Resultados globales: 81 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 54 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 25 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 54 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
18 p, 104.3 KB Versions d'una novel·la : Ungeduld des Herzens, de Stefan Zweig / Estelrich i Arce, Pilar (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
A partir de l'anàlisi d'un fragment d'aquesta novel·la que, tot i que sembla aparentment anecdòtic, prefigura el curs que seguiran els esdeveniments i les reaccions del protagonista a les dificultats que l'entorn li planteja, s'intenta emmarcar tant la funció del segment i del text dins l'obra original de Stefan Zweig com les conseqüències que comporten les intervencions delstraductors en les quatre versions al castellà i la versió al català estudiades, amb les relacions interpersonals i l'expressió d'actituds i sentiments com a centre d'interès. [...]
By analyzing a seemingly anecdotal passage from this novel which in fact acts as a premonition of the development of the whole plot and the way the protagonist will react towards the difficulties posed by his milieu, this paper tries to state the function of the segment in the novel and the position of the text in Stefan Zweig's life and work as well as the outcome of the decisionsmade by the translators of the four Spanish versions and the Catalan one which are examined, while focusing on the representations of interpersonal relationships and the expression of feelings and attitudes. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 161-178 (Articles)  
2.
8 p, 86.7 KB Pertenecer a una minoría racial siendo personal de vigilancia penitenciaria / Blanco Correa, Ariadna (Universidad Pompeu Fabra)
Este texto pertenece a una mesa redonda que ofrece un debate con James B. Jacobs, autor del clásico de la sociología de las prisiones Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigencia de su obra cuarenta años después. [...]
Aquest text pertany a una taula rodona que ofereix un debat amb James B. Jacobs, autor del clàssic de la sociologia de les presons Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigència de la seva obra quaranta anys després. [...]
This text forms part of a round table discussion with James B. Jacobs, author of the classic study on the sociology of prisons Stateville: The Penitentiary in Mass Society, and examines the validity of his work 40 years later. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2643
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 561-567 (Debate)  
3.
22 p, 208.9 KB Hacia un enfoque de justicia social : la percepción del profesorado sobre la educación intercultural en contextos de escasa presencia de alumnado extranjero / Maiztegui-Oñate, Concepción (Universidad de Deusto) ; Villardón-Gallego, Lourdes (Universidad de Deusto) ; Navarro Lashayas, Miguel Ángel (ALBOAN (Vitòria, País Basc)) ; Santibáñez Gruber, Rosa (Universidad de Deusto)
Este artículo examina la experiencia de un proyecto de educación intercultural en dos centros de educación primaria con presencia de alumnado extranjero muy poco significativa, numéricamente hablando. [...]
Aquest article examina l'experiència d'un projecte d'educació intercultural en dos centres d'educació primària amb presència d'alumnat estranger molt poc significativa, numèricament parlant. L'objectiu de l'estudi és doble. [...]
This article examines the experience of an intercultural education project in two primary schools with a small number of foreign students. The objective of the study is twofold. Firstly, we analyze the process to implement the proposed activities. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.980
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 119-140 (Monográfico)  
4.
11 p, 3.0 MB Es perd el "fairplay" i l'esportivitat a l'esport en edat escolar? / Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Boixadós i Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valiente Barros, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrosa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest treball destaca la importància dels conceptes de fairplay i esportivitat en el procés d'aprenentatge esportiu dels joves i mostra alguns instruments per a la seva avaluació. A l'article s'exposen, en primer lloc, unes consideracions generals sobre el procés de socialització dels joves a través de l'esport. [...]
Este trabajo destaca la importancia de los conceptos de fairplay y deportividad en el proceso de aprendizaje deportivo de los jóvenes y muestra algunos instrumentos para su evaluación. En el artículo se exponen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el proceso de socialización de los jóvenes a través del deporte. [...]
This work outlines the importance of fairplay and sportspersonship concepts in youth socialization process through sport. Moreover some instruments for their evaluation are shown. In this article, some general considerations about youngsters socialisation process through sports are exposed in first place. [...]

