Results overview: Found 1,339 records in 0.02 seconds.
Research literature, 639 records found
Course materials, 700 records found
Research literature 639 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1 p, 1.1 MB Veterinary Homeopathy. State of the EU Legislation and Scientific Review / Pons Semelis, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2018
Grau en Veterinària [955]  
2.
1 p, 462.2 KB Avian ophthalmology ocular pathology of wild raptors and its main treatments / Imperial Esteban, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
3.
1 p, 207.5 KB Precision livestock farming / Roca i Custal, Simó ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
4.
1 p, 1.6 MB Farm level risk analysis as a tool for bovine tuberculosis prevention / Ciria Artiga, Natalia C ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
5.
1 p, 560.0 KB The role of caloric restriction in aging / Peñafiel Centelles, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
6.
1 p, 20.9 MB Assessment of productive and medical characteristics of ecological dairy cow farms / Lacasaña Cánovas, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
7.
1 p, 2.9 MB Antimicrobial resistance in hospitalised horses in the Equine Unit of the "Fundació Hospital Clínic Veterinari" / Casino Folch, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
8.
1 p, 376.7 KB Use of governor vessel 26 (VG-26 or Jen Chung) acupuncture point in cardiopulmonary resuscitation in dogs and cats / Rodríguez Gómez, Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2022
Grau en Veterinària [955]  
9.
1 p, 2.0 MB Feline primary hyperaldosteronism : and underdiagnosed endocrine disease. Clinical presentation, diagnostic approach and therapeutic management / de la Torre Martín, Tamara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
10.
1 p, 411.2 KB Cyanobacteria as a potential source for antineoplastic drug development / Lara Fajarnés, Tània ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  

Research literature : 639 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 700 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 122.7 KB Dermatologia [104667] / Ferrer Caubet, Lluís ; Ordeix Esteve, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Un cop finalitzat el curs, s'espera que els estudiants siguin capaços de: 1. Recollir adequadament una història clínica i realitzar un examen dermatològic complet, utilitzant la terminologia adequada per a la definició de les lesions i signes clínics del pacient. [...]
After completing the course, the students are expected to: 1. Take a clinical history and perform a complete dermatologic examination, using the appropriate dermatologic terminology to effectively describe the lesions and the clinical picture of the patient. [...]
Al final del curso se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Realizar correctamente una historia clínica y un examen dermatológico y describir adecuadamente el probelma dermatológico del paciente. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
2.
9 p, 137.3 KB Producció i Sanitat de Petits Remugants [103969] / Such Martí, Francesc Xavier ; Domingo Álvarez, Mariano ; Manteca Vilanova, Xavier ; Allepuz Palau, Alberto Oscar ; Salama Fadali, Ahmed ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura te com objectiu especialitzar als alumnes, que prèviament hagin cursat les assignatures obligatòries del Grau de Veterinària, en la producció i sanitat ovina i caprina amb caràcter professionalitzador i d'acord amb les tendències productives actuals d'aquest subsector ramader. [...]
The aim of the course is to specialize students, who have previously taken the compulsory subjects of the Degree in Veterinary Medicine, in the production and health of sheep and goats in a professional manner and in accordance with current production trends in this livestock subsector. [...]
La asignatura tiene como objetivo especializar a los alumnos, que previamente hayan cursado las asignaturas obligatorias del Grado de Veterinaria, en la producción y sanidad ovina y caprina con carácter profesionalizador y de acuerdo con las tendencias productivas actuales de este subsector ganadero. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
3.
5 p, 125.0 KB Producció i Sanitat d'Aus [103968] / Barroeta Lajusticia, Ana Cristina ; Majó Masferrer, Natàlia ; Canela Urizar, Luis Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Aquesta és una assignatura optativa que s'imparteix durant el 5è curs, un cop l'alumne ha d'haver adquirit els coneixements teòrics bàsics relatius als sistemes de producció i als principals problemes patològics de les aus de producció. [...]
This is an optional subject taught during the 5th year, once the student must have acquired the basic theoretical knowledge related to the production systems and to the main poultry pathological problems. [...]
Esta asignatura optativa se imparte durante el 5. º curso del grado de veterinaria. Previamente, el alumno debe haber adquirido los conocimientos teóricos básicos relativos a los sistemas de producción y a los principales problemas patológicos de las aves de producción. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
4.
