Resultats globals: 312 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 186 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 12 registres trobats
Documents de recerca, 96 registres trobats
Materials didàctics, 2 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 13 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 186 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
30 p, 507.0 KB Los cambios en la estructura del empleo en España a lo largo del ciclo económico : patrones de cambio y factores explicativos (1995-2014) / Torrejón Pérez, Sergio (Universidad Complutense de Madrid)
En este artículo se analizan los patrones de cambio estructural del empleo a lo largo del último ciclo económico en España (1995-2014). Primero se realiza un diagnóstico en cada etapa: de cierta polarización en la fase expansiva y de mejora en la crisis. [...]
En aquest article s'analitzen els patrons de canvi estructural de l'ocupació al llarg de l'últim cicle econòmic a Espanya (1995-2014). Primer es fa un diagnòstic de cada etapa: de certa polarització en la fase expansiva i de millora en la crisi. [...]
This paper analyzes the patterns of structural change in employment along the last economic cycle in Spain (1995-2014). First, a diagnosis is performed for every stage of the cycle, finding polarization in the expansive period and upgrading in the crisis. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2567
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 4 (2019) , p. 605-633 (Artículos)  
2.
12 p, 3.4 MB El canvi ambiental en l'obra de Salvador Llobet / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest article presenta la importància d'estudiar el canvi ambiental des de la geografia, tot assenyalant l'interès d'analitzar els canvis dels usos del sòl. A partir de l'obra 'El medio y la vida en el Montseny' de Salvador Llobet, s'analitzen les seves aportacions a la geografia ambiental i el seu acurat treball cartogràfic.
2003
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 55 (2003) , p. 9-20  
3.
100 p, 1.8 MB Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català : una aproximació diacrònica i geolingüística / Massanell i Messalles, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Una de les evolucions característiques del català, enfront d'altres llengües romàniques, és el tancament en [e] de A àtona en síl·laba final travada llatina o romànica (RŎSAS > roses, CANTANT > canten, ASPARĂGU > espàrrec). [...]
One of the characteristic evolutions of Catalan, as opposed to other Romance languages, is the A > [e] closure in unstressed final syllables if they are closed by a consonant (RŎSAS > roses 'roses', CANTANT > canten 'they sing', ASPARĂGU > espàrrec 'asparagus'). [...]

2018 - 10.1344/AFEL2018.8.7
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Núm. 8 (2018) , p. 159-258  
4.
22 p, 404.4 KB "Hot news" and perfect change : mirativity and the semantics/pragmatics interface / Ritz, Marie-Eve (The University of Western Australia)
This paper proposes an analysis of the hot news Present Perfect (PP) building on Nishiyama & Koenig's (2010) analysis of the perfect as denoting a perfect state introduced by a variable that needs to be pragmatically enriched. [...]
En aquest article es proposa una anàlisi del perfet de passat recent o hot news basada en l'anàlisi de Nishiyama & Koenig (2010) on s'analitza el perfet com una categoria que denota un 'estat perfet' introduït per una variable que necessita ser pragmàticament enriquida. [...]

2018 - 10.5565/rev/catjl.245
Catalan journal of linguistics, Vol. 17 (2018) , p. 135-155 (Articles)  
5.
11 p, 157.7 KB L'antropologia lingüística : etnografia i conceptes / Argenter, Joan A. 1947- (Joan Albert), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Entenent que la recerca etnogràfica és pròpia de l'antropologia lingüística, l'article se centra en els treballs que n'han fet un ús metodològic i heurístic. Des d'un punt de vista conceptual s'aborden els conceptes de significat social, comunitat i context, i també la funció de la indexicalitat, en particular la no referencial. [...]
Since ethnography is born out of anthropological science, the article focuses on ethnographic sociolinguistic research. From a theoretical and methodological framework, the notions of social meaning, speech community and context are dealt with and so is the role of indexicality, particularly non-referential indexicality. [...]

