Results overview: Found 987 records in 0.03 seconds.
Research literature, 278 records found
Course materials, 709 records found
Research literature 278 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
50 p, 1.3 MB La libertad religiosa en España y en Cataluña. ¿Separación o cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas? / Abbou, Sabrine ; Aybar Jimenez, Ivan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'estudi del factor religiós en la societat espanyola i de les relacions que l'Estat té amb les confessions religioses ens permetrà veure el límit moral que difereix entre els temps i encara més diferent entre les regions, podent recórrer a una crítica eminent de la estabilitat democràtica del país i de les seves comunitats autònomes.
El estudio del factor religioso en la sociedad española y las relaciones que tiene el Estado con las confesiones religiosas permitirá ver el límite moral que difiere entre las épocas y aún más diferente entre las regiones, pudiendo acudir a una crítica eminente de la estabilidad democrática del país y de sus Comunidades Autónomas.
The study of the religious factor in Spanish society and the relations that the State has with religious confessions will allow us to see the moral limit that differs between the times and even more different between the regions, being able to resort to an eminent critique of the democratic stability of the country and its Autonomous Communities.

2023
Grau en Dret [949]  
2.
60 p, 1011.9 KB Commerce Intermediaries of Spain and South Korea / Claret Caballé, Marina ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La globalització ha augmentat les interaccions transfrontereres en tots els àmbits. Amb el comerç en línia més rellevant que mai, Espanya ha vist un augment de les importacions de les empreses de Corea del Sud; algunes empreses espanyoles també han entrat al mercat asiàtic. [...]
La globalización ha aumentado las interacciones transfronterizas en todas las áreas. Con el comercio en línea siendo más relevante que nunca, España ha visto un aumento en las importaciones de las empresas de Corea del Sur; algunas empresas españolas también han irrumpido en el mercado asiático. [...]
Globalization has increased transboundary interactions in all areas. With online commerce being more relevant than ever, Spain has seen a rise in South Korean companies' imports; some Spanish companies have broken into the Asian market as well. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
3.
45 p, 589.0 KB La prisión permanente revisable en España ¿Es bien o no es bien? / Barquero Garcia, Cristian ; Rebollo Vargas, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquest estudi analitza la incorporació de la "presó permanent revisable" a Espanya a través de la Llei Orgànica 1/2015, així com la seva adequació constitucional. La definició contradictòria d'aquesta pena genera debat jurídic, ja que "permanent" suggereix una pena perpetua en contra del principi de reinserció i pot considerar-se un tracte inhumà. [...]
Este estudio analiza la incorporación de la "prisión permanente revisable" en España a través de la Ley Orgánica 1/2015, así como su adecuación constitucional. La definición contradictoria de esta pena genera debate jurídico, ya que "permanente" sugiere una pena perpetua en contra del principio de reinserción y puede considerarse trato inhumano. [...]
This study analyzes the incorporation of "Reviewable permanent imprisonment" (reviewable permanent imprisonment) in Spain through Organic Law 1/2015, as well as its compatibility with the constitutional order. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
4.
50 p, 1.1 MB La violencia econòmica contra les dones. L'impagament de la pensió d'aliments a fills i filles : especial referència a la satisfacció de la necessitat d'habitatge / Molina Solé, Eva ; Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Per bé que tradicionalment, la violència de gènere s'ha associat a la violència física contra la dona, recentment se n'han començat a recòneixer altres manifestacions, entre les quals es troba la violència econòmica. [...]
Si bien tradicionalmente, la violencia de género se ha asociado a la violencia física contra la mujer, recientemente se han empezado a reconocer otras manifestaciones, entre las que se encuentra la violencia económica. [...]
Although gender violence has traditionally been associated with physical violence against women, other manifestations have recently begun to be recognized, including economic violence. However, the legislative reforms aimed at eliminating all types of gender violence approved in recent years still do not offer a sufficiently careful treatment that manages to reduce the cases of this type of violence.

