Results overview: Found 153 records in 0.01 seconds.
Course materials, 153 records found
Course materials 153 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 101.5 KB Pràctiques Professionals [105076] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objectiu formatiu general de l'assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. [...]
The general training objective of the subject is for the student to put into practice and apply the skills acquired through the other subjects included in the study plan in the work environment. At the end of the module, the student is expected to be able to: 1. [...]
El objetivo formativo general de la asignatura es que el estudiante ponga en práctica y aplique en el entorno laboral las compe 1. Identificar los agentes y los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidad 2. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
2.
4 p, 102.7 KB Pràcticum II [104688] / Fernández Núñez, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El projecte de seguretat és una eina bàsica per al professional de seguretat, pública o privada, variant els enfocaments i eines aplicatives en funció de la tipologia de riscos i la naturalesa dels espais (oberts o tancats) i les activitats que s'hi realitzen (públiques, privades o mixtes). [...]
The security project is a basic tool for the security professional, public or private, varying the approaches and application tools depending on the type of risks and the nature of the spaces (open or fenced) and the activities carried out in it. [...]
El proyecto de seguridad es una herramienta básica para el profesional de seguridad, pública o privada, variando los enfoques y herramientas aplicativas en función de la tipología de riesgos y la naturaleza de los espacios (abiertos o cercados) y las actividades que en ella se realizan (públicas, privadas o mixtas). [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
3.
11 p, 117.4 KB Ampliació del dret de la seguretat [104059] / Medina Martínez, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Enllaçant amb els continguts impartits al llarg del Grau, especialitzem els continguts dirigits a l'exercici professional de l'investigador privat. Els continguts per tant s'ajusten al que demana la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d' Estat de Seguretat, per la que es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada (BOE núm. [...]
The objective of the subject is that the student knows the contents and procedures that may be the subject of his professional performance. The student must be able to contemplate with sufficient knowledge the cases that are presented to him to be able to act correctly. [...]
Enlazando con los contenidos impartidos a lo largo del Grado, especializamos los contenidos dirigidos al ejercicio profesional del investigador privado. Los contenidos por tanto se ajustan a lo que pide la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
4.
5 p, 103.3 KB Gestió de recursos humans a les administracions públiques [101878] / Iglesias Lucía, Mèrida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els principals objectis de l'assignatura són: Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP) La tipologia de personal al servei de les Administracions Públiques. [...]
The main objects of the subject are: - Know the different areas and possibilities of work offered by Public Administrations (AAPP) - The typology of personnel at the service of Public Administrations. [...]
Los principales objetos de la asignatura son: - Conocer los diferentes ámbitos y posibilidades de trabajo que ofrecen las Administraciones Públicas (AAPP) - La tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
5.
6 p, 108.9 KB Protecció civil [101876] / Iglesias Lucía, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El present programa de formació respon a la necessitat de professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d'autoprotecció. [...]
This training program responds to the need for security professionals specialized in the comprehensive management of civil protection services or, in general, corporate safety-related risk prevention, planning and management of emergencies and plans of self protection. [...]
El presente programa de formación responde a la necesidad de profesionales de la seguridad especializados en la gestión integral de servicios de protección civil o, en general, orientados a la seguridad corporativa en materia de prevención de riesgos, planificación y gestión de las emergencias y de planes de autoprotección. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
6.
4 p, 119.5 KB Seguretat ciutadana [101875] / Grinyó i Mo, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l'acció que porta a terme l'estat per tal d'assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l'assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d'evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces. [...]
When we refer to citizen security in democratic societies, we observe the action carried out by the state to ensure peaceful coexistence, the orderly use of public spaces, making suitable the uses, as well as ensuring respect for the rights and freedoms of all citizens, to avoid the commission of crimes and offenses against people and their goods; however, a broad concept of citizen security can also cover many fields of prevention and reaction to their threats. [...]