2011 - 10.2436/20.2504.01/23
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 21 (2011) , p. 43-53  
6.
15 p, 3.5 MB Europa en el siglo XXI : anatomía de una crisis / Moreno Juste, Antonio (Universidad Complutense de Madrid)
La sensación de crisis, que sin solución de continuidad atraviesa Europa, es uno de los efectos más visibles de los encuentros y desencuentros en Europa de una serie de procesos y tendencias dominantes a lo largo de los últimos treinta años. [...]
La sensació de crisi, que sense solució de continuïtat travessa Europa, és un dels efectes més visibles de les trobades i desencontres a Europa d'una sèrie de processos i tendències dominants al llarg dels últims trenta anys. [...]
The feeling of crisis, which continues unabated across Europe, is one of the most visible effects of the encounters and misunderstandings of a series of dominant processes and trends in Europe over the last thirty years. [...]

2018
Tiempo devorado, Vol. 5 Núm. 1 (2018) , p. 60-74 (Articles)  
7.
1 p, 116.6 KB Realitat virtual per combatre els prejudicis racials i el canvi climàtic / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2017
Ara, Núm. 2443 (26 d'agost de 2017) , p. 20  
8.
38 p, 726.0 KB Subject Placement in the History of Latin / Danckaert, Lieven (Université de Lille 3)
The aim of this paper is to provide further support for one aspect of the analysis of Classical and Late Latin clause structure proposed in Danckaert (2017a), namely the diachrony of subject placement. [...]
L'objectiu d'aquest article és proporcionar un suport addicional a un aspecte de l'anàlisi de l'estructura oracional del llatí clàssic i llatí tardà proposada a Danckaert (2017a), a saber, la diacronia de la posició del subjecte. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.209
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 125-161 (Articles)  
9.
32 p, 860.0 KB Latin datives with prefixed verbs and beyond : a view from the theory of applicatives / Acedo-Matellán, Víctor (University of Cambridge. Queens' College)
I discuss the syntax and semantics of dative DPs with a spatial (Ground) interpretation, focusing on those dependent on prefixed verbs, in Early and Classical Latin. I assess and discard the two main previous approaches: the one in which the dative realizes an argument of the preverb (its Ground) and the one in which it corresponds to a benefactive/malefactive dative. [...]
Tracto de la sintaxi i la semàntica dels SPs en datiu que presenten una interpretació espacial (de Fons), tot concentrant-me en aquells que depenen de verbs prefixats, en llatí arcaic i clàssic. Avaluo i descarto els dos principals enfocaments anteriors: aquell en què el datiu expressa un argument del preverb (el seu Fons) i aquell en què correspon a un datiu benefactiu o malefactiu. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.206
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 19-49 (Articles)  
10.
31 p, 1.6 MB Hacia un patrón territorial complejo de la movilidad residencial : el caso de la Región Metropolitana de Barcelona / López Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
Los patrones territoriales de la movilidad residencial en las grandes ciudades españolas han experimentado cambios profundos en los últimos años. El nuevo escenario se aleja del modelo de desconcentración demográfica y suburbanización territorial que había sido el predominante desde la década de 1970 y que se había prolongado hasta los primeros años del siglo XXI. [...]
The spatial patterns of residential mobility have experienced deep changes during the last years in the largest Spanish Metropolitan Areas. The new scenario differs from the pattern of demographic deconcentration and territorial suburbanization that had been the predominant one since the 1970s and lasted until the first years of the 21st century. [...]
Els patrons territorials de la mobilitat residencial a les grans ciutats espanyoles han experimentat canvis profunds en els darrers anys. El nou escenari s'allunya del model de desconcentració demogràfica i suburbanització territorial que havia estat el predominant des de la dècada de 1970 i que s'havia prolongat fins als primers anys del segle XXI. [...]

