniques acquired in previous courses to produce news, interviews, analysis columns and reports on political content. [...]
1. Potenciar una visión crítica i responsable sobre el periodismo que cubre acontecimientos y situaciones entendidos como políticos, y el papel de periodistas i medios especializados en política. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
4.
6 p, 112.1 KB Treball de Final de Grau [103128] / Giraldo Luque, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la professió.
El Trabajo de Fin de Grado (Final Degree Project) is to develop diverse competences on the degree, appliying tools to work as communicator or to continue the academic instruction, as well.
El objetivo del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es desarrollar el conjunto de las competencias de la titulación, que deben ofrecer las herramientas necesarias tanto para continuar otros estudios como para ejercer la profesión.

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
5.
7 p, 111.3 KB Informatius en Ràdio i Televisió [103118] / Monclus Blanco, Belen ; Tamborero Viadiu, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'integra dins de la matèria de "Producció periodística". Aquesta matèria, en el grau de Periodisme, la formen les següents assignatures: Producció, expressió i disseny en premsa: 2on curs 1er semestre Producció i expressió periodística en multimèdia i interactius: 2on curs 2on semestre Producció i expressió audiovisual: 2on curs 2on semestre Informatius a ràdio i televisió (aquesta mateixa): 3er curs 1er semestre Disseny i composició visual: 3er curs 1er semestre Fotoperiodisme: 3er curs 2on semestre Documental periodístic: 4art curs, menció en Periodisme especialitzat en cultura i societat Producció periodística multi plataforma: 4art curs, menció en Ciberperiodisme i noves plataformes de comunicació L'assignatura, dins del bloc formatiu, aporta els conceptes generals i les bases teòriques de com construir un programa informatiu, tant a ràdio com a televisió. [...]
The course is integrated into the topic "Journalistic Production". This topic in the Journalism Degree consists of the following contents: *Production design expression and press *Production and journalistic expression in multimedia and interactive *Audiovisual production and expression *News on radio and television (our subject) *Design and visual composition *Photojournalism *Documentary *Journalistic production platform The course, within the training block, is aimed to provide the general concepts and theoretical foundations to create radio and television news programs. [...]
La asignatura se integra dentro de la materia "Producción Periodística". Esta materia en el Grado de Periodismo está formada por las siguientes asiganturas: Producción, expresión y diseño en prensa: 2n curso 1er semestre Producción y expresión periodística en multimedia e interactivos: 2n curso 2n semestre Producción y expresión audiovisual: 2n curso 2n semestre Informativos en radio y televisión (esta asignatura): 3er curso 1er semestre Diseño y composición visual: 3er curso 1er semestre Fotoperiodismo: 3er curso 2n semestre Documental periodístico: 4art curso, mención en Periodismo especializado en cultura y societat Producción periodística multiplataforma: 4art curso, mención en Ciberperiodismo y nuevas plataformas de comunicación La asignatura, dentro del bloque formativo, aporta los conceptos generales y las bases teóricas para construir programas informativos, tanto de radio como de televisión. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
6.
10 p, 126.9 KB Relacions Internacionals [103112] / Sainz Gsell, Nora ; Martin Faus, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura té un caràcter de formació bàsica. Això vol dir que serveix com a fonaments a partir dels quals ha de poder analitzar la realitat internacional Els objectius bàsics del curs són: que l'alumnat conegui els conceptes fonamentals de la disciplina; que adquireixi capacitats analítiques aplicables a las relacions internacionals; que es familiaritzi amb el conjunt de processos i referències que a escala global han configurat la societat internacional contemporània; i, que sigui capaç d'expressar i defensar de manera oral i per escrit els seus punts de vista sobre les diverses qüestions internacionals més rellevants.
This course has a basic training character. This means that it serves as a foundation from which international reality should be analyzed. The basic objectives of the course are: that students know the fundamental concepts of the discipline, that they acquire analytical skills applicable to international relations; to become familiar with the set of processes and references that have shaped global contemporary society on a global scale; and, that they are able to express and defend orally and in writing their points of view on the most relevant international issues.
Esta asignatura tiene un carácter de formación básica. Esto significa que sirve como fundamentos a partir de los cuales se debe poder analizar la realidad internacional. Los objetivos básicos del curso son: que el alumnado conozca los conceptos fundamentales de la disciplina; que adquiera capacidades analíticas aplicables a las relaciones internacionales; que se familiarice con el conjunto de procesos y referencias que a escala global han configurado la sociedad internacional contemporánea; y, que sea capaz de expresar y defender de manera oral y por escrito sus puntos de vista sobre las diversas cuestiones internacionales más relevantes.

