Results overview: Found 80 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 76 records found
Articles 3 records found  
1.
11 p, 941.0 KB A general view of the localization of apps for mobile devices : status, challenges and trends. Formats and customary processes in the translation of iOS and Android apps / Simón Jiménez, Eduard
Given the exponentially quickening inrush of mobile devices into our lives, predicting even the near-term evolution of this trend may be audacious, but is still essential. With this challenge in mind, this article tries to thresh out the scenarios that localization professionals may face when catching up with the latest trends on localization for mobile devices. [...]
El ritme amb què incorporem dispositius mòbils a les nostres vides s'accelera de manera exponencial. Per aquest motiu, qualsevol predicció de l'evolució d'aquesta tendència, fins i tot a curt termini, és arriscada, però tanmateix és necessària. [...]
El ritmo al que incorporamos dispositivos móviles a nuestras vidas se acelera de manera exponencial. Por este motivo, cualquier predicción sobre la evolución de esta tendencia, incluso a corto plazo, resulta arriesgada, si bien es igualmente necesaria. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.174
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 5-15 (Tradumàtica dossier)  
2.
20 p, 22.5 MB The ins and outs of the video game localization process for mobile devices / Muñoz Sánchez, Pablo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; López Sánchez, Rafael (Audiovisual translator and localizer)
This article aims to provide an overview of the video game localization process for mobile devices and consoles. It describes, step by step, the different stages and parties involved throughout the process; with a special emphasis on the localization, reviewing, and testing stages. [...]
L'objectiu d'aquest article és el d'oferir una panoràmica del procés de localització de videojocs per a dispositius mòbils i consoles. Descriu, pas per pas, les diverses fases i parts del procés, amb un èmfasi especial en la localització, la revisió i la verificació. [...]
El objetivo de este artículo es el de ofrecer una panorámica del proceso de localización de videojuegos para dispositivos móviles y consolas. Describe, paso a paso, las diferentes fases y partes del proceso, haciendo un especial hincapié en la localización, la revisión y el testeo. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.182
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 16-35 (Tradumàtica dossier)  
3.
16 p, 444.1 KB La integración hombre-máquina : lo concebible y lo realizable en la ciencia real y en la ciencia ficción / Kobal, Santiago (Universidad Argentina de la Empresa (UADE)) ; Universidad de Buenos Aires
L'arribada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va produir canvis d'ordre qualitatiu en el tecnològic realitzable i en el tecnològic concebible. Aquestes transformacions s'han expressat respectivament en canvis de registre material i conceptual en el nostre esperit d'època, una nova era en la història de la humanitat marcada per l'ús quotidià i natural de les noves tecnologies. [...]
La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) produjo cambios de orden cualitativo en lo tecnológico realizable y en lo tecnológico concebible. Estas transformaciones se han expresado respectivamente en cambios de registro material y conceptual en nuestro espíritu de época, una nueva era en la historia de la humanidad signada por el uso cotidiano y natural de las nuevas tecnologías. [...]
The arrival of the Information and Communication Technologies (ICT) produced a qualitative change in the technological feasible and technological conceivable realities. These transformations are expressed respectively in changes in the conceptual and material register of our time spirit, a new era in human history marked by the natural and everyday use of new technologies. [...]

2012 - 10.7238/a.v0i46.1674
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 46 (setembre 2012) , p. 19-34  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
18 p, 797.3 KB Sex and the humaniform robot : between science fiction and robosexuality / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona)
It might seem that the gendering of robots has mainly affected the female body but I'll argue that we are actually ignoring (or missing) the discourse on the humaniform male body. This is richer than we might expect, if we only know where to look.
2018
International Conference on Intelligent Robots (IROS). Madrid, : 2018
2 documents

Research literature 76 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 2.6 MB Creació d'una App per detecció de ciberassetjament / Miranda Núñez, Pol ; Serra Ruíz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada cop l'ús de les tecnologies és més present entre la societat i com a conseqüència hi ha hagut un augment de casos de delinqüència i assetjament. En aquest treball es desenvolupa una aplicació mòbil per a dispositius Android per a poder identificar aquest tipus de maltractament present en la societat i proveir a la víctima de la informació i les eines necessàries per ser capaç de poder detectar aquests símptomes abans que sigui tard. [...]
Every time the use of technologies is more common among the society. Therefore, crime and harassment cases have increased. This project develops a mobile application for Android devices in order to identify this kind of abuse and provide the victim with the information and tools needed to be able to detect these symptoms before it is too late. [...]