2017 - 10.5565/rev/papers.2420
Papers : revista de sociologia, Vol. 102 Núm. 4 (Octubre-Desembre 2017) , p. 793-823 (Artículos de monográfico)  

Articles : 186 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
10 p, 46.0 KB Institucions polítiques de Catalunya : creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització de conceptes (2006mqd00005) / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Vilaseca, Marcel Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
A partir de la constatació de la conveniència de dotar els estudis de dret d'una forta càrrega conceptual, la qual cosa es veu facilitada per la utilització de recursos virtuals, elaborem uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha l'explicació de cada lliçó, però també d'altres elements, com ara esquemes, gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts o esmentats, qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals o enllaços de la xarxa. [...]
After realizing the benefits of a conceptual approach to the study of law, facilitated by the use of internet resources, we have provided resources that include not only an explanation of each lesson but also other resources such as : diagrams, charts, bibliographic resources, legislation and jurisprudence, reproduced or quoted texts, questionnaires, debates, self tests, audio-visual materials and internet links. [...]
A partir de la constatación de la conveniencia de dotar los estudios de derecho de una fuerte carga conceptual, lo cual se ve facilitado por la utilización de recursos virtuales, elaboramos unos materiales, con una plantilla en la que hay la explicación de cada lección, pero también otros elementos como esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, recursos bibliográficos, legislación y jurisprudencia, textos reproducidos o citados, cuestionarios, temas de debate, test de autocomprobación, materiales audiovisuales o enlaces a la red. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
18 p, 622.9 KB El gestor de continguts web : aplicació a les biblioteques de la UAB / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Llorente, Elia (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
El Servei de Biblioteques de la UAB ha passat d'un web amb pàgines estàtiques html, creat i pensat conceptualment l'any 1996, a un web elaborat a través d'un gestor de continguts –Fatwire-, amb canvis fonamentals en l'arquitectura de la informació.
2008
Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, Catalunya, 10es : 2008
2 documents

