Resultats globals: 1,821 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 452 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 25 registres trobats
Publicacions periòdiques, 16 registres trobats
Llibres i col·leccions, 300 registres trobats
Documents de recerca, 947 registres trobats
Materials didàctics, 25 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 57 registres trobats
Fons personals i institucionals, 4 registres trobats
Articles 452 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
19 p, 374.4 KB ¿El huevo o la gallina? : Las disyuntivas de la Historia Actual en la Enseñanza Secundaria / Martínez Fiol, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las siguientes páginas son una reflexión sobre cómo debería abordarse en el marco universitario la docencia de una o diversas materias que expusieran e interpretasen la Historia de Cataluña y de España del periodo 1976-2022. [...]
Les pàgines següents són una reflexió sobre com s'hauria d'abordar en el marc universitari la docència d'una o diverses matèries que exposessin i interpretessin la Història de Catalunya i d'Espanya del període 1976-2022. [...]
The following pages are a reflection on how the teaching of one or various subjects that expose and interpret the History of Catalonia and Spain from the period 1976-2022 should be approached within the university framework. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.184
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 53-71 (Articles)  
2.
21 p, 672.4 KB Percepciones sobre la ansiedad comunicativa hacia el inglés en la Comunidad Autónoma Vasca / Santos, Alaitz (Universidad del País Vasco)
Este artículo presenta un estudio sobre las percepciones que los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen hacia el inglés. El artículo tiene como objetivo analizar la ansiedad comunicativa de la población joven de la CAV hacia la L3, inglés. [...]
Aquest article presenta un estudi sobre les percepcions que tenen els habitants de la Comunitat Autònoma Basca (CAV) cap a l'anglès. L'objectiu de l'article és analitzar l'ansietat comunicativa de la població jove del CAV envers la L3, anglès. [...]
This article reports a study on the perceptions that the inhabitants of the Basque Autonomous Community (CAV) have towards English. The article aims to analyze the communicative anxiety of young adult population of the CAV towards L3, English. [...]
Cet article présente une étude sur les perceptions que les habitants de la Communauté autonome basque (CAV) ont vis-à-vis de l'anglais. L'article vise à analyser l'anxiété communicative de la population jeune du BAC envers la L3, l'anglais. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1131
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1131 (Articles)  
3.
20 p, 543.1 KB La investigación en comunicación en la academia en español y portugués : las revistas científicas presentes en los rankings WoS-JCR y Scimago-SJR (sección de comunicación). Un mapa del flujo de investigación en España y América Latina entre 2009 y 2019 / Ortega-Mohedano, Félix (Universidad de Salamanca) ; Martín García, Teresa (Universidad de Salamanca) ; Pérez Peláez, María Esther (Universidad Internacional de Valencia) ; Rodríguez Benito, María-Elena (Universidad Pontificia de Salamanca) ; Rodríguez Barcenilla, Eduardo (Universidad de Salamanca)
En este artículo se realiza una evaluación de las revistas en español mejor indexadas en el área de la comunicación en el periodo comprendido entre 2009 y 2019 en España, Portugal y América Latina. [...]
En aquest article es fa una avaluació de les revistes en espanyol millor indexades en l'àrea de la comunicació en el període comprès entre 2009 i 2019 a Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina. Per dur-la a terme, s'analitza l'estat de la qüestió de les revistes científiques en aquest àmbit prenent com a referència l'índex SJR-Scimago-Scopus, situades en els quartils u i dos (rànquing amb data de 31 de desembre de 2019). [...]
This article evaluates the highest-ranked journals in Spanish in the field of communication in Spain, Portugal and Latin America between 2009 and 2019. Using the SJR-Scimago-Scopus index, the current status of scientific journals in this field in the first and second quartiles (according to the rankings on 31 December 2019) is analysed. [...]