Cada vez el uso de las tecnologías es más presente entre la sociedad y como consecuencia ha habido un aumento de casos de delincuencia y acoso. En este trabajo se desarrolla una aplicación móvil para dispositivos Android para poder identificar este tipo de maltrato presente en la sociedad y proveer a la víctima de la información y herramientas necesarias para ser capaz de poder detectar estos síntomas antes de que sea tarde. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 1.8 MB Sistema de vigilancia basado en componentes de bajo coste / El bachiri, Ridouan ; Mostaccio, Diego Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en la implementación de un sistema de vigilancia para mejorar la seguridad del hogar, utilizando componentes de bajo coste (placas programables y sensores) con el fin de captar la información de las acciones del hogar y enviarla a una base de datos en tiempo real (Firebase), que posteriormente será visualizada a través de una aplicación móvil propia en Android. [...]
This project consists of the implementation of a surveillance system to improve home security, using low-cost components (programmable boards and sensors) in order to capture the information on the actions of the home and send it to a database in real time (Firebase), which will later be viewed through its own mobile application on Android. [...]
Aquest projecte consisteix en la implementació d'un sistema de vigilància per millorar la seguretat de la llar, utilitzant components de baix cost (plaques programables i sensors) per tal de captar la informació de les accions de la llar i enviar-la a una base de dades en temps real (Firebase), que posteriorment serà visualitzada a través d'una aplicació mòbil pròpia en Android. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
12 p, 4.4 MB Doggy Walker / Quiroga, Alex ; Serrat Gual, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'estil de vida de les grans ciutats limita el nostre temps. Això fa que no sempre tinguem l'oportunitat de dedicar el temps que voldríem als nostres gossos. El projecte que plantejo a continuació, pretén solucionar aquest problema a través d'una app destinada a propietaris de gossos i passejadors amb més temps lliure. [...]
El estilo de vida de las grandes ciudades limita nuestro tiempo. Esto hace que no siempre tengamos la oportunidad de dedicar el tiempo que quisiéramos a nuestros perros. El proyecto que planteo a continuación, pretende solucionar este problema a través de una app destinada a propietarios de perros y paseadores con más tiempo libre. [...]
The lifestyle of big cities limits our time. This means that we do not always have the opportunity to dedicate the time we would like to our dogs. The project I propose below aims to solve this problem through an app for dog owners and walkers with more free time. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 809.3 KB Aplicación de análisis grafológico / Sánchez Fernández, Ismael ; Lladós Canet, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La grafología es una técnica que tiene por objetivo estudiar características de la personalidad de los individuos mediante el análisis de su escritura. Cada individuo tiene una forma de escribir única, con características propias y rasgos que un experto puede analizar, a partir de un seguido de procesos, y determinar la personalidad del individuo. [...]
La grafologia és una tècnica que té per objectiu estudiar característiques de la personalitat dels individus mitjançant l'anàlisi de la seva escriptura. Cada individu té una manera d'escriure única, amb característiques pròpies i trets que un expert pot analitzar, a partir d'un seguit de processos, i determinar la personalitat de l'individu. [...]
Graphology is a technique that aims to study the personality characteristics of individuals by analyzing their writing. Each individual has a unique way of writing, with its own characteristics and traits that an expert can analyze, based on a series of processes, and determine the individual's personality. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
11 p, 1.4 MB Diseño e implementación de un juego para móvil de aprendizaje en Android Studio / Gallo Cardenas, Sergio Arturo ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Existen aplicaciones para aprender idiomas en sus ratos libres y esas aplicaciones han tenido mucho éxito y el lenguaje de signos es un idioma, por lo tanto también se puede aprender desde el móvil. [...]
Hi ha aplicacions per aprendre idiomes en les seves estones lliures i aquestes aplicacions han tingut molt èxit i el llenguatge de signes és una llengua, per tant també es pot aprendre des del mòbil. [...]
There are applications for learning languages in about books and these applications have been very successful and sign language is a language, therefore it can also be learned from a mobile phone. And I have verified that there are several applications to learn this language, which does not exist an application to learn this language in Catalan. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
14 p, 1.1 MB Creació d'un videojoc mòbil addictiu, per a Android, amb Unity / Pascual Fernández, Nil ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Possiblement un dels reptes més difícils per un programador de videojocs és aconseguir que el videojoc sigui addictiu i agradi als usuaris finals. En aquest projecte busquem implementar un videojoc addictiu per a Android, des de la presa de requisits, fins la publicació de l'aplicació a la Google Play Store. [...]