Cuando nos referimos a la Seguridad ciudadana en las sociedades de carácter democrático, observamos la acción que lleva a cabo el estado para asegurar la convivencia pacífica, la utilización ordenada de los espacios públicos, compatibilizando los usos, así como el asegurar el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos/as, para evitar la comisión de delitos y faltas contra las persones y sus bienes; no obstante, un concepto amplio de Seguridad Ciutadana puede abarcar también muchos campos de la prevención y reacción a sus amenazas. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
7.
5 p, 104.3 KB Sistemes de protecció [101873] / Fernández Núñez, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Consolidar i ampliar coneixements adquirits, en cursos anteriors, a diverses assignatures. Portar-los al nivell d'aplicació pràctica i preparar a l'alumne per a una immediata utilització a les exigències laborals. [...]
Consolidate and expand knowledge acquired, in previous years, in various subjects. Bring them to the practical application level and prepare the student for immediate use of labor requirements. We will deal with the applications of electronic security, such as physical, human and logical security, in the part corresponding to the patrimonial security manager; Covering all this with "business intelligence" and the issues related to "predatory" counter-marketing, industrial espionage, and crisis and contingency plans, and command boards. [...]
Consolidar y ampliar conocimientos adquiridos, en cursos anteriores, en varias asignaturas. Traerlos al nivel de aplicación práctica y preparar al alumno para una inmediata utilización a las exigencias laborales. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
8.
6 p, 110.7 KB Treball de Final de Grau [101869] / Torrero Fernández, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents: - Desenvolupar un TFG seguint un procés de planificació del treball de manera clara, correcta, cohesionada, coherent i fluida, amb un estil apropiat i amb una estructura lògica i formal. [...]
The educative objectives of the course will be specified in the following: -Develop a TFG following a work planning process in a clear, correct, cohesive, coherent and fluid manner, with an appropriate style and with a logical and formal structure. [...]
Los objetivos formativos generales de la asignatura se concretarán en los siguientes: - Desarrollar un TFG siguiendo un proceso de planificación del trabajo de manera clara, correcta, cohesionada, coherente y fluida, con un estilo apropiado y con una estructura lógica y formal. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
9.
6 p, 107.6 KB Models sectorials de risc [101865] / Serrat Julià, Miguel Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
En els últims anys s'ha observat una preocupació generalitzada de molts sectors per generar una cultura de lideratge i seguretat laboral en la societat i en les pròpies empreses. La finalitat última és que tots els actors tinguin una clara visió de com han d'abordar la gestió de la prevenció i de quines eines tenen al seu abast. [...]
In recent years, there has been a widespread concern in many sectors to generate a culture of leadership and job security in society and in companies themselves. The ultimate goal is that all actors have a clear vision of how they should deal with prevention management and what tools they have at their disposal. [...]
En los últimos años, ha habido una preocupación generalizada en muchos sectores para generar una cultura de liderazgo y seguridad laboral en la sociedad y en las empresas. El objetivo final es que todos los actores tengan una visión clara de cómo deberían tratar con la gestión de la prevención y qué herramientas tienen a su disposición. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
10.
5 p, 105.6 KB Seguretat alimentària [101863] / Hidalgo Moya, Joan Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Conèixer els recursos jurídics i els aspectes administratius per a poder relacionar-se amb facilitat amb les administracions públiques i entitats privades. Aplicar correctament el marc legal vigent en matèria de prevenció i seguretat integral a les diferents activitats privades i públiques. [...]
Know the legal resources and the administrative aspects to be able to cope easily in the relations with public administrations and private entities. Correctly apply the current legal framework on prevention and comprehensive safety to different private and public activities. [...]
Conocer los recursos jurídicos y los aspectos administrativos para poder desenvolverse con facilitad en las relaciones con las administraciones públicas y entidades privadas. Aplicar correctamente el marco legal vigente en materia de prevención y seguridad integral a las diferentes actividades privadas y públicas. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents

Course materials : 153 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.