Resultados globales: 90 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 56 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 32 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 56 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
19 p, 398.5 KB A good servant but a bad master : Finnish Translators' Perceptions on Translation Technology / Salmi, Leena (University of Turku)
This paper reports the results of a survey measuring Finnish professional translators' (N=450) perceptions on translation technology. The paper also introduces a tool that can be used to study the perception of such changes, the NEMP model (New Educational Models or Paradigms). [...]
Aquest article mostra els resultats d'una enquesta que mesura les opinions dels traductors professionals finlandesos (N=450) quant a les tecnologies de la traducció. El treball també presenta una eina que pot utilitzar-se per estudiar la percepció d'aquests canvis, el model NMEP (Nous Models Educatius o Paradigmes). [...]
Este artículo expone los resultados de un estudio que mide la percepción que tienen los traductores profesionales de finlandés (N=450) de las tecnologías de la traducción. Además, presenta una herramienta que permite estudiar cómo perciben los cambios que han provocado en su trabajo: el modelo NEMP, por sus siglas en inglés (Nuevos Modelos o Paradigmas Educativos). [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.287
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 112-130 (Tradumàtica dossier)  
2.
15 p, 172.9 KB Análisis de actitudes y autoeficacia percibida del profesorado ante la educación inclusiva / Collado-Sanchis, Alba (Universitat de València) ; Tárraga Mínguez, Raúl (Universitat de València. Departamento de Didáctica y Organización Escolar) ; Lacruz-Pérez, Irene (Universitat de València) ; Sanz-Cervera, Pilar (Universitat de València)
La formación y la actitud del profesorado ante la inclusión educativa es un aspecto clave que debe ser estudiado teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad de alumnado que actualmente se encuentra escolarizado en las aulas ordinarias. [...]
La formació i l'actitud del professorat davant la inclusió educativa és un aspecte clau que ha de ser estudiat tenint en compte l'elevada heterogeneïtat d'alumnat que actualment es troba escolaritzat a les aules ordinàries. [...]
Teachers' training and attitudes towards inclusive education are key aspects that merit attention given the large heterogeneity of students currently enrolled in mainstream classes. The aim of this study is to examine teachers' attitudes towards the inclusion of students with specific educational needs in different educational stages, in addition to the perceived level of self-efficacy of the teachers themselves. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1117
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 509-523 (Temas de investigación)  
3.
18 p, 104.3 KB Versions d'una novel·la : Ungeduld des Herzens, de Stefan Zweig / Estelrich i Arce, Pilar (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
A partir de l'anàlisi d'un fragment d'aquesta novel·la que, tot i que sembla aparentment anecdòtic, prefigura el curs que seguiran els esdeveniments i les reaccions del protagonista a les dificultats que l'entorn li planteja, s'intenta emmarcar tant la funció del segment i del text dins l'obra original de Stefan Zweig com les conseqüències que comporten les intervencions delstraductors en les quatre versions al castellà i la versió al català estudiades, amb les relacions interpersonals i l'expressió d'actituds i sentiments com a centre d'interès. [...]