Posiblemente uno de los retos más difíciles para un programador de videojuegos es conseguir que el videojuego sea adictivo y guste a los usuarios finales. En este proyecto buscamos implementar un videojuego adictivo para Android, desde la toma de requisitos, hasta la publicación de la aplicación a la Google Play Store. [...]
Possibly one of the most difficult challenges for a video game programmer is to make the video game addictive and appeal to end users. In this project we seek to implement an addictive video game for Android, from taking requirements to publishing the application to the Google Play Store. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 2.8 MB GNSS integrity & robustness tool / Becerra Hervás, Albert ; Egea-Roca, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Mobile applications are one of the main technologies of the present and future due to the incremental usage of the Smartphones. Many of these applications require being able to obtain the user location and thus, the concepts of integrity and robustness, which are referred to the quality of the satellite-based positioning methods results, are growing in importance. [...]
Les aplicacions mòbils són una de les principals tecnologies del present i del futur a causa de l'ús incremental dels Smartphones. Moltes d'aquestes aplicacions requereixen poder obtenir la ubicació de l'usuari i, per tant, els conceptes d'integritat i robustesa, referits a la qualitat dels resultats dels mètodes de posicionament basats en satèl·lit, són cada cop més importants. [...]
Las aplicaciones móviles son una de las principales tecnologías del presente y del futuro debido del uso incremental de los Smartphones. Muchas de estas aplicaciones requieren poder obtener la ubicación del usuario y, por tanto, los conceptos de integridad y robustez, referidos a la calidad de los resultados de los métodos de posicionamiento basados ​​en satélite, son cada vez más importantes. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
14 p, 2.5 MB Harmony, mobile application for well-being monitoring using HRV / Chen, Qiang ; Vilariño Freire, Fernando Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This project consists of developing an Android application that uses a device to detect the heart rates and calculate the variability of the heart rate and through these values ​​the stress level and the sleep quality of the user is calculated and the objective of the application is recommend breathing exercises to recover from stress. [...]
Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación Android que utiliza un dispositivo para detectar las frecuencias cardíacas y calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mediante estos valores se calcula el nivel del estrés y la calidad del sueño del usuario y el objetivo de la aplicación es recomendar ejercicios de respiración para recuperarse del estrés. [...]
Aquest projecte consisteix a desenvolupar una aplicació Android que utilitza un dispositiu per detectar les freqüències cardíaques i calcular la variabilitat de la freqüència cardíaca i mitjançant aquests valors es calcula el nivell de l'estrès i la qualitat del son de l'usuari i l'objectiu de l'aplicació és recomanar exercicis de respiració per a recuperar-se de l'estrès. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 1.3 MB Alerta Feminista / Sánchez Rodríguez, Ferran ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Segons l'ONU una de cada tres dones pateix violència de gènere al llarg de la seva vida. Aquestes estadístiques posen en evidència la inseguretat i el risc que pateixen les dones en les societats actuals. [...]
Según la ONU una de cada 3 mujeres sufre violencia de género a lo largo de su vida. Estas estadísticas ponen en evidencia la inseguridad y el riesgo que sufren las mujeres en la sociedad actual. Teniendo en cuenta que muchos de estos episodios de violencia tienen lugar en espacios públicos, esta aplicación pretende ser una herramienta de autodefensa al servicio de las mujeres, que facilite el soporte mutuo en espacio donde estas son más vulnerables, las calles. [...]
According to the UN, one of every three women will suffer gender violence during her life. This statistic visibilizes both the insecurity and risk that women suffer in our current societies. Taking into account the fact that most of these cases of violence occur in public spaces, this application is intended to be a self-defense tool for women to achieve mutual support in the space where they are most vulnerable: the street. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
11 p, 1.6 MB Estudi de la qualitat de la informació de la geolocalització proporcionada per un mòbil / Sánchez Pita, David ; Prim i Sabrià, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La motivació d'aquest projecte és atorgar una millora en les aplicacions de geolocalització, principalment per a les persones que tenen visibilitat limitada, ja que aquests no poden detectar si el GPS (Global Positioning System) els està atorgant una geolocalització errònia o si les indicacions que els indica l'aplicació són correctes. [...]
La motivación de este proyecto es otorgar una mejora en las aplicaciones de geolocalización, principalmente para las personas que tienen visibilidad limitada, ya que estos no pueden detectar si el GPS (Global Positioning System) les está otorgando una geolocalización errónea o si las indicaciones que les indica la aplicación son correctas. [...]
The motivation of this project is to implement an improved application which provides location. It is mainly intended to be used by people with reduced sight, who can not detect if the GPS (Global Positioning System) is providing a bad location or if it is providing wrong suggestions. [...]

2019-07-05
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 76 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.