Resultats globals: 1,467 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 915 registres trobats
Materials acadèmics, 552 registres trobats
Documents de recerca 915 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 419.2 KB Métodos eficientes para la cuantificación de muestras de ADN / Bardají Pujadas, Eloy ; Senar Rosell, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball s'ha centrat en l'estudi i optimització d'una aplicació bioinformàtica usada per a obtenir estimacions quantitatives de les espècies contingudes en una mostra complexa d'ADN. L'aplicació és un WorkFlow lineal compost per diverses etapes, en les quals es van processant les diverses mostres. [...]
This work has focused on the study and optimization of a bioinformatics application used to obtain quantitative estimates of the species contained in a complex DNA sample. The application is a linear workflow made up of various stages, in which the various samples are processed. [...]
Este trabajo se ha centrado en el estudio y optimización de una aplicación bioinformática usada para obtener estimaciones cuantitativas de las especies contenidas en una muestra compleja de ADN. La aplicación es un WorkFlow lineal compuesto por varias etapas, en las cuáles se van procesando las diversas muestras. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 5.8 MB Implementació d'un dispositiu de test i comunicacions satèl·lit / Bauzá Ruiz, Pedro José ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La tecnologia de xarxa SpaceWire està destinada a ser utilitzada per la comunicació a bord de naus espacials. Ha estat dissenyada per connectar sensors, unitats de processament, dispositius de memòria i diferents sistemes de bord. [...]
SpaceWire network technology is intended to be used for communication onboard spacecraft. It has been designed to connect sensors, processing units, memory devices and different onboard systems. The objective of this study is to implement an FPGA-based device, specifically using the AVNET Ultra96-V2 development board, that is capable of sending and receiving data using the SpaceWire communications protocol. [...]
La tecnología de red SpaceWire está destinada a ser utilizada para la comunicación a bordo de naves espaciales. Ha sido diseñada para conectar sensores, unidades de procesamiento, dispositivos de memoria y diferentes sistemas de a bordo. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.1 MB Definició e implementació d'un sistema per a la protecció de comptes d'usuari privilegiades / Domínguez Florido, Marc ; Martinez Carrascal, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte dissenyarem un sistema PAM ("Privileged Account Management"), el qual ajuda a les organitzacions a gestionar i securitzar comptes privilegiades analitzant els seus requeriments tant tècnics com funcionals i implementant regles i controls. [...]
In this project we will design a PAM ("Privileged Account Management") system, which helps organizations to manage and secure privileged accounts by analyzing their technical and functional requirements and implementing rules and controls. [...]
En este proyecto diseñaremos un sistema PAM (Privileged Account Management), el cual ayuda a las organizaciones a gestionar y securizar cuentas privilegiadas analizando sus requerimientos tanto técnicos como funcionales e implementando reglas y controles. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 2.0 MB Implementación práctica de un Sistema de monitorización en tiempo real del tránsito en un centro de secundaria / Fraile Parra, Andrés ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Debido a la rápida digitalización de todos los servicios, se nos presenta la necesidad de monitorizar para detectar trafico maliciosos en transito desde o hacia la organización. El objetivo de este trabajo es la instalación de un sistema de monitorización de red en un centro de secundaria, que nos permita observar dichos eventos. [...]
Due to the rapid digitization of all kinds of services, we are presented with the need to monitor to detect malicious traffic in transit from or to the organization. The objective of this work is the installation of a network monitoring system in a secondary school in order to observe these events. [...]
A causa de la ràpida digitalització de tots els serveis, se'ns presenta la necessitat de monitoritzar per detectar trafic maliciosos en transit des de o cap a l'organització. L'objectiu d'aquest treball és la instal·lació d'un sistema de monitoratge de xarxa en un centre de secundària, que ens permeti observar aquests esdeveniments. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 678.6 KB Implementación y guia de un sistema de clonación en red para un centro de secundaria / Delgado Pérez, Alex ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo final de grado abarca el estudio de diversas herramientas de clonación en red y los diversos protocolos y tecnologías implicadas en el proceso, haciendo un estudio de tres métodos distintos con grados de dificultad técnica dispares e implementando dos de ellos a nivel practico para realizar una guía de fácil comprensión para personal no técnico.
This final degree project covers the study of various network cloning tools and the various protocols and technologies involved in the process, making a study of three different methods with varying degrees of technical difficulty and implementing two of them at a practical level to carry out a easy-to-understand guide for non-technical teachers.
Aquest treball final de grau abasta l'estudi de diverses eines de clonació en xarxa i els diversos protocols i tecnologies implicades en el procés, fent un estudi de tres mètodes diferents amb graus de dificultat tècnica dispars i implementant-ne dos a nivell pràctic per fer-ne una guia de fàcil comprensió per a personal no tècnic.

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
16 p, 651.5 KB A musical way of representing criptographic keys / Cendagorta-Galarza Friend, Daniel ; Borrego Iglesias, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Motivated by the existing problem with the current cryptographic key representation methods, which try to represent a bunch of meaningless letters and numbers, a new representation method has been developed. [...]
