Results overview: Found 119 records in 0.02 seconds.
Course materials, 119 records found
Course materials 119 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 119.1 KB Ampliació del dret de la seguretat [104059] / Medina Martinez, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Enllaçant amb els continguts impartits al llarg del Grau, especialitzem els continguts dirigits a l'exercici professional de l'investigador privat. Els continguts per tant s'ajusten al que demana la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d' Estat de Seguretat, per la que es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada (BOE núm. [...]
The objective of the subject is that the student knows the contents and procedures that may be the subject of his professional performance. The student must be able to contemplate with sufficient knowledge the cases that are presented to him to be able to act correctly. [...]
Enlazando con los contenidos impartidos a lo largo del Grado, especializamos los contenidos dirigidos al ejercicio profesional del investigador privado. Los contenidos por tanto se ajustan a lo que pide la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
2.
8 p, 116.4 KB Direcció de seguretat [101879] / Calero Torta, Diego José ; Velázquez Moreno, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objectiu general de l'assignatura és obtenir els coneixements mínims que necessita un directiu de seguretat pública en l'àmbit local, concretat en els següents objectius específics: - Contextualitzar la gestió de seguretat pública local. [...]
The general objective of the subject is to obtain the minimum knowledge required by a public safety officer at the local level, specified in the following specific objectives: - Contextualize local public security management. [...]
El objetivo general de la asignatura es obtener los conocimientos mínimos que precisa un directivo de seguridad pública en el ámbito local, concretado en los siguientes objetivos específicos: - Contextualizar la gestión de seguridad pública local. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
3.
5 p, 105.2 KB Gestió de recursos humans a les administracions públiques [101878] / Iglesias Lucia, Mèrida ; Manresa Llop, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els principals objectis de l'assignatura són: Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP) La tipologia de personal al servei de les Administracions Públiques. [...]
The main objects of the subject are: - Know the different areas and possibilities of work offered by Public Administrations (AAPP) - The typology of personnel at the service of Public Administrations. [...]
Los principales objetos de la asignatura son: - Conocer los diferentes ámbitos y posibilidades de trabajo que ofrecen las Administraciones Públicas (AAPP) - La tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
4.
6 p, 117.0 KB Organització i competència en seguretat pública [101877] / Planet Robles, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Conèixer de primera mà, i en un entorn formatiu i universitari, el sistema de seguretat pública de l'Estat espanyol, la seva estructura i competències. Servirà als estudiants per entendre com, des del disseny del model de seguretat pública d'un país, es configuren els mecanismes de prevenció dels riscos. [...]
Targets Know first hand, and in a training and university environment, the public safety system of the Spanish State, its structure and competencies. It will serve students to understand how, from the design of the public safety model of a country, the risk prevention mechanisms are configured. [...]
• Conocer de primera mano, y en un entorno formativo y universitario, el sistema de seguridad pública del Estado español, su estructura y competencias. Servirá a los estudiantes para entender cómo, desde el diseño del modelo de seguridad pública de un país, se configuran los mecanismos de prevención de los riesgos. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
5.
7 p, 112.3 KB Protecció civil [101876] / Torrero Fernandez, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El present programa de formació respon a la necessitat de professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d'autoprotecció. [...]
This training program responds to the need for security professionals specialized in the comprehensive management of civil protection services or, in general, corporate safety-related risk prevention, planning and management of emergencies and plans of self protection. [...]
El presente programa de formación responde a la necesidad de profesionales de la seguridad especializados en la gestión integral de servicios de protección civil o, en general, orientados a la seguridad corporativa en materia de prevención de riesgos, planificación y gestión de las emergencias y de planes de autoprotección. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
6.
5 p, 122.3 KB Seguretat ciutadana [101875] / Grinyó i Mo, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l'acció que porta a terme l'estat per tal d'assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l'assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d'evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces. [...]
When we refer to citizen security in democratic societies, we observe the action carried out by the state to ensure peaceful coexistence, the orderly use of public spaces, making suitable the uses, as well as ensuring respect for the rights and freedoms of all citizens, to avoid the commission of crimes and offenses against people and their goods; however, a broad concept of citizen security can also cover many fields of prevention and reaction to their threats. [...]
