Resultats globals: 256 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 213 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 5 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 34 registres trobats
Articles 213 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
17 p, 131.5 KB Strategies being pursued by Romanian HEIs to support knowledge transfer / Marin, Elena (University of Bucharest) ; Proteasa, Carmen (University of Bucharest) ; Iucu, Romiță (University of Bucharest)
Even though the higher education model of universities in Romania corresponds to a Humboldtian model based on harmonizing teaching and research activities, in recent years, under pressure from the knowledge-based economy, research activity has tended towards an increased role. [...]
A pesar de que el modelo de educación superior de las universidades en Rumanía corresponde a un modelo humboldtiano, basado en la armonización de las actividades de enseñanza e investigación, en los últimos años, bajo la presión de la economía basada en el conocimiento, la actividad de investigación ha aumentado su protagonismo. [...]
Tot i que el model d'educació superior de les universitats a Romania correspon a un model humboldtià, basat en l'harmonització de les activitats de formació i recerca, en els últims anys, sota la pressió de l'economia basada en el coneixement, l'activitat de recerca ha augmentat el seu protagonisme. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1056
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 165-181 (Temas de investigación)  
2.
20 p, 133.2 KB Anscombe's Moral Epistemology and the Relevance of Wittgenstein's Anti-Scepticism / Wee, Michael (The Anscombe Bioethics Centre)
Elizabeth Anscombe is well-known for her insistence that there are absolutely prohibited actions, though she is somewhat obscure about why this is so. Nonetheless, I contend in this paper that Anscombe is more concerned with the epistemology of absolute prohibitions, and that her thought on connatural moral knowledge - which resembles moral intuition - is key to understanding her thought on moral prohibitions. [...]
Elizabeth Anscombe és coneguda per la seva insistència que hi ha accions absolutament prohibides, tot i que no està molt segura de per què és així. No obstant això, sostinc en aquest article que Anscombe està més preocupada per l'epistemologia de les prohibicions absolutes, i que el seu pensament sobre el coneixement moral connatural, que s'assembla a la intuïció moral, és clau per comprendre el seu pensament sobre les prohibicions morals. [...]
Elizabeth Anscombe es conocida por su insistencia en que hay acciones absolutamente prohibidas, aunque no está muy segura de por qué es así. No obstante, sostengo en este artículo que Anscombe está más preocupada por la epistemología de las prohibiciones absolutas, y que su pensamiento sobre el conocimiento moral connatural, que se asemeja a la intuición moral, es clave para comprender su pensamiento sobre las prohibiciones morales. [...]
Elizabeth Anscombe és coneguda per la seva insistència que hi ha accions absolutament prohibides, tot i que no està molt segura de per què és així. No obstant això, sostinc en aquest article que Anscombe està més preocupada per l'epistemologia de les prohibicions absolutes, i que el seu pensament sobre el coneixement moral connatural, que s'assembla a la intuïció moral, és clau per comprendre el seu pensament sobre les prohibicions morals. [...]

2020 - 10.5565/rev/enrahonar.1277
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 64 (2020) , p. 81-100  
3.
18 p, 353.5 KB From grammar to reading : a study on referential dependencies / Batalha, Joana (Universidade Nova de Lisboa. Centro de Linguística)
In this article, we present a study that investigated relations between grammar teaching and reading in Portuguese as mother tongue. The study, in which 91 students have participated, aimed at (i) pre-assessing students' ability to comprehend referential dependencies in reading at different stages (grade 4, 9-10 years old; grade 6, 11-12 years old; and grade 8, 12‑13 years old), (ii) proposing a teaching intervention to develop language awareness about referential dependencies and, more specifically, to develop strategies to identify antecedents of pronouns (grade 4) and (iii) assessing the effects of the teaching intervention (grade 4). [...]
En aquest article, es presenta un estudi sobre les relacions entre l'ensenyament de la gramàtica i la lectura en portuguès com a llengua materna. L'estudi, en què van participar 91 alumnes, va tenir com a objectius (i) pre-avaluar el coneixement lingüístic d'alumnes en diferents nivells educatius (quart curs, 9-10 anys; sisè curs, 11-12 anys; i vuitè curs, 12 -13 anys) pel que fa a la capacitat per comprendre dependències referencials en la lectura, (ii) proposar una intervenció didàctica per al desenvolupament de la consciència lingüística sobre dependències referencials i, més específicament, per al desenvolupament d'estratègies d'identificació d'antecedents de pronoms (quart curs) i (iii) avaluar els efectes de la intervenció didàctica (quart curs). [...]