Motivat pel problema existent amb els mètodes actuals de representació de claus criptogràfiques, que intenten representar un munt de lletres i números sense sentit, s'ha desenvolupat un nou mètode de representació. [...]
Motivado por el problema existente con los métodos actuales de representación de claves criptográficas, que intentan representar un montón de letras y números sin sentido, se ha desarrollado un nuevo método de representación. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 955.8 KB Sistema de Seguridad de una escuela que proporciona estadísticas para ver el impacto de la navegación en la nota de los alumnos / Soler Vega, Genís ; Yang, Xiaoyuan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con el incremento del uso de Internet, cada vez son más comunes los ataques informáticos a través de la red. Es por este motivo que, en este articulo, se expone como se ha desarrollado un sistema para proteger la red interna de una escuela y a todos los alumnos. [...]
With the incrementation in the use of the Internet, computer attacks throught the network are becoming more common. It is for this reason that, in this article, it is exposed how a system has been developed to protect the internat network os a school and all students. [...]
Amb l'increment de l'ús d'internet, cada vegada són més comuns els atacs informàtics a través de la xarxa. El per aquest motiu que, en aquest article, s'exposa com s'ha desenvolupat un sistema per a protegir la xarxa interna d'una escola y a tots els alumnes. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 909.1 KB WebScraping : Automatización en el dispatching de herramienta de tiqueting / Umasi Yomona, Kerly Sandivel ; Estravis Nieto, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo principal de todas las empresas es la optimización de sus procesos y buen uso de sus recursos enfocados a la productividad, no obstante, al contar con una gran variación de servicios, se encuentran en la necesidad de organizar y tener toda esta información centralizada, sobre todo si hablamos de incidencias dentro de la empresa; es por eso que las herramientas de tiqueting juegan un papel importante para realizar un seguimiento de incidencias, y esto no sería posible sin la intervención de un despachador o persona que equilibra la carga de trabajo entre los diferentes técnicos comprometidos con el sistema. [...]
The main objective of all companies is the optimization of their processes and good use of their resources focused on productivity, however, having a great variat ion of services, they find themselves in the need to organize and have all this centralized information, especially if we talk about incidents within the company; That is why ticketing tools play an import ant role in tracking incidents, and this would not be possible without the intervention of a dispatcher or person who balances the workload between the different technicians committed to the system. [...]
L'objectiu principal de totes les empreses és l'optimització dels seus processos i el bon ús dels seus recursos enfocats a la productivitat, no obstant això, en comptar amb una gran variació de serveis, es troben en la necessitat d'organitzar i tenir tota és ta informació centralitzada, sobre tot si parlem d'incidències dins de l'empresa; és per això que les eines de tiqueting juegan un paper important per a realitzar un seguiment de les incidències, i això no seria possible sense la intervenció d'un dispatcher o persona que equilibra la càrrega de treball entre els diferents tècnics compromesos amb el sistema. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 1.5 MB Eina de simulació de models de difusió i epidèmies basats en grafs i xarxes socials / Ros Fite, Albert ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és construir una eina que permeti simular un model de propagació epidèmica sobre una estructura de graf. Els grafs són un conjunt de nodes o vèrtexs que es comuniquen entre ells mitjançant arestes. [...]
The aim of this project is to build a tool to simulate an epidemic spread model on a graph structure. Graphs are a set of nodes or vertices that communicate with each other through edges. We start from a fictitious population dataset and translate it into a graph, so that each node will be a person and these are communicated through the edges to the people they know. [...]
El objetivo de este proyecto es construir una herramienta que permita simular un modelo de propagación epidémica sobre una estructura de grafo. Los grafos son un conjunto de nodos o vértices que se comunican entre ellos mediante aristas. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
9 p, 1.3 MB Mesurador de qualitat de l'aire per nodes de baix cost fent servir MQTT, Flutter, i Grafana / Guzmán Ventura, Meritxell Anna ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte és l'ampliació d'una estació meteorològica creada amb un microcontrolador i diferents sensors de baix cost que monitora aspectes mediambientals mitjançant el pas de missatges amb el protocol MQTT. [...]
This project is the extension of a weather station created with a microcontroller and different low cost sensors that track environmental aspects by passing messages with the MQTT protocol. It aims to achieve energy and sustainable autonomy by guaranteeing the minimum environmental impact. [...]
Este proyecto es la ampliación de una estación meteorológica creada con un microcontrolador y distintos sensores de bajo coste que monitoriza aspectos medioambientales mediante el paso de mensajes con el protocolo MQTT. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 915 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 552 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.1 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
4 p, 104.3 KB Tecnologies de Compressió de la Informació [105073] / Bartrina Rapesta, Joan ; Serra Sagristà, Joan ; Hernández Cabronero, Miguel ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Tecnologies de Compressió de Dades és adquirir un coneixement específic sobre els sistemes de compressió de dades. Això permet als estudiants tenir la capacitat suficient per avaluar les prestacions i les característiques dels sistemes de compressió per a un escenari específic, així com dissenyar/modificar sistemes existents. [...]
