Resultados globales: 1,480 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 915 registros
Materiales académicos, Encontrados 565 registros
Documentos de investigación Encontrados 915 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 419.2 KB Métodos eficientes para la cuantificación de muestras de ADN / Bardají Pujadas, Eloy ; Senar Rosell, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball s'ha centrat en l'estudi i optimització d'una aplicació bioinformàtica usada per a obtenir estimacions quantitatives de les espècies contingudes en una mostra complexa d'ADN. L'aplicació és un WorkFlow lineal compost per diverses etapes, en les quals es van processant les diverses mostres. [...]
This work has focused on the study and optimization of a bioinformatics application used to obtain quantitative estimates of the species contained in a complex DNA sample. The application is a linear workflow made up of various stages, in which the various samples are processed. [...]
Este trabajo se ha centrado en el estudio y optimización de una aplicación bioinformática usada para obtener estimaciones cuantitativas de las especies contenidas en una muestra compleja de ADN. La aplicación es un WorkFlow lineal compuesto por varias etapas, en las cuáles se van procesando las diversas muestras. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 5.8 MB Implementació d'un dispositiu de test i comunicacions satèl·lit / Bauzá Ruiz, Pedro José ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La tecnologia de xarxa SpaceWire està destinada a ser utilitzada per la comunicació a bord de naus espacials. Ha estat dissenyada per connectar sensors, unitats de processament, dispositius de memòria i diferents sistemes de bord. [...]
SpaceWire network technology is intended to be used for communication onboard spacecraft. It has been designed to connect sensors, processing units, memory devices and different onboard systems. The objective of this study is to implement an FPGA-based device, specifically using the AVNET Ultra96-V2 development board, that is capable of sending and receiving data using the SpaceWire communications protocol. [...]
La tecnología de red SpaceWire está destinada a ser utilizada para la comunicación a bordo de naves espaciales. Ha sido diseñada para conectar sensores, unidades de procesamiento, dispositivos de memoria y diferentes sistemas de a bordo. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.1 MB Definició e implementació d'un sistema per a la protecció de comptes d'usuari privilegiades / Domínguez Florido, Marc ; Martinez Carrascal, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte dissenyarem un sistema PAM ("Privileged Account Management"), el qual ajuda a les organitzacions a gestionar i securitzar comptes privilegiades analitzant els seus requeriments tant tècnics com funcionals i implementant regles i controls. [...]
In this project we will design a PAM ("Privileged Account Management") system, which helps organizations to manage and secure privileged accounts by analyzing their technical and functional requirements and implementing rules and controls. [...]
En este proyecto diseñaremos un sistema PAM (Privileged Account Management), el cual ayuda a las organizaciones a gestionar y securizar cuentas privilegiadas analizando sus requerimientos tanto técnicos como funcionales e implementando reglas y controles. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 2.0 MB Implementación práctica de un Sistema de monitorización en tiempo real del tránsito en un centro de secundaria / Fraile Parra, Andrés ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Debido a la rápida digitalización de todos los servicios, se nos presenta la necesidad de monitorizar para detectar trafico maliciosos en transito desde o hacia la organización. El objetivo de este trabajo es la instalación de un sistema de monitorización de red en un centro de secundaria, que nos permita observar dichos eventos. [...]
Due to the rapid digitization of all kinds of services, we are presented with the need to monitor to detect malicious traffic in transit from or to the organization. The objective of this work is the installation of a network monitoring system in a secondary school in order to observe these events. [...]
A causa de la ràpida digitalització de tots els serveis, se'ns presenta la necessitat de monitoritzar per detectar trafic maliciosos en transit des de o cap a l'organització. L'objectiu d'aquest treball és la instal·lació d'un sistema de monitoratge de xarxa en un centre de secundària, que ens permeti observar aquests esdeveniments. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 678.6 KB Implementación y guia de un sistema de clonación en red para un centro de secundaria / Delgado Pérez, Alex ; de la Muñoza Muñoz, Lino, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo final de grado abarca el estudio de diversas herramientas de clonación en red y los diversos protocolos y tecnologías implicadas en el proceso, haciendo un estudio de tres métodos distintos con grados de dificultad técnica dispares e implementando dos de ellos a nivel practico para realizar una guía de fácil comprensión para personal no técnico.
This final degree project covers the study of various network cloning tools and the various protocols and technologies involved in the process, making a study of three different methods with varying degrees of technical difficulty and implementing two of them at a practical level to carry out a easy-to-understand guide for non-technical teachers.