2001
Apunts. Educació física i esports, Núm. 64 (2001) , p. 6-16
2 documentos
5.
8 p, 3.9 MB Avaluació del clima motivacional, satisfacció, percepció d'habilitat i actituds de fairplay en futbolistes alevins i infantils i en llurs entrenadors / Boixadós i Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'objectiu principal d'aquest treball és descriure les valoracions dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima motivacional i les actituds de fairplay. També s'avalua el grau de satisfacció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les puntuacions sobre els criteris de percepció d'habilitat dels jugadors. [...]
El objetivo principal de este trabajo es describir las valoraciones de los jugadores y entrenadores sobre la percepción del clima motivacional y las actitudes de fairplay. También se evalúa el grado de satisfacción de los jugadores en los entrenamientos de fútbol, así como las puntuaciones sobre los criterios de percepción de habilidad de los jugadores. [...]
The main aim of this work is to describe the vatuation of players and trainers concerning the perceived motivational climate and the attitudes of fairplay. We also evaluate the level of satisfaction of the players in the football training sessions, as well as the scores on the criteria of perceived ability in the players. [...]

2000
Apunts. Educació física i esports, Núm. 62 (2000) , p. 6-13
2 documentos
6.
8 p, 456.1 KB Intervenció per a la promoció d'actituds de fair play en futbolistes cadets / Palou Sampol, Pere (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Borràs Rotger, Pere A. (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Ponseti, Xavier (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Vidal Conti, Josep (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Torregrosa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
En aquest article es descriuen els processos de disseny i elaboració d'una intervenció per a la promoció del fair play i l'esportivitat i també l'estudi realitzat per tal de comprovar-ne l'efecte. [...]
En este artículo se describen los procesos de diseño y elaboración de una intervención para la promoción del fairplay y la deportividad, así como el estudio realizado de cara a la comprobación del efecto de la mencionada intervención. [...]
Process to design and develop a protocol for sportpersonship and fair play promotion intervention is described in this paper, the posterior study to check the influence of the interventión is related too. [...]

2007
Apunts. Educació física i esports, Núm. 89 (2007) , p. 15-22
2 documentos
7.
22 p, 992.3 KB Oportunidades de aprendizaje en temáticas ambientales brindadas por el currículum nacional de ciencias de Chile / Navarro Ciudad, Marianela Beatriz (Universidad de Los Andes (Xile). Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje)
El objetivo del trabajo es evaluar en qué medida el currículum nacional de ciencias de Chile brinda oportunidades de alfabetización científica en temas ambientales. Para ello se efectuó un análisis de contenido de documentos curriculares, utilizando la metodología del estudio de oportunidades en matemáticas y ciencias (SMSO) y utilizando como referente los contenidos de medio ambiente que PISA evalúa. [...]
L'objectiu del treball és avaluar en quina mesura el currículum nacional de ciències de Xile brinda oportunitats d'alfabetització científica en temes ambientals. Per a això es va efectuar una anàlisi de contingut de documents curriculars, utilitzant la metodologia de l'estudi d'oportunitats en matemàtiques i ciències (SMSO) i utilitzant com a referent els continguts de medi ambient que PISA avalua. [...]
The aim of the current study is to evaluate to what extent Chile's national science currículum offers scientific literacy opportunities related to the environment. A content analysis of curricular documents was carried out using the Survey of Mathematics and Science Opportunities methodology (SMSO) and using the environmental contents that are evaluated by PISA as a reference. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.1961
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 3 (2017) , p. 107-127 (Investigaciones Didácticas)  
8.
19 p, 195.4 KB El avance de las actitudes críticas entre el profesorado durante el tardofranquismo : el caso valenciano / Fuertes Muñoz, Carlos (Universitat de València)
En este texto pretendemos reflexionar sobre el avance de las actitudes sociales críticas entre el profesorado durante la última etapa de dictadura franquista. Particularmente, a partir de un análisis de testimonios, informes políticos y bibliografía centrado en Valencia, analizaremos diversas dimensiones de este fenómeno, escasamente integrado en el debate sobre las actitudes sociales durante el franquismo. [...]
En aquest text pretenem reflexionar sobre l'avenç de les actituds socials crítiques entre el professorat durant l'última etapa de dictadura franquista. Particularment, a partir d'una anàlisi de testimoniatges, informes polítics i bibliografia centrat a València, analitzarem diverses dimensions d'aquest fenomen, escassament integrat al debat sobre les actituds socials durant el franquisme. [...]
In this text we aim to reflect on the progress of critical attitudes between the teachers during the last stage of Franco dictatorship. Particularly, on the basis of an analysis of testimonies, political reports and bibliography focused in Valencia, we analyze several aspects of this phenomenon, poorly integrated into the debate on social attitudes during the Franco regime. [...]