2023 - 10.5565/rev/analisi.3526
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, 2023, p. 1-20 (Articles)  
4.
5 p, 163.4 KB Kenny, Dorothy (2022). Machine translation for everyone. Empowering users in the age of artificial intelligence / Fuentes Agustí, Marta (Universitat d'Andorra)
Obra ressenyada: Dorothy KENNY, Machine translation for everyone. Empowering users in the age of artificial intelligence. Berlin: Language Science Press, 2022.
2023 - 10.5565/rev/quadernsiee.49
Quaderns IEE, Vol. 2 Núm. 1 (2023) , p. 148-152 (Ressenyes)  
5.
18 p, 238.0 KB The impact of the Covid-19 pandemic : the perception of communications executives in companies : / Aced Toledano, Cristina (Universitat Oberta de Catalunya) ; Miquel Segarra, Susana (Universitat Jaume I) ; López-de-Ayala, María-Cruz (Universidad Rey Juan Carlos)
The Covid-19 pandemic has tested the role of internal communication (IC) in managing adaptation to change and digitalisation in companies, in the context of a sudden switch to implementing remote working, the reorientation and temporary interruption of activity and mass redundancies. [...]
La pandèmia de COVID-19 ha posat a prova el rol de la comunicació interna (CI) en la gestió de l'adaptació al canvi i a la digitalització de les empreses, en una situació sobtada d'implantació del teletreball, reorientació i interrupció temporal de l'activitat i acomiadaments massius. [...]
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba el rol de la comunicación interna (CI) en la gestión de la adaptación al cambio y a la digitalización de las empresas, en una situación repentina de implantación del teletrabajo, reorientación e interrupción temporal de la actividad y despidos masivos. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3559
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 27-43 (Articles)  
6.
20 p, 212.8 KB The function of internal communication during the COVID-19 health crisis : transformation or transubstantiation? / Cuenca-Fontbona, Joan (Universitat Ramon Llull) ; Compte-Pujol, Marc (Universitat Oberta de Catalunya) ; Sueldo, Mariana (ISM University of Management and Economics (Lituània))
To find out whether the role of internal communication was transformed or transubstantiated as a result of the situation caused by the COVID-19 health crisis, a series of structured interviews with communication managers were held from the most severe period of lockdown (April 2020) until the end of the fifth wave (June 2021), with the aim of examining whether the function of internal communication in organizations had been affected by this health crisis and if so, to what extent. [...]
Per esbrinar si el paper de la comunicació interna ha patit una transformació o una transsubstanciació com a conseqüència de la situació provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, s'han realitzat una sèrie d'entrevistes estructurades amb els responsables de comunicació des del període més sever del confinament (abril de 2020) fins al final de la cinquena onada (juny de 2021), amb l'objectiu d'examinar si la funció de comunicació interna a les organitzacions es va veure afectada per aquesta crisi sanitària i, si és així, fins a quin punt. [...]
Para saber si el papel de la comunicación interna ha sufrido una transformación o una transubstanciación a raíz de la situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, se han realizado una serie de entrevistas estructuradas a responsables de comunicación desde el periodo más severo del confinamiento (abril de 2020) hasta el final de la quinta ola (junio de 2021), con el objetivo de examinar si la función de comunicación interna en las organizaciones se vio afectada por esta crisis sanitaria y, de ser así, en qué medida. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3553
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 7-26 (Articles)  
7.
20 p, 529.6 KB The current role of influencers in public relations : comparing Spain and the USA / Máiz-Bar, Carmen (Universidade de Vigo) ; Abuín-Penas, Javier (Universidade de Vigo)
Influencers currently play a key role in corporate communications. Their presence is increasing in promotional activities, initiated both by private companies and public institutions, which has transformed them into particularly important figures over the past decade. [...]
Els influencers exerceixen actualment un paper fonamental en la comunicació corporativa. La seva presència és cada vegada més gran en activitats de promoció, iniciades tant per empreses privades com per institucions públiques, la qual cosa els ha convertit en figures especialment rellevants en l'última dècada. [...]
Los influencers desempeñan actualmente un papel fundamental en la comunicación corporativa. Su presencia es cada vez mayor en actividades de promoción, iniciadas tanto por empresas privadas como por instituciones públicas, lo que los ha convertido en figuras especialmente relevantes en la última década. [...]
Anàlisi is a science journal published by the Journalism and Communication Sciences Department of the Autonomous University of Barcelona (UAB). The journal has been published by the UAB Journalism Department since 1980. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3554
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 67 (2022) , p. 125-144 (Articles)  
8.
24 p, 306.2 KB Protocole pour l'entraînement des compétences de communication orale des enseignants dans un objectif de prévention vocale : description du programme VirtuVox / Remacle, Angélique (Université de Liège) ; Ancion, Valérie (Haute école de la ville de Liège) ; Morsomme, Dominique (Research Unit for a life-Course perspective on Health & Education, Université de Liège)
Le programme VirtuVox est le fruit du projet de recherche VirtuVox, mené dans l'Unité logopédie de la voix à l'Université de Liège. Dans un but de formation et de prévention des troubles vocaux chez les enseignants et futurs enseignants, nous avons développé un programme mixte comportant une intervention indirecte et une intervention directe. [...]
El programa VirtuVox és el fruit d'un projecte de recerca VirtuVox, dut a terme a la Unitat logopèdia de la veu a la Université de Liège. Amb un propòsit alhora formatiu i de prevenció dels trastorns vocals en el professorat i en futurs docents, hem desenvolupat un programa mixt que comporta una intervenció indirecta i una altra de directa. [...]
The VirtuVox program is the outcome of the VirtuVox research project, conducted at the Speech and Language Therapy Department at University of Liège. With the aim of providing training and preventing voice problems in teachers and future teachers, we have developed a mixed-methods program that includes indirect and direct interventions. [...]
El programa VirtuVox es el fruto de un proyecto de investigación VirtuVox, llevado a cabo en la Unidad logopedia de la voz en la Université de Liège. Con un propósito a la vez formativo y de prevención de los trastornos vocales en el profesorado y en futuros docentes, hemos desarrollado un programa mixto que comporta una intervención directa y otra directa. [...]