2023
Grau en Dret [949]  
5.
161 p, 3.4 MB Abast de la contractació pública responsable : límits materials i anàlisi de la Resolució 44/2017 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic / Aja Aguilar, Júlia ; Garibaldi, Daniel Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Cada cop es fan més evidents les mancances que ha suposat per a la ciutadania el paradigma de la Nova Gestió Pública. Des de fa uns anys, les Administracions -especialment els ens locals- estan vetllant per revertir els efectes negatius de les externalitzacions i privatitzacions. [...]
Cada vez son más evidentes las carencias que ha supuesto para la ciudadanía el paradigma de la Nueva Gestión Pública. Des de hace unos años, las Administraciones -especialmente las locales- estan velando para revetir los efectos negativos de las externalizaciones y privatizaciones. [...]
The deficiencies that the paradigm of the New Public Management has meant for citizens are becoming more and more evident. For some years now, the Administrations -especially the local ones- have been taking care to reverse the negative effects of outsourcing and privatizations. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
6.
69 p, 747.5 KB Defensa de la Competencia en los Mercados Digitales. Análisis del nuevo Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados Disputables y Equitativos en el Sector Digital / Maiza Arcos, Lisette Pamela ; Gorriz Lopez, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Els recents avanços en la digitalització han provocat canvis radicals en la nostra societat i economia, entre els quals, destaca el sorgiment de les conegudes plataformes en línia. Aquestes plataformes han transformat completament la concepció de mercat tradicional, ja que han impulsat l'aparició d'una nova modalitat de mercat que tindrà una importància transcendental en el futur: els "mercats digitals".
Los recientes avances en la digitalización han provocado cambios radicales en nuestra sociedad y economía, entre los cuales, destaca el surgimiento de las conocidas plataformas en línea. Dichas plataformas han transformado completamente la concepción de mercado tradicional, ya que han impulsado la aparición de una nueva modalidad de mercado que tendrá una importancia trascendental en el futuro: los "mercados digitales".
Recent advances in digitization have caused radical changes in our society and economy, among which the emergence of the well-known online platforms stands out. These platforms have completely transformed the concept of the traditional market, since they have promoted the appearance of a new type of market that will have transcendental importance in the future: the "digital markets".

2023
Grau en Dret [949]  
7.
64 p, 660.4 KB La jurisprudencia entre la interpretación y la creación de derecho : la atenuante analógica de cuasiprescripción / Peschko, Sophia Charlotte ; Bonet Esteva, Margarita, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'atenuant analògica de quasiprescripció és una figura nascuda en el si de la jurisprudència del Tribunal Suprem. Inicialment es va aplicar com a forma de l'atenuant analògica de dilacions indegudes i, amb posterioritat al reconeixement expressat d'aquestes dilacions com a atenuant de la responsabilitat penal ex art. [...]
La atenuante analógica de cuasiprescripción es una figura nacida en el seno de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Inicialmente se aplicó como forma de la atenuante analógica de dilaciones indebidas y, con posterioridad al reconocimiento expreso de tales dilaciones como atenuante de la responsabilidad penal ex art. [...]
The analogical mitigating circumstance of quasi-prescription is a figure born within the jurisprudence of the Supreme Court. Initially it was applied as a form of the analogical mitigating circumstance of undue delay and, subsequently, after the recognition of such delays as a mitigating circumstance of criminal responsibility under art. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
8.
41 p, 694.7 KB Els heretaments : de la tradició a la internacionalització / Aulinas Prat, Clara ; Gracia Casamitjana, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'heretament és una figura tradicional del dret civil català que històricament servia per a transmetre de generació en generació el patrimoni familiar de base generalment agrària. Es tracta d'un negoci jurídic a través del qual dues o més persones convenen la successió per causa de mort de qualsevol d'elles mitjançant la institució d'un o més hereus. [...]
Los heredamientos son una figura tradicional del derecho civil catalán que históricamente servían para transmitir de generación en generación el patrimonio familiar de base agraria. Se trata de un negocio jurídico a través del que dos o más personas convienen la sucesión por causa de muerte de cualquiera de ellas con la institución de uno o más herederos. [...]
An "heretament" is a traditional figure of Catalan civil law that was historically used to transmit from generation to generation the family heritage of agrarian base. It is a legal transaction where two or more people agree on their succession through the institution oof one or more heirs. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
9.
80 p, 918.1 KB Una crítica al nuevo paradigma del derecho de la persona a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica / Ortiz Martin, Belinda ; Cecchini Rosell, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La recent entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica ha suposat un canvi de paradigma legal, tant processal com substantiu, del dret de la persona espanyol. [...]
La reciente entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha supuesto un cambio de paradigma legal, tanto procesal como sustantivo, del Derecho de la Persona español. [...]
The recent entry into force of Law 8/2021, of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support people with disabilities in the exercise of their legal capacity, has led to a change in the legal paradigm, both procedural and substantive, of Spanish Personal Law. [...]

