Results overview: Found 140 records in 0.02 seconds.
Course materials, 140 records found
Course materials 140 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 101.4 KB Pràctiques Professionals [105077] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objectiu formatiu general de l'assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. [...]
The general training objective of the subject is for the student to put into practice and apply the skills acquired through the othe 1. Identify the agents and resources necessary to respond to the needs of prevention 2. [...]
El objetivo formativo general de la asignatura es que el estudiante ponga en práctica y aplique en el entorno laboral las compe 1. Identificar los agentes y los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidad 2. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
2.
4 p, 103.0 KB Pràcticum II [104692] / Fernández Núñez, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El projecte de seguretat és una eina bàsica per al professional de seguretat, pública o privada, variant els enfocaments i eines aplicatives en funció de la tipologia de riscos i la naturalesa dels espais (oberts o tancats) i les activitats que s'hi realitzen (públiques, privades o mixtes). [...]
The security project is a basic tool for the security professional, public or private, varying the approaches and application tools depending on the type of risks and the nature of the spaces (open or fenced) and the activities carried out in it. [...]
El proyecto de seguridad es una herramienta básica para el profesional de seguridad, pública o privada, variando los enfoques y herramientas aplicativas en función de la tipología de riesgos y la naturaleza de los espacios (abiertos o cercados) y las actividades que en ella se realizan (públicas, privadas o mixtas). [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
3.
5 p, 103.9 KB Sistemes de protecció [104046] / Fernández Núñez, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Consolidar i ampliar coneixements adquirits, en cursos anteriors, a diverses assignatures. Portar-los al nivell d'aplicació pràctica i preparar a l'alumne per a una immediata utilització a les exigències laborals. [...]
Consolidate and expand knowledge acquired, in previous years, in various subjects. Bring them to the practical application level and prepare the student for immediate use of labor requirements. We will deal with the applications of electronic security, such as physical, human and logical security, in the part corresponding to the patrimonial security manager; Covering all this with "business intelligence" and the issues related to "predatory" counter-marketing, industrial espionage, and crisis and contingency plans, and command boards. [...]
Consolidar y ampliar conocimientos adquiridos, en cursos anteriores, en varias asignaturas. Traerlos al nivel de aplicación práctica y preparar al alumno para una inmediata utilización a las exigencias laborales. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
4.
4 p, 101.7 KB Seguretat laboral [104044] / del Pino Santiago, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Objectius Formatius Conèixer els principals agents materials així com els riscos derivats de la seva utilització. Conèixer les principals mesures preventives per eliminar o controlar els riscos. [...]
Training objectives Identify and properly assess the risks. Know the different preventive disciplines. Know the main preventive activities. to eliminate or control the risks. Know the differences between an emergency plan and a self-protection plan and be able to elaborate the basic slogans for a center or activity. [...]
Conocer los principales agentes materiales así como los riesgos derivados de su utilización. Conocer las principales medidas preventivas para eliminar o controlar los riesgos. Conocer la importancia de la investigación de accidentes y como llevar a cabo la misma. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
5.
4 p, 119.2 KB Seguretat ciutadana [104043] / Grinyó i Mo, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l'acció que porta a terme l'estat per tal d'assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l'assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d'evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces. [...]
When we refer to citizen security in democratic societies, we observe the action carried out by the state to ensure peaceful coexistence, the orderly use of public spaces, making suitable the uses, as well as ensuring respect for the rights and freedoms of all citizens, to avoid the commission of crimes and offenses against people and their goods; however, a broad concept of citizen security can also cover many fields of prevention and reaction to their threats. [...]
Cuando nos referimos a la Seguridad ciudadana en las sociedades de carácter democrático, observamos la acción que lleva a cabo el estado para asegurar la convivencia pacífica, la utilización ordenada de los espacios públicos, compatibilizando los usos, así como el asegurar el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos/as, para evitar la comisión de delitos y faltas contra las persones y sus bienes; no obstante, un concepto amplio de Seguridad Ciutadana puede abarcar también muchos campos de la prevención y reacción a sus amenazas. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
6.