2022 - 10.5565/rev/languesparole.107
Langue(s) & Parole, Vol. 7 (2022) , p. 23-46 (Articles)  
9.
12 p, 185.2 KB De l'exercice politique à l'exercice journalistique ou quand le média détourne la formule / Benazzouz, Abdelnour (Université de Mostaganem (Algèria). Département de Français)
Ce travail s'intéresse à la notion de formule en politique et de son détournement par des CIC (Chaines d'Information en Continu). Il s'appuie principalement sur le traitement descriptif d'un corpus de variantes du célèbre vocable-formule « la fracture sociale » que nous rapprochons dans un second temps de la notion de petite phrase (formule qui choque). [...]
Aquest treball se centra en la noció de fórmula en política i la seva tergiversació indeguda per part dels CIC (Canals d'Informació Continua). Es basa principalment en el processament descriptiu d'un corpus de variants de la famosa paraula-fórmula "fractura social" que després relacionem amb la noció de frase curta (fórmula que resulta xocant). [...]
This work focuses on the notion of formula in politics and its misappropriation by CIC (Continuous Information Channels). It is mainly based on the descriptive processing of a corpus of variants of the famous word-formula "social fracture" which we then relate to the notion of short phrase (formula that shocks). [...]
Este trabajo se centra en la noción de fórmula en política y su tergiversación por parte de los CIC (Canales de Información Continua). Se basa principalmente en el procesamiento descriptivo de un corpus de variantes de la famosa palabra-fórmula "fractura social", que luego relacionamos con la noción de frase corta (fórmula que resulta chocante). [...]

2022 - 10.5565/rev/languesparole.118
Langue(s) & Parole, Vol. 7 (2022) , p. 229-240 (Articles)  
10.
17 p, 344.7 KB The danger of shedding the content in grammar teaching : an example in Czech / Štěpáník, Stanislav (Palacký University in Olomouc)
The role of grammar in L1 teaching has been a topic of a long-lasting debate. Czech language instruction is no exception. Based on an almost 200-year-old tradition, the prevailing model of teaching Czech is grammar- and knowledge-based. [...]
El paper de la gramàtica en l'ensenyament de L1 ha estat un tema de debat de llarga durada. L'ensenyament de la llengua txeca no n'és una excepció. Basat en una tradició de gairebé 200 anys, el model predominant d'ensenyament del txec es basa en la gramàtica i el coneixement. [...]
El papel de la gramática en la enseñanza de L1 ha sido un asunto largamente debatido. La instrucción del idioma checo no es una excepción. Fundamentado en casi doscientos años de tradición, el modelo prevaleciente de enseñanza del idioma checo tiene como base el conocimiento de la gramática del idioma. [...]
Le rôle de la grammaire dans l'acquisition de la langue maternelle représente un sujet de discussion depuis longtemps, l'enseignement de la langue tchèque n'étant pas une exception. Sorti d'une tradition bicentenaire, le modèle de l'enseignement reste basé sur la grammaire et sur les connaissances linguistiques. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1016
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1016 (Invited Authors)  

Articles : 452 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
19 p, 462.4 KB Identitats múltiples al voltant de la intermediació lingüística per part de menors (ILM) : el cas del col·lectiu xinès a Catalunya / Romero-Moreno, Aran (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una de les principals conseqüències dels processos migratoris és la generació de sentits identitaris múltiples. En aquesta comunicació parlarem del fenomen de la intermediació lingüística per part de menors (ILM), és a dir, de les tasques de traducció i interpretació que infants i joves realitzen per a progenitors i altres membres de la comunitat, com a pràctica social promotora d'identitats etnolingüístiques complexes. [...]
2022
III Seminario internacional sobre migraciones chinas en España. Bellaterra, : 2022  
2.
31 p, 698.3 KB Revistas de comunicación. Cuartiles y revistas de metodología / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Contenidos: El factor de impacto, los cuartiles y los Journal Citation Report; Las revistas de primer cuartil; Las revistas de metodología.
2020
Working Doctoral Group del Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2020  
3.
46 p, 1.0 MB Revistas de Comunicación / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Contenidos: El ciclo de publicación. ¿Dónde publicar? El factor de impacto y los JCR. Advertencias. Buenas prácticas. Promoción del artículo. Recursos para estudiantes de doctorado.
2021
Jornades doctorals Mitjans, Comunicació i Cultura. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2021
3 documents
4.
124 p, 7.6 MB Herramientas 2.0 para comunicar la actividad científica / Lasauca i Cisa, Xavier (Generalitat de Catalunya. Direcció General de Recerca) ; Calvet Renedo, Sergio il.
Presentació de la conferència "Herramientas 2. 0 para comunicar la actividad científica" que va estar pronunciada pel Sr. Xavier Lasauca el 25 d'octubre a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació en el marc de la programació d'activitats per a la Setmana Internacional de l'Accés Obert de 2017. [...]
2017
Setmana Internacional de l'Accés Obert. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2017
2 documents
5.
4 p, 58.3 KB De la societat de la informació a la de la comunicació / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2001
Jornades Catalanes de Documentació : Catatunya en la societat de la informació: realitats i reptes. Hospitalet de Llobregat, Catalunya, 8es : 2001  
6.
1 p, 393.7 KB Cicle de tallers Comunicació i desenvolupament / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Cicle de sessions formatives sobre Comunicació i Desenvolupament compost per tres tallers al voltant de la comunicació per a la salut, en clau cultural, mediàtica i comunitària, la comunicació participativa, com a model per al canvi social, i finalment, el fundraising o com captar recursos per a finalitats no lucratives. [...]
2015
Cicle de Tallers sobre Comunicació i Desenvolupament. Bellaterra, 2n : 2015  
7.
1 p, 430.2 KB V Seminario Internacional Comunicación, desarrollo y derechos humanos: la agenda 2030 / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Investigadors, professors i professionals de la comunicació van participar el 15 de novembre de 2016 en un Seminari Internacional sobre el paper de la comunicació i dels comunicadors per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030 de Nacions Unides. [...]
2016
Seminario Internacional Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos: la Agenda 2030. Bellaterra, : 2016  
8.
16 p, 2.2 MB Projecte de cartells polítics natius digitals / Santos Prados, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Jorba, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
2016
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Catalunya, 10es : novembre 2016  
9.
44 p, 680.9 KB Introducción a las revistas científicas de comunicación / Gonzàlez Gavara, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Contenidos: Introducción: El ciclo de publicación. ¿Dónde publicar? Criterios de calidad e impacto. Buenas prácticas. El proceso de revisión. El acceso abierto. Promoción del artículo.
2016
Doctoral Summer School del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2016  
10.
18 p, 490.3 KB Portal de Recerca de Catalunya / Fabregas i Estrada, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Gestió de la Recerca)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  

