Resultats globals: 1,733 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 1,067 registres trobats
Materials acadèmics, 666 registres trobats
Documents de recerca 1,067 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
10 p, 909.0 KB Aula de programació interactiva / Galante Causanilles, Lluís ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'enfoca en la millora i expansió de les capacitats d'una plataforma web existent, que té com a objectiu brindar un entorn d'ensenyament virtual per a matèries relacionades amb la programació. [...]
This project focuses on improving and expanding the capabilities of an existing web platform, which aims to provide a virtual teaching environment for subjects related to programming. The aim is to achieve a more complete and advanced version, which solves problems identified in the previous version and improves interaction and collaboration between teachers and students. [...]
Este proyecto se enfoca en la mejora y expansión de las capacidades de una plataforma web existente, que tiene como objetivo brindar un entorno de enseñanza virtual para materias relacionadas con la programación. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 9.2 MB Sistema Industrial de Monitoratge de Processos Químics / Companys Garcia, Guillem ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball presenta una proposta per a un sistema de monitoratge en temps real per a la industria de la fabricació, específicament per a la planta pilot de Chemplate Materials S. L. , una empresa especialitzada en la distribució i producció de productes químics semielaborats. [...]
This paper presents a proposal for a real-time monitoring system for the manufacturing industry, specifically for the pilot plant of Chemplate Materials S. L. , a company specialized in the distribution and production of semi-finished chemical products. [...]
Este trabajo presenta una propuesta para un sistema de monitorización en tiempo real para la industria de la fabricación, específicamente para la planta piloto de Chemplate Materials S. L. , una empresa especializada en la distribución y producción de productos químicos semielaborados. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 1.7 MB Implantació i adaptació digital d'un centre educatiu mitjançant Odoo / López Arroyo, Carlos ; Bolta Torrell, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consta de la implantació digital d'un software de gestió (ERP) anomenat Odoo a un Centre educatiu. Tot el cicle vital del mateix ha estat planificat i elaborat en base a la pròpia experiència amb el sector, a més de la presa de requeriments funcionals i no funcionals d'un centre real. [...]
This project consists of the digital implementation of a management software (ERP) called Odoo in an educational center. The entire life cycle of the same has been planned and elaborated on the basis of my own experience with the sector, in addition to the taking of functional and non-functional requirements of a real center. [...]
Este proyecto consta de la implantación digital de un software de gestión (ERP) llamado Odoo en un Centro educativo. Todo el ciclo vital del mismo ha sido planificado y elaborado en base a su propia experiencia con el sector, además de la toma de requerimientos funcionales y no funcionales de un centro real. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 1.3 MB Jugador d'un joc de cartes interactiu / Arnaus Comellas, Martí ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i implementar diversos algoritmes d'Intel·ligència Artificial (IA) que siguin capaços de jugar a La Podrida enfront d'un jugador humà o d'altres agents intel·ligents. [...]
The aim of this project is to design and implement various Artificial Intelligence (AI) algorithms that are capable of playing La Podrida against a human player or other intelligent agents. The system is aimed at expanding the Python RL Card library. [...]
El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar varios algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) que sean capaces de jugar en La Podrida frente a un jugador humano o de otros agentes inteligentes. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 505.0 KB Parallelization of an All-SAT solver / Adserias Valero, Saúl ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Advancements in SAT solving algorithms with heuristics and more sophisticated inferring techniques have allowed a wide array of real world applications for SAT solvers to prosper. In this work, an All-SAT solver based on the DPLL algorithm has been developed, optimized, and ultimately parallelized, with the objective of learning about the intricacies of SAT solvers from a performance engineering perspective. [...]
Avanços en els algoritmes per a la resolució del problema SAT amb heurístiques i tècniques d'inferència més sofisticades han permès que prosperi una àmplia gamma d'aplicacions en el món real per als solucionadors SAT. [...]
Avances en los algoritmos para la resolución del problema SAT con heurísticas y técnicas de inferencia más sofisticadas han permitido que prospere una amplia gama de aplicaciones en el mundo real para los solucionadoes SAT. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 1.5 MB Estudio y desarrollo de métodos para comparar vídeos / Troconis Abreu, Eduardo Arturo ; Serra Ruiz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las técnicas utilizadas para comparar el contenido audiovisual con el fin de mejorar un método existente o desarrollar uno nuevo. [...]
