Results overview: Found 31 records in 0.02 seconds.
Research literature, 1 records found
Course materials, 30 records found
Research literature 1 records found  
1.
78 p, 597.4 KB La Festa patrimonial a Catalunya : fonts i tipologies documentals per al seu estudi (1300-1950) / Vilarrúbias Cuadras, Daniel ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La festa tradicional catalana és un element cultural patrimonial de primer ordre que necessita ser estudiat, protegit i divulgat com un llegat. Aquesta herència té el repte de sobreviure a l'embat de la globalització i la modernitat, els canvis socials de les quals plantegen sovint conflictes d'interessos, no sempre ben identificats. [...]
La fiesta tradicional catalana es un elemento cultural patrimonial de primer orden que, por su condición de legado, precisa de estudio, protección y divulgación. Dicha herencia tiene el reto de sobrevivir al embate de la globalización y la modernidad, cuyos cambios sociales plantean a menudo conflictos de intereses, no siempre identificables.
Es necesario estudiar bien el contenido de fondo de dichas fiestas, su funcionamiento y evolución histórica, para poder establecer políticas de preservación en forma de seguimiento y control de cambios que sufren en tanto que elementos vivos i en constante recreación. [...]
Traditional catalan celebrations are a first-class heritage element that needs to be studied, protected and disseminated. The survival of this legacy is challenged by globalisation and modernity as social changes behind these forces often generate conflicts of interest that are not always properly identified. [...]