Llibres i col·leccions 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
35 p, 3.1 MB Introducción a la crisis alimentaria global / Hobbelink, Henk ed. ; Vargas, Mónica ed. ; GRAIN ; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte ; Observatori del Deute en la Globalització ; Xarxa de Consum Solidari ; Veterinarios Sin Fronteras
Ante la crisis alimentaria que afecta hoy a todo el planeta, las respuestas que surgen desde los organismos internacionales y los países más enriquecidos se encuentran muy lejos de ser adecuadas. No se identifican las causas reales y tampoco se escucha a los principales afectados. [...]
Barcelona 2008  
2.
82 p, 1.9 MB Cocinando el planeta : hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático y sistema alimentario global / Martínez, Virginia, ed. ; García, Ferran, ed. ; GRAIN ; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte ; Observatori del Deute en la Globalització ; Xarxa de Consum Solidari ; Veterinarios Sin Fronteras
El cambio climático es una innegable realidad cada vez más patente, cuyos efectos se están haciendo sentir en todo el planeta. Pero lo cierto es que pocas veces tomamos conciencia de que el manejo de los suelos agrarios, la utilización de fertilizantes sintéticos, la fabricación de piensos industriales, o la destrucción de los mercados locales de alimentos constituyen el núcleo central de las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero. [...]
Barcelona 2009  
3.
140 p, 6.9 MB Conservar aprovechando : cómo integrar el cambio global en la gestión de los montes españoles / Doblas Miranda, Enrique, coord. y ed. ; Alonso del Amo, Rocío (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Andreu, Jara (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Angulo Aguado, Elena (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Banqué Casanovas, Mireia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Bermejo, Victoria (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Bernal Berenguer, Susana (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Bonet García, Francisco Javier (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Brotons Alabau, Lluís (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Calvete-Sogo, Héctor (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Cano, Francesc (Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) ; Carrillo Gavilán, Ma. Amparo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Castro Gutiérrez, Jorge (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Caut, Stéphane (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Cerdá, Xim (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Heras Ibáñez, Jorge de las (Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria) ; Díaz de Quijano Barbero, Maria (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Díaz Esteban, Mario (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Espanya)) ; Doblas Miranda, Enrique ; Elvira, Susana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espelta Morral, Josep Maria (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Estiarte, Marc (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Gallart Gallego, Francesc (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; García Gómez, Héctor (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; González Fernández, Ignacio (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; González Moreno, Pablo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Gracia, Carlos (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Gracia Moya, Marc ; Hódar, José Antonio (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Kowalski, Andrew S. (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Llorens García, Pilar (Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua) ; Lloret Maya, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; López Serrano, Francisco Ramón (Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes) ; Lupon, Anna (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Manzano, Andreu (Agència Catalana de l'Aigua) ; Marañón, Teodoro (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología) ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Moya, Daniel (Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes) ; Ordóñez García, José Luis (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poyatos López, Rafael (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Puerta Piñero, Carolina (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Rábago, Isaura (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Retana Alumbreros, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodrigo Domínguez, Anselm (Universitat Autònoma de Barcelona.Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Roura Pascual, Núria (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) ; Sabaté i Jorba, Santi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Sabater, Francesc (Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Sanz González, Javier (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Serrano Ortiz, Penélope (Universidad de Granada. Departamento de Ecología) ; Sol, Daniel (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Valladares Ros, Fernando (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Espanya)) ; Vallejo Calzada, Victoriano Ramón (Fundación CEAM (Paterna)) ; Vayreda Duran, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Vilà, Montserrat (Vilà Planella) (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Estación Biológica de Doñana) ; Zamora, Regino (Universidad de Granada. Departamento de Ecología)
Bellaterra Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 2013  
4.
14 p, 242.4 KB Los grandes procesos de cambio y transformación social. Algunos elementos de análisis / Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Más que una época de cambios, afrontamos un cambio de época como en su momento lo fue el paso a la sociedad industrial. La incertidumbre y la sensación de riesgo dominan los grandes procesos de cambio y transformación social que vivimos en la actualidad, a la vez que determinan las trayectorias vitales de las personas. [...]
Fundación Intervida 2010
Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 2010 , p. 8-20  
5.
10 p, 80.4 MB Por el Excmo. Señor Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla se comunicó al Excmo. Señor Capitan General Presidente de esta Real Chancillería para su inteligencia y la del Acuerdo, la Real orden, que con la providencia dad en su vista son del tenor siguiente ... / Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Consejo Real de Castilla
"Comunicación del Supremo Conejo de Castilla al Presidente de la Chancillería de Valladolid para que, contra lo propuesto continue un año mas el impuesto de letras" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Comunicació del Consell Suprem de Castella al President de la Cancelleria de Valladolid per a que, contra el proposat, continuï un any més l'impost de lletres. .

[Segovia : s.n., 1826]  
6.
4 p, 6.3 MB Real Cedula de S.M. y señores del Consejo en que por via de adicion a la Real Pragmatica de dos de Junio de mil setecientos ochenta y dos se declara el modo de repetir contra los endosantes y librador de letras de cambio en caso de protesto, en la forma que se expresa / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial en la que es declara la manera de repetir contra els "endosantes y librador de letras de cambio" en cas de protesta. .
Madrid : en la Imprenta Real, 1802  
7.
20 p, 32.8 MB Nos Philippvs dei Gracia, rex, Castellae, Aragonum, &c. Comes Barcinonae ... Excellentissim Señor: Los Pahers, y Consell General de la ciutat de Leyda, en virtud de la facultat a ells per sa Magestad concedida, ab son real Priviliegi, dat en Monso, a vint y nou de Noembre del any mil sinchsents vuytanta y sinch, sobre la administració, règiment, y govern de la Taula de Cambi ... / Lleida (Catalunya) ; Felip V, rei d'Espanya ; Magallon, Jaume ; Espanya. Monarca (1700-1746 : Felip V)
"Ordinacions fetes pel molt Magnifichs senyors pahers i consell general de la ciutat de Lleida, amb exprés consentiment de sa Majestat i ordenacions de sa Majestat i ordenacions fetes també als Prohòmens de la dita ciutat de Lleida pels oficials de la taula de Canvi i comuns dipòsits de la ciutat concedida el 14 d'abril del 1589" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordinacions fetes pel molt Magnifichs senyors pahers i consell general de la ciutat de Lleida, amb exprés consentiment de sa Majestat i ordenacions de sa Majestat i ordenacions fetes també als Prohòmens de la dita ciutat de Lleida pels oficials de la taula de Canvi i comuns dipòsits de la ciutat concedida el 14 d'abril del 1589. [...]

