Resultats globals: 133 registres trobats en 0.03 segons.
Materials acadèmics, 133 registres trobats
Materials acadèmics 133 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 117.3 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment [42587] / Rubio García, Remedios ; Arozarena Cañamares, Esther ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: Famílies i infància en situació de dificultat social; i envelliment i qualitat de vida Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen els àmbits esmentats Identificar les polítiques i programes d'intervenció que es practiquen en aquests àmbits Conèixer i reflexionar sobre les desigualtats de gènere implicades en els àmbits tractats Conèixer les eines de diagnòstic, implantació i avaluació en projectes d'intervenció en aquests àmbits.
To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: families and children in a social difficulty situation; and aging and quality of life. To analyse the current legal frameworks that govern the aforementioned areas To identify the policies and intervention programs that are carried out in these areas To know and to reflect on gender inequalities involved in the areas dealt with To know the tools of diagnosis, implementation and evaluation in intervention projects in these fields.
Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: Familias e infancia en dificultad social, y Envejecimiento y calidad de vida Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos Identificar las políticas y programas de intervención que se practican en estos ámbitos Conocer y reflexionar sobre las desigualdades de género implicadas en los ámbitos tratados Conocer las herramientas de diagnóstico, implantación y evaluación en proyectos de intervención en dichos ámbitos.

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
2.
5 p, 120.6 KB Fonaments i Orientacions Metodològiques en Psicologia Social [42780] / Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Pujol Tarres, Juan ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Cubells Serra, Jenny ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
- Conèixer fonaments teòrics i les bases pràctiques que sustenten els sistemes d'obtenció d'informació per tal de poder implementar-los en l'estudi i acostament a la realitat social. - Adquirir les bases teorico-pràctiques per a la selecció i ús de recursos metodològics dirigits a l'obtenció d'informació en la Psicologia social actual. [...]
- To know the theoretical foundations and practical bases that support information gathering systems in order to be able to implement them in the study and approach to social reality. - To acquire the theoretical and practical bases for the selection and use of methodological resources aimed at obtaining information in current social psychology. [...]
- Conocer los fundamentos teóricos y las bases prácticas que sustentan los sistemas de obtención de información a fin de poder implementarlos en el estudio y acercamiento a la realidad social. - Adquirir las bases teórico-prácticas para la selección y uso de recursos metodológicos dirigidos a la obtención de información en la psicología social actual. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
3.
5 p, 107.6 KB Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions [42779] / Cubells Serra, Jenny ; Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Montenegro Martinez, Marisela ; Rojas Arredondo, Jesús ; Mora Martínez, Martín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Conèixer els principals debats contemporànis al voltant de l'ètica i la politica dins de l'ambit psicosocial. Analitzar els principis ètics i polítics que guien la pràctica de la investigació i la intervenció psicosocial i comunitària. [...]
. Know the main contemporary debates about ethics and chicks in the psychosocial field . Analyse the ethical and political principles that guide the practice of psychosocial and community research and intervention. [...]
Objetivos Conocer los principales debates contemporáneos sobre ética y pollita en el ámbito psicosocial Analizar los principios éticos y políticos que guían la práctica de la investigación y la intervención psicosocial y comunitaria. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
4.
5 p, 120.4 KB Treball de Fi de Màster [42600] / Rojas Arredondo, Jesús ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Iñiguez Rueda, Lupicinio ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela ; Camps Perarnau, Susana ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Rubio García, Remedios ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Sintetitzar el conjunt d'aprenentatges obtinguts a la comprensió de la recerca i la intervenció psicosocial. Integrar l'experiència d'acostament al camp dels fenòmens psicosocials a través d'una anàlisi orientada teòricament. [...]
To synthesise all the learning obtained in the understanding of psychosocial research and intervention. To integrate the experience of approaching the field of psychosocial phenomena through a theoretically oriented analysis. [...]
Sintetizar el conjunto de aprendizajes obtenidos en la comprensión de la investigación y la intervención psicosocial. Integrar la experiencia de acercamiento al campo de los fenómenos psicosociales a través de un análisis orientado teóricamente. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
5.
6 p, 122.6 KB Perspectives Discursives en la Recerca Social [42597] / Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Rojas Arredondo, Jesús ; San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Identificar les principals tècniques que fonamenten el llenguatge i el discurs com a forma d'accés a la realitat social. Justificar metodològicament l'elecció d'una determinada tècnica d'investigació. [...]
Identify the main techniques that consider language and discourse as a form of accessing and understanding reality. Methodologically justify choosing a particular research technique. Know and apply the criteria of methodological rigor in qualitative research. [...]
Identificar las principales técnicas que fundamentan el lenguaje y el discurso como forma de acceso a la realidad social. Justificar metodológicamente la elecció de una determinada técnica de investigación. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
6.
4 p, 102.9 KB Eines i Habilitats per la Comprensió de la Realitat Psicosocial [42595] / Tirado Serrano, Francisco Javier ; Domenech Argemi, Miquel ; Elejabarrieta Olabarri, Francisco Javier ; Pujol Tarres, Juan ; Martinez Martinez, Luz Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
- Conèixer diferents marcs de comprensió de la realitat psicosocial. - Identificar les potencialitats i debilitats dels diferents marcs de comprensió presentats com a eines per a l'anàlisi de fenòmens psicosocials. [...]
- This subject provides students with different theoretical frameworks to analyse psychological-social reality. - This subject offers students a description of the potentialities and weaknesses of the different theoretical frameworks presented as tools for the analysis of psychological-social phenomena. [...]
- Conocer diferentes marcos de comprensión de la realidad psicosocial. - Identificar las potencialidades y debilidades de los diferentes marcos de comprensión presentados como herramientas para el análisis de fenómenos psicosociales. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
7.
7 p, 120.9 KB Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs [42592] / Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Al finalitzar el mòdul, l'estudiant serà capaç de: - Diferenciar entre metodologia, mètodes i tècniques de recerca - Identificar les tradicions de recerca qualitativa a les ciències socials - Diferenciar els mètodes quantitatius de recerca dels qualitatius - Identificar les bases dels mètodes etnogràfics, interaccionistes i lingüístics - Recollir informació rellevant utilitzant diferents tècniques de recollida de informació - Analitzar i interpretar la informació - Utilitzar recursos per a garantir la qualitat i credibilitat d'una recerca qualitativa - Realitzar un disseny de recerca amb mètodes qualitatius 1.
At the end of the module, the student will be able to: - Differentiate between methodology, methods and research techniques - Identify traditions of qualitative research in the social sciences - Differentiate quantitative research methods from qualitative methods - Identify the bases of ethnographic, interactionist and linguistic methods - Collect relevant information using different information collection techniques - Analyse and interpret information - Use resources to guarantee the quality and credibility of qualitative research - Carry out a research design with qualitative methods.
Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de: - Diferenciar entre metodología, métodos y técnicas de investigación - Identificar las tradiciones de investigación cualitativa en las ciencias sociales - Diferenciar los métodos cuantitativos de investigación de los métodos cualitativos - Identificar las bases de los métodos etnográficos, interaccionistas y lingüísticos - Recoger información relevante utilizando diferentes técnicas de recogida de información - Analizar e interpretar la información - Utilizar recursos para garantizar la calidad y credibilidad de una investigación cualitativa - Realizar un diseño de investigación con métodos cualitativos 1.