By analyzing a seemingly anecdotal passage from this novel which in fact acts as a premonition of the development of the whole plot and the way the protagonist will react towards the difficulties posed by his milieu, this paper tries to state the function of the segment in the novel and the position of the text in Stefan Zweig's life and work as well as the outcome of the decisionsmade by the translators of the four Spanish versions and the Catalan one which are examined, while focusing on the representations of interpersonal relationships and the expression of feelings and attitudes. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 161-178 (Articles)  
4.
8 p, 86.7 KB Pertenecer a una minoría racial siendo personal de vigilancia penitenciaria / Blanco Correa, Ariadna (Universitat Pompeu Fabra)
Este texto pertenece a una mesa redonda que ofrece un debate con James B. Jacobs, autor del clásico de la sociología de las prisiones Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigencia de su obra cuarenta años después. [...]
Aquest text pertany a una taula rodona que ofereix un debat amb James B. Jacobs, autor del clàssic de la sociologia de les presons Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigència de la seva obra quaranta anys després. [...]
This text forms part of a round table discussion with James B. Jacobs, author of the classic study on the sociology of prisons Stateville: The Penitentiary in Mass Society, and examines the validity of his work 40 years later. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2643
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 561-567 (Debate)  
5.
22 p, 208.9 KB Hacia un enfoque de justicia social : la percepción del profesorado sobre la educación intercultural en contextos de escasa presencia de alumnado extranjero / Maiztegui-Oñate, Concepción (Universidad de Deusto) ; Villardón-Gallego, Lourdes (Universidad de Deusto) ; Navarro Lashayas, Miguel Ángel (ALBOAN (Vitòria, País Basc)) ; Santibáñez Gruber, Rosa (Universidad de Deusto)
Este artículo examina la experiencia de un proyecto de educación intercultural en dos centros de educación primaria con presencia de alumnado extranjero muy poco significativa, numéricamente hablando. [...]
Aquest article examina l'experiència d'un projecte d'educació intercultural en dos centres d'educació primària amb presència d'alumnat estranger molt poc significativa, numèricament parlant. L'objectiu de l'estudi és doble. [...]
This article examines the experience of an intercultural education project in two primary schools with a small number of foreign students. The objective of the study is twofold. Firstly, we analyze the process to implement the proposed activities. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.980
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 119-140 (Monográfico)  
6.
11 p, 3.0 MB Es perd el "fairplay" i l'esportivitat a l'esport en edat escolar? / Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Boixadós i Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valiente Barros, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest treball destaca la importància dels conceptes de fairplay i esportivitat en el procés d'aprenentatge esportiu dels joves i mostra alguns instruments per a la seva avaluació. A l'article s'exposen, en primer lloc, unes consideracions generals sobre el procés de socialització dels joves a través de l'esport. [...]
Este trabajo destaca la importancia de los conceptos de fairplay y deportividad en el proceso de aprendizaje deportivo de los jóvenes y muestra algunos instrumentos para su evaluación. En el artículo se exponen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el proceso de socialización de los jóvenes a través del deporte. [...]
This work outlines the importance of fairplay and sportspersonship concepts in youth socialization process through sport. Moreover some instruments for their evaluation are shown. In this article, some general considerations about youngsters socialisation process through sports are exposed in first place. [...]

