Results overview: Found 38 records in 0.02 seconds.
Course materials, 38 records found
Course materials 38 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 111.4 KB Psicopedagogia a les Organitzacions [42979] / Pérez Romero, Antonio ; Pineda Herrero, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El mòdul Psicopedagogia a les Organitzacions té tres característiques bàsiques que defineixen el seu disseny: 1. El primer que cal destacar és que es tracta d'un mòdul de caire optatiu. 2. Es focalitza en la perspectiva interna o institucional de les organitzacions educatives i laborals, per això és imprescindible tenir un coneixement mínim sobre l'estructura, finalitats, dinàmiques i relacions que s'estableixen en les institucions educatives i en les organitzacions, ja que sobre aquests elements organitzatius es desenvoluparà el contingut i estratègies de l'assignatura. [...]
The Psychopedagogy in Organizations Course has three basic characteristics that define its design: 1. The first thing to note is that this is an optional course. 2. It focuses on the internal or institutional perspective of educational and labour organizations, thus it is essential to have an elementary knowledge of the structure, objectives, dynamics and relationships established in educational institutions and organizations; since these subjects will be developed around organizational elements of the content and strategies. [...]
El módulo Psicopedagogía en las Organizaciones tiene tres características básicas que definen su diseño: 1. Lo primero que hay que destacar es que se trata de un módulo de carácter optativo. 2. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
2.
7 p, 116.2 KB Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària [42978] / Ferrer Miquel, Joana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els objectius d'aquest mòdul són: 1. - Entendre l'orientació com un procés holístic i fonamentat en les fortaleses de l'alumnat que acompanya el seu desenvolupament personal, acadèmic, professional/vocacional i ciutadà. [...]
The objectives of this module are: 1. Understand guidance as a holistic and strengths-based process that mentors the students' personal, academic, professional/vocational and citizenship development. [...]
Los objetivos de este módulo son: 1. Entender la orientación como un proceso holístico y fundamentado en las fortalezas del alumnado que acompaña el desarrollo personal, académico y profesional/vocacional y ciudadano del alumnado. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
3.
5 p, 107.7 KB Intervenció i Assessorament Psicopedagògics a l'Educació Infantil i Primària [42976] / Castell Escuer, Maria Antònia ; Berengueras Pont, Maria Merce ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La intervenció psicopedagògica en educació infantil i educació primària parteix de la concepció que els principis reguladors del procés ensenyament-aprenentatge s'han d'adaptar específicament a les característiques i necessitats que presenten els infants, entesa tota l'actuació educativa en aquests nivells com preventiva. [...]
Psycho-pedagogical intervention in pre-school and primary education is based on the conception that the regulatory principles of the teaching-learning process need to be adapted to the specific characteristics and needs of pupils. [...]
La intervención psicopedagógica en Educación infantil y Educación primaria parte de la concepción de que los principios reguladores del proceso enseñanza-aprendizaje deben adaptarse específicamente a las características y necesidades que presenta el alumnado, entendiendo toda actuación educativa en estos niveles como preventiva. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
4.
4 p, 101.7 KB Pràctiques Externes [44720] / Sanchez Marti, Angelina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'estructura del mòdul és comuna als dos itineraris, encara que el seu contingut i desenvolupament està relacionat tant amb els mòduls comuns com amb els mòduls específics corresponent al seu itinerari. [...]
The structure of the module is common to both itineraries so its content and development are related to both the common and specific modules corresponding to each itinerary. The practical module has two distinct but complementary parts. [...]
La estructura del módulo es común a los dos itinerarios, aunque su contenido y desarrollo está relacionado tanto con los módulos comunes como con los módulos específicos correspondiendo a su itinerario. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
5.
6 p, 114.2 KB Gestió i Serveis Psicopedagògics [42975] / Llansana González, Joan Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els/les participants en el màster han realitzat les matèries de 'Diversitat i Currículum' i 'Avaluació i diagnòstic de necessitats educatives', per la qual cosa han fet una primera aproximació als principis i als problemes que podem trobar-nos habitualment en l'àmbit de la psicopedagogia. [...]
The Master's participants have taken the subjects of 'Diversity and Curriculum' and 'Assessment and diagnosis of educational needs', so they have an approach to the current principles and problems that occur in the field of educational psychology. [...]
Los/las participantes del Máster han realizado las materias de 'Diversidad y Currículo' y 'Evaluación y diagnóstico de necesidades educativas', por lo que tienen un acercamiento a los principios y problemas corrientes que se dan en el ámbito de la psicopedagogía. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
6.
4 p, 103.0 KB Treball de Final de Màster [42974] / Sanchez Marti, Angelina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Treball de Fi de Màster té per objectiu la realització d'una anàlisi teòrico-pràctica del context psicopedagògic estudiat a través de la planificació, desenvolupament i avaluació d'un pla d'intervenció que identifiqui possibles àmbits de millora en el camp de la orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic.