Contribucions a jornades i congressos : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
68 p, 51.6 MB Con la mosca detrás de la oreja
[Santander] : [Con la mosca detrás de la oreja], 1980-[198-?]
4 documents
2.
522 p, 20.9 MB Informe anual integrado... / Cellnex Telecom
[Lloc d'edició no mencionat] : Cellnex, 2018-
5 documents
3.
39 p, 2.4 MB Memòria InCom-UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) és un centre de recerca interdepartamental, amb projecció interuniversitària, dedicat a l'estudi dels diversos aspectes de la comunicació. [...]
El Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (InCom-UAB) es un centro de investigación interdepartamental, con proyección interuniversitaria, dedicado al estudio de los diversos aspectos de la comunicación. [...]

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 2014
10 documents
4.
Questiones publicitarias / Universidad de Sevilla. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
La revista publica articles científics, assaigs i ressenyes sobre qüestions relacionades amb l'àrea de coneixement de la comunicació audiovisual i la publicitat des de qualsevol de les perspectives que es poden adoptar i que són del seu interès.
Sevilla : Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Información, 1993-2015
32 documents
5.
16 p, 623.7 KB StoryWorlds : a journal of narrative studies
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, [2009]-
51 documents
 Accés restringit a la UAB
6.
24 p, 277.6 KB Journal of sports media
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2006-
110 documents
 Accés restringit a la UAB
7.
1 p, 54.6 KB Framework : the journal of cinema and media
Detroit : Wayne State University Press, 1975-
295 documents
 Accés restringit a la UAB
8.
82 p, 62.8 MB Anuario ..., Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
El Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació és un dels quatre grans departaments adscrits a la Facultat de Ciències de la Comunicació, creada l'any 1971. El Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació imparteix docència a les branques de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, especialment a la primera d'elles.
Bellaterra: Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-
4 documents
9.
14 p, 3.3 MB Memòria / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1989-2017
16 documents
10.
82.3 KB Vivat academia / Universidad de Alcalá de Henares. Grupo de Reflexión ; Universidad Complutense de Madrid
Alcalá de Henares : Grupo de Reflexión de la Universidad de Alcalá, 1998-
113 documents