Aquest treball final de grau abasta l'estudi de diverses eines de clonació en xarxa i els diversos protocols i tecnologies implicades en el procés, fent un estudi de tres mètodes diferents amb graus de dificultat tècnica dispars i implementant-ne dos a nivell pràctic per fer-ne una guia de fàcil comprensió per a personal no tècnic.

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
6.
16 p, 651.5 KB A musical way of representing criptographic keys / Cendagorta-Galarza Friend, Daniel ; Borrego Iglesias, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Motivated by the existing problem with the current cryptographic key representation methods, which try to represent a bunch of meaningless letters and numbers, a new representation method has been developed. [...]
Motivat pel problema existent amb els mètodes actuals de representació de claus criptogràfiques, que intenten representar un munt de lletres i números sense sentit, s'ha desenvolupat un nou mètode de representació. [...]
Motivado por el problema existente con los métodos actuales de representación de claves criptográficas, que intentan representar un montón de letras y números sin sentido, se ha desarrollado un nuevo método de representación. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
13 p, 955.8 KB Sistema de Seguridad de una escuela que proporciona estadísticas para ver el impacto de la navegación en la nota de los alumnos / Soler Vega, Genís ; Yang, Xiaoyuan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Con el incremento del uso de Internet, cada vez son más comunes los ataques informáticos a través de la red. Es por este motivo que, en este articulo, se expone como se ha desarrollado un sistema para proteger la red interna de una escuela y a todos los alumnos. [...]
With the incrementation in the use of the Internet, computer attacks throught the network are becoming more common. It is for this reason that, in this article, it is exposed how a system has been developed to protect the internat network os a school and all students. [...]
Amb l'increment de l'ús d'internet, cada vegada són més comuns els atacs informàtics a través de la xarxa. El per aquest motiu que, en aquest article, s'exposa com s'ha desenvolupat un sistema per a protegir la xarxa interna d'una escola y a tots els alumnes. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 909.1 KB WebScraping : Automatización en el dispatching de herramienta de tiqueting / Umasi Yomona, Kerly Sandivel ; Estravis Nieto, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo principal de todas las empresas es la optimización de sus procesos y buen uso de sus recursos enfocados a la productividad, no obstante, al contar con una gran variación de servicios, se encuentran en la necesidad de organizar y tener toda esta información centralizada, sobre todo si hablamos de incidencias dentro de la empresa; es por eso que las herramientas de tiqueting juegan un papel importante para realizar un seguimiento de incidencias, y esto no sería posible sin la intervención de un despachador o persona que equilibra la carga de trabajo entre los diferentes técnicos comprometidos con el sistema. [...]
The main objective of all companies is the optimization of their processes and good use of their resources focused on productivity, however, having a great variat ion of services, they find themselves in the need to organize and have all this centralized information, especially if we talk about incidents within the company; That is why ticketing tools play an import ant role in tracking incidents, and this would not be possible without the intervention of a dispatcher or person who balances the workload between the different technicians committed to the system. [...]
L'objectiu principal de totes les empreses és l'optimització dels seus processos i el bon ús dels seus recursos enfocats a la productivitat, no obstant això, en comptar amb una gran variació de serveis, es troben en la necessitat d'organitzar i tenir tota és ta informació centralitzada, sobre tot si parlem d'incidències dins de l'empresa; és per això que les eines de tiqueting juegan un paper important per a realitzar un seguiment de les incidències, i això no seria possible sense la intervenció d'un dispatcher o persona que equilibra la càrrega de treball entre els diferents tècnics compromesos amb el sistema. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 1.5 MB Eina de simulació de models de difusió i epidèmies basats en grafs i xarxes socials / Ros Fite, Albert ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és construir una eina que permeti simular un model de propagació epidèmica sobre una estructura de graf. Els grafs són un conjunt de nodes o vèrtexs que es comuniquen entre ells mitjançant arestes. [...]
The aim of this project is to build a tool to simulate an epidemic spread model on a graph structure. Graphs are a set of nodes or vertices that communicate with each other through edges. We start from a fictitious population dataset and translate it into a graph, so that each node will be a person and these are communicated through the edges to the people they know. [...]
El objetivo de este proyecto es construir una herramienta que permita simular un modelo de propagación epidémica sobre una estructura de grafo. Los grafos son un conjunto de nodos o vértices que se comunican entre ellos mediante aristas. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
10.