The aim of the subject of Data Compression Technologies is to acquire specific knowledge about data compression systems. This allows students to have sufficient ability to evaluate the performance and features of compression systems for a specific scenario, as well as design / modify existing systems. [...]
El objetivo de la asignatura de Tecnologías de Compresión de Datos es adquirir un conocimiento específico sobre los sistemas de compresión de datos. Esto permite a los estudiantes tener la capacidad suficiente para evaluar las prestaciones y las características de los sistemas de compresión para un escenario específico, así como diseñar / modificar sistemas existentes. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 109.0 KB Organització i Gestió d'Empreses [103807] / González Núñez, José Luis ; Mora Segués, Juan ; Seda Gombau, Gemma ; Ortin Angel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquisició d'una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l'empresa i al sistema econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. [...]
Acquisition of a series of knowledge in relation to the conceptual framework of the company and the economic system in which it operates, as well as the mastery of the main economic and management techniques. [...]
Adquisición de una serie de conocimientos en relación al marco conceptual de la empresa y al sistema económico en el que opera, así como dominio de las principales técnicas económicas y de gestión. [...]

2021-22
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
4 p, 101.2 KB Integració Hardware/Software [102794] / Ferrer, Carles ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Casanova, Raimon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir a l'alumnat en el disseny i síntesis de sistemes sobre xip (SoC). En concret, els objectius específics de l'assignatura són: - Aprendre la metodologia de disseny de sistemes encastats. [...]
The objective of the course is to introduce the students in the design and synthesis of System-on-Chip (SoC). In particular, the specific objectives of the subject are: Learn the embedded system design methodology. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir al alumnado en el diseño y síntesis de sistemas sobre chip (SoC). En concreto, los objetivos específicos de la asignatura son: Aprender la metodología de diseño de sistemas empotrados. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 111.0 KB Prototipatge de Sistemes Encastats [102792] / Montón Macián, Màrius ; Velasco González, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. Dins d'aquest àmbit es fa una valoració de les alternatives tecnològiques per a la implementació d'aquests sistemes, dedicant una part específicament a les solucions basades en FPGA. [...]
This subject is part of the topic Design of computer system oriented to applications . In this topic we discuss about different technological alternatives for the implementation of those systems, spending an amount of time to FPGA based solutions. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. Dentro de este ámbito se hace una valoración de las alternativas tecnologicas para la implementación de estos sistemas, dedicando una parte específicamente a las soluciones basadas en FPGA. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 111.0 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Bolta Torrell, Helena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
This subject is divided into separate parts. Each part with an specific, actually and advanced topic of concepts about engineering software. The aim is to introduce the students to these topics for three or four weeks, giving them a basic knowledge in order to then be able to depeen by themselfs. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
6 p, 111.0 KB Robòtica, Llenguatge i Planificació [102785] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Garcia Calvo, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'evolució de les tècniques de Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ha facilitat el desenvolupament de sistemes autònoms capaços de prendre decisions i interactuar amb el seu entorn. [...]
The evolution of Computer Vision and Artificial Intelligence techniques has facilitated the development of autonomous systems capable of making decisions and interacting with their surroundings. This has had a direct impact on the area of modern robotics in a range ranging from classic industrial robotics to experimental domotics. [...]
La evolución de las técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial ha facilitado el desarrollo de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones e interactuar con su entorno. Esto ha tenido un impacto directo en el área de la robótica moderna en un abanico que va desde la robótica industrial clásica a la domótica experimental. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 110.6 KB Anàlisi i Disseny d'Algorismes [102783] / Hernández Sabaté, Aura ; Sánchez Pujadas, Javier Sánchez ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la continuació de les assignatures de programació vistes a primer i segon, com Fonaments d'informàtica, Metodologia de la programació i Laboratori de programació. Partint de la base que l'estudiant ja té uns coneixements bàsics sobre programació, aquesta assignatura està centrada en introduir diferents estils i paradigmes de disseny d'algorismes. [...]
This subject is the continuation of the programming subjects seen in the first and second courses, such as Fundamentals of Computer Science, Programming Methodology and Programming Laboratory. Based on the fact that the student already has some basic knowledge about programming, this course is focused on introducing different styles and paradigms of algorithm design. [...]
Esta asignatura es la continuación de las asignaturas de programación vistas a primero y segundo, como Fundamentos de informática, Metodología de la programación y Laboratorio de programación. Partiendo de la base de que el/la estudiante ya tiene unos conocimientos básicos sobre programación, esta asignatura está centrada en introducir diferentes estilos y paradigmas de diseño de algoritmos. [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
5 p, 107.4 KB Models de Qualitat en la Gestió de les TIC [102781] / Matencio Miret, Marcel ; Izaga Martinez, Ignacio ; Yelamos Rebolledo, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer les estratègies i marcs de referència en la gestió dels serveis de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i tenir la base suficient com per poder donar suport a la implementació en empreses i altres organitzacions.
Conocer las estrategias y marcos de trabajo en gestión de servicios de Tecnologias de la Información, y tener la base suficiente como para poder dar soporte a la implementación de una estrategia de servicio en empresas y otras organizaciones.

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 552 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.