Publicacions periòdiques : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 300 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
48 p, 1.7 MB A Mediated Discourse Analysis (MDA) approach to multimodal data / Dooly Owenby, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Research-publishing.net, 2017 - 10.14705/rpnet.2017.emmd2016.629
Qualitative approaches to research on plurilingual education - Enfocaments qualitatius per a la recerca en educació plurilingüe - Enfoques cualitativos para la investigación en educación plurilingüe, 2017, p. 189-236
2 documents
2.
14 p, 128.8 KB Epíleg : del virus al bit / López López, Bernat (Universitat Rovira i Virgili. Grup de Recerca en Comunicació Asterisc)
Si, tal com han indicat reputats estudiosos, allò que defineix la modernitat és el canvi com a norma, en matèria de comunicació el bienni 2019-2020 es podria qualificar d'hipermodern. En aquest període, el mar de fons de la digitalització, la individualització i la pantallització dels consums culturals i comunicatius s'ha vist encara més agitat pel tsunami de la pandèmia, el qual ha afegit velocitat i profunditat al canvi i sembla haver induït un salt endavant qualitatiu sense marxa enrere en aquest procés de transformació. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.257-270  
3.
13 p, 178.5 KB Comunicació corporativa : els vincles amb la ciutadania en un context d'emergència sanitària / Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació)
Aquest capítol ofereix una reflexió sobre com la Covid-19 ha afectat la pràctica de la comunicació corporativa, concretament l'àrea de la responsabilitat social. Se'n recullen les tendències globals, que defineixen també les estratègies aplicades a Catalunya. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.243-255  
4.
17 p, 203.1 KB Desinformació, iniciatives de verificació i alfabetització mediàtica a Catalunya / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Montagut Calvo, Marta (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis de Comunicació)
La irrupció de la crisi sanitària global de la Covid-19 ha accentuat les conseqüències nocives de la desinformació en l'àmbit de la salut democràtica, i sobretot en el de la salut en general. En el context català, el conflicte polític vinculat amb el Procés, la pandèmia o les xarxes de desinformació en línia relacionades amb l'extrema dreta són alguns dels temes que fan palesa la necessitat de tenir una opinió pública ben informada. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.225-241  
5.
14 p, 187.2 KB Comunicació científica en pandèmia : els reptes i aprenentatges del virus Covid-19 / Cortiñas-Rovira, Sergi (Universitat Pompeu Fabra. Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF))
Aquest capítol explica els reptes i aprenentatges que la pandèmia de la Covid-19 ha plantejat a la comunicació de la ciència a Catalunya durant el bienni 2019-2020. La pandèmia ha situat la ciència al centre de l'agenda mediàtica, com poques vegades havia passat abans. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.211-224  
6.
10 p, 406.8 KB El videojoc / Contreras, Ruth S.. (Ruth Sofhía) (Universitat de Vic. Departament de Comunicació) ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) ; Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment
Els videojocs, malgrat ser encara un producte cultural que provoca certes reticències entre alguns sectors de la societat, són una indústria en clara expansió. D'una banda, factura més que la indústria del cinema i la de la música enregistrada juntes; de l'altra, al voltant d'aquest producte cultural s'estan consolidant fenòmens, com els dels e-sports o els dels game players, que generen una sòlida activitat econòmica. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.199-208  
7.
14 p, 277.4 KB La música / Gendrau, Lluís (Grup Enderrock) ; Morén Alegret, Helena (Grup Enderrock) ; Novell, Jordi (Grup Enderrock) ; Martí, Jordi (Grup Enderrock) ; Gea, Èlia ; Soriguera, Elisenda ; Vallbona, Teresa ; Garde Cano, Cristina ; Pujol, Rosa M. ; Civil i Serra, Marta, ed. ; López, Bernat, ed.
A Catalunya, el sector musical protagonitza un bienni 2019-2020 marcat per un contrast inesperat. Després de recompondre's de la crisi financera de 2008, en què es posa en valor la música en viu -i que pal·lia la caiguda del disc físic-, el sector musical experimenta un 2019 a l'alça, amb la millor facturació de la dècada. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.185-198  
8.
15 p, 188.5 KB El llibre / Cubeles, Xavier (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació)
Les dades disponibles mostren com el confinament conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 va fer augmentar la pràctica de la lectura entre la població espanyola a màxims històrics durant aquest període. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.169-183  
9.
22 p, 227.2 KB El cinema / Caballero Molina, Juan José (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació) ; Jariod, Daniel (Universitat de Barcelona. Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)
El sector cinematogràfic català, enmig dels esforços destinats a la reconversió dels seus models de finançament i explotació, s'ha vist immers en el trànsit forçós des de les dinàmiques de transformació i adaptació requerides per la instauració d'un nou entorn productiu i comercial dominat per aquests poderosos i emergents agents que són les plataformes OTT (acrònim d'over the top) o de serveis de lliure transmissió fins a la lluita aferrissada per la supervivència arran de la traumàtica sotragada patida a escala global per la crisi pandèmica. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.147-168  
10.
26 p, 367.6 KB La televisió i les plataformes audiovisuals / Besalú Casademont, Reinald, 1983- (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació)
El bienni 2019-2020 va estar marcat per l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia dels operadors televisius i també en l'audiència de televisió lineal i de les plataformes audiovisuals. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2021 (Lexikon Informes; 7)
Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020, 2021, p.121-146  

Llibres i col·leccions : 300 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 947 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3.3 MB Gestión de la visibilidad del investigador de publicidad y relaciones públicas y su producción científica en la web / De Santis, Andrea ; Morales Morante, Fernando, dir.
El coneixement és un actiu molt important d'una societat i, com a tal, ha de ser valorat pels seus membres. Per tant, universitats, investigadors i grups de recerca tenen la responsabilitat i obligació de donar a conèixer el seu treball per a complir amb la seva missió social. [...]
El conocimiento es un activo muy importante de una sociedad y, como tal, debe ser valorado por sus miembros. Por lo tanto, universidades, investigadores y grupos de investigación tienen la responsabilidad y obligación de dar a conocer su trabajo para cumplir con su misión social. [...]
Knowledge is a very important asset of a society and, as such, it should be valued by its members. Thus, universities, researchers and research groups have the responsibility and obligation to make their work known in order to fulfill their social mission. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques.

2022  
2.
14.9 MB La efectividad comunicativa de la síntesis audiovisual a través del teléfono móvil / Escudero García, Sara ; Valero Sancho, José Luis, dir.
Aquest treball tracta sobre l'efectivitat comunicativa de la síntesi audiovisual presentada a través del telèfon mòbil. Basant-nos en les investigacions de Mayer (2020), Morera (2017), Boyas, Bryan i Lee (2012) i Wimmer i Dominick (2011), entre altres autors, la metodologia emprada per al nostre estudi gairebé experimental, qualitatiu i quantitatiu, ha consistit en la realització de 12 Pre tests i Post tests diferents. [...]
El presente trabajo trata sobre la efectividad comunicativa de la síntesis audiovisual presentada a través del teléfono móvil. Basándonos en las investigaciones de Mayer (2020), Morera (2017), Boyas, Bryan y Lee (2012) y Wimmer y Dominick (2011), entre otros autores, la metodología empleada para nuestro Estudio cuasi-experimental cualitativo y cuantitativo ha consistido en la realización de 12 Pre test y Post test distintos. [...]
The following work deals with the communicative effectiveness of audiovisual synthesis through the use of mobile phone. Based on the research by, among other authors, Mayer (2020), Morera (2017), Boyas, Bryan and Lee (2012) and Wimmer and Dominick (2011), the methodology used for our qualitative and quantitative quasi-experimental study consisted of carrying out 12 different Pre tests and Post tests. [...]