This paper aims to carry out a comprehensive investigation into the techniques used to compare audiovisual content to improve an existing method or develop a new one. A video perceptual hash function based on the extraction of a fixed binary string from the perceptual content of audiovisual material is presented. [...]
Aquest treball té com a objectiu realitzar una investigació exhaustiva sobre les tècniques utilitzades per comparar el contingut audiovisual per tal de millorar un mètode existent o desenvolupar-ne un de nou. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 681.0 KB Generation of brain MRI images using Generative Adversarial Networks (GAN) / Feliu Juarez, Oriol ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project aims to develop 3 different Generative Adversarial Networks (GAN) models with varying amount of layers (4, 7 and 15) that generate artificial images of brain MRI images, use different input values, such as amount of samples and epochs, and compare the results in terms FID score, time consumed, loss function and visual analysis. [...]
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar 3 models diferents de Xarxes Adversàries Generatives (GAN) amb una quantitat variable de capes (4, 7 i 15) que generen imatges artificiales d'imatges de ressonàncies magnètiques cerebrals, utilitzant diferents valors d'entrada, com la quantitat de mostres i èpoques, i comparar els resultats en termes de puntuació FID, temps consumit, funció de pèrdua i anàlisi visual. [...]
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 3 modelos diferentes de Redes Adversarias Generativas (GAN) con una cantidad variable de capas (4, 7 y 15) que generen imágenes artificiales de imágenes de resonancias magnéticas cerebrales, utilizando diferentes valores de entrada, como la cantidad de muestras y épocas, y comparar los resultados en términos de puntuación FID, tiempo consumido, función de pérdida y análisis visual. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
13 p, 10.7 MB Detecció avançada de temperatures infrarrojes fent servir un ESP32CAM / Torres Parellada, Nil ; Aragonés Ortiz, Raúl, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball consisteix en el disseny i desenvolupament d'un dispositiu IoT capaç de detectar e identificar objectes a través de la càmera del mòdul ESP32CAM i mesurar la temperatura infraroja d'aquest. [...]
This work consists of the design and development of an IoT device capable of detecting and identifying objects through the camera of the ESP32CAM module and measuring its infrared temperature. To make the correct temperature measurement, an infrared sensor is directed towards the object with a servomotor. [...]
Este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un dispositivo IoT capaz de detectar e identificar objetos a través de la cámara del módulo ESP32CAM y medir la temperatura infrarroja del mismo. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
17 p, 1.3 MB Bloc IP accelerador hardware del algoritme d'encriptació AES-256 / Chriki, Reda ; Teres Teres, Lluís Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es presenta un bloc IP (Intellectual Property) per a l'algorisme AES-256 en modes ECB i CBC en un dispositiu Zynq-7000 ZC702. El bloc IP s'ha dissenyat i validat utilitzant eines de disseny de circuits i programació de FPGA per complir els estàndards de seguretat AES. [...]
An IP (Intellectual Property) Core for the AES-256 algorithm in ECB and CBC modes on a Zynq-7000 ZC702 device is presented. The IP Core has been designed and validated using circuit design and FPGA programming tools to comply with AES security standards. [...]
Se presenta un bloque IP (Intelectual Property) para el algoritmo AES-256 en modos ECB y CBC en un dispositivo Zynq-7000 ZC702. El bloque IP se ha diseñado y validado utilizando herramientas de diseño de circuitos y programación de FPGA para cumplir con los estándares de seguridad AES. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 1.2 MB Aplicació mòbil basada en una calculadora per obtenir la petjada de carboni dels aliments / Masip Quintana, Robert ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article, s'exposa el desenvolupament dut a terme per tal de realitzar una aplicació per a dispositius mòbils. Aquesta aplicació té els objectius de facilitar als usuaris, un seguiment de quin és l'impacte que crea la petjada de carboni dels aliments que consumeixen en el seu dia a dia. [...]
In this article, the development carried out in order to make an application for mobile devices is presented. This application aims to help users monitor the impact of the carbon footprint of the food they consume on a daily basis. [...]