11 p, 143.7 KB Etnologia i Etologia [103539] / Such Martí, Francesc Xavier ; Casals Costa, Ramón ; Manteca Vilanova, Xavier ; Paramio Nieto, Maria Teresa ; Izquierdo Tugas, Dolors ; Salama Fadali, Ahmed ; Manuelian Fuste, Carmen Loreto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura inclou dues parts ben diferenciades: d'una banda, etnologia i, d'una altra banda, etologia, que inclou també benestar o protecció animal. La part d'etologia inclou activitats realitzades en anglès, identificades en aquesta guia docent com a DA. [...]
The subject includes two well differentiated parts: ethnology and ethology, which also includes animal welfare. The ethology part includes activities in English, identified in this teaching guide as DA. [...]
La asignatura incluye dos partes bien diferenciadas: por un lado, etnología y, por otra parte, etología, que incluye también bienestar o protección animal. La parte de etología incluye actividades realizadas en inglés, identificadas en esta guía docente como DA. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
5.
7 p, 146.4 KB Ètica i Legislació. Gestió Empresarial [102680] / Manteca Vilanova, Xavier ; López Sabater, Emilio-Ignacio ; Graupera García, Antoni ; Pares Casanova, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura obligatòria de cinquè curs que desenvolupa tant els aspectes legals (Normativa i reglamentació) com els ètics relacionats amb la professió veterinària. Tanmateix i separadament es tracten els aspectes de gestió empresarial útils en els camps professionals del veterinari. [...]
Objectives This is a fifth year compulsory subject that covers both legal and ethical aspects related to the veterinary profession, as well as the business management aspects that are useful in the field of veterinary practice. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria de quinto curso que desarrolla tanto los aspectos legales (normativa y reglamentación ) como los aspectos èticos relacionados con la professión veterinària. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
6.
6 p, 130.7 KB Millora Genètica [102673] / Jordana Vidal, Jordi ; Casellas Vidal, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La Millora Genètica és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que s'imparteix durant el 2n semestre del tercer curs del grau de Veterinària. Quant als objectius generals de l'assignatura, aquests consistiran en que l'estudiant adquireixi els suficients coneixements, teòrics i pràctics, que li permetin en el seu futur professional, analitzar i col·laborar de forma eficient en la gestió ‒des de la seva vessant genètica‒, de les poblacions animals domèstiques, tant en l'establiment de programes de conservació, programes de selecció i millora genètica convencional i selecció genòmica, com en el control genètic de malalties. [...]
Animl Breeding is a compulsory subject of 6 ECTS taught during the 2nd semester of the third year of the Veterinary degree. Regarding the general objectives of the subject, these will consist in the student acquiring the sufficient knowledge, theoretical and practical, that allow him in his professional future, analyze and collaborate efficiently in management from his Genetics background, of domestic animal populations, both in the establishment of conservation programs, programs of selection and conventional genetic improvement and genomic selection, as well as in the genetic control of diseases. [...]
La Mejora Genética es una asignatura obligatoria de 6 ECTS que se imparte durante el 2º semestre del tercer curso del grado de Veterinaria. En cuanto a los objetivos generales de la asignatura, estos consistirán en que el estudiante adquiera los suficientes conocimientos, teóricos y prácticos, que le permitan en su futuro profesional, analizar y colaborar de forma eficiente en la gestión desde su vertiente genética, de las poblaciones animales domésticas, tanto en el establecimiento de programas de conservación, programas de selección y mejora genética convencional y selección genómica, como en el control genético de enfermedades. [...]

2022-23
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
Grau en Veterinària [955]
Grau en Estadística Aplicada [973]
3 documents
7.
7 p, 129.3 KB Toxicologia [102663] / Castells Caballe, Eva ; Giménez Gómez, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
La toxicologia és una assignatura fonamental del segon semestre de 4rt curs del Grau de Veterinària, i que forma part de la matèria Farmacologia, Toxicologia i Terapèutica. El seu objectiu és proporcionar els coneixements bàsics actuals sobre la ciència de la toxicologia, posant especial atenció als principis fonamentals (toxicologia experimental, toxicologia analítica i toxicologia reguladora) i a les importants branques de la toxicologia ambiental (=contaminants) i de la toxicologia clínica veterinària (=diagnòstic i tractament de les intoxicacions, incloent l'ús d'antídots). [...]
Toxicology is a fundamental subject in the second semester of the 4th year of the Veterinary Medicine Degree, and part of the subject Pharmacology, Toxicology and Therapeutics. Its objective is to provide the basic knowledge of what is currently the science of toxicology, specifically the fundamental toxicological principles (experimental toxicology, analytical toxicology and regulatory toxicology) and in the important branches of environmental toxicology (= pollutants) and of veterinary clinical toxicology (= diagnosis and treatment of poisonings, including the use of antidotes). [...]