2001
Apunts. Educació física i esports, Núm. 64 (2001) , p. 6-16
2 documentos
7.
8 p, 3.9 MB Avaluació del clima motivacional, satisfacció, percepció d'habilitat i actituds de fairplay en futbolistes alevins i infantils i en llurs entrenadors / Boixadós i Anglès, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cruz Feliu, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'objectiu principal d'aquest treball és descriure les valoracions dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima motivacional i les actituds de fairplay. També s'avalua el grau de satisfacció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les puntuacions sobre els criteris de percepció d'habilitat dels jugadors. [...]
El objetivo principal de este trabajo es describir las valoraciones de los jugadores y entrenadores sobre la percepción del clima motivacional y las actitudes de fairplay. También se evalúa el grado de satisfacción de los jugadores en los entrenamientos de fútbol, así como las puntuaciones sobre los criterios de percepción de habilidad de los jugadores. [...]
The main aim of this work is to describe the vatuation of players and trainers concerning the perceived motivational climate and the attitudes of fairplay. We also evaluate the level of satisfaction of the players in the football training sessions, as well as the scores on the criteria of perceived ability in the players. [...]

2000
Apunts. Educació física i esports, Núm. 62 (2000) , p. 6-13
2 documentos
8.
8 p, 456.1 KB Intervenció per a la promoció d'actituds de fair play en futbolistes cadets / Palou Sampol, Pere (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Borràs Rotger, Pere A. (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Ponseti, Xavier (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Vidal Conti, Josep (Universitat de les Illes Balears. Àrea d'educació física i esportiva) ; Torregrossa, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
En aquest article es descriuen els processos de disseny i elaboració d'una intervenció per a la promoció del fair play i l'esportivitat i també l'estudi realitzat per tal de comprovar-ne l'efecte. [...]
En este artículo se describen los procesos de diseño y elaboración de una intervención para la promoción del fairplay y la deportividad, así como el estudio realizado de cara a la comprobación del efecto de la mencionada intervención. [...]
Process to design and develop a protocol for sportpersonship and fair play promotion intervention is described in this paper, the posterior study to check the influence of the interventión is related too. [...]

2007
Apunts. Educació física i esports, Núm. 89 (2007) , p. 15-22
2 documentos
9.
22 p, 992.3 KB Oportunidades de aprendizaje en temáticas ambientales brindadas por el currículum nacional de ciencias de Chile / Navarro Ciudad, Marianela Beatriz (Universidad de Los Andes (Xile). Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje)
El objetivo del trabajo es evaluar en qué medida el currículum nacional de ciencias de Chile brinda oportunidades de alfabetización científica en temas ambientales. Para ello se efectuó un análisis de contenido de documentos curriculares, utilizando la metodología del estudio de oportunidades en matemáticas y ciencias (SMSO) y utilizando como referente los contenidos de medio ambiente que PISA evalúa. [...]
L'objectiu del treball és avaluar en quina mesura el currículum nacional de ciències de Xile brinda oportunitats d'alfabetització científica en temes ambientals. Per a això es va efectuar una anàlisi de contingut de documents curriculars, utilitzant la metodologia de l'estudi d'oportunitats en matemàtiques i ciències (SMSO) i utilitzant com a referent els continguts de medi ambient que PISA avalua. [...]
The aim of the current study is to evaluate to what extent Chile's national science currículum offers scientific literacy opportunities related to the environment. A content analysis of curricular documents was carried out using the Survey of Mathematics and Science Opportunities methodology (SMSO) and using the environmental contents that are evaluated by PISA as a reference. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.1961
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 3 (2017) , p. 107-127 (Investigaciones Didácticas)  
10.
19 p, 195.4 KB El avance de las actitudes críticas entre el profesorado durante el tardofranquismo : el caso valenciano / Fuertes Muñoz, Carlos (Universitat de València)
En este texto pretendemos reflexionar sobre el avance de las actitudes sociales críticas entre el profesorado durante la última etapa de dictadura franquista. Particularmente, a partir de un análisis de testimonios, informes políticos y bibliografía centrado en Valencia, analizaremos diversas dimensiones de este fenómeno, escasamente integrado en el debate sobre las actitudes sociales durante el franquismo. [...]
En aquest text pretenem reflexionar sobre l'avenç de les actituds socials crítiques entre el professorat durant l'última etapa de dictadura franquista. Particularment, a partir d'una anàlisi de testimoniatges, informes polítics i bibliografia centrat a València, analitzarem diverses dimensions d'aquest fenomen, escassament integrat al debat sobre les actituds socials durant el franquisme. [...]
In this text we aim to reflect on the progress of critical attitudes between the teachers during the last stage of Franco dictatorship. Particularly, on the basis of an analysis of testimonies, political reports and bibliography focused in Valencia, we analyze several aspects of this phenomenon, poorly integrated into the debate on social attitudes during the Franco regime. [...]

2016
Rúbrica contemporánea, Vol. 5 Núm. 10 (2016) , p. 137-155 (Articles)  

Artículos : Encontrados 56 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
13 p, 95.5 KB La actitud del alumnado frente a la escuela / Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sanchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball
Históricamente muchos autores han tratado el tema de la actitud del alumnado frente a la escuela y las motivaciones instrumentales y expresivas de éstos. Estas aportaciones se han desarrollado tanto desde un punto de vista teórico donde encontramos autores como Bernstein (1977), Merton (1938), Fernández Enguita (1988), Subirats y Alegre (2006) o Tarabini (2012); como desde un punto de vista empírico con Alegre y Benito (2012), Barbeta y Termes (2014) o Feito (2003). [...]
The aim of this communication is to explore and analyse students' motivations in compulsory education and examine whether these motivations affect differentially their future expectations. The concrete objectives of this study are twofold: 1. [...]

2015
Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación. Lisboa, Portugal, 1a : 2015  

Documentos de investigación Encontrados 32 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
468.3 KB Actitudes hacia la inmigración y el Estado del Bienestar. Análisis bivariados / Romero Montero, Ariadna ; Noguera, José Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest article té per objectiu analitzar com el tipus d'Estat de Benestar, la ideologia, el nivell educatiu i la situació laboral afecten les actituds cap a la immigració dels ciutadans. Per a això, hem utilitzat la ronda 7 de l'European Social Survey realitzada l'any 2014 que reuneix observacions de més de 30 països amb un mòdul dedicat, en especial, a les actituds davant la immigració i els seus antecedents. [...]
Este artículo tiene por objetivo analizar cómo el tipo de Estado de Bienestar, la ideología, el nivel educativo y la situación laboral afectan a las actitudes hacia la inmigración de los ciudadanos. [...]
The objective of this article is to analyse how the type of welfare state, ideology, educational level, and employment status affect citizens' attitudes towards immigration. We have used round 7 of the European Social Survey carried out in 2014, which collects observations from more than 30 countries with a module dedicated, especially, to attitudes towards Immigration and its background. [...]

2021
Grau en Sociologia [819]
3 documentos
2.
91 p, 1.9 MB Actitudes de los Equipos Profesionales que trabajan con Niñas y Niños de Condición Espectro Autista, frente a la Danza Movimiento Terapia / Encalada Guerrero, María Soledad ; Barnet, Silvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Se plantea que los métodos de intervención expresivos no verbales, como la Danza Movimiento Terapia, son una forma de terapia que favorece las relaciones sociales y emocionales de los niños y niñas de Condición Espectro Autista. [...]
Es planteja que els mètodes d'intervenció expressius no verbals, com la Dansa Moviment Teràpia, són una forma de teràpia que afavoreix les relacions socials i emocionals dels nens i nenes de Condició Espectre Autista. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]  
3.
21 p, 747.1 KB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Methodology Report (Waves 1-6) / Hernández Pérez, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group
2021
3 documentos
4.
4 p, 243.1 KB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Data Management Plan (Waves 1-6) / Hernández Pérez, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group
This Data Management Plan that contains all the relevant information for FAIR data use of the POLAT-dataset-1-6-v1. The "POLAT-dataset-1-6-v1" contains waves 1 to 6 of the "POLAT Project. Spanish Political Attitudes", with information retrieved through online surveys carried out between 2010 and 2014. [...]
Este Plan de Gestión de Datos contiene toda la información relevante para el uso de datos FAIR de la base de datos POLAT-1-6-v1. La base de datos "POLAT-dataset-1-6-v1" contiene las oleadas 1 a 6 del "Proyecto POLAT. [...]
Aquest Pla de Gestió de Dades conté tota la informació rellevant per a l'ús de dades FAIR de la base de dades POLAT-1-6-v1. La base de dades "POLAT-dataset-1-6-v1" conté les onades 1 a 6 del "Projecte POLAT. [...]