En este artículo, se expone el desarrollo llevado a cabo para realizar una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación tiene los objetivos de facilitar a los usuarios, un seguimiento de cuál es el impacto que crea la huella de carbono de los alimentos que consumen en su día a día. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 1,067 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 666 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 107.2 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barberà, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
2.
4 p, 103.5 KB Tecnologies de Compressió de la Informació [105073] / Bartrina Rapesta, Joan ; Serra-Sagristà, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Tecnologies de Compressió de Dades és adquirir un coneixement específic sobre els sistemes de compressió de dades. Això permet als estudiants tenir la capacitat suficient per avaluar les prestacions i les característiques dels sistemes de compressió per a un escenari específic, així com dissenyar/modificar sistemes existents. [...]
The aim of the subject of Data Compression Technologies is to acquire specific knowledge about data compression systems. This allows students to have sufficient ability to evaluate the performance and features of compression systems for a specific scenario, as well as design / modify existing systems. [...]
El objetivo de la asignatura de Tecnologías de Compresión de Datos es adquirir un conocimiento específico sobre los sistemas de compresión de datos. Esto permite a los estudiantes tener la capacidad suficiente para evaluar las prestaciones y las características de los sistemas de compresión para un escenario específico, así como diseñar / modificar sistemas existentes. [...]

2022-23
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
5 p, 104.7 KB Àlgebra [103801] / Perera Domenech, Francesc ; Gallego Gómez, Eduardo ; Virili, Simone ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El curs és una introducció a l'àlgebra lineal, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. L'objectiu de fons és aconseguir una transició àgil i eficient entre els tres nivells següents del coneixement: Capacitat d'expressar raonaments per escrit. [...]
The course is an introduction to linear algebra, emphasizing the most functional and instrumental aspects of linear techniques. The basic objective is to achieve a rapid and efficient transition between the three following levels of knowledge: • Ability to express written reasoning. [...]
El curso es una introducción al álgebra lineal, poniendo énfasis en los aspectos más funcionales e instrumentales de las técni El objetivo de fondo es lograr una transición ágil y eficiente entre los tres niveles siguientes del conocimiento: Capacidad de expresar razonamientos por escrito. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 111.5 KB Microprocessadors i Perifèrics [102793] / Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Ivars Camañez, Vicente José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura de la Menció d'Enginyeria de Computadors, s'emmarca en el tercer curs, segon semestre de la titulació dins de la matèria "Disseny de sistemes de còmput orientats a aplicacions" Microprocessadors i Perifèrics està relacionada amb les assignatures de Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, Estructura de Computadors i Arquitectura de Computadors. [...]
This course, of the Computer Engineering Mention, is in the third course, the second semester of the degree, within the subject "Design of computer systems oriented to applications". "Microprocessors and Peripherals" is related to the subjects of Computer Fundamentals, Operating Systems, Computer Structure, and Computer Architecture. [...]
Esta asignatura de la Mención de Ingeniería de Computadores, se enmarca en el tercer curso, segundo semestre de la titulación, dentro de la materia "Diseño de sistemas de cómputo orientados a las aplicaciones" Microprocesadores y Periféricos está relacionada con las asignaturas de Fundamentos de Computadores, Sistemas Operativos, Estructura de Computadores y Arquitectura de Computadores. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
5.
6 p, 111.0 KB Prototipatge de Sistemes Encastats [102792] / Montón Macian, Màrius ; Velasco Gonzalez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria de Disseny de sistemes de còmput orientat a aplicacions. Dins d'aquest àmbit es fa una valoració de les alternatives tecnològiques per a la implementació d'aquests sistemes, dedicant una part específicament a les solucions basades en FPGA. [...]
