Results overview: Found 7 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 1 records found
Articles 4 records found  
1.
8 p, 129.1 KB Estudio de la arquitectura doméstica en cosa : el ejemplo de la casa 1 / Moreno Alcaide, Manuel (Universidad de Granada. Departamento de Prehistoria y Arqueología)
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 6. La arquitectura en Arqueología : nuevas perspectivas para una vieja disciplina.
En el presente artículo exponemos los datos obtenidos en el proceso de excavación de la denominada como Casa 1, situada en la ciudad romana de Cosa, centrándonos sobre todo en la división interna de la domus, así como en su situación dentro de la colonia romana.
In the present article expose the data obtained in the process of excavation of the denominated as a House 1, situated to the roman city of Cosa, centring us especially in the internal division of the domus, as well as his situation in the roman colony.
En el present article exposem les dades obtingudes en el procés d'excavació de la denominada com a Casa 1, situada a la ciutat romana de Cosa, centrant-nos sobretot en la divisió interna de la domus, així com la seva situació en la colònia romana.

2011
Estrat crític, Vol. 5, Núm. 2 (2011) , p. 54-61  
2.
9 p, 352.0 KB Bases para un estudio arquitectónico : la domus republicana de Carteia (San Roque, Cádiz) / Romero Molero, Alberto (Universidad Autónoma de Madrid. Departament de Prehistoria y Arqueología)
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 6. La arquitectura en Arqueología : nuevas perspectivas para una vieja disciplina.
La presente comunicación recoge el proyecto de tesis de máster sobre el estudio de un edificio republicano tipo domus en la ciudad púnicorromana de Carteia (San Roque, Cádiz). El edificio en si fue excavado por el profesor F. [...]
The present communication collects the master's degree project concerning the study of a domus-type republican building in the Punic-Roman city of Carteia (San Roque, Cádiz). The building itself was excavated by F. [...]
La present comunicació recull el projecte de tesi de màster sobre l'estudi d'un edifici republicà tipus domus a la ciutat púnicorromana de Carteia (San Roque, Cadis). L'edifici en si va ser excavat pel professor F. [...]

2011
Estrat crític, Vol. 5, Núm. 2 (2011) , p. 45-53  
3.
7 p, 400.8 KB El templo toscano y Vitruvio / Vallori Márquez, Bartomeu (Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia)
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 6. La arquitectura en Arqueología : nuevas perspectivas para una vieja disciplina.
En su tratado De Architectura, Vitruvio describió las características del templo toscánico, una tipología procedente de la arquitectura etrusca. Las interpretaciones que se hacen del texto se pueden agrupar en aquellas que lo consideran el reflejo de un estadio evolutivo del templo toscano, y las que lo ven como la creación, por parte del autor, de un cánon a modo de síntesis. [...]
In his treatise De ArchitecturaVitruvius described the features of the Tuscanic temple, a tipology of Etruscan origin. The interpretations of this text within etrusco-Roman architecture take two main positions: those who view it as capturing a form within the evolution of the Tuscan temple, and those who understand it as the building of a synthesis canon by the author. [...]
En el tractat De Architectura, Vitruvi va descriure les característiques del temple toscànic, una tipologia procedent de l'arquitectura etrusca. Les interpretacions que es fan d'aquest text es poden agrupar en les que ho consideren un reflex d'un estadi evolutiu del temple toscà, i les que ho veuen com la creació, per part de l'autor, d'un cànon a mode de síntesi. [...]

2011
Estrat crític, Vol. 5, Núm. 2 (2011) , p. 22-28  
4.
24 p, 1.4 MB El Palau Episcopal de Barcelona : cronologia arquitectònica d'un edifici de vint segles d'història / Mària i Serrano, Magda (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Minguell i Font, Joan Claudi (Universitat de Vic)
El Palau Episcopal de Barcelona s'estableix en un ampli recinte al bell mig de la ciutat, en un solar a cavall entre l'interior i l'exterior de la primitiva muralla romana. Tot i així, aquest emblemàtic edifi ci, que conserva entre els seus murs fragments d'arquitectura de més de vint segles d'història, no ha estat sotmès fi ns ara a cap anàlisi pormenoritzada. [...]
The bishop's palace of Barcelona settles in a vast precinct in the middle of the city, in a site on horseback between the inside and the outside of the primitive roman wall. Even though this emblematic building preserves fragments of ancient architecture inside its walls, it has not been subdued into a detailed analysis until now. [...]

2010 - 10.5565/rev/locus.202
Locus amoenus, Núm. 10 (2009-2010) , p. 63-86  

Books and collections 2 records found  
1.
34 p, 26.5 MB L'Arquitectura romana a Catalunya / Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956 ; Falguera, Antoni de, 1876-1945 ; Goday i Casals, Josep, 1882-1936 ; Institut d'Estudis Catalans
Segona edició de l'obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch que estudia l'arquitectura romana a Catalunya. El text es presenta dividit en tres llibres: el medi social, els monuments i anàlisi estructural i artístic. [...]
Segunda edición de la obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch que estudia la arquitectura romana en Cataluña. El texto se dividide en tres libros: el medio social, los monumentos, y análisis estructural y artístico. [...]
Second edition of the work of the architect Josep Puig i Cadafalch. Study on the Roman architecture in Catalonia. The text is divided into three books: social environment, monuments, and structural and artistic analysis. [...]

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1934
5 documents
2.
53 p, 39.5 MB Monumentos romanos de Tarragona : apuntes histórico-críticos de algunos de dichos monumentos / Serrallach i Mas, Leandre, m. 1890 ; Associació d'Arquitectes de Catalunya ; Tipografía Casa Provincial de Caridad
Monografia que tracta sobre els vestigis i monuments romans existents a la ciutat de Tarragona. L'obra forma part de la col·lecció editada per la institució professional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimoni català. [...]
Monografía sobre los vestigios y monumentos romanos existentes en la ciudad de Tarragona. La obra forma parte de la colección editada por la institución profesional Asociación de Arquitectos de Cataluña, promotora del patrimonio catalán. [...]
Monograph dealing with the existing Roman remnants and monuments in the city of Tarragona. The work is part of the collection edited by the professional institution Catalonian Association of Architects, promoter of Catalan heritage, based on studies conducted by the Association members themselves that later 'verified' with excursions.

Barcelona : Casa Provincial de Caridad, 1886 (Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic)  

Research literature 1 records found  
1.
437 p, 10.0 MB L'Arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya : època tardorepublicana i altimperial / Cortès Vicente, Ada ; Guitart i Duran, Josep, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciencies de l'Antiguitat i de l'Edad Mitjana
La investigació portada a terme ha determinat els principals models d'arquitectura domèstica localitzats a Catalunya durant la tardorepublica i l'altimperi. El seu anàlisi permet visualitzar el procés d'introducció dels models romans en l'àmbit domèstic, les seves adaptacions i particularitats, així com la seva evolució. [...]
The investigation which has been carried out has determined the major domestic architectural models located in Catalonia during the late republican and early empire era. Its analysis enables to see the process of the introduction of Roman models in the domestic field, its adaptations and peculiarities as well as their evolution. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.