Estampat en Lleyda: Per Jaume Magallon Impressor de la ciutat... , 1700?]  
8.
15 p, 28.8 MB Establecimiento y ordenanzas para el nuevo regimen y govierno de la Tabla de los Cambios y Comunes Depositos de la ciudad de Barcelona que se deveran observar por los administradores y demas oficiales de ella / Catalunya. Capitán General ; Carrillo de Albornoz, José, duque de Montemar ; Teixidor, Josep, fl. 1722-1763, impr.
Establiments i ordenances pel nou règim, i govern de la taula dels canvis, i comuns dipòsits de la ciutat de Barcelona, que s'hauran d'observar pels administradors i els altres oficials de la ciutat. [...]
Barcelona : por Joseph Texidò..., [1723?]  
9.
9 p, 2.9 MB Pragmatica sancion por la qual se declara y establece lo que debe observarse en el pago y aceptacion de letras de cambio para evitar tergiversaciones y providencias arbitrarias é inconstantes / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Marín, Pedro, fl. 1772-1799. ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
Pragmàtica,
Pragmàtica Sanció per la qual es declara i s'estableix el que s'ha d'observar en el pagament i acceptació de Lletres de Canvi, per evitat tergiversacions i providències arbitràries i inconstants. [...]
En Madrid : en la imprenta de Don Pedro Marin, 1782  
10.
164 p, 126.6 MB Christiani Gottlieb Riccii Septemdecim exercitationes in universum jus cambiale : directae atque legibus ipsis emporiorum ac provinciarum cambialibus constabilitae. / Ricci, Christian Gottlieb.
Goettingae : apud Victorinum Bossiegelium, 1781-1782.
11 documents

Llibres i col·leccions : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 96 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
46 p, 829.7 KB La desecuritización del cambio climático bajo la Administración Trump / Martín Oliveras, Anna ; Demurtas, Alessandro, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En un contexto global en el que el cambio climático se presenta como uno de los grandes retos actuales y futuros, Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América con la promesa de retirarse del Acuerdo de París contra el Cambio Climático de 2015 y con la intención de deshacer los avances impulsados por su antecesor, Barack Obama, dirigidos a mitigar los efectos de este fenómeno. [...]
In a global context in which climate change is considered one of the great current and future challenges, Donald Trump achieved the presidency of the United States of America with the promise to withdraw from the Paris Agreement on climate change of 2015 and with the intention of undoing the advances promoted by its predecessor, Barack Obama, aimed at mitigating the effects of this phenomenon. [...]
En un context global en el que el canvi climàtic es presenta com un dels grans reptes actuals i futurs, Donald Trump va arribar a la presidència dels Estats Units d'Amèrica amb la promesa de retirar-se de l'Acord de París contra el Canvi Climàtic de 2015 i amb la intenció de desfer els avenços impulsats pel seu antecessor, Barack Obama, dirigits a mitigar els efectes d'aquest fenomen. [...]