En este artículo, se presenta un estudio que investigó relaciónes entre la enseñanza de la gramática y la lectura en portugués como lengua materna. El estudio, en el que participaron 91 alumnos, tuvo como objetivos (i) pre-evaluar el conocimiento lingüístico de alumnos en diferentes niveles educativos (cuarto curso, 9-10 años; sexto curso, 11-12 años; e octavo curso, 12-13 años) en cuanto a la capacidad para comprender dependencias referenciales en la lectura, (ii) proponer una intervención didáctica para el desarrollo de la conciencia lingüística sobre dependencias referenciales y, más específicamente, para el desarrollo de estrategias de identificación de antecedentes de pronombres (cuarto curso) y (iii) evaluar los efectos de la intervención didáctica (cuarto curso). [...]
Dans cet article, nous présentons une étude sur les relations entre l'enseignement de la grammaire et la lecture en portugais langue maternelle. L'étude, à laquelle ont participé 91 étudiants, visait (i) à pré-évaluer la capacité des étudiants pour comprendre les dépendances référentielles en lecture à différents stades (4ème année, 9-10 ans ; 6ème année, 11-12 ans; et 8ème année, 12-13 ans), (ii) à proposer une intervention didactique pour développer la conscience linguistique sur les dépendances référentielles et, plus spécifiquement, sur l'élaboration de stratégies pour identifier les antécédents de pronoms (4ème année) et (iii) à évaluer des effets de l'intervention didactique (4ème année). [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.811
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 2 (june-july 2019) , p. 60-77 (Articles)  
4.
16 p, 266.9 KB Evaluación del modelo educativo constructivista de orientación educativa e intervención psicopedagógica desde el enfoque socioformativo / de la Oliva, David (Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla) ; Tobón, Sergio (Centro Universitario CIFE) ; Pérez Sánchez, Ana Karina (Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla) ; Romero, Joel (Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla) ; Escamilla Posadas, Karla Melina (Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla)
El propósito de esta investigación es identificar y valorar el modelo de intervención que aplican equipos psicopedagógicos concretos en algunos centros de educación básica pública. Metodológicamente, se realizó un estudio descriptivo valorativo mediante la aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas a los miembros de dichos equipos psicopedagógicos. [...]
El propòsit d'aquesta investigació és identificar i valorar el model d'intervenció que apliquen uns equips psicopedagògics en alguns centres d'educació bàsica pública. Metodològicament, es va realitzar un estudi descriptiu valoratiu mitjançant l'aplicació de qüestionaris amb preguntes tancades als membres d'aquests equips psicopedagògics. [...]
This study aims to identify and assess a socioformative-based intervention model applied by psychopedagogical teams at public, basic education schools. An evaluative, descriptive study was carried out using a survey of closed-ended questions administered to a group of professionals who work in the field of inclusion. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.772
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 561-576 (Temas de investigación)  
5.
24 p, 187.6 KB Lessons from the "Periphery" : countering Anglo-Geographic hegemony over geographies of sexuality and gender / Pitoňák, Michal (Queer Geography (Praga, República Txeca))
This article has three aims. First, I discuss the existing inequalities within the systems of knowledge production dominated by "Anglo-American" academia and critically examine the "East-West" binary to show that sexuality and gender/feminist scholars in geography should learn from their deconstructive skills to overcome hegemonies erected by these binaries both in academia and the related geopolitical landscapes. [...]
Aquest article té tres objectius. En primer lloc, es discuteixen les desigualtats existents en els sistemes de producció del coneixement dominats per l'acadèmia "angloamericana" i s'examina críticament el binarisme Est-Oest per mostrar que la sexualitat i els/les acadèmics/ ques en geografia i gènere/feminista haurien d'aprendre de les seves habilitats desconstructives per superar les hegemonies que sorgeixen d'aquestes concepcions binàries, tant en l'acadèmia com en espais geopolítics relacionats. [...]
Este artículo tiene tres objetivos. En primer lugar, se discuten las desigualdades existentes en los sistemas de producción del conocimiento dominados por la academia "angloamericana" y se examina críticamente el binarismo Este-Oeste para mostrar que la sexualidad y los/ las académicos/as en geografía de género/feminista deberían aprender de sus habilidades deconstructivas para superar las hegemonías que surgen de estas concepciones binarias, tanto en la academia como en espacios geopolíticos relacionados. [...]
Cet article se donne trois objectifs. Tout d'abord, les inégalités existantes dans les systèmes de production de connaissances dominés par l'académie "anglo-américaine" sont discutées et le binarisme "Est-Ouest" est examiné de manière critique pour montrer que la sexualité et les chercheurs en géographie du genre/féministe devraient apprendre de leurs capacités déconstructives afin de surmonter les hégémonies résultant de ces conceptions binaires, à la fois dans les milieux universitaires et dans les espaces géopolitiques connexes. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.573
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 563-585 (Articles)  
6.
3 p, 285.3 KB A call for contributions from Content-Pedagogy Specialists / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings section of CJ aims to become a forum where the role of PCK in CLIL can be explored collaboratively, thus helping to fill a gap in the field. With this purpose, The A-B-C invites content-area specialists and PCK-Language teacher tandems to make informed contