Resultados globales: 38 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 24 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 4 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 5 registros
Artículos Encontrados 24 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
16 p, 151.6 KB Dos perspectivas de una misma meta : pertinencia y nivel de logro de las competencias universitarias / Belmonte, María Luisa (Universidad de Murcia) ; García-Sanz, Mari Paz (Universidad de Murcia) ; Galián Nicolás, Begoña (Universidad de Murcia)
Tras las profundas modificaciones experimentadas por las instituciones educativas universitarias en los últimos años, se declara al estudiante como el mayor protagonista de su propio proceso formativo, lo que le promulga como agente activo de su aprendizaje. [...]
Després de les profundes modificacions experimentades per les institucions educatives en els darrers anys, es declara l'estudiant com el protagonista més important del seu propi procés formatiu, amb la qual cosa és considerat un agent actiu del seu aprenentatge. [...]
Following the profound changes higher education institutions have undergone in recent years, students are now considered the main protagonists of their own training and viewed as active agents in their learning process. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1085
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 423-438 (Temas de investigación)  
2.
48 p, 340.3 KB Avaluació del Programa de Mentoria Juvenil de la Fundació Autònoma Solidària : una estratègia de prevenció de l'Abandonament Escolar Prematur a Sabadell / Carrasco, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EMIGRA - CER Migracions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EMIGRA
Aquest text és l'informe d'avaluació del Programa de Mentoria Juvenil de la Fundació Autònoma Solidària dissenyat i implementat per encàrrec de la regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. [...]
This text is the assessment report of the Youth Mentoring Programme designed and implemented by the Fundació Autònoma Solidària and commissioned by the department of Social Action of the local council of the city of Sabadell. [...]

2018
EMIGRA working papers, Núm. 137 (2018) , p. 1-48  
3.
21 p, 518.0 KB Resiliència, immigració i èxit escolar / Sandín Esteban, Ma. Paz (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural)) ; Bazoco García, Josep (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural)) ; del Campo Sorribas, Jaume (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural)) ; Forés i Miravalles, Anna (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica i Organització Educativa) ; Massot Lafon, Inés (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural)) ; Sacramento, Rafael (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural)) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat de Barcelona. GREDI(Grup de Recerca en Educació Intercultural))
El projecte de recerca que es presenta té la intenció d'abordar i caracteritzar des de l'enfocament de la resiliència com l'alumnat de procedència estrangera s'enfronta a una etapa d'alt risc d'abandonament escolar, l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) -especialment en el segon cicle-, i el moment de transició acadèmica cap a la Post-Obligatòria (PO). [...]
El proyecto de investigación que se presenta tiene la intención de abordar y caracterizar desde el enfoque de la resiliencia como el alumnado de procedencia extranjera se enfrenta a una etapa de alto riesgo de abandono escolar, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) - especialmente en el segundo ciclo-, y el momentod e transición académica hacia la Post-obligatoria (PO). [...]
Le projet de recherche présenté a pour but d'aborder et de caractériser, en mettant l'accent sur la résilience, la manière dont les élèves d'origine étrangère affrontent une étape à haut risque d'abandon scolaire, l'Enseignement secondaire obligatoire (ESO) -tout spécialement dans le second cycle-, et le moment de transition académique vers l'enseignement post-obligatoire (PO) (aux alentours de 16 ans). [...]
From the perspective of resilience, the aim of the research project presented here was to examine and describe how students from other countries face a stage of education in which there is a high risk of dropping out. [...]

2014
Temps d'educació, Núm. 46 (2014) , p. 11-31  
4.
14 p, 578.4 KB Joves immigrants i persistència acadèmica : què ens diuen les seves xarxes personals? / Sánchez Martí, Angelina (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació) ; Sandín Esteban, Ma. Paz (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
L'estudi que es presenta forma part d'un projecte de recerca de tipus longitudinal que busca determinar en quina mesura les xarxes personals i socials de l'alumnat immigrant poden apoderar les seves trajectòries acadèmiques tot incidint en la seva persistència i èxit escolar. [...]
El estudio que se presenta forma parte de un proyecto de investigación de tipo longitudinal que busca determinar en qué medida las redes personales y sociales del alumnado inmigrante pueden empoderar sus trayectorias académicas incidiendo en su persistencia y éxito escolar. [...]
L'étude qui est présentée fait partie d'un projet de recherche de type longitudinal qui vise à déterminer dans quelle mesure les réseaux personnels et sociaux des élèves immigrés peuvent renforcer leurs trajectoires académiques tout en ayant une incidence sur leur persistance et leur succès scolaire. [...]
This study forms part of a longitudinal research project whose aim is to determine the extent to which immigrant students' social and personal networks could empower their academic careers and have an impact on their persistence in school and their academic success. [...]

2013
Temps d'educació, Núm. 44 (2013) , p. 177-190  
5.
4 p, 133.2 KB An interview with Dr. Ruth Breeze and Dr. Florentina Taylor on foreign language teaching and learning / Jiménez, Ricardo-María (Universitat Internacional de Catalunya)
The author conducted an online interview with Dr. Ruth Breeze (University of Navarra, Spain) and Dr. Florentina Taylor (University of Greenwich, UK) about the present and future of foreign language teaching, following up on conversations initiated in York, Pamplona and Lancaster.
L'autor entrevista per mitjans digitals a les doctors Ruth Breeze (University of Navarra, Spain) i Florentina Taylor (University of Greenwich, Regne Unit) sobre el present i futur de l'ensenyament de les llengües estrangeres, després d'haver iniciat converses amb elles a York, Pamplona i Lancaster.
El autor entrevista por medios digitales a las doctoras Ruth Breeze (Universidad de Navarra, España) y Florentina Taylor (University of Greenwich, Reino Unido) sobre el presente y futuro de la enseñanza de lenguas extranjeras, después de haber iniciado conversaciones con ellas en York, Pamplona y Lancaster.
L'auteur interview avec des médias numériques aux Dr. Ruth Breeze (Université de Navarre, Espagne) et Dr. Florentina Taylor (Université de Greenwich, Royaume-Uni) sur le présent et l'avenir de l'enseignement des langues étrangères, après avoir entamé des discussions avec eux à York, Lancaster et Pampelune.

2015 - 10.5565/rev/jtl3.649
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 3 (august-september 2015) , p. 99-102 (Interviews)  
6.
13 p, 1.0 MB Programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en dispositius electrònics : estudi d'un cas / Nadal Roig, Rosa Maria ; Grau Rubio, Claudia (Universitat de València)
L'aparició al mercat de les tauletes digitals ha marcat un abans i un després en l'ensenyament. Aquesta eina tecnològica es perfila com un recurs innovador de cara a la seua utilització educativa. [...]
The apparition in the market of the tablet has marked a before and one afterwards in the education. This technological tool outlines like an innovative resource of face to his educational utilisation. [...]
La aparición en el mercado de las tablets ha marcado un antes y un después en la enseñanza. Esta herramienta tecnológica se perfila como un recurso innovador de cara a su utilización educativa. [...]

2015
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 31 (Abril 2015) , p. 1-21 (Articles)  
7.
18 p, 2.8 MB Desarollo de la propuesta "si se necesita más energía… que no se hagan más centrales" en un aula de educación primaria / de Pro Bueno, Antonio (Universidad de Murcia) ; Rodríguez Moreno, Francisco Javier
Un análisis de los últimos programas oficiales de la educación primaria pone de manifiesto que el tema de las fuentes de energía debe abordarse en esta etapa educativa. Tras utilizar un modelo de planificación, se diseñó la propuesta de enseñanza «Si se necesita más energía… que no se hagan más centrales». [...]
An analysis in the latest official programs of Primary School shows up that the sources energy subject must be tackled on this educational period. Afterwards a planning model was used, there was a proposal designed for teaching: "If more power is needed. [...]
Una anàlisi dels últims programes oficials de l'educació primària posa de manifest que el tema de les fonts d'energia s'ha d'abordar en aquesta etapa educativa. Després d'utilitzar un model de planificació, es va dissenyar la proposta d'ensenyament «Si es necessita més energia . [...]

2014 - 10.5565/rev/ensciencias.1016
Enseñanza de las ciencias, Vol. 32 Núm. 3 (2014) , p. 267-284  
8.
20 p, 299.5 KB Ahorrando energía en Educación Primaria : estudio de una propuesta de enseñanza / de Pro Bueno, Antonio (Universidad de Murcia. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Rodríguez Moreno, Javier (CEIP Manuel Andujar, La Carolina (Jaén))
El objetivo central del trabajo es el diseño de una unidad didáctica sobre el consumo y el ahorro de Energía en la Educación Primaria, su puesta en práctica, y la valoración de algunos de los efectos producidos en el aprendizaje del alumnado. [...]
The main aim of the didactic unit project done about the Energy consumption and saving at Primary School, it functioning, and the valuation of some of the effects produced on the student body learning. [...]

2014 - 10.5565/rev/ensciencias.910
Enseñanza de las ciencias, Vol. 32, Núm. 2 (Junio 2014) , p. 151-170  
9.
3 p, 81.6 KB Ressenyes / Garreta Bochaca, Jordi (Universitat de Lleida. Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE)) ; Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
Obra ressenyada: J. GARCÍA CASTAÑO y A. OLMOS ALCARAZ, Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela. Madrid: Trotta, 2012.
Texto de diversos autores que desde la sociología, antropología, pedagogía, etc. analiza las segregaciones existentes en los centros escolares españoles centrándose en las familias y alumnado de origen extranjero. [...]

2013 - 10.5565/rev/papers/v98n4.614
Papers : revista de sociologia, Vol. 98, Núm. 4 (Octubre-Desembre 2013) , p. 779-787  
10.
20 p, 507.2 KB Acciones educativas para colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón : alumnos inmigrantes con diversidad lingüística. ¿Cuál sigue siendo el problema de fondo? / Soler Costa, Rebeca (Universidad de Zaragoza)
La heterogeneidad del alumnado alcanza mayores cotas cuando la población escolar refleja la multiculturalidad de una sociedad que, como la aragonesa, acoge a un notable número de inmigrantes, muchos de ellos desconocedores de la lengua oficial de la escuela. [...]
L'heterogeneïtat de l'alumnat és encara més gran i complexa quan la població escolar reflecteix la multiculturalitat d'una societat que, com l'aragonesa, acull un nombre notable d'immigrants, molts dels quals són desconeixedors de la llegua vehicular de l'escola i, per aquest motiu, els seus fills són vulnerables a les aules i a la societat. [...]
The students' heterogeneity reaches higher levels when the school population reflects the multiculturalism of a society which, like the Aragonese, hosts a remarkable number of immigrants, many of them unaware the official school language; their children are, therefore, vulnerable in their classrooms and in society. [...]

2013 - 10.5565/rev/educar.420
Educar, Vol. 49, Núm. 2 (Juliol-Desembre 2013) , p. 267-286  

Artículos : Encontrados 24 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
10 p, 46.0 KB Institucions polítiques de Catalunya : creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització de conceptes (2006mqd00005) / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Vilaseca, Marcel Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
A partir de la constatació de la conveniència de dotar els estudis de dret d'una forta càrrega conceptual, la qual cosa es veu facilitada per la utilització de recursos virtuals, elaborem uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha l'explicació de cada lliçó, però també d'altres elements, com ara esquemes, gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts o esmentats, qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals o enllaços de la xarxa. [...]
After realizing the benefits of a conceptual approach to the study of law, facilitated by the use of internet resources, we have provided resources that include not only an explanation of each lesson but also other resources such as : diagrams, charts, bibliographic resources, legislation and jurisprudence, reproduced or quoted texts, questionnaires, debates, self tests, audio-visual materials and internet links. [...]
A partir de la constatación de la conveniencia de dotar los estudios de derecho de una fuerte carga conceptual, lo cual se ve facilitado por la utilización de recursos virtuales, elaboramos unos materiales, con una plantilla en la que hay la explicación de cada lección, pero también otros elementos como esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, recursos bibliográficos, legislación y jurisprudencia, textos reproducidos o citados, cuestionarios, temas de debate, test de autocomprobación, materiales audiovisuales o enlaces a la red. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Libros y colecciones Encontrados 4 registros  
1.
14 p, 135.7 KB Polítiques reductores de les desigualtats educatives : la tensió entre les actuacions focalitzades i les actuacions universalistes / Benito Pérez, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; González, Isaac, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
En aquest text s'analitzen algunes de les principals potencialitats i limitacions de les actuacions focalitzades i de les actuacions universalistes en l'àmbit de l'educació. Sovint, les polítiques orientades a la reducció de les desigualtats educatives tendeixen a situar-se prioritàriament en el terreny de les actuacions focalitzades per abordar aquelles realitats escolars que presenten uns dèficits més extrems. [...]
This chapter aims to analyse some of the main potentials and limits of focussed and universal interventions within the education field. Policies aimed at reducing educational inequalities often tend to be basically situated in the area of focussed actions, affecting just those school realities facing the most extreme deficits. [...]

Barcelona : Generalitat de Catalunya, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, 2010 (Inclusió social ; 2)
Polítiques d'inclusió social: recull dels continguts del Seminari permanent de formació i treball en xarxa, anys 2007 i 2008, realitzat en el marc del Programa per al desenvolupament de plans locals d'inclusió social del Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2010, p. 131-144  
2.
27 p, 1.2 MB El benestar als centres educatius a Catalunya : una anàlisi del projecte PISA-2009 des de la perspectiva dels estudiants i directors / Castejón, Alba ; Zancajo, Adrià ; Ferrer, Ferran
Barcelona Fundació Jaume Bofill 2012 (Col·lecció Polítiques (Fundació Jaume Bofill) : 77)
El benestar a l'escola i en el professorat. L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011, 2012, p. 103-129  
3.
8 p, 123.7 KB A l'escola, s'educa o s'ensenya? / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona Fundació Jaume Bofill 2013 (Material de projectes ; 25)
Què vol dir ser mestre avui? Reflexions al voltant del compromís ètic del professorat, 2013, p. 137-144  
4.
10 p, 71.7 KB Coordinació entre assignatures i implicació de l'alumnat / Ribas Seix, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Bigas, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Milian, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Bonil, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Màrquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La coordinació entre el professorat de diferents disciplines és normalment una assignatura pendent a les etapes universitàries. En aquest cas, s'ha portat a terme conjuntament entre dues assignatures de la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 163-172
3 documentos

Documentos de investigación Encontrados 4 registros  
1.
35 p, 1.0 MB Interaccions mestra-alumnat i atenció a la diversitat educativa en un entorn multicultural : estudi de cas / Román Humanes, Patricia ; Alvarez Valdivia,Ibis M, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest és un Treball de Fi de Grau i un estudi de cas que té per objectiu detectar el desajustament socioemocional i escolar d'un grup d'infants en un entorn multicultural i analitzar quin tipus de suports dóna la mestra per afavorir-ne l'ajustament escolar. [...]
2019
Grau en Educació Primària [896]  
2.
1 p, 8.3 MB Voler és poder? : impacte de la Formació Professional Bàsica sobre l'autopercepció de capacitat acadèmica i expectatives de futur de l'alumnat / Gil Morales, Sara ; Tarabini-Castellani, Aina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'expansió de l'escola gratuïta i obligatòria va suposar i suposa una de les majors conquestes d'un país per les possibilitats que obre de desenvolupament intel·lectual i cultural de la seva població, cohesió social i creixement econòmic, entre molt altres beneficis. [...]
2018
Grau en Sociologia [819]
2 documentos
3.
84 p, 1.4 MB Una aplicació de la teoria de les expectatives sobre l'alumnat immigrant : un cas concret / Albarral Cobo, David ; Tarrés Vallespí, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2018
Grau en Sociologia [819]
2 documentos
4.
109 p, 1.6 MB Variació d'estratègies de resolució de conflictes en funció del context i del rol de l'alumnat / Moreno Cuenca, Susana ; Troiano i Gomà, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Actualment, un dels problemes més urgents i presents a les escoles de primària del nostre país és l'aparició i l'augment del nombre de conflictes que sorgeixen entre els alumnes tant a dins com a fora de l'aula. [...]
2014
Grau en Educació Primària [1140]  

Materiales didàcticos Encontrados 5 registros  
1.
7 p, 1.0 MB Ciudadanía global, humanismo radical e invisibles / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018  
2.
8 p, 1.0 MB (Contra)relatos del odio / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018  
3.
9 p, 1.4 MB Literacidad crítica y posverdad / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Investigación sobre las representaciones sociales de estudiantes universitarios en la formación inicial del profesorado.
2018  
4.
59 p, 9.2 MB Límits, fronteres i murs / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Definir els conceptes de límit, frontera i mur. Identificar quina ha estat l'evolució històrica dels murs. Observar la distribució territorial dels murs arreu del món. treballar amb profunditat diferents murs. [...]
2010  
5.
27 p, 3.7 MB Refugiats i refugiades. Informació i manipulació als mitjans de comunicació / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Definir el concepte de refugiat i refugiada; Diferenciar entre fets i opinions; Reflexionar sobre la veracitat i fiabilitat de les notícies; Identificar les diferències entre migrants i refugiats; Analitzar els mitjans de comunicació i valorar la possibilitat de manipulació o denúncia; Descobrir els silencis o buits en les notícies; Analitzar diferents posicions sobre l'acollida de refugiats/des i construir una proposta d'actuació a favor de la seva acollida.
UAB 2012  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.