2019
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  

Course materials 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 107.8 KB Treball de Fi de Màster [43182] / Perpinya Morera, Maria Remei ; Brugués Massot, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La finalitat del mòdul és que l'alumnat aprofundeixi en l'estudi d'un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l'arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l'Arxivística i la Gestió de Documents. [...]
The main goal of the module is to develop skills and abilities to work with the sources, methods and techniques of scientific research of archival science, which allow student to reflect in an integrated and transversal way on some aspect of Archives and Records Management. [...]
La finalidad del módulo es que el alumnado profundice en el estudio de un tema de su interés y desarrolle habilidades y capacidades para trabajar con las fuentes, métodos y técnicas de investigación científica propias de la archivística, que le permitan reflexionar de forma integrada y transversal sobre algún aspecto de la Archivística y la Gestión de Documentos. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
2.
11 p, 132.4 KB Avaluació i Accés als Documents [42113] / San José Amat, Carles ; de la Fragua Cobo, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Hi haurà dues linies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2) L1. Accés a la informació i protecció de dades • Saber les dades i informacions que s'han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència. [...]
There will be two formative lines; Access to information and data protection (L1); and Records appraisal (L2) L1. Access to information and data protection • Know the data and information that must be published in order to comply with the requirements of transparency. [...]
Habrá dos líneas formativas; Acceso a la información y protección de datos (L1); y Evaluación documental (L2) L1. Acceso a la información y protección de datos • Saber los datos e informaciones que se publicarán para dar cumplimiento a las exigencias de la transparencia. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
3.
8 p, 117.2 KB Sistemes de Gestió Documental [42112] / Nualart Mercadé, Raimon ; Biarge Gallardo, Blanca-Georgina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Línia formativa 1 (L1): Sistemes de gestió documental Capacitar l'estudiant per: Dissenyar un Sistema de gestió aplicat als documents (SGD) adequat a les necessitats i recursos de les organitzacions. [...]
L1: Records Management System Student will be able to: Design a Records Management System (RMS) adequate for the necessities and resources of an Organization. Plan the implementation of RMS. Understand components, tools and instruments integral to RMS and their relations and interdependencies. [...]
Línea formativa 1 (L1): Sistemas de gestión documental Capacitar al estudiante para: Diseñar un Sistema de gestión aplicado a los documentos (SGD) adecuado a las necesidades y recursos de las organizaciones. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
4.
10 p, 122.6 KB Gestió dels Serveis d'Arxiu [42111] / Carmaniu Mainadé, Xavier ; Espinet Patcho, Adriana ; Esparó Torras, Antoni ; Vila Espuña, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L1. Màrqueting i comunicació Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general. [...]
L1. Marqueting and Communication Knowing both the basic concepts and the basic techniques of marketing and communication as well as the latest trends that are being developed in the world of cultural communication in general. [...]
L1. Marketing y Comunicación Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
5.
13 p, 156.2 KB Tècniques Arxivístiques [42110] / Giménez Martín, Francesc ; Rovira Bordonau, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Aquest mòdul de Tècniques Arxivístiques" inclou dues línies formatives: "L1. Sistemes de classificació i arxiu" i "L2. Mètodes de descripció i recuperació de la informació" L1: "Sistemes de classificació i arxiu" Introducció i objectiu vinculat a la línia formativa Aquesta línia formativa tracta d'un dels elements bàsics de la gestió documental, el sistema de classificació, tant en relació al seu valor com a les seves tipologies, les estratègies per implantar els sistemes de classificació corporatius, les eines complementàries i la relació amb els mètodes d'arxivament. [...]
This module includes two training lines: "Classification and archiving systems" and "Archival description methods and information retrieval" L1 Classification and archiving systems Introduction and training objectives This training line deals with one of the basic elements of document management, the classification system, both in terms of its value and its types, the strategies for implementing corporate classification systems, complementary tools and the relationship with the archiving methods Taking into account the link with the reality of the day to day, associated with the knowledge about the classification systems, special emphasis will be placed on the practical part, in order to be able to achieve the basic knowledge and strategies to be able to go ahead with the approval and the Management of a classification system within an organization, public or private. [...]
Este módulo de Técnicas Archivísticas incluye dos líneas formativas: "L1. Sistemas de clasificación y archivo" y "L2. Métodos de descripción y recuperación de la información" L1. Sistemas de Clasificación y Archivo Presentación y objetivos formativos Esta línea formativa trata de uno de los elementos básicos de la gestión documental, el sistema de clasificación, tanto en relación a su valor como sus tipologías, las estrategias para implantar los sistemas de clasificación corporativos, las herramientas complementarias y la relación con los métodos de archivo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
6.
10 p, 140.8 KB Productors i Tipologies Documentals II [42109] / Iglesias Franch, David ; Vilamala Salvans, Jordi ; Saavedra Bendito, Pablo Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Els objectius del mòdul són aprofundir en el coneixement sobre alguns dels productors i de les tipologies documentals que es custodien en els arxius. En concret, sobre institucions històriques i productors privats, i els documents que aquests han generat, i sobre els materials d'arxiu vinculats a la imatge. [...]
The objectives of the module are to deepen in the knowledge about some of the producers and of the documentary types that are guarded in the archives. In particular, on historical institutions and private producers, and the documents that they have generated, and on the file materials linked to the image. [...]
Los objetivos del módulo son profundizar en el conocimiento sobre algunos de los productores y de las tipologías documentales que se custodian en los archivos. En concreto, sobre instituciones históricas y productores privados, y los documentos que estos han generado, y sobre los materiales de archivo vinculados a la imagen. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
7.
6 p, 112.7 KB Fonaments de l'Arxivística [42105] / Brugués Massot, Irene ; Fortuny Bonet, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La finalitat del mòdul és dotar els alumnes dels coneixements generals, però al mateix temps fonamentals i imprescindibles, sobre Arxivística i Diplomàtica. Pel que fa a la primera, el contingut i la metodologia han de contribuir a clarificar els punts de debat i de reflexió propis de l'arxivística com a ciència emergent i en vies de consolidació, com ara el seu object d'estudi, els seus límits amb les altres ciències, les diferents tendències i escoles arxivístiques o la terminologia. [...]
The purpose of the module is to provide students with a general, but at the same time fundamental and essential knowledge, about Archival Science and Diplomatics. Regarding the first, the content and the methodology should help to clarify the archive-related points of debate and thought as an emerging and consolidated science, such as its subject matter of study, its relations with other sciences, different tendencies and archival schools or terminology. [...]
La finalidad del módulo es dotar a los alumnos de los conocimientos generales, pero al mismo tiempo fundamentales e imprescindibles, sobre Archivística y Diplomática. En cuanto a la primera, el contenido y la metodología deben contribuir a clarificar los puntos de debate y de reflexión propios de la archivística como ciencia emergente y en vías de consolidación, tales como su objeto de estudio, sus límites con las otras ciencias, las diferentes tendencias y escuelas archivísticas o la terminología. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
8.
6 p, 111.9 KB Sistemes d'Informació [42107] / Suppi Boldrito, Remo ; Iglesias Lucía, Mèrida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Línia formativa: Sistemes d'Informació: Al final d'aquesta línia de formació els/les alumnes disposaran de coneixements, mètodes i habilitats per a treballar, gestionar i desplegar sistemes d'Informació amb tecnologies actuals i plataformes tecnològiques basades tant en entorns locals com en el núvol (cloud). [...]
Subject: Information Systems At the end of this subjectthe students will have knowledge, methods and skills to work, manage and deploy information systems with current technologies and technological platforms based both in local and cloud environments. [...]
Línea formativa: SIstemas de Información Al final de esta línea de formación los alumnos/as dispondrán de conocimientos, métodos y habilidades para trabajar, gestionar y desplegar sistemas de Información con tecnologías actuales y plataformas tecnológicas basadas tanto en entornos locales como en la nube (cloud). [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
9.
4 p, 100.5 KB Pràctiques Externes [43181] / Casadesús de Mingo, Anahí ; Pérez Ventayol, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Més enllà del coneixement del cos teòric de l'arxivística i la gestió de documents és necessària la realització de pràctiques en centres d'arxiu per tal que l'alumnat es familiaritzi i conegui la realitat pràctica de l'exercici professional, duent a terme tasques de suport als tècnics i tècniques de les organitzacions en el desenvolupament del seu treball. [...]
In addition to the knowledge of the theoretical body of archiving and document management, it is necessary to gain first hard experience in archive institutions in order to become acquainted with the practical reality of the profession, carrying out support tasks to the technicians of the companies / archive institutions. [...]
Más allá del conocimiento del cuerpo teórico de la archivística y la gestión de documentos es necesaria la realización de prácticas en centros de archivo para que el alumnado se familiarice y conozca la realidad práctica del ejercicio profesional, llevando a cabo tareas de apoyo a los técnicos y las técnicas de las organizaciones en el desarrollo de su trabajo. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
10.
7 p, 116.7 KB Productors i Tipologies Documentals I [42106] / Pérez Ventayol, Joan ; Guiu Rius, Pere Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El mòdul està format per dues línies formatives. La primera és Fons i documents de l'Administració Pública i l'altra és Circuits administratius. Disseny i millora. Cada una d'elles té un professor específic i un temari propi, i es desenvolupen de forma independent, amb calendari, continguts, metodologies i avaluació pròpies. [...]
The module consists of two formative lines. The first is Public Administration's fonds, documents and records and the other is Administrative processes. Design and improvement. Each one has a specific teacher and its own syllabus and they are developed independently, with their own calendar, contents, methodologies and evaluation. [...]
El módulo está formado por dos líneas formativas. La primera es Fondos y documentos de la Administración Pública y la otra es Circuitos administrativos. Diseño y mejora. Cada una de ellas tiene un profesor específico y un temario propio, y se desarrollan de forma independiente, con calendario, contenidos, metodologías y evaluación propias. [...]

2021-22
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents

Course materials : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.