2023
Grau en Dret [949]  
10.
44 p, 486.5 KB El periodo de prueba en los contratos de trabajo / Paim Serrano, Blanca ; Rojo Torrecilla, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball té com a objecte l'estudi de la institució del període de prova en els contractes de treball, ja que mereix una atenció especial ja que, tot i ser voluntària, la veiem en la immensa majoria de les relacions laborals.
El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la institución del período de prueba en los contratos de trabajo, pues merece especial atención dado que, siendo voluntaria, la vemos en la inmensa mayoría de las relaciones laborales.
The present work aims to study the institution of the trial period in employment contracts, as it deserves special attention given that, although voluntary, we see it in the vast majority of employment relationships.

2023
Grau en Dret [949]  

Research literature : 278 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 709 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 107.3 KB Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals [105068] / Roig i Batalla, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. [...]
The right to data protection is perhaps the most relevant right related to information and communication technologies (ICTs), along with the right to privacy and freedom of expression. In labour law, a large number of personal information about the professional life of the workers are collected, such as degrees, positions and compensation, as well as other personal aspects such as family life, marital status, DNI and name of children, among others. [...]
El derecho a la protección de datos es quizás el derecho fundamental más relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), junto con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
2.
5 p, 102.9 KB Simulació Jurídica [105067] / Gracia Casamitjana, Josep ; Puigdollers Noblom, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals: 1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat 2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària 3) Fomentar el treball en equip 4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics 5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret 1.
The course is structured in a debate format and therefore has as main objectives: 1) Improve the argumentative capacity and orality of the students 2) Improve the ability to analyze relevant legal problems in complex situations, from an interdisciplinary perspective 3) Encourage teamwork 4) Improve the drafting and presentation of legal texts and arguments 5) Learn to identify the possible relevant legal strategies in a given case 1.
El curso se estructura en formato debate y por ello tiene como objetivos principales: 1) Mejorar la capacidad argumentativa y la oralidad del alumnado 2) Incidir en la capacidad de análisis de problemas jurídicos relevantes en situaciones complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria 3) Fomentar el trabajo en equipo 4) Mejorar la redacción y presentación de textos y argumentos jurídicos 5) Aprender a identificar las posibles estrategias jurídicas relevantes en un caso dado 1.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
5 p, 102.6 KB Dret Mercantil I [102271] / Miquel Rodríguez, Jorge ; Gorriz, Carlos ; Morral Soldevila, Ramón ; Pedrayes Gullon, Luis ; Blázquez Giménez, Concepción ; Lafoz Torres, Angel ; Ortega Soriano, Jorge ; Perna Hernández, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions de Dret mercantil relacionades amb les fonts del dret mercantil, l'estatut jurídic de l'empresari, la propietat industrial, el dret de la competència i les societats mercantils.
To reach a good knowledge of the principal institutions of Commercial law related to its legal sources, the businessperson, the industrial property, anti-trust and unfair competition law and corporate enterprises.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones de Derecho mercantil relacionadas con las fuentes del derecho mercantil, el estatuto jurídico del empresario, la propiedad industrial, el derecho de la competencia y las sociedades mercantiles.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
4.
7 p, 107.7 KB Dret Mercantil II [102270] / Gorriz, Carlos ; Miquel Rodríguez, Jorge ; Morral Soldevila, Ramón ; San Martín Prats, José Antonio ; Pedrayes Gullon, Luis ; Codina Campaña, Joan Carles ; Bautista Blazquez, Eduardo ; Soria Rodriguez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes mercantils, els títols-valors i el dret concursal.
1 Achieve a good knowledge of the principal institutions of Commercial Law related to commercial contracts, securities and bankruptcy law.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones del Derecho mercantil relacionadas con los contratos mercantiles, los títulos-valores y el derecho concursal.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
5 p, 105.0 KB Institucionalització del Sistema Internacional [102258] / Jiménez Cortés, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
- Entendre el funcionament de les organitzacions que despleguen la seva activitat en el sistema internacional - Conèixer amb major profunditat el sistema de les Nacions Unides i ser capaços de valorar el seu impacte en l'actualitat internacional - Conèixer els diferents àmbits materials on les organitzacions internacionals despleguen la seva activitat.