2016
Rúbrica contemporánea, Vol. 5 Núm. 10 (2016) , p. 137-155 (Articles)  
9.
18 p, 141.9 KB Spagnolo e italiano nelle seconde generazioni di migranti ispanofoni in Italia / Calvi, Maria Vittoria (Università degli Studi di Milano)
A partire da un corpus di 30 interviste sociolinguistiche semi-strutturate in lingua spagnola con giovani migranti di diverse provenienze latinoamericane (peruviani ed ecuadoriani in particolare), questo studio si propone di esaminare: 1) le principali linee di tendenza relative agli usi e agli atteggiamenti linguistici, con particolare attenzione per la percezione del contatto; 2) alcuni esempi della penetrazione dell'italiano nello spagnolo, soprattutto a livello morfosintattico e lessicale. [...]
A partir d'un corpus de 30 entrevistes sociolingüístiques semi-estructurades en llengua espanyola a joves migrants de diverses procedències llatinoamericanes (sobretot peruans i equatorians), aquest treball es proposa d'analitzar: 1) les principals línies de tendència relatives als usos i a les actituds lingüístiques, amb especial atenció a la percepció del contacte; 2) alguns exemples de la penetració de l'italià en l'espanyol, sobretot d'àmbit morfosintàctic i lèxic. [...]
Starting fron a corpus of 30 sociolinguistic semi-structured interviews in Spanish with young immigrants from different Latin American countries (Peru and Ecuador above all), this study examines: 1) the main tendencies concerning language uses and attitudes, with particular focus on the perception of the contact; 2) some examples of the presence of Italian in Spanish, especially in morphosyntax and lexis. [...]

2016
Quaderns d'italià, Núm. 21 (2016) , p. 45-62 (Dossier 1)  
10.
7 p, 1.1 MB El dossier pedagógico / Navarro Casanoves, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Definición y tipos de dossier pedagógico. El dossier pedagógico es imprescindible para recoger los aspectos importantes, las prioridades, las capacidades, intereses e historia del alumno. Se distinguen dos tipo de dossier: el del alumno y el del grupo-clase. [...]
1992
Cuadernos de pedagogía, Num. 1992 (1992)  

Artículos : Encontrados 54 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
13 p, 95.5 KB La actitud del alumnado frente a la escuela / Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sanchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball
Históricamente muchos autores han tratado el tema de la actitud del alumnado frente a la escuela y las motivaciones instrumentales y expresivas de éstos. Estas aportaciones se han desarrollado tanto desde un punto de vista teórico donde encontramos autores como Bernstein (1977), Merton (1938), Fernández Enguita (1988), Subirats y Alegre (2006) o Tarabini (2012); como desde un punto de vista empírico con Alegre y Benito (2012), Barbeta y Termes (2014) o Feito (2003). [...]
The aim of this communication is to explore and analyse students' motivations in compulsory education and examine whether these motivations affect differentially their future expectations. The concrete objectives of this study are twofold: 1. [...]

2015
Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación. Lisboa, Portugal, 1a : 2015  

