Resultats globals: 9 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 7 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
45 p, 159.6 KB On some Prepositions that Look DP-internal : English of and French de / Kayne, Richard S. (New York University. Department of Linguistics)
The article shows that, in spite of their DP-internal appearance, many instances of the English preposition of and of the French preposition de can be reanalyzed as being VP-external. Moreover, it is argued that what looks like movement of a bare quantifier turns out to be remnant movement. [...]
En català les seqüències de sibilants no es pronuncien mai com a tals. En la majoria de contextos s varietats coincideixen pel que fa a les «estratègies» que utilitzen per evitar aquestes seqüències, que poden ser l'epèntesi o l'elisió. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.56
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 71-115  
2.
29 p, 117.8 KB On the Semantics of Pronominal Clitics and some of its Consequences / Delfitto, Denis (Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Linguistica Letteratura e Science della Comunicazione)
Recent work on the acquisition of the binding conditions suggests that pronominal clitics (PCs) encode the presence of an unsaturated argument position. In other words, PC-constructions encode functional abstraction: the argument position related to the PC is re-opened. [...]
Investigacions recents sobre l'adquisició lingüística de les condicions de lligam suggereixen que els clítics pronominals (PCs) codifiquen la presència d'una posició argumental no saturada. És a dir, les construccions amb clític pronominal codifiquen abstracció: la posició argumental relacionada amb el clític es reobre. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.55
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 41-69  
3.
31 p, 121.2 KB Clitic Climbing and Null Subject Languages / Solà i Pujols, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
The aim of this paper is to derive Clitic Climbing from restructuring together with the Null Subject property. Data are drawn mainly from Catalan. I propose a biclausal analysis for restructuring constructions in which clitic climbing (like any clitic-Argument dependencies) is analysed as an A-dependency, assuming that clitics are AGR-heads which check features in the Agreement-Case system. [...]
L'objectiu d'aquest article és derivar la pujada de clítics de la restructuració juntament amb la propietat de Subjecte Nul. Les dades provenen sobretot del català. Proposo una anàlisi bioracional de les construccions de restructuració, en què la pujada de clítics (com qualsevol dependència clític-Argument) s'analitza com una dependència A, suposant que els clítics són nuclis AGR que comproven trets dins el sistema de Concordança-Cas. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.60
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 225-255  
4.
24 p, 91.9 KB Some Clitic Combinations in the Syntax of Romance / Ordóñez, Francisco (The State University of New York)
The purpose of this paper is to account for certain gaps in the syntactic distribution of certain combinations of clitics in varieties of Aragonese, Catalan, Occitan and Spanish. A view in which ordering of clitics is only determined by templates is insufficient since templates enter into play after the syntactic component, either in the morphology or in some other post-syntactic component. [...]
L'objectiu d'aquest article és donar compte de certs buits en la distribució sintàctica de les combinacions de clítics en varietats de l'aragonès, el català, l'occità i el castellà. La perspectiva segons 'ordre dels clítics ve determinat per patrons és insuficient perquè els patrons entren en joc després del component sintàctic, ja sigui a la morfologia, ja sigui en algun altre component postsintàctic. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.59
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 201-224  
5.
21 p, 115.3 KB OCP Effects in Catalan Cliticization / Bonet, Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Lloret, Maria-Rosa (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
In Catalan, sequences of sibilants are never pronounced as such. In most contexts all varieties coincide in the «strategies» used to avoid these sequences, namely epenthesis or deletion. Variation is only found in the domain of pronominal clitics (but not with other types of clitics). [...]
En català les seqüències de sibilants no es pronuncien mai com a tals. En la majoria de contextos totes les varietats coincideixen pel que fa a les «estratègies» que utilitzen per evitar aquestes seqüències, que poden ser l'epèntesi o l'elisió. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.54
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 19-39  
6.