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
8.
4 p, 103.6 KB Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària [42590] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarres, Juan ; Montenegro Martinez, Marisela ; Camps Perarnau, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Indentificar i analitzar diferents marcs de comprensió que guien la intervenció psicosocial i comunitària. Conèixer les principals eines per la planificació i l'avaluació de processos d'intervenció. [...]
Identify and analyse different comprehension frameworks that guide psychological-social and community intervention. Know the main tools for planning and evaluating intervention processes. Develop skills for information gathering, interpretation and negotiation of demand. [...]
Identificar y analizar diferentes marcos de comprensión que guían la intervención psicosocial y comunitaria. Conocer las principales herramientas para la planificación y la evaluación de procesos de intervención. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
9.
6 p, 110.1 KB Anàlisi i Presentació de Resultats [42589] / Martinez Martinez, Luz Maria ; Pujol Tarres, Juan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Pellicer Cardona, Isabel ; Baleriola Escudero, Enrique ; Tirado Serrano, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius globals del mòdul són els següents: . - Desenvolupar una anàlisi psicosocial, teòricament orientata, sobre la base dels resultats obtinguts en la pròpia investigació . . - Elaborar conclusions i recomanacions producte de la investigació realitzada. [...]
The overall objectives of the module are as follows: . - Develop a psychosocial analysis that is driven by theory and based on the results obtained in one's own research. . - Draw conclusions and make recommendations as a result of the research carried out. [...]
Los objetivos globales del módulo son los siguientes: . - Desarrollar un análisis psicosocial, teóricamente orientado, sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación propia. . - Elaborar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents
10.
7 p, 116.9 KB Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere [42586] / San Roman Sobrino, Maria Beatriz ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujal Llombart, Margarita ; Borràs Català, Vicent ; Cubells Serra, Jenny ; Montenegro Martinez, Marisela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1. Conèixer els conceptes fonamentals que caracteritzen els àmbits d'estudi: "Estudis culturals i minories" i "Estudis de gènere en el camp psicosocial" 2. Analitzar els marcs jurídics actuals que regeixen aquests àmbits 3. [...]
1- To know the fundamental concepts that characterize the fields of study: "Cultural and Minority Studies" and "Gender Studies in the Psychosocial Field". 2- To analyse the current legal frameworks governing these areas. [...]
1. Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: "Estudios culturales y minorías" y "Estudios de género en el campo psicosocial". 2. Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial [1131]
3 documents

Materials acadèmics : 133 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.