La toxicología es una asignatura fundamental del segundo semestre de 4º curso del Grado de Veterinaria, y que forma parte de la materia Farmacología, Toxicología y Terapéutica. Su objetivo es proporcionar los conocimientos básicos de lo que es en la actualidad la ciencia de la toxicología, poniendo especial atención a los principios fundamentales (toxicología experimental, toxicología analítica y toxicología reguladora) y en las importantes ramas de la toxicología ambiental (= contaminantes) y de la toxicología clínica veterinaria (= diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones, incluyendo el uso de antídotos). [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
8.
9 p, 133.0 KB Reproducció Animal [102661] / Palomo Peiro, Maria Jesús ; Rodríguez Gil, Juan Enrique ; Mogas Amorós, Maria Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Reproducció Animal és una assignatura de tercer curs que proporciona els coneixements relatius de la fisiologia de la reproducció dels animals domèstics així com el metodologia necessària per al seu control. [...]
The Animal Reproduction course is a third year subject that provides the knowledge related to the physiology of reproduction of domestic 1. - Recognizes and differentiates the anatomical and functional characteristics of the genital apparatus, both male and female, in the sepa 2. [...]
La asignatura de Reproducció Animal es una asignatura de tercer curso que proporciona los conocimientos relativos a la fisiología de la reproducción de los animales domésticos, así como la metodología necesaria para su control. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
9.
5 p, 162.1 KB Ciència de l'Animal de Laboratori [102657] / Vergara Esteras, Patri ; Abarca Salat, Maria Lourdes ; Padros Bover, Francesc ; Contreras Carreton, Estefania ; Fernández Blanco, Joan Antoni ; Berdun Marin, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
El principal objectiu de l'assignatura és donar al estudiant de Veterinària els coneixements i les capacitats per a exercir com a veterinari designat i responsable in situ de benestar animal a instal·lacions per a la cria o l' ús d'animals d'experimentació d'acord amb el Real Decreto 53/2013. [...]
The main objective of this subject is to give the Veterinary student the knowledge and skills to exercise as Designated Veterinarian and person responsible in situ of animal welfare at facilities for the breeding or use of animals of experimentation in accordance with Royal Decree 53/2013. [...]
El principal objetivo de la asignatura es dar al estudiante de Veterinaria los conocimientos y las capacidades para ejercer como veterinario designado y responsable in situ de bienestar animal en instalaciones para la cría o el uso de animales de experimentación de acuerdo con el Real Decreto 53/2013. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents
10.
5 p, 119.2 KB Epidemiologia i Estadística [102643] / Allepuz Palau, Alberto Oscar ; Casal Fabrega, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L' assignatura Epidemiologia i estadística és de segon curs i és una assignatura obligatòria dels estudis del grau de Veterinària. L'assignatura introdueix en les bases de l'aplicació de l'estadística a les ciències veterinàries i en els conceptes bàsics d'epidemiologia que permeten entendre l'evolució de les malalties en les poblacions L' objectiu de l' assignatura és que l'estudiant conegui la terminologia i els mètodes utilitzats en estadística i en epidemiologia Els objectius concrets són que l'estudiant sàpiga: - Quines són les proves estadístiques bàsiques i en quines situacions es poden fer servir - Aplicar les proves estadístiques bàsiques i interpretar els resultats numèrics - Conèixer el comportament de les malalties i infeccions en poblacions d'animals - Dissenyar i portar a terme senzills estudis epidemiològics - Aplicar en cada cas l'estudi i els mètodes epidemiològics més adequats - Desenvolupar de les capacitats d'anàlisi i crítica d'un estudi epidemiològic 1.
The Epidemiology and Statistics course is of the second year and is a compulsory subject of the degree of Veterinary studies. The subject introduces in the bases of the application of the statistics to the veterinary sciences and in the basic concepts of epidemiology that allow to understand the evolution of the diseases in the populations. [...]
La asignatura Epidemiología y estadística es de segundo curso y es una asignatura obligatoria de los estudios del grado de Veterinaria. La asignatura introduce en las bases de la aplicación de la estadística a las ciencias veterinarias y en los conceptos básicos de epidemiología que permiten entender la evolución de las enfermedades en las poblaciones. [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
3 documents

Course materials : 700 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.