2022  
3.
4.7 MB Més Enllà del Mirall Negre. Una Defensa del Periodisme en l'Era de la Comunicació Blob i el Capitalisme de la Contenció / Garde Cano, Cristina ; Gayà Morlà, Catalina, dir.
El capitalisme de la vigilància està mutant pels darrers avenços computacionals en intel·ligència artificial i propicia el naixement d'un nou tipus de comunicació algorítmica, que està sent descrita, però encara des del marc teòric de la vigilància i la comunicació de xarxes i, per tant, no està sent caracteritzada de forma precisa ni anomenada de manera distintiva. [...]
El capitalismo de la vigilancia está mutando por los últimos avances computacionales en inteligencia artificial y propicia el nacimiento de un nuevo tipo de comunicación algorítmica, que está siendo descrita, pero todavía desde el marco teórico de la vigilancia y la comunicación de redes y, por lo tanto, no está siendo caracterizada de forma precisa ni nombrada de manera distintiva. [...]
Surveillance capitalism is mutating due to the latest computational advances in artificial intelligence and is giving birth to a new type of algorithmic communication, which is being described, but still from the theoretical framework of surveillance and network communication and, therefore, is not being precisely characterised or distinctively named. [...]

2022  
4.
3.8 MB Resignificación del territorio y su identidad cultural a través de la gestión, uso y apropiación de la marca Paisaje Cultural Cafetero por parte de los usuarios y beneficiarios de esta (empresarios del café y turismo y población del territorio) / Abadía Sánchez, Heiller ; Balsebre, Armand, dir.
Aquesta tesi doctoral planteja el seu exercici en el camp del place branding i com aquest impacta als territoris que representa, no només des del punt de vista econòmic, sinó també social. L'aspecte fonamental d'investigació ha radicat en la marca, específicament en la marca territorial Paisatge Cultural Cafeter colombià (PCC) i la seva influència en els qui recau la seva gestió. [...]
La presente tesis doctoral plantea su ejercicio en el campo del place branding y cómo este impacta los territorios que representa, no solo desde el punto de vista económico, sino también social. El aspecto fundamental de investigación ha radicado en la marca, específicamente en la marca territorial Paisaje Cultural Cafetero colombiano (PCC) y su influencia en quienes recae su gestión. [...]
This doctoral thesis raises his practice in the field of place branding and how it impacts the territories it represents, not only from the economic point of view, but also socially. The fundamental aspect of research has been based on the brand, specifically in the territorial brand Colombian Coffee Cultural Landscape (PCC) and its influence on those who fall in its management. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques.

2022  
5.
4.6 MB Comunicación para el cambio social y nueva teoría de la estrategia, en los procesos de movilidad urbana sostenible / Torres Estrada, Isabel Cristina ; Lorite, Nicolàs, dir.
La investigació busca fonamentar la relació entre la comunicació per al canvi social i la nova teoria d'estratègia en els processos de mobilitat urbana sostenible de l'aplicació del Pla MES de la Universitat Pontifícia Bolivariana de la ciutat de Medellín. [...]
La investigación busca fundamentar la relación entre la comunicación para el cambio social y la nueva teoría de la estrategia en los procesos de movilidad urbana sostenible, para comprender su aplicación en el Plan MES de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. [...]
The research seeks to investigate the relationship between communication for social change and the new theory of strategy in sustainable urban mobility processes, to understand its application in the MES Plan of the Pontifical Bolivarian University of the city of Medellín. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques.

2022  
6.
920 p, 10.9 MB Comunicação para o desenvolvimento sustentável em Moçambique : uma análise das estratégias de comunicação das vilas do desenvolvimento do milénio de Chibuto, Chitima e Itoculo - 1964 a 2020 / Nguenha, Francisco Pedro Manuel ; Marín, Enric, 1956-, dir.
Aquesta tesi discuteix les estratègies de comunicació del govern en la implementació dels models de desenvolupament de Moçambic, com els llogarets de desenvolupament del mil·lenni implementats pel govern de Moçambic des de 2006, prenent com a exemple els llogarets comunals creats en el període de la lluita armada per l'alliberament nacional. [...]
Esta tesis discute las estrategias de comunicación del gobierno en la implementación de los modelos de desarrollo de Mozambique, como las aldeas de desarrollo del milenio implementadas por el gobierno de Mozambique desde 2006, tomando como ejemplo las aldeas comunales creadas en el período de la lucha armada por la liberación nacional. [...]
This thesis discusses the communication strategies of the government in the implementation of Mozambican development models, such as the millennium development villages implemented by the Mozambican government since 2006, taking as an example the communal villages created in the period of armed struggle for national liberation, in 1964. [...]