9 p, 1.3 MB Mesurador de qualitat de l'aire per nodes de baix cost fent servir MQTT, Flutter, i Grafana / Guzmán Ventura, Meritxell Anna ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte és l'ampliació d'una estació meteorològica creada amb un microcontrolador i diferents sensors de baix cost que monitora aspectes mediambientals mitjançant el pas de missatges amb el protocol MQTT. [...]
This project is the extension of a weather station created with a microcontroller and different low cost sensors that track environmental aspects by passing messages with the MQTT protocol. It aims to achieve energy and sustainable autonomy by guaranteeing the minimum environmental impact. [...]
Este proyecto es la ampliación de una estación meteorológica creada con un microcontrolador y distintos sensores de bajo coste que monitoriza aspectos medioambientales mediante el paso de mensajes con el protocolo MQTT. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 915 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 565 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 146.3 KB Aplicacions de la Teoria de Codis [105074] / Villanueva Gay, Mercè ; Borges Ayats, Joaquim ; Fernandez Cordoba, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs està enfocat a la teoria de codis i les seves aplicacions al món real. La teoria de codificació és l'estudi de mètodes per a una transmissió eficaç i precisa d'informació d'un lloc a un altre. [...]
The course is focused on coding theory and its applications into the real world. The coding theory is the study of methods for efficient and accurate transfer of information from one place to another. [...]
El curso se centra en la teoría de la codificación y sus aplicaciones en el mundo real. La teoría de la codificación es el estudio de métodos para la transmisión eficiente y precisa de información de un lugar a otro. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
2.
5 p, 121.6 KB Gestió del Desenvolupament de Software [102789] / Talló Sendra, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A l'assignatura d'enginyeria del software de segon heu rebut una visió global del procés d'enginyeria del software. Heu après els conceptes bàsics i, per aquells que hagueu cursat les assignatures del primer semestre de la menció d'enginyeria del software, haureu aprofundit en alguns d'aquests conceptes com l'anàlisi de requisits, el disseny i les tècniques de test i control de qualitat. [...]
In the software engineering subject of the second course you have received an overview of the software engineering process. You have learned the basics and, for those who have studied the subjects of the first semester of the mention of software engineering, you would have deepened into some of these concepts, such as the analysis of requirements, design and test and control techniques of quality In this subject you will learn how to deal with the changes. [...]
En la asignatura de ingeniería del software de segundo se ha realizado una visión global del proceso de ingeniería del software. Se Han aprendido los conceptos básicos y, para aquellos que hayan cursado las asignaturas del primer semestre de la mención de ingeniería del software, han tenido que profundizar en algunos de estos conceptos como el análisis de requisitos, el diseño y las técnicas de test y control de calidad. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
3.
11 p, 145.3 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", juntament amb assignatures com "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
The Course on Machine Learning is embedded in the "Computing" mention, along with other subjects like "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computer Vision" and "Robotics, Language and Planning". Due to its contents, this subject is not only for students who follow the "Computing" mention, but indeed for any student of the Computer Engineering grade, since it is closely related to the subject of "Artificial Intelligence" in the second year. [...]
La asignatura de Aprendizaje Computacional, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con asignaturas como "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Visión por Computador" y "Robótica, Lenguaje y Planificación". [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
4.
6 p, 127.8 KB Gestió de Projectes [102760] / Talló Sendra, Marc ; Prim Sabria, Marta ; Grau Sala, Ramon ; Blanes Garcia, Ian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conèixer i practicar: Tècniques específiques (Teoria / Simulacions a classe): Planificació, Estimació, Gestió RRHH, Comunicació Mètodes de Gestió Eines (Pràctiques de laboratori) Poder decidir quins mètodes i tècniques utilitzar en cada situació. [...]
Know and practice: Specific techniques (Theory / Simulations in class): Planning, Estimation, HR Management, Communication Management Methods Tools (Laboratory practices) To be able to decide which methods and techniques to use in each situation. [...]
Conocer y practicar: Técnicas específicas (Teoría / Simulaciones en clase): Planificación, Estimación, Gestión RRHH, Comunicación Métodos de Gestión Herramientas (Prácticas de laboratorio) Poder decidir que métodos y técnicas utilizar en cada situación. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
5.
5 p, 121.7 KB Tecnologia Blockchain i Criptomonedes [105072] / Herrera Joancomarti, Jordi ; Perez Sola, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura són: Entendre els conceptes teòrics de la tecnologia blockchain Comprendre el funcionament de les criptomonedes Entendre com funcionen els Bitcoin, des d'un punt de vista tècnic Entendre el concepte d'smart contract. [...]