2019 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2018/19)  
2.
45 p, 1.9 MB Análisis y comparación de las adaptaciones cinematográficas del cuento "Blancanieves". Estudio lingüístico y narratológico de las diferentes versiones del cuento / Pastur Bustos, Paula ; López Guix, Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
És innegable que la història de Blancaneus dels germans Grimm és un dels relats més coneguts del món. També és un dels contes que té més versions cinematogràfiques de la història. Quan es va fer famós? En què es van inspirar els germans per escriure'l? Per entendre quins elements amaguen les diferents versions, aquest treball inclou una anàlisis detallada de cadascuna de les versions que s'han fet des de l'adaptació de Disney l'any 1937. [...]
Es innegable que la historia de Blancanieves de los hermanos Grimm es uno de los relatos más conocidos del mundo. También es de los cuentos que más versiones cinematográficas tiene de la historia. [...]
It is undeniable that Snow White's story, written by the brothers Grimm, is one of the most famous tales in the world. It is also one of the tales that has more film adaptations in history. When did it become so popular? Where did the brothers Grimm take the inspiration from? In order to understand which things differ in the various versions, this project includes a detailed analysis on every film version made since the Disney's version released in 1937. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
3.
10 p, 761.8 KB Kula World : soporte al razonamiento tridimensional / Rodríguez-Carretero Rodríguez, Jesús ; Gil Resina, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto consiste en diseñar e implementar un videojuego de puzles 3D educativo con el motor gráfico Unity, orientado para niños de primaria y secundaria, y que se centre en la resolución de puzles de manera que los ayude a desarrollar y mejorar su razonamiento tridimensional y orientación. [...]
The project consists of designing and implementing an educational 3D puzle videogame with the Unity graphic engine, focused on primary and high school children and based on the resolution of puzles to help in the development and improvement of the three-dimensional reasoning and orientation. [...]
El projecte consisteix en dissenyar i desenvolupar un videojoc de puzles 3D educatiu amb el motor gràfic Unity, orientat per a nens de primaria i secundària, i que es centri a la resolució de puzles de forma que els ajudi a desenvolupar i millorar el seu raonament tridimensional i orientació. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
103 p, 1.2 MB Recent dynamics of Fagaceae and Pinaceae in temperate forests in Mexico and worldwide / Alfaro Reyna, Teresa, autor. ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975- supervisor acadèmic. ; Retana Alumbreros, Javier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. ; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Los bosques templados se distribuyen en el hemisferio norte, y están dominados principalmente por Pináceas y Fagáceas. En las últimas décadas diversos estudios han documentado el declive de estos bosques y los cambios rápidos que están experimentando por efecto del cambio climático y las perturbaciones antropogénicas. [...]
The temperate forests are distributed in the northern hemisphere and are dominated mainly by Pinaceae and Fagaceae. In recent decades, several studies have documented the decline of these forests and the rapid changes they are experiencing because of climate change and anthropogenic disturbances. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
71 p, 1008.8 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de motocicleta (PCS-Motocicleta). Manual del Formador / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Marín, Sebastián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
6.
62 p, 815.4 KB Programa de conducció segura adreçat a conductors de bicicleta. Viu la bicicleta sense accidents / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
7.
36 p, 417.2 KB Cursos de conducció esportiva. Una mirada des de la conducció segura / Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Marín, Sebastián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez Parrón, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries (ERESv)
2019 (Educació i formació viàries)  
8.
146 p, 40.8 MB Què ha passat aquí?. Aprenentatges significatius a la SD "Les nostres llengües" / Valdivia Font, Miquel ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest treball hem valorat la potencialitat significativa de la seqüència didàctica (SD) Les nostres llengües, que fou experimentada amb un grup de 1r d'ESO de l'Institut La Pineda de Badalona. [...]
2019  
9.
65 p, 825.7 KB Règim jurídic de les illes artificials : especial referència a les "floating cities" i la seva possible viabilitat com a nous estats / Roig Font, Gerard ; Munich i Gasa, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Els efectes d'un canvi climàtic accelerat durant el Segle XXI comencen a preveure un futur ple de conseqüències devastadores, entre aquestes l'augment del nivell del mar. Per tal de superar aquesta adversitat, i evitar la desaparició de diferents illes, l'enginy humà evoluciona cap al disseny de noves estructures que permetin construir illes per sobre del nivell del mar, i així pal·liar d'alguna manera la catàstrofe natural anunciada. [...]
2019
Graduat o Graduada en Dret [949]  
10.
44 p, 599.0 KB Examining the gears of climate change scepticism / Cooke, Ben ; Hernández, Enrique, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
La literatura s'ha centrat en estudiar alguns aspectes de l'escepticisme antropogènic del canvi climàtic però és esporàdic en la majoria de casos i geografies. Aquest estudi intenta tractar parcialment aquesta mancança desenvolupant un model quantitatiu per discernir l'efecte del neoliberalisme com a sistema socioeconòmic, i la governança com a precursor d'actituds psicològiques, sobre la negació del canvi climàtic. [...]
La literatura se concentra en el estudio de algunos aspectos del escepticismo antropogénico del cambio climático pero (esta limitado por / es esporádico en ) sus amplias formas de expresión y distribución geográfica. [...]
The literature is concentrated in studying some aspects of anthropogenic climate change scepticism but is sporadic in most facets and geographies. This study attempts to partially address that gap by developing a quantitative model to discern the effect of both neoliberalism as a socio-economic system, and governance as a harbinger for psychological attitudes, on climate change denial. [...]