2022  
7.
191 p, 3.4 MB El consumo audiovisual en plataformas de contenidos "a la carta", el caso de Netflix / Iglesia Albores, Emiliano Lucas ; Giraldo Luque, Santiago, dir.
El projecte de recerca doctoral està centrat en l'anàlisi de l'experiència de l'usuari quan són clients i consumidors de plataformes que ofereixen continguts a la carta i que utilitzen la intel·ligència artificial com a mecanisme conductor de les seleccions i els consums dels usuaris. [...]
El proyecto de investigación doctoral está centrado en el análisis de la experiencia del usuario cuando son clientes y consumidores de plataformas que ofrecen contenidos a la carta y que utilizan la inteligencia artificial como mecanismo conductor de las selecciones y consumos de los usuarios. [...]
The doctoral research project is focused on the analysis of the user experience when they are clients and consumers of platforms that offer on-demand content and that use artificial intelligence as a driving mechanism for user selections and consumption. [...]

2022  
8.
276 p, 2.7 MB Representación en Prensa Escrita del VIH/sida en Sudamérica : un análisis de la base de datos Factiva (2014 - 2018) / Moggia Narváez, Leonardo Andrés ; Terrón Blanco, José Luis, dir. ; Leonardini Aris, Carolina, dir.
Investigació exploratòria - descriptiva longitudinal que estudia la representació en premsa escrita del VIH/sida a Sud-amèrica a través dels mitjans de major circulació amb presència a la base de dades Factiva entre l'1 gener de l'any 2014 al 31 de desembre del 2018. [...]
Investigación exploratoria - descriptiva longitudinal que estudia la representación en prensa escrita del VIH/sida en Sudamérica a través de los medios de mayor circulación con presencia en la base de datos Factiva entre el 1 enero del año 2014 al 31 de diciembre del 2018. [...]
Longitudinal exploratory - descriptive research that studies the representation in the written press of HIV/AIDS in South America. The sample includes the media with the highest circulation with presence in the Factiva database between January 1, 2014 and December 31, 2018. [...]

2022  
9.
208 p, 86.3 MB Agosto The Brand : creació de la identitat, el pla de comunicació i la campanya de llançament d'una marca de roba sostenible i inclusiva / Cuesta Moreno, Clara ; Federico Batlle, Berta ; Fornas García, Laura ; Garcia i Aguilar, Silvia ; Hernández Moya, Laia ; Balbuena Palacios, Leonor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte està enfocat en la comunicació del llançament d'una marca emergent de roba sostenible i inclusiva. Es desenvolupa la recerca de mercat de la marca, la creació de la seva identitat visual, l'estratègia de marca, el pla de comunicació 360º per a la campanya de llançament i la producció de les seves accions.
El proyecto está enfocado en la comunicación del lanzamiento de una marca emergente de ropa sostenible e inclusiva. Se desarrolla la investigación de mercado de la marca, la creación de su identidad visual, la estrategia de marca, el plan de comunicación 360º para la campaña de lanzamiento y la producción de sus acciones.
The project is focused on communicating the launch of an emerging sustainable and inclusive clothing brand. The brand's market research is developed, as it is its visual identity, branding strategy, 360-degree communication plan for the launching campaign and the production of its actions.

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
10.
244 p, 20.3 MB JÚLS : la estrategia de comunicación de una artista / Blasco Claramonte, Maria ; Contreras Pineda, Andrea ; Campmany Muñoz, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte de TFG té l'objectiu de crear i definir la marca personal de l'artista emergent JÚLS, a partir del disseny d'una estratègia de comunicació eficient i un pla d'accions que inclogui l'enregistrament del primer single i que tracti de donar-la a conèixer i posicionar-la al seu mercat a llarg termini.
Este proyecto de TFG tiene el objetivo de crear y definir la marca personal de la artista emergente JÚLS, a partir del diseño de una estrategia de comunicación eficiente y un plan de acciones que incluya la grabación del primer single y que consiga darla a conocer y posicionarla en su mercado a largo plazo.
This TFG project aims to create and define the personal brand of up-and-coming artist JÚLS, based on the design of an efficient communication strategy and an action plan that incorporates the recording of her first single and that achieves to make her known and position her in her market in a long term.