Cerdanyola del Vallès 2021  
5.
18.9 MB POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset (Waves 1-6) / Hernández Pérez, Enrique (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Galais Gonzàlez, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Rico, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Muñoz, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Hierro, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Pannico, Roberto (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Barbet, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Marinova, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group) ; Universitat Autònoma de Barcelona. DEC Democracy, Elections & Citizenship Research Group
The "POLAT-dataset-1-6-v1" contains waves 1 to 6 of the "POLAT Project. Spanish Political Attitudes", with information retrieved through online surveys carried out between 2010 and 2014. The dataset includes a total of 376 variables (not all of them are present in the six waves of the study). [...]
La base de datos "POLAT-dataset-1-6-v1" contiene las oleadas 1 a 6 del "Proyecto POLAT. Actitudes políticas de los españoles", con información recuperada a través de encuestas de Internet realizadas entre 2010 y 2014. [...]
La base de dades "POLAT-dataset-1-6-v1" conté les onades 1 a 6 del "Projecte POLAT. Actituds polítiques dels espanyols", amb informació recuperada a través d'enquestes en línia realitzades entre 2010 i 2014. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona 2021 - 10.5565/ddd.uab.cat/243399
3 documentos
6.
125 p, 4.0 MB El tratamiento de los estereotipos culturales en la clase de chino como lengua extranjera : una propuesta didáctica para nivel básico / Xin, Zhong ; Pascual Calvo, Xavier, dir. ; Casas-Tost, Helena ; Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aunque se pone cada vez más énfasis en el desarrollo de la competencia intercultural, en la implementación real de las actividades docentes del chino como lengua extranjera, se pueden observar ciertas actividades que pretenden ayudar a los alumnos a desarrollar su competencia intercultural, pero son ineficaces e incluso hay algunos casos problemáticos en los que el profesorado provoca e incentiva los estereotipos. [...]
近年来,教育家们愈发注重跨文化能力,但在实际的对外汉语教学实践中,我们却看到一些意在提升学生该能力,实则无效的教学活动,更有教师激起、鼓励文化刻板印象的问题状况。本文旨在提出更适合中文初学者的跨文化教学策略,以及针对加泰罗尼亚的学习者们特有的刻板印象,提出处理方案。.
In recent years, educators have paid more and more emphasis on the development of intercultural competence, but in the actual practice of teaching Chinese as a foreign language, certain activities aim to enhance the student's intercultural competence, but are actually ineffective. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
7.
141 p, 898.3 KB Punitivisme i justícia restaurativa : anàlisi empírica de l'opinió d'una mostra de ciutadans de Catalunya / Alabau Gómez, Anna ; Gaddi, Daniela, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquest treball té l'objectiu d'estudiar la relació existent entre punitivisme i justícia restaurativa. Per a això, es farà, en un primer moment, una extensa revisió bibliogràfica sobre ambdós conceptes que servirà com a marc teòric. [...]
This paper aims to study the relationship between punitiveness and restorative justice. In order to do this, an extensive bibliographic review of both concepts will be carried out at first, which will serve as a theoretical framework. [...]

2020
Grau en Criminologia [805]  
8.
278 p, 3.4 MB El Imaginario de la juventud sobre la igualdad en las relaciones de pareja y su relación con la violencia de género / Vázquez Martínez, Mª Isabel ; Cantera Espinosa, Leonor M., (María) dir. ; Pereira da Silva, Joilson, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Después de años de trabajo en la recuperación de mujeres supervivientes de violencia de género, las y los profesionales de atención a este colectivo recibimos con preocupación la demanda de chicas jóvenes que sufren situaciones de violencia en sus relaciones de pareja. [...]
After years working in the recovery of women survivors of gender violence, the professionals in the field have noticed, with worry, the demands of young women who suffer situations of violence in their relationships. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
71 p, 1008.8 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de motocicleta (PCS-Motocicleta). Manual del Formador / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Marín, Sebastián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
10.
62 p, 815.4 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de bicicleta. Viu la bicicleta sense accidents / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  

Documentos de investigación : Encontrados 32 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 1 registros  
1.
17 p, 987.9 KB Actitud postural. Importancia y prevención en edad escolar / Galera Pérez, Antonio David. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Conseqüències ontogèniques de l'assoliment de la bipedestació i prevenció de riscos posturals hi associats.
Bellaterra , 2012  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.