Resultados globales: 12 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 5 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 6 registros
Artículos Encontrados 5 registros  
1.
20 p, 1.3 MB La región metropolitana de Barcelona : dinámicas territoriales recientes / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Las dinámicas sociales y económicas urbanas se dan en los espacios metropolitanos, por lo que las áreas metropolitanas se han convertido en las unidades territoriales de análisis. De ahí que sean observatorios privilegiados desde donde estudiar la realidad urbana actual. [...]
Social and economic dynamics appear in metropolitan territories, and as such metropolitan areas have become territorial units of analysis. Hence they have become privileged observatories for the study of current urban reality. [...]

2012
Boletín de la AGE, Vol. 58 (2012) , p. 299-318  
2.
17 p, 1.5 MB El papel de la inmigración extranjera en la expansión de las áreas urbanas. El caso de Barcelona (1998-2007) / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Gil Alonso, Fernando (Centre d'Estudis Demogràfics)
Uno de los principales cambios acaecidos en las grandes áreas urbanas españolas durante estos últimos diez años se debe a la incorporación de población de nacionalidad extranjera, que se ha producido con una elevada intensidad y en un breve lapso de tiempo. [...]
One of the most important changes which large Spanish urban areas have experienced in the last decade is the massive arrival of foreign nationality immigrants. This process has been very intense and concentrated in time. [...]

2008
Scripta Nova : revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. 12 Núm. 270 (Agosto 2008)  
3.
19 p, 769.9 KB Canvis en la superficie i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000 / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Basnou, Corina (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
En aquest article s'hi analitzen la variació en la superfície de bosc, el grau de fragmentació, les cobertes d'origen del bosc guanyat i la mida i la forma dels polígons de bosc perduts i guanyats a la plana del Vallès entre 1993 i 2000, combinant les dues edicions del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) amb el SIG MiraMon. [...]
En el presente artículo se analizan la variación en la superficie de bosque, su fragmentación, las cubiertas de origen del bosque ganado y de destino del bosque perdido y el tamaño y la forma de los polígonos de bosque perdidos y ganados en el llano del Vallès (área metropolitana de Barcelona) entre 1993 y 2000, combinando las dos ediciones del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC) con el SIG MiraMon. [...]
Les changements de la surface de forêt, la fragmentation, les couvertures d'origine de la forêt gagné et du destin de la forêt perdue, et la taille et forme des taches gagnées et perdues de forêt entre 1993 et 2000 ont été évalués a la plaine du Vallès (aire métropolitaine de Barcelone), en combinant les deux éditions de la carte de couverture du sol de la Catalogne (MCSC) avec le SIG MiraMon. [...]
Changes in forest area, forest fragmentation, the land cover classes of origin of the gained forest and of destiny of the lost forest, and size and form of the gained and lost forest patches were evaluated in the Vallès lowlands (Barcelona Metropolitan Area) between 1993 and 2000, by combining the two editions of the land cover map of Catalonia (MCSC) using the MiraMon SIG. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 59-77  
4.
13 p, 2.3 MB Riquesa d'espècies i interès per a la conservació dels ocells a l'àrea metropolitana de Barcelona : relacions amb la xarxa actual d'espais protegits / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Comer, Katherine C. (San Diego State University, Estats Units d'Amèrica) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ribas, Josep
En aquest treball s'analitza la distribució espacial de la riquesa d'espècies d'ocells i la seva relació amb diverses variables territorials i amb la distribució dels espais del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) en tres conjunts d'espècies amb un interès de conservació contrastat: (1) el total d'espècies; (2) les que tenen un estatus de conservació desfavorable a Europa (categories 2 i 3 de la classificació SPEC [Species of European Conservation Concern; Tucker & Heath, 1994]; és a dir, SPEC 2+3); i (3) les incloses a l'Annex I de la Directiva del Consell 79/409/EEC per a la conservació de les aus silvestres (Directiva Ocells). [...]
2004
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 71 (2004) , p. 141-153  
5.
7 p, 55.5 KB L'ordenació dels espais de les antigues ACTUR al Vallès : el cas de Gallecs / Díaz-Cortés, Fabià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; García, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Teixidor, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Gallecs té dinàmiques territorials contradictòries en el marc de la regió metropolitana de Barcelona, atès que es tracta d'un espai estratègic en la xarxa d'espais naturals i de gaudi públic, un espai cohesionador de les diferents fesomies territorials del Vallès i un espai estratègic per al consum de sòl residencial i industrial. [...]
Gallecs tiene dinámicas territoriales contradictorias en el marco de la región metropolitana de Barcelona, puesto que se trata de un espacio estratégico en la red de espacios naturales y de disfrute público, un espacio cohesionador de las diferentes fisonomías territoriales del Vallès y un espacio estratégico para el consumo de suelo residencial y industrial. [...]
Gallecs a des dynamiques territoriales contradictoires dans la région metropolitaine de Barcelona, parce qu'il est, à la fois, un espace stratégique dans le réseau d'espaces naturels et de loisir, un espace cohésif des differentes physionomies du Vallès et un espace stratégique par rapport à l'occupation du sol residentiel et industriel. [...]
The spatial dynamics of Gallecs are contradictory in the context of the Barcelona metropolitan region for three different reasons: it is a strategic area within the network of protected nature parks open to the public; it is also a territory that binds together the different territorial features of the Vallès area; and it is a strategic area for residential and industrial functions. [...]