This subject is part of the topic Design of computer system oriented to applications . In this topic we discuss about different technological alternatives for the implementation of those systems, spending an amount of time to FPGA based solutions. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia de diseño de sistemas de cómputo orientado a aplicaciones. Dentro de este ámbito se hace una valoración de las alternativas tecnologicas para la implementación de estos sistemas, dedicando una parte específicamente a las soluciones basadas en FPGA. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
6 p, 111.2 KB Arquitectura i Tecnologies de Software [102790] / Bolta Torrell, Helena ; Echeverria Rovira, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura es divideix en parts independents, cadascuna de les quals tracta d'un tema específic, avançat i d'actualitat en relació a conceptes de l'enginyeria del software. L'objectiu és introduïr a l'estudiant en aquests temes durant tres o quatre setmanes, donar-li uns coneixements bàsics i les eines introductòries, per tal que després pugui aprofundir-hi per ell mateix. [...]
This subject is divided into separate parts. Each part with an specific, actually and advanced topic of concepts about engineering software. The aim is to introduce the students to these topics for three or four weeks, giving them a basic knowledge in order to then be able to depeen by themselfs. [...]
Esta asignatura se divide en partes independientes, cada una de las cuales trata de un tema específico, avanzado y de actualidad en relación a conceptos de la ingeniería del software. El objetivo es introducir al estudiante en estos temas durante tres o cuatro semanas, darle unos conocimientos básicos y las herramientas introductorias, para que luego pueda profundizar por sí mismo. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
5 p, 106.5 KB Laboratori Integrat de Software [102788] / Lopez Peña, Antonio Manuel ; Torrellas Perez, Pablo ; Guichon Aguilar, Rodolfo Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura vol proporcionar una experiència útil a l'alumnat respecte el que es poden trobar a l'hora de desenvolupar projectes software professionalment. Per tant, des del punt de vista de l'alumnat, es tracta de desenvolupar un projecte software complet i relativament llarg. [...]
This subject wants to provide a useful experience to students regarding what they can find when developing software projects professionally. Therefore, from the point of view of the students, it is about developing a complete and relatively long software project. [...]
Esta asignatura quiere proporcionar una experiencia útil al alumnado respecto a lo que se pueden encontrar a la hora de desarrollar proyectos software profesionalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista del alumnado, se trata de desarrollar un proyecto software completo y relativamente largo. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
7 p, 114.3 KB Coneixement, Raonament i Incertesa [102786] / Baldrich i Caselles, Ramon ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Coneixement, Raonament i Incertesa, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures d'"Aprenentatge Computacional", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació". [...]
The subject of Coneixment, Raonament i Inertesa, is framed within the mention of "Computing", along with the subjects of " Aprenentatje Computacional ", " Visió per Computador " and " Robòtica, Llenguatje i Planificació ". [...]
La asignatura de Coneixment, Raonament i Inertesa, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con las asignaturas de "Aprenentatje Computacional", "Visió per Computador" y "Robòtica, Llenguatje i Planificació". [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
6 p, 111.0 KB Robòtica, Llenguatge i Planificació [102785] / Vilariño Freire, Fernando ; Albayeros Duarte, Vernon Stanley ; Garcia Calvo, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'evolució de les tècniques de Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ha facilitat el desenvolupament de sistemes autònoms capaços de prendre decisions i interactuar amb el seu entorn. [...]
The evolution of Computer Vision and Artificial Intelligence techniques has facilitated the development of autonomous systems capable of making decisions and interacting with their surroundings. This has had a direct impact on the area of modern robotics in a range ranging from classic industrial robotics to experimental domotics. [...]
La evolución de las técnicas de Visión por Computador e Inteligencia Artificial ha facilitado el desarrollo de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones e interactuar con su entorno. Esto ha tenido un impacto directo en el área de la robótica moderna en un abanico que va desde la robótica industrial clásica a la domótica experimental. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
10.
7 p, 117.4 KB Visió per Computador [102784] / Lumbreras Ruiz, Felipe ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Visió per Computador s'emmarca dins de la menció de "Computació" amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Aprenentatge Computacional" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació" que formen part de la matèria anomenada Sistemes cognitius. [...]
The subject of Computer Vision is in the mention of "Computing" among the subjects of "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computational Learning" and "Robotics, Language and Planning" that are part of the subject called Cognitive Systems . [...]
La asignatura de Visión por Computador se enmarca dentro de la mención de "Computación" con las asignaturas de "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Aprendizaje Computacional" y "Robótica, Lenguaje y Planificación" que forman parte de la materia llamada sistemas cognitivos. [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 666 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.