5 p, 105.3 KB Seguretat alimentària [104041] / Hidalgo Moya, Joan Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Conèixer els recursos jurídics i l'entramat administratiu per a poder desembolicar-se amb facilitat en les relacions amb les administracions públiques. Aplicar correctament el marc legal vigent per a aplicar la prevenció i la seguretat integral a les diferents activitats privades o públiques. [...]
Know the legal resources and the administrative framework to be able to deal with ease in relations with public administrations. Apply correctly the current legal framework to apply prevention and comprehensive security to different private or public activities. [...]
Conocer los recursos jurídicos y el entramado administrativo para poder desenvolverse con facilidad en las relaciones con las administraciones públicas. Aplicar correctamente el marco legal vigente para aplicar la prevención y la seguridad integral a las diferentes actividades privadas o públicas. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
7.
5 p, 105.8 KB Investigació privada [104038] / Robles Llorente, Miguel Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El objetivo primordial de la asignatura se enmarca dentro de la formación del investigador privado, en aquellas facetas de investigación más trascendentes y de actualidad que son propias de su ejercicio profesional. [...]
The main objective of the subject is focused on the most critical and contemporary aspects of the professional activity. This will take place through theoretical and practical application and reasoning the content and development of technical reports. [...]
El objetivo primordial de la asignatura se enmarca, dentro de la formación del investigador privado, en aquellas facetas de investigación más trascendentes y de actualidad que son propias de su ejercicio profesional. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
8.
6 p, 108.7 KB Psicosociologia i ergonomia [104037] / Serrat Julià, Miguel Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Tot i estar dins de l'àmbit general de la Prevenció de Riscos Laborals, l'ergonomia i la psicosociologia aplicada presenten un enfocament multidisciplinari que incorpora una àmplia base d'informació provinent de ciències com la psicologia, antropometria biomèdica, fisiologia, enginyeria industrial, el disseny i moltes altres. [...]
Know the key aspects for conducting studies of working conditions. Acquire the necessary knowledge for the design of jobs adapted to the person. Understand the ergonomic approach to physical factors: noise, lighting, environment chromatic, temperature, etc. [...]
Conocer los aspectos clave para la realización de estudios de condiciones de trabajo. Adquirir los conocimientos necesarios para el diseño de puestos de trabajo adaptados a la persona. Comprender el enfoque ergonómico relativo a los factores físicos: ruido, iluminación, ambiente cromático, temperatura, etc. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
9.
6 p, 109.0 KB Protecció civil [104036] / Iglesias Lucía, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El present programa de formació respon a la necessitat de formar professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d'autoprotecció. [...]
This training program responds to the need to train security professionals specialized in the comprehensive management of civil protection services or, in general, oriented to corporate security in matters of risk prevention, planning and management of emergencies and of self-protection plans. [...]
El presente programa de formación responde a la necesidad de formar a profesionales de la seguridad especializados en la gestión integral de servicios de protección civil o, en general, orientados a la seguridad corporativa en materia de prevención de riesgos, planificación y gestión de las emergencias y de planes de autoprotección. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
10.
4 p, 100.0 KB Normativa sobre riscos laborals [104033] / Feijóo Rey, Maria José ; Pedemonte Marino, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral, això és les relacions jurídiques que se'n deriven del contracte de treball, de les relacions sindicals, en la Seguretat Social, en seu judicial laboral i en matèria de responsabilitat tècnica. [...]
The aim of the course is to bring undergraduate students to the field of Labour Law in a comprehensive sense, this is the legal relationships that derive from the employment contract, trade union relations, in the Social Security, in labour court and in matters of technical liability. [...]
El objetivo del curso es llevar a los estudiantes de pregrado al campo del Derecho Laboral en un sentido integral, estas son las relaciones legales que se derivan del contrato de trabajo, las relaciones sindicales, la Seguridad Social, el tribunal laboral y en materia de responsabilidad técnica. [...]

2021-22
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents

Course materials : 140 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.