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Documents de recerca : 947 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 23.7 MB Eines i recursos per al Treball de Fi de Grau : graus de Ciències de la Comunicació / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Materials del curs d'autoaprenentatge adreçat als estudiants de 4t curs del graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, que va tenir lloc entre el 28 de novembre de 2022 i el 31 de gener de 2023 al Campus Virtual de la UAB.
2023 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
29 documents
2.
56 p, 2.6 MB Fuentes de información en neuromarketing / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2023 (Fonts d'informació)
2 documents
3.
24 p, 3.2 MB Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats : criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials / de Bofarull, Jordi (Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic) ; Drou, Pere, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Giner Ros, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia) ; Juncadella, Marta (Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics) ; Marçal, Heura (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Marzal, Xavier (Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic) ; Portell, Oriol (Universitat de Vic. Serveis Lingüístics) ; Salvatierra, Míriam, coord. (Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes) ; Teixidó, Josep-Enric (Universitat de Lleida. Servei Lingüístic) ; Xarxa Vives d'Universitats . Grup de Treball de Qualitat Lingüística
Criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment). En concret, s'adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats; de facultats, departaments i centres de recerca; d'estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d'esports, biblioteques, etc. [...]
2019  
4.
5 p, 1.3 MB COMTEC Centre, condicions d'ús / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Condicions d'ús de l'espai COMTEC Centre, situat a la segona planta de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
2021 (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)  
5.
49 p, 2.2 MB Fuentes de información en Comunicación y Cultura / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2023 (Fonts d'informació)
3 documents
6.
23 p, 1.2 MB Coneix la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Es presenten els principals serveis i recursos de les Biblioteques UAB, així com els espais i les característiques pròpies de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
2022 (Biblioteques)
2 documents
7.
31 p, 698.3 KB Revistas de comunicación. Cuartiles y revistas de metodología / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Contenidos: El factor de impacto, los cuartiles y los Journal Citation Report; Las revistas de primer cuartil; Las revistas de metodología.
2020
Working Doctoral Group del Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2020  
8.
8 p, 199.8 KB Construïm la pau : Desarmant la por / Barbeito Thonon, Cecile ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau
Bellaterra Escola de Cultura de Pau 2019
2 documents
9.
46 p, 2.3 MB Fuentes de información en Comunicación y Publicidad / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Sesión de formación dirigida a los estudiantes del Máster Oficial en Contenidos de Comunicación Audiovisual y Publicidad, impartida el martes 8 de noviembre de 2022.
2022 (Fonts d'informació)
2 documents
10.
46 p, 1.0 MB Revistas de Comunicación / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Contenidos: El ciclo de publicación. ¿Dónde publicar? El factor de impacto y los JCR. Advertencias. Buenas prácticas. Promoción del artículo. Recursos para estudiantes de doctorado.
2021
Jornades doctorals Mitjans, Comunicació i Cultura. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2021
3 documents

Materials didàctics : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 57 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 144.2 KB Aquest és el relat del patriarcat, quin és el nostre? / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gayà Morlà, Catalina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Roldán Lozano, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Rodríguez Escoin, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Exposició organitzada per la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Ciències de la Comunicació i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, entre el 24 de novembre de 2022 i el 6 de gener de 2023, amb motiu del 25N, Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
2022
46 documents
2.
El llenguatge no sexista a la comunicació escrita / Torras Oliveras, Eulàlia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Blog actiu de 2012 a 2022 amb informacions i reflexions (puntuals i generals) sobre el llenguatge no sexista en la comunicació, sobretot escrita i administrativa.
2008  
3.
2 p Com actualitzar un perfil d'investigador amb Scopus / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per actualitzar un perfil investigador amb Scopus: com editar algunes informacions, funcionalitat de l'eina, creació d'alertes, indicadors bibliomètrics i anàlisi mètrica de les publicacions que ofereix, recomanacions, etc. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2022 (Eines per a la recerca)
4 documents
4.
2 p, 2.2 MB Com actualitzar un perfil d'investigador amb Publons / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per actualitzar un perfil investigador amb Publons: com editar algunes informacions, funcionalitat de l'eina, creació d'alertes, indicadors bibliomètrics i anàlisi mètrica de les publicacions que ofereix, recomanacions, etc. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2022 (Eines per a la recerca)
3 documents
5.
2 p Com crear i actualitzar un perfil d'investigador amb ORCID / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per crear i actualitzar un perfil investigador amb ORCID: com introduir les publicacions i altres informacions, elements a vincular, recomanacions, etc. També mostra com es visualitza finalment el perfil complet un cop s'ha creat.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2022 (Eines per a la recerca)
4 documents
6.
2 p Com crear i actualitzar un perfil d'investigador amb Google Acadèmic / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Infografia que explica els passos a seguir per crear i actualitzar un perfil investigador amb Google Scholar: com afegir les informacions, funcionalitat de l'eina, creació d'alertes, indicadors bibliomètrics que ofereix, recomanacions, etc. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2022 (Eines per a la recerca)
4 documents
7.
1 p, 1.4 MB Des d'Àfrica / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Fernández Vidal, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 9 de març i el 16 de maig de 2022.
2022
8 documents
8.
1 p, 22.6 KB Homenaje a Enrique Bustamante / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Santos Prados, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Forés Català, Elisenda
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 28 de juny i l'1 de juliol de 2022, amb motiu del VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación "Comunicación y ciudad conectada". [...]
2022
35 documents
9.
27.3 KB Redes transatlánticas : relaciones intelectuales y literarias / Ferrús Antón, Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Redes transatlánticas : relaciones intelectuales y literarias
Pàgina web del Grup de Recerca "Redes transatlánticas : relaciones intelectuales y literarias" que aporta informació dels seus membres i les seves publicacions a més de les activitats organitzades. [...]  
10.
Comunicació: blog de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Blog que la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General va mantenir entre agost de 2009 i octubre de 2017, tant per difondre notícies i activitats de la biblioteca i de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB com per compartir informacions d'actualitat de l'àmbit de la comunicació. [...]
2009-2017  

Documents gràfics i multimèdia : 57 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 4 registres trobats  
1.
2 p, 3.4 MB Guions de Ràdio Barcelona / Ràdio Barcelona
1939
6 documents
2.
35 p, 71.6 MB Guions de Ràdio Barcelona / Ràdio Barcelona
1938
12 documents
3.
49 p, 119.1 MB Guions de Ràdio Barcelona / Ràdio Barcelona
1937
12 documents
4.
34 p, 89.8 MB Guions de Ràdio Barcelona / Ràdio Barcelona
1936
13 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.