43 p, 179.2 KB Cliticization as Unselective Attract / Nash, Lea (Université Paris-8. Département des Sciences du Langage) ; Rouveret, Alain (Université Paris-7)
The purpose of this article is to provide an explanatory account of the divide between enclisis and proclisis in pronominal clitic constructions in Romance and Semitic languages. The analysis is based on two fundamental assumptions: (i) clitics do not target designated prelabelled positions, but take maximal advantage of the available categorial structure; (ii) cliticization patterns are tightly dependent on the inflectional properties of the language, more specifically, on the feature content of the two functional categories, Infl and v. [...]
L'objectiu d'aquest article és donar compte de manera explicativa de la divisió entre enclisi i proclisi en construccions amb pronoms clítics en llengües romàniques i semítiques. L'anàlisi es basa en dos supòsits fonamentals: (i) els clítics no es traslladen a posicions específiques preestablertes, sinó que aprofiten màximament l'estructura categorial existent; (ii) els patrons de cliticització depenen estretament de les propietats flexives de la llengua, més concretament, del contingut de trets de les dues categories funcionals, Flex i v. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.58
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 157-199  
7.
39 p, 167.8 KB Clitics : Lexicalization Patterns of the So-called 3rd Person Dative / Manzini, Rita (Università di Firenze. Dipartimento di Linguistica) ; Savoia, Leonardo M. (Università di Firenze. Dipartimento di Linguistica)
Manzini and Savoia (1999, 2001, 2002, to appear) argue that the basic facts about the clitic string are best accounted for without having recourse to anything but a minimalist syntactic component, i. [...]
Manzini i Savoia (1999, 2001a, 2001b, en premsa) defensen que els fenòmens bàsics que afecten les seqüències de clítics s'expliquen millor només fent referència a un component sintàctic minimalista, és a dir, sense fer ús d'un component morfològic especialitzat o comparacions dins el marc de l'Optimitat entre derivacions i representacions. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.57
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 117-155  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
73 p, 8.8 MB Relación sociolingüística entre la lengua gallega y castellana : una aproximación a partir de la colocación del pronombre átono / Reyes Méndez, Alba ; Losada Cuquejo, Alba, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el presente estudio se realiza un análisis de la situación sociolingüística de la lengua gallega desde una perspectiva que presta especial atención al contacto entre dicha lengua y el castellano, empleando como base lingüística la colocación del pronombre átono en distintos contextos gramaticales: en posición inicial o tras pausa, en oraciones coordinadas y subordinadas, interrogativas y exclamativas (ya sean directas o indirectas), desiderativas y oraciones que contienen negaciones o adverbios, tanto si provocan un cambio en la colocación del clítico como si mantienen la posición no marcada del mismo.
En el present estudi es realitza una anàlisi de la situació sociolingüística de la llengua gallega des d'una perspectiva que dedica especial atenció al contacte entre aquesta llengua i el castellà, utilitzant com a base lingüística la col·locació del pronom àton en diferents contextos gramaticals: en posició inicial o després pausa, en oracions coordinades i subordinades, interrogatives i exclamatives (bé siguin directes o indirectes), desideratives i en oracions que contenen negacions o adverbis, tant si provoquen un canvi en la col·locació del clític com si mantenen la seva posició no marcada.

2020
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
2.
73 p, 2.9 MB Tipos de leísmo y su distribución geográfica. Un análisis microparamétrico / Nogués Graell, Jordina ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En este trabajo se realiza un análisis microparamétrico del leísmo. En primer lugar se presenta el fenómeno, sus diferentes manifestaciones y su distribución geográfica. A continuación, se realiza un estudio de las diferentes hipótesis tradicionales y más actuales sobre los análisis del leísmo. [...]
En aquest treball es realitza un anàlisi microparamètric del "leísmo". Primer es presentarà el fenòmen, les diferents manifestacions i la seva distribució geogràfica. A continuació, es realitza un estudi de les diferents hipòtesis tradicionals i més actuals sobre els anàlisis del "leísmo". [...]

2016
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.