2000
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 37 (2000) , p. 125-131  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
27 p, 748.2 KB Assentament territorial de la població estrangera a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el segle XXI / Galeano, Juan (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
Una de les preocupacions de Candel va ser la distribució territorial de la població immigrada: l'altíssima concentració i segregació d'aquest grup, que donava lloc a barris aïllats on s'apinyaven les persones nascudes fora de Catalunya, i hi confluïen tot un seguit de desavantatges socials. [...]
Una de las preocupaciones de Candel fue la distribución territorial de la población inmigrada: la altísima concentración y segregación de la misma daba lugar a barrios aislados donde se apiñaban las personas nacidas fuera de Cataluña y confluían una serie de desventajas sociales. [...]
One of the main concerns of Candel was the territorial distribution of the immigrant population: its high concentration and segregation, which produced as a result isolated neighbor hoods where, aside from people born outside Catalonia, a range of social disadvantages were concentrated. [...]
L'une des inquiétudes de Candel était la répartition spatiale de la population immigrée, la forte concentration et la ségrégation de celle-ci, ce qui a donné lieu à des quartiers isolés où, en plus de personnes nées hors de Catalogne, s'y multipliaient aussi les désavantages sociales. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 95-192  

Documentos de investigación Encontrados 6 registros  
1.
48 p, 692.6 KB Job accessibility, employment and job-education mismatch in the metropolitan area of Barcelona / Di Paolo, Antonio ; Matas i Prat, Anna ; Raymond Bara, José Luís ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper analyses the effect of job accessibility by public and private transport on labour market outcomes in the metropolitan area of Barcelona. Beyond employment, we consider the effect of job accessibility on job-education mismatch, which represents a relevant aspect of job quality. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2014 (XREAP ; 2014-05)  
2.
330 p, 12.7 MB Societat i lluita antifranquista a l'Àrea metropolitana de Barcelona. El cas de Ripollet - Cerdanyola. 1960/1976 / Martos Calpena, Ramon, 1951- ; Serrallonga i Urquidi, Joan, 1953-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
En el període final de la dictadura franquista, el que va de 1960 a 1975, s'hi produeix un canvi econòmic d'entitat, sense que les condicions de vida de la població millorin de forma significativa. [...]
During the last period of the Franco dictatorship, from 1960 to 1975, there was an important change in the Spanish economy that did not change the life conditions of the population in a significant way. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
3.
128 p, 875.5 KB Archivos literarios en Barcelona y su Área Metropolitana : guía de fondos personales de escritores en centros públicos / Rubio Villaró, Cristian ; Fernández Trabal, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La primera part del treball, dividida en 10 punts, està destinada a caracteritzar els fons personals d'escriptors, resumir la seva història, realitzar un breu anàlisi dels conceptes "arxiu literari" i fons personal d'escriptor", explicar la revalorització experimentada en els darrers anys, el marc jurídic imperant, els quadres de classificació de referència, els debats sorgits en relació al seu destí (arxius o biblioteques), defensar l'utilitat d'una guia d'aquest gènere per a l'us d'investigadors i la metodològia emprada en la seva realització. [...]
La primera parte del trabajo, dividida en 10 puntos, está destinada a caracterizar los fondos personales de escritores, resumir su historia, realizar un breve análisis de los conceptos "archivo literario" y "fondo personal de escritor", explicar la revalorización experimentada en los últimos años, el marco jurídico imperante, los cuadros de clasificación de referencia, los debates surgidos en relación a su destino (archivos o bibliotecas), defender la utilidad de una guía de este tipo para uso de los investigadores y la metodología llevada a cabo para su realización. [...]
The first part of the work, which has been divided into 10 parts, has been set aside to cover the following: - To define the writers' personal archives - To summarize their story - To carry out a brief conceptual analysis of the terms "literary archives" and "writers' personal archives" - To explain the appreciation in value over the years of these personal archives - To describe the prevailing legal framework - To show the leading classification tables - To discuss the debates which emerge in relation to the end use personal archives (archives or libraries) - To defend the usefulness of a guide of this kind to aid investigators - To detail the methodology applied to produce this work The second part has been strictly set aside for the guide and for the files produced using the information gathered.

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2015  
4.
15 p, 1.5 MB Gestió d'una base de dades amb informació geo-posicionada / Ros Gutiérrez, Andreu ; Tanas, Cristian Stefan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada vegada és més gran el nombre d'aplicacions que utilitzen informació geo-posicionada per donar nous serveis als seus usuaris. Aquesta informació cal emmagatzemar-la en una base de dades i ser tractada de forma adequada. [...]
Cada vez es mayor el número de aplicaciones que utilizan información geo-posicionada para dar nuevos servicios a los usuarios. Esta información hace falta almacenarla en una base de datos y ser procesada de forma adecuada. [...]
The number of applications that use geo-positioned information to give new services to their users is increasing every day. This information has to be stored in a data base and has to be processed adequately. [...]

2014-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
33 p, 1.1 MB Los límites de la compacidad urbana como instrumento a favor de la sostenibilidad. La hipótesis de la compensación en Barcelona medida a través de la huella ecológica de la movilidad y la vivienda / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Calatayud, Daniel ; Dobaño López, Roger ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
La hipótesis de la compensación plantea la posibilidad de que los individuos que viven en centros urbanos densos tengan una mayor propensión a disponer de una segunda residencia y/o llevar a cabo desplazamientos más frecuentes hacia destinos más alejados durante los fines de semana y las vacaciones que los individuos que viven en zonas poco densas. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-09)  
6.
43 p, 832.9 KB The Accessibility City : When Transport Infrastructure Matters in Urban Spatial Structure / García López, Miquel-Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Suburbanization is changing the urban spatial structure and less monocentric metropolitan regions are becoming the new urban reality. Focused only on centers, most works have studied these spatial changes neglecting the role of transport infrastructure and its related location model, the "accessibility city", in which employment and population concentrate in low-density settlements and close to transport infrastructure. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2010 (XREAP ; 2010-1)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.