- Understand the functioning of the international organizations and their activity in the international system - Know the United Nations system in greater depth and be able to assess its impact in the international system - Know the different areas where international organizations develop their activities.
- Entender el funcionamiento de las organizaciones que despliegan su actividad en el sistema internacional - Conocer en mayor profundiad el sistema de las Naciones Unidas y ser capaces de valorar su impacto en la actualidad internacional - Conocer los diferentes ámbitos materiales donde las organizaciones internacionales despliegan su actividad.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
6.
8 p, 111.8 KB Dret Constitucional II [102215] / Garcia Morales, Maria Jesus ; Roig i Batalla, Antoni ; Remotti Carbonell, Jose Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Dret Constitucional II és una assignatura que s'imparteix al primer semestre del segon any del Grau de Dret. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumnat adquireixi nocions bàsiques sobre el funcionament del sistema de drets fonamentals a la Constitució Espanyola de 1978. [...]
Constitutional Law II is a subject being taught in the first half of 2nd year in the Degree of Law. It's a subject used for students to learn basic notions about the framework of fundamental rights in the Spanish Constitution of 1978. [...]
Derecho Constitucional II es una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo año del Grado de Derecho. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumnado adquiera nociones básicas sobre el funcionamiento del sistema de Derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
7.
6 p, 106.1 KB Dret Processal I [102207] / Reynal Querol, Nuria ; Riba Trepat, María Cristina ; Navarro Villanueva, Maria Carmen ; Rodriguez Torres, Jose Luis ; Libano Beristain, Maria Arantzazu ; Miranda Vazquez, Carlos de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és el coneixement i comprensió dels elements bàsics del sistema processal, i en especial del sistema processal penal: els òrgans jurisdiccionals, les parts, i el procés.
Main objective of this course is a good knowledge and understanding of the basic elements of the process system, especially.
El objetivo esencial de esta asignatura es el conocimiento y comprensión de los elementos básicos del sistema procesal, y en especial del sistema procesal penal: los órganos jurisdiccionales, las partes, y el proceso.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
9 p, 116.1 KB Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques [100507] / Feijóo Rey, Maria José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu d'aquesta assignatura és el coneixement del règim jurídic de les relacions laborals a les Administracions Públiques.
The objective of this subject is the knowledge of the legal regime of labor relations in Public Administrations, both in terms of those of civil servants and those of other public employees.
El objetivo de esta asignatura es el conocimiento del régimen jurídico de las relaciones en las Administraciones Públicas, y de la distinta tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2023-24
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
9.
6 p, 115.8 KB Treball de Final de Grau [103957] / Pastor Martinez, Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
1 D'acord amb l' article 12. 7 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableixen els ensenyaments universitaris oficials, el Treball de Fi de Grau ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. [...]
In accordance with article 12. 7 RD 1393/2007, October 29th, which establishes the official university education, the Degree Project must be oriented to the evaluation of the competences associated with the degree. [...]
De acuerdo con el artículo 12. 7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las 1 De acuerdo con el artículo 12. 7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas universitarias oficiales, el Trabajo de Fin de Grado debe estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
10.
6 p, 112.1 KB Dictadura Franquista i Transició Democràtica [103956] / Valles Muñio, Daniel ; Velo Fabregat, Elisabet ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics relatius a la construcció del sistema polític, jurídic i social de l'Espanya durant la Dictadura franquista i la Transició democràtica. Els objectius de l'assignatura, per tant, són: 1) Tenir coneixements teòrics de l'etapa corresponent a la Dictadura franquista i comprendre l'anàlisi dels fets històrics. [...]
The subject provides theoretical knowledge related to the construction of the political, legal and social system of Spain during the Franco dictatorship and the democratic transition. The objectives of the subject, therefore, are: 1) Have theoretical knowledge of the stage corresponding to the Franco dictatorship and understand the analysis of historical facts. [...]
La asignatura proporciona los conocimientos teóricos relativos a la construcción del sistema político, jurídico y social del España durante la Dictadura franquista y la Transición democrática. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents

Course materials : 709 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.