The objectives of this subject are: Understand the theoretical concepts of blockchain technology Understand how cryptocurrencies work. Understand how Bitcoin works, from a technical point of view. Understand the concept of smart contract. [...]
Los objetivos de esta asignatura son: Entender los conceptos teóricos de la tecnología blockchain Comprender el funcionamiento de las criptomonedas Entender cómo funcionan los Bitcoin, desde un punto de vista técnico Entender el concepto de smart contract. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
6.
7 p, 128.0 KB Sistemes Encastats [102791] / Ribas Xirgo, Lluís ; Saiz Alcaine, Joaquín ; Chaile Alfaro, Ismael Fabricio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és la primera de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. En aquesta matèria es tracta el desenvolupament dels sistemes que executen els algorismes d'unes aplicacions específiques tot respectant uns requeriments sovint molt exigents. [...]
This course is the first within the subject of Design of application-oriented computing systems, which deals with the development of systems that run the algorithms of specific applications under a set of stringent requirements. [...]
Esta asignatura es la primera de la materia de Diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. En esta materia trata del desarrollo de los sistemas que ejecutan los algoritmos de unas aplicaciones específicas respetando unos requerimientos que suelen ser muy exigentes. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
7.
6 p, 124.9 KB Fonaments de Tecnologia de la Informació [102773] / Herrera Joancomarti, Jordi ; García Font, Victor ; Villanueva Gay, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura "Fonaments de tecnologies de la Informació" forma part de la MATÈRIA 29: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ. Alguns temes dels quals s'ocupa són el paper de les TICs en les organitzacions, el tractament de la informació, la criptografia avançada i les seves aplicacions i serveis. [...]
The "Information and Security" course is part of "SUBJECT 29: INFORMATION TECHNOLOGY". The course deals with topics such as coding theory; advanced cryptographic protocols, blockchain technology and cryptocurrencies.
La asignatura "Fundamentos de tecnologías de la Información" forma parte de la MATERIA 29: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Algunos temas tratados en esta asignatura son el papel de las TICs en las organizaciones, el tratamiento de la información, la criptografía avanzada y sus aplicaciones y servicios. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
8.
7 p, 128.2 KB Sistemes Operatius [102747] / Espinosa Morales, Antonio ; Hernández Budé, Porfidio ; Aguado Puig, Quim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements L'estudiant aprendrà els serveis que a nivell de descripció funcional proporciona el Sistema Operatiu i també les polítiques de gestió aplicades als mòduls bàsics que el configuren. [...]
Students will become familiar with the services provided by the Operating System attending its functional description. We will cover management policies applied to system basic modules. Important concepts include: process and thread model, communication and syncronization between processes and threads, Memory system, file servers, and some advanced aspects of the Operating Systems.
Conocimientos El estudiante aprenderá los servicios que proporciona el Sistema Operativo considerando la descripción funcional. Se verán las políticas de gestión aplicadas a los módulos básicos que configuran el sistema. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
9.
4 p, 120.9 KB Ètica per a l'Enginyeria [103804] / Basart Muñoz, Josep M ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dona les pautes per descobrir i gestionar les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies. Inicialment, s'introdueixen els conceptes bàsics relatius a moralitat, ètica i responsabilitat. [...]
In the subject, the guidelines are offered to discover and manage the social implications and the polyvalence of technology. Initially, the basic concepts related to morality, ethics and responsibility are introduced. [...]
En la asignatura se ofrecen las pautas para descubrir y gestionar las implicaciones sociales y la polivalencia de las tecnologías. Inicialmente se introducen los conceptos básicos relativos a moralidad, ética y responsabildad. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
10.
4 p, 117.4 KB Tendències Actuals [102770] / Pons Aroztegui, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria es pretén que l'estudiant entri en contacte amb enfocaments, eines, metodologies i sistemes nous i que, per les seves especials característiques, tenen poca cabuda en assignatures convencionals. [...]
The subject aims to provide students with an understanding of new approaches, tools, methodologies and systems that, due to their special characteristics, are rarely covered in conventional subjects. [...]
En esta materia se pretende que el estudiante entre en contacto con enfoques, herramientas, metodologías y sistemas nuevos y que, por sus especiales características, tienen poca cabida en asignaturas convencionales. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 565 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.