Resultados globales: 82 registros encontrados en 0.01 segundos.
Materiales académicos, Encontrados 82 registros
Materiales académicos Encontrados 82 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 122.9 KB La Gramàtica a l'Aula d'ELE [106039] / Terron Vinagre, Natalia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura té com a objectiu fonamental el coneixement i domini dels procediments que permeten incorporar continguts de gramàtica a l'aula d'Espanyol com a Llengua Estrangera. A l'acabar aquesta assignatura, l'alumnat haurà de: (1) conèixer les diferents metodologies per ensenyar gramàtica a l'aula d'ELE, (2) identificar els principals problemes gramaticals que poden sorgir durant el procés d'ensenyament de l'ELE, (3) saber utilitzar i crear recursos didàctics orientats al coneixement de les nocions de gramàtica en els diferents nivells d'ELE segons el Pla Curricular de l'Institut Cervantes, (4) avaluar eficaçment les destreses de les i els estudiants d'ELE, en general, i de les persones sinoparlants, en particular.
This subject has as its fundamental objective to knowledge and to domain the procedures that allow the incorporation of grammar content in the Spanish as a Foreign Language. At the end of this course, students must: (1) To know the different methodologies to teach grammar in the ELE classroom, (2) To identify the main grammatical problems that can appear during the ELE teaching process, (3) To know how to use and create didactic resources oriented to the knowledge of the notions of grammar in the different levels of ELE according to the Curricular Plan of the Cervantes Institute (PCIC), (4) To assess the skills of ELE students effectively, in general, and people whose mothern language is Chinese, in particular.
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten incorporar contenidos de gramática en el aula de Español como Lengua Extranjera. Al finalizar esta asignatura, el alumnado deberá: (1) conocer las distintas metodologías para enseñar gramática en el aula de ELE, (2) identificar los principales problemas gramaticales que pueden surgir durante el proceso de enseñanza del ELE, (3) saber utilizar y crear recursos didácticos orientados al conocimiento de las nociones de gramática en los diferentes niveles de ELE según el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), (4) evaluar eficazmente las destrezas de las y los estudiantes de ELE, en general, y de las personas sinohablantes, en particular.

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
2.
7 p, 134.1 KB Literatura Xinesa [105868] / Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumnat una visió panoràmica dels grans corrents artístics i literaris de la literatura xinesa des dels seus orígens fins a l'època contemporània. [...]
The aim of the course is to provide students with a panoramic view of the great artistic and literary currents of Chinese literature from its origins to the contemporary era. Upon completion of the course, students will learn about the chronology of Chinese literature, the major works of classical Chinese literature, as well as the most important works of Chinese literature of the 20th and 21st centuries. [...]
El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumnado una visión panorámica de las grandes corrientes artísticas y literarias de la literatura china desde sus orígenes hasta la época contemporánea. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
3.
5 p, 122.7 KB Xinès VI: Desenvolupament de Destreses Comunicatives [105867] / Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura Xinès V: Desenvolupament de les Destreses Comunicatives té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació, de l'expressió oral i escrita, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. [...]
Chinese VI: Development of Communicative Skills aims to expand the knowledge of the structures of the modern Chinese language, as a complement to the basic knowledge acquired in first and second year, the consolidation of basic knowledge of the Chinese grammar, the expansion of vocabulary, the improvement of pronunciation, oral and written expression, the development of the ability to read and understand intermediate-level texts, as well as the improvement of expressive skills in oral and written language. [...]
La asignatura Chino VI: Desarrollo de las Destrezas Comunicativas tiene como objetivo la ampliación en el conocimiento de las estructuras de la lengua china moderna, como complemento a los conocimientos básicos adquiridos en primer y segundo curso, la consolidación de los conocimientos básicos de la gramática china, la ampliación del vocabulario, la mejora de la pronunciación, de la expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad de lectura y de la comprensión de textos de nivel intermedio, así como la mejora de las capacidades expresivas en la lengua oral y escrita. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
4.
6 p, 125.2 KB Introducció a la Literatura Espanyola I [103547] / Boadas Cabarrocas, Sònia ; Sánchez Aguilar, Agustín ; Fernández García, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Introducció a la literatura espanyola I" forma part dels crèdits de formació bàsica del primer curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. Entre els objectius formatius bàsics, es pretén que l'estudiant adquireixi un coneixement sòlid i ampli sobre les etapes de la literatura espanyola, la seva periodització, el desenvolupament dels principals gèneres i les obres dels principals autors a través de l'atenta lectura dels textos literaris seleccionats. [...]
"Introduction to Spanish Literature I" is part of the basic training credits of the first year of the Spanish Language and Literature Degree. Among the basic training objectives, students are required to acquire a solid and broad-based knowledge of the stages and periodization of Spanish literature, the development of the main genres and authors, through careful reading of selected literary texts. [...]
"Introducción a la literatura española I" forma parte de los créditos de formación básica del primer curso del Grado de Lengua y Literatura españolas. Entre los objetivos formativos básicos, se pretende que el estudiante adquiera un conocimiento sólido y amplio de las etapas de la literatura española, su periodización, el desarrollo de los principales géneros y las obras de los principales autores, a través de la lectura atenta de los textos literarios seleccionados. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
5.
7 p, 129.0 KB Literatura Espanyola del Segle XVII [100623] / Valdes Gazquez, Ramón ; Morros Mestres, Bienvenido ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Són objectius específics i formatius de l'assignatura: Conèixer i interpretar els autors i els textos literaris espanyols del segle XVII. Aplicar els coneixements adquirits de l'entorn de la producció literària (transmissió textual, recursos escenogràfics, públic, cultura oral, circumstàncies vitals dels autors, circumstàncies històriques i polítiques, etc. [...]