Documentos de investigación Encontrados 25 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
278 p, 3.4 MB El Imaginario de la juventud sobre la igualdad en las relaciones de pareja y su relación con la violencia de género / Vázquez Martínez, Mª Isabel, autor. ; Cantera Espinosa, Leonor M. (María) supervisor acadèmic. ; Pereira da Silva, Joilson, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social.
Después de años de trabajo en la recuperación de mujeres supervivientes de violencia de género, las y los profesionales de atención a este colectivo recibimos con preocupación la demanda de chicas jóvenes que sufren situaciones de violencia en sus relaciones de pareja. [...]
After years working in the recovery of women survivors of gender violence, the professionals in the field have noticed, with worry, the demands of young women who suffer situations of violence in their relationships. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
71 p, 1008.8 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de motocicleta (PCS-Motocicleta). Manual del Formador / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Marín, Sebastián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
3.
62 p, 815.4 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de bicicleta. Viu la bicicleta sense accidents / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
4.
36 p, 417.2 KB Cursos de conducció esportiva. Una mirada des de la conducció segura / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Marín, Sebastián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
5.
146 p, 40.8 MB Què ha passat aquí?. Aprenentatges significatius a la SD "Les nostres llengües" / Valdivia Font, Miquel ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest treball hem valorat la potencialitat significativa de la seqüència didàctica (SD) Les nostres llengües, que fou experimentada amb un grup de 1r d'ESO de l'Institut La Pineda de Badalona. [...]
2019  
6.
32 p, 476.9 KB Dos mons que es troben : racisme, prejudicis, estereotips i discriminació vers les persones migrades / Càmara Camacho, Natàlia ; Fons, Virgínia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'auge dels moviments migratoris és una de les característiques de l'actual context de globalització, convertint les societats occidentals en espais multiculturals. Ens relacionem de la mateixa manera cap a tots els grups humans que conformen la nostra societat? Nombrosos estudis analitzen els estereotips, prejudicis, actituds racistes i discriminacions vers les persones migrades. [...]
2018
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]  
7.
31 p, 432.8 KB La intimidad en un contexto intimidatorio. La DMT como herramienta eficaz para el encuentro íntimo con los adolescentes / Romero Diego, Marta ; Fischman, Diana, supervisora acadèmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Este artículo presenta un caso que ilustra cómo viven los adolescentes la intimidad en la actualidad. Internet, las redes sociales y los medios de comunicación influyen en su modo de construir relaciones íntimas y también desdibujan la línea entre lo público y lo privado. [...]
This article presents a case to illustrate how adolescents experience intimacy nowadays. Internet, social networks and mass media have an impact on how they build their intimate relationships and also blur the distinction between what is private and what is public. [...]

2018  
8.
62 p, 3.8 MB Escolten els joves la ràdio generalista? / Fernández Díaz, Laura ; Virgili Treig, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball s'ha centrat a veure si els joves escolten la ràdio generalista. Per això, s'han analitzat les tres emissores més sintonitzades a Catalunya: RAC1, Catalunya Ràdio i Cadena SER, així com les tendències dels joves. [...]
Este trabajo se ha centrado en ver si los jóvenes escuchan la radio generalista. Para ello se han analizado las tres emisoras más sintonizadas en Catalunya: RAC1, Catalunya Ràdio y Cadena SER, así como las tendencias de los jóvenes. [...]
This work is focused on seeing if the youngsters listen to generalist radio. Therefore, the three most listened broadcasters have been analysed: RAC1, Catalonia Radio and Cadena SER, as well as the trends of the youngsters. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
103 p, 764.7 KB Essays on behavioral health economics / Lara Córdova, Edgardo Amílcar, autor. ; Esteban Tavera, Susanna, supervisor acadèmic. ; Pérez Castrillo, David, supervisor acadèmic. ; Calsamiglia, Caterina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
En este trabajo, se aplican herramientas de la Economía Conductual al sector de la salud. En primer lugar, el mercado de Planes Médicos genera una distancia temporal entre la firma del contrato y la prestación de los servicios médicos contratados. [...]
In this work, we apply Behavioral Economic models and tools to the healthcare sector. First, the Health Plan market naturally generates a time gap between the acceptance of the Health Plan contract and the delivery of the contracted services. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
221 p, 2.5 MB Avaluació de l'empoderament de l'autonomia responsable de l'estudiant universitari de la disciplina de disseny a través del desenvolupament de la col·laboració activa i el pensament crític / Huertas i Vidal, Salvador, autor. ; Tejada Fernández, José, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La recerca s'emmarca en el trànsit de la societat del consum i la societat de la comunicació. Passant del paradigma productivista, de les certeses i la producció, a la necessitat de reflexió per a la innovació i les habilitats interpersonals d'un entorn multidisciplinar que es requereix per la influència de l'evolució tecnològica. [...]
La investigación se enmarca en el tránsito de la sociedad del consumo y la sociedad de la comunicación. Pasando del paradigma productivista, de las certezas y la producción, a la necesidad de reflexión para la innovación y las habilidades interpersonales de un entorno multidisciplinar que es requerido por la influencia de la evolución tecnológica. [...]
The research is part of the transit of the consumer society and the society of communication. From the productivist paradigm, the certainties and production, to the need for reflection the interpersonal skills of a multidisciplinary environment that is required by the influence of technological change and innovation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Documentos de investigación : Encontrados 25 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 1 registros  
1.
17 p, 987.9 KB Actitud postural. Importancia y prevención en edad escolar / Galera, Antonio D. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Conseqüències ontogèniques de l'assoliment de la bipedestació i prevenció de riscos posturals hi associats.
Bellaterra , 2012  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.