2018  

Documents de recerca : 96 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 2 registres trobats  
1.
5 p, 393.5 KB Descarbonización y vehículos eléctricos en la Unión Europea: guía de fuentes de información / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
2.
55 p, 688.0 KB Reconeixement i de transferència de crèdits. Canvi d'estudis i convalidació d'estudis / Masoliver, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Afers Acadèmics
Sessions formatives per als coordinadors de les titulacions que han de realitzar el seguiment de les titulacions adaptades a l'EEES.
IDES 2010 (Formació de coordinadors per al seguiment de les titulacions. Sessió 4)  

Documents gràfics i multimèdia 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
El sistema alimentari global // Montjuïc i Port de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Per considerar l'alimentació des d'una perspectiva global cal posar en relació dos elements: d'una banda, la població (en dinàmica de creixement arreu del planeta), i de l'altra, la capacitat de produir aliments (que depèn, al seu torn, de la disponibilitat de terres agrícoles i de la forma com aquestes es conreen). [...]
2017 (Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat)  
2.
1024x712, 309.9 KB Ciutadans pel canvi : Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Ruiz+Company (Firma)
[2000]  
3.
750x1024, 498.8 KB Canviar es guanyar : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
4.
1024x724, 426.2 KB El Diàleg i la creativitat són el llenguatge d'un país que vol ser una àgora més que no pas un temple, un punt de partida més que no pas un punt d'arribada : Invitació festa sopar de la jornada Cultures i Territoris... / Ciutadans pel Canvi
Invitació a un acte de la campanya per les eleccions autonòmiques de 1999.
[Barcelona] : Ciutadans pel canvi , [1999]

Ampliació d'un text escrit per Pascual Maragall  

5.
1024x730, 502.5 KB Presentació dels programes de política general i d'universitat i recerca de la coalició PSC-Ciutadans pel canvi : intervindran els candidats Ramon Espasa, Montserrat Duch, Josep M. Vallès ... / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
6.
720x1024, 593.3 KB Ciutadans pel anvi : Maragall :ciutadans per a l'elecció de Pasqual Maragall a la Presidència de la Generalitat / Ciutadans pel Canvi
[1999]  
7.
742x1024, 479.0 KB Units per guanyar / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ; Iniciativa per Catalunya-Verds ; Ciutadans pel Canvi
[1999]  
8.
740x1024, 847.9 KB Serem presidents : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
9.
730x1024, 320.7 KB Canviar és guanyar : vota Maragall / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  
10.
746x1024, 540.5 KB Miting Central : Pasqual Maragall al Palau Sant Jordi, 14 d'octubre de 1999 ... / Ciutadans pel Canvi ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[1999]  

Documents gràfics i multimèdia : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
2 p, 2.5 MB Un autodidacte : Jordi Arbonès / Tree, Matthew
Entrevista a Jordi Arbonès publicada a la revista Lletra de canvi núm. 38 (1994-1995, hivern), pàgines 32-34.
Barcelona , 1995.  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.