The specific and formative objectives of the subject are: Knowing and interpreting the 17th century authors and literary texts. Applying the knowledge acquired from the literary production environment (textual transmission, scenographic resources, audience, oral culture, living circumstances of the authors, historical and political circumstances, etc. [...]
Son objetivos específicos y formativos de la asignatura: Conocer e interpretar los autores y los textos literarios españoles del siglo XVII. Aplicar los conocimientos adquiridos del entorno de la producción literaria (transmisión textual, recursos escenográficos, público, cultura oral, circunstancias vitales de los autores, circunstancias históricas y políticas, etc. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
6.
7 p, 130.1 KB Introducció a la Llengua Espanyola [100604] / Sanchez Lancis, Carlos Eliseo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura s'ha configurat com un curs introductori, de tipus panoràmic, que pugui servir a l'alumnat de base teòrica i de desenvolupament pràctic per a la seva posterior especialització en altres assignatures de Grau. [...]
This subject has been configured as an introductory and panoramic course, that can serve the student as a theoretical base and a practical development for his later specialization in other subjects of the Degree. [...]
Esta asignatura se ha configurado como un curso introductorio, de tipo panorámico, que pueda servir al alumno de base teórica y de desarrollo práctico para su posterior especialización en otras asignaturas del Grado. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
7.
7 p, 128.4 KB Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme [100594] / Amores Garcia, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura es proposa oferir una visió panoràmica de la literatura espanyola en els inicis de la modernitat, des de mitjan segle XVIII fins a mitjans del XIX. Es posarà especial atenció en la descripció de les diferents corrents i tendències estètiques que s'entrecreuen en les etapes anomenades Il·lustració i Romanticisme, en relació amb el moment històric en què es desenvolupen. [...]
The subject aims to offer an overview of Spanish literature at the beginning of modernity, from the mid-18th century to the mid-19th century. Special attention will be paid to the description and development of the main stages of literature and its literary and aesthetic currents. [...]
La asignatura se propone ofrecer una visión panorámica de la literatura española en los inicios de la modernidad, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Se pondrá especial atención en la descripción de las diferentes corrientes y tendencias estéticas que se entrecruzan en las etapas denominadas Ilustración y Romanticismo, en relación con el momento histórico en el que se desarrollan. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
8.
7 p, 129.5 KB Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme [100593] / Amores Garcia, Montserrat ; Valls Guzman, Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Es pretén oferir un panorama del desenvolupament de la literatura espanyola en els seus diferents gèneres des de la Revolució de 1868 fins al final de la primera fase de la Restauració, el 1910. Per tant, s'estudiarà la configuració dels moviments estètics i literaris essencials del període : la recepció a Espanya del Realisme i del Naturalisme i els seus principals produccions en les dècades dels setanta i vuitanta del segle XIX; la crisi de la fi de segle i la recepció, desenvolupament i esgotament del Modernisme a la primera dècada del XX. [...]
It is intended to offer an overview of the development of Spanish literature in its different genres from the Revolution of 1868 to the end of the first phase of the Restoration, in 1910. Therefore, the configuration of the essential aesthetic and literary movements of the period will be studied: the reception in Spain of Realism and Naturalism and its main productions during the seventies and eighties of the nineteenth century; the crisis of the end of the century and the reception, development and exhaustion of Modernism in the first decade of the twentieth. [...]
Se pretende ofrecer un panorama del desarrollo de la literatura española en sus diferentes géneros desde la Revolución de 1868 hasta el final de la primera fase de la Restauración, en 1910. Por tanto, se estudiará la configuración de los movimientos estéticos y literarios esenciales del periodo: la recepción en España del Realismo y del Naturalismo y sus principales producciones en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX; la crisis del fin de siglo y la recepción, desarrollo y agotamiento del Modernismo en la primera década del XX. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
9.
7 p, 130.0 KB Fonètica i Fonologia de l'Espanyol [100587] / Rios Mestre, Antonio ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Aguilar Cuevas, Lourdes ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar els alumnes amb les nocions bàsiques de fonètica i fonologia. Es pretén que l'estudiant sigui capaç de descriure el sistema fonètic i fonològic de l'espanyol, que li donarà els fonaments per poder aprofundir en aquestes matèries a la assignatura Estudis fònics de l'espanyol. [...]
The objective of this subject is to ensure that students become familiar with the basic notions of phonetics and phonology. Students must be able to describe the phonetic and phonological system of Spanish, which will give them the basics to be able to deepen these arguments in the subject Phonic Studies of Spanish. [...]
El objetivo de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con las nociones básicas de la fonética y la fonología. Se pretende que el estudiante sea capaz de describir el sistema fonético y fonológico del español, que le dará los fundamentos para poder profundizar en estas materias en la asignatura Estudios fónicos del español. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
10.
6 p, 127.6 KB Morfologia de l'Espanyol [100586] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Wang, Ziwen ; Raab, Matthias Ulrich ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura de "Morfologia de l'espanyol" té com a objetiu fonamental oferir una visió general de l'estudi dels mots i de les clases de paraules. Es recomanable que l'estudiant hagi cursat previament l'assignatura "Introducció a la llengua espanyola". [...]
The subject of "Morphology of Spanish" has as its fundamental objective to offer a general vision of the study of words and words classes. It is recommended that the student has previously attended the subject "Introduction to the Spanish language". [...]
La asignatura de "Morfología del español" tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general del estudio de la palabra y de las clases de palabras. Es recomendable que el estudiante haya cursado previamente la asignatura "Introducción a la lengua española". [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 82 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.