For the master's dissertation the aim is for the student to carry out a theoretical and practical analysis within the context of psycho-pedagogy. The student is expected to develop a study plan that identifies and assesses potential areas for improvement in the field of psycho-pedagogy. [...]
El Trabajo de Fin de Máster tiene por objetivo que la realización de un análisis teórico-pràctico del contexto psicopedagógico estudiado a través de la planificación, desarrollo y evaluación de un plan de intervención que identifique posibles ámbitos de mejora en el campo de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico.

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
7.
5 p, 105.7 KB Diversitat i Currículum [42972] / Sanahuja Gavaldà, José María ; Jurado de los Santos, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El mòdul de Diversitat i Currículum és un mòdul comú en el conjunt del màster. Amb aquest mòdul es pretén que l'estudiant adquireixi una base fonamentada sobre els principis i la conceptualització de la diversitat i cóm aquesta es contempla en el desenvolupament del currículum per competències tenint en compte els agents educatius que intervenen i els processos de col·laboració establerts per portar a terme la intervenció psicopedagògica. [...]
The Diversity and Curriculum module is a common module throughout the Master. This module is intended that the student acquires an informed basis on the principles and the concept of diversity and how it is envisaged in curriculum development competency, taking into account the educational agents involved and collaborative processes established, to carry out a psychoeducational intervention. [...]
El módulo de Diversidad y Curriculum es un módulo común en el conjunto del máster. Con este módulo se pretende que el estudiante adquiera una base fundamentada sobre los principios y la conceptualización de la diversidad y cómo ésta se contempla en el desarrollo del currículo por competencias, teniendo en cuenta los agentes educativos que intervienen y los procesos de colaboración establecidos para llevar a cabo la intervención psicopedagógica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
8.
6 p, 109.2 KB Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives [42971] / Sanchez Marti, Angelina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els objectius d'aquest mòdul són: 1. Conèixer els aspectes clau en un procés d'avaluació psicopedagògica. 2. Identificar i emprar adequadament els principals instruments, tècniques i recursos d'avaluació i diagnòstic psicopedagògic. [...]
The main objectives for this course are: 1. To know the key aspects of a psycho-pedagogical assessment process. 2. To identify and efficiently employ the main instruments, techniques and resources used for psycho-pedagogical assessment and diagnosis. [...]
Los objetivos de este módulo son: 1. Conocer los aspectos claves en un proceso de evaluación psicopedagógica. 2. Identificar y usar adecuadamente los principales instrumentos, técnicas y recursos de evaluación y diagnóstico psicopedagógicos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
9.
6 p, 113.8 KB Psicopedagogia a les Organitzacions [42979] / Pérez Romero, Antonio ; Pineda Herrero, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El mòdul Psicopedagogia a les Organitzacions té tres característiques bàsiques que defineixen el seu disseny: 1. El primer que cal destacar és que es tracta d'un mòdul de caire optatiu. 2. Es focalitza en la perspectiva interna o institucional de les organitzacions educatives i laborals, per això és imprescindible tenir un coneixement mínim sobre l'estructura, finalitats, dinàmiques i relacions que s'estableixen en les institucions educatives i en les organitzacions, ja que sobre aquests elements organitzatius es desenvoluparà el contingut i estratègies de l'assignatura. [...]
The Psychopedagogy in Organizations Course has three basic characteristics that define its design: 1. The first thing to note is that this is an optional course. 2. It focuses on the internal or institutional perspective of educational and labour organizations, thus it is essential to have an elementary knowledge of the structure, objectives, dynamics and relationships established in educational institutions and organizations; since these subjects will be developed around organizational elements of the content and strategies. [...]
El módulo Psicopedagogía en las Organizaciones tiene tres características básicas que definen su diseño: 1. Lo primero que hay que destacar es que se trata de un módulo de carácter optativo. 2. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents
10.
7 p, 117.3 KB Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària [42978] / Martínez Roca, Carme ; Ferrer Miquel, Joana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els objectius d'aquest mòdul són: 1. - Entendre l'orientació com un procés holístic i fonamentat en les fortaleses de l'alumnat que acompanya el seu desenvolupament personal, acadèmic, professional/vocacional i ciutadà. [...]
The objectives of this module are: 1. Understand guidance as a holistic and strengths-based process that mentors the students' personal, academic, professional/vocational and citizenship development. [...]
Los objetivos de este módulo son: 1. Entender la orientación como un proceso holístico y fundamentado en las fortalezas del alumnado que acompaña el desarrollo personal, académico y profesional/vocacional y ciudadano del alumnado. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicopedagogia [1446]
Màster Universitari en Psicopedagogia [1447]
3 documents

Course materials : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.