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
7.
5 p, 106.2 KB Història Contemporània de Catalunya i Espanya [103107] / Monfort Coll, Aram ; Marin Corbera, Martí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura es proposa donar als futurs graduats i les futures graduades en Periodisme una formació bàsica de nivell universitari sobre els fonaments i l'evolució de la Catalunya del segle XX dins del marc espanyol (especialment, des de la proclamació de la Segona República endavant). [...]
The subject is aimed to give to future graduates in Journalism a basic university-level training on the fundamentals and evolution of 20th century Catalonia within the Spanish framework (especially, since the proclamation of the Spanish Republic in 1931). [...]
La asignatura se propone dar a los futuros graduados y las futuras graduadas en Periodismo una formación básica de nivel universitario sobre los fundamentos y la evolución de la Cataluña del siglo XX dentro del marco español (especialmente, desde la proclamación de la Segunda República en adelante). [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
8.
5 p, 107.8 KB Perspectiva Històrica del Món Contemporani [104982] / Casanellas, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pretén dotar l'alumnat d'un coneixement rigorós i allunyat dels tòpics sobre la història universal recent, des de l'emergència de les grans alternatives polítiques que van marcar el segle XX (obrerismes, feixisme, democràcia parlamentària) fins al present. [...]
The course aims to provide students with a rigorous knowledge of recent world history, from the emergence of the great political alternatives that marked the twentieth century (communisms, fascism, parliamentary democracy) to the present. [...]
La asignatura pretende dotar al alumnado de un conocimiento riguroso y alejado de los tópicos sobre la historia universal reciente, desde la emergencia de las grandes alternativas políticas que marcaron el siglo XX (obrerismos, fascismo, democracia parlamentaria) hasta el presente. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
9.
4 p, 102.7 KB Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals [104973] / Ramajo Hernandez, Natividad ; Molina Rodríguez-Navas, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de l'assignatura és aportar els coneixements bàsics sobre l'escriptura i la narrativa periodístiques adequades als mitjans i suports audiovisuals des d'un punt de vista teòric i pràctic. [...]
The aim of the course is to provide basic knowledge about journalistic writing and narrative appropriate to audiovisual media and from a theoretical and practical point of view. The course aims to provide students with theoretical concepts and basic techniques for writing and oral transcription of journalistic texts adapted to audiovisual perception and the characteristics of audiovisual genres.
El objetivo de la asignatura es aportar los conocimientos básicos sobre la escritura y la narrativa periodísticas adecuadas a los medios y soportes audiovisuales desde un punto de vista teórico y práctico. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
10.
5 p, 103.3 KB Fotoperiodisme [103119] / Hernandez Gomez, Juan Bautista ; Battista, Gianluca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aproximar-nos a la fotografia periodística com a fenomen mediàtic i com a element de comprenssió, coneixement e interpretació de la realitat. Es parteix de la tècnica fotogràfica bàsica, de la història específica de la fotografia en les seves aplicacions en premsa, i de l'anàlisis dels procediments professionals de planificació, producció i edició fotogràfica, a fi de dotar els alumnes de competències específiques per a la realització, valoració i utilització d'imatges periodístiques.
Aproximarnos a la fotografía periodística como fenómeno mediático y como elemento de comprensión, conocimiento e interpretación de la realidad. Se parte de la técnica fotográfica básica, de la historia específica de la fotografía en sus aplicaciones en prensa, y de un análisis de los procedimientos profesionales de planificación, producción y edición fotográfica, con objeto de dotar a los alumnos de competencias específicas para la realización, valoración y utilización de imágenes periodísticas.

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents

Course materials : 134 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.