Cuando nos referimos a la Seguridad ciudadana en las sociedades de carácter democrático, observamos la acción que lleva a cabo el estado para asegurar la convivencia pacífica, la utilización ordenada de los espacios públicos, compatibilizando los usos, así como el asegurar el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos/as, para evitar la comisión de delitos y faltas contra las persones y sus bienes; no obstante, un concepto amplio de Seguridad Ciutadana puede abarcar también muchos campos de la prevención y reacción a sus amenazas. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
7.
6 p, 108.7 KB Dret de la seguretat privada [101874] / Landin Lopez, Eligio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió del denominat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. [...]
The focus of this subject is to be a reflection of the primordial objectives of the Degree. The students must apply their knowledge, both theoretical and normative, to the management of the Private Security world, which is composed of security companies and private security personal, being able to distinguish the different types of services that can be provided to the users, either public or private, and the functions and thresholds of the personal attributions that depend on the different professional categories. [...]
Los objetivos de la asignatura preteden ser un reflejo de algunos de los objetivos primordiales del grado. Los alumnos han de explicar sus conocimientos, conceptuales y normativos, a la gestión del denominado Sector de Seguridad Privada, integrado por empresas de seguridad y personal de seguridad privada, conociendo y distinguiendo los diferentes tipos de servicios que aquellos pueden prestar a los usuarios, públicos o privados, y las funciones y límites de las atribuciones profesionales atribuídas a las diferentes categorías profesionales. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
8.
6 p, 107.3 KB Sistemes de protecció [101873] / Zabas García, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Consolidar i ampliar coneixements adquirits, en cursos anteriors, a diverses assignatures. Portar-los al nivell d'aplicació pràctica i preparar a l'alumne per a una immediata utilització a les exigències laborals. [...]
Consolidate and expand knowledge acquired, in previous years, in various subjects. Bring them to the practical application level and prepare the student for immediate use of labor requirements. We will deal with the applications of electronic security, such as physical, human and logical security, in the part corresponding to the patrimonial security manager and/or Director of Security. [...]
Consolidar y ampliar conocimientos adquiridos, en cursos anteriores, en varias asignaturas. Traerlos al nivel de aplicación práctica y preparar al alumno para una inmediata utilización a las exigencias laborales. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
9.
5 p, 106.9 KB Direcció de recursos humans en seguretat privada [101872] / Gomez De Hinojosa Guerrero, Alicia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els principals objectius de l'assignatura són: • Analitzar l'evolució de les polítiques de direcció de persones. • Diferenciar gestió i lideratge en la direcció de recursos humans. • Identificar els diferents subsistemes de gestió de recursos humans. [...]
The main goals of the subject are: • Analyse the evolution of people management policies. • Distinguish management and leadership • Identify the subsystems of human resources management. • Know the specific administrative procedures and controls for private security staff and services. [...]
Los principales objetivos de la asignatura son: • Analizar la evolución de las políticas de dirección de persones. • Diferenciar gestión y liderazgo en la dirección de recursos humanos. • Identificar los diferentes subsistemas de gestión de recursos humanos. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents
10.
5 p, 106.0 KB Gestió privada de la seguretat [101871] / Franco Eza, José Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió del denominat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris, públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals. [...]
The subject objectives are to aim at a reflection of some of the primary objectives of the degree. Students must apply their knowledge, conceptual and normative, to the management of the so-called Private Security Sector, security companies and private security personnel, knowing and distinguishing the different types of services that can be presented to users , public or private, and the functions and limits of the professional attributions attributed to the different professional categories. [...]
Los objetivos de la asignatura pretende ser un reflejo de algunos de los objetivos primordiales del grado. Los alumnos tienen que aplicar sus conocimientos, conceptuales y normativos, a la gestión del denominado Sector de Seguridad Privada, integrado por empresas de seguridad y por el personal de seguridad privada, conociendo y distinguiendo los diferentes tipos de servicios que aquellas pueden presentar a los usuarios, públicos o privados, y las funciones y límites de las atribuciones profesionales atribuidas a las diferentes categorías profesionales. [...]

2022-23
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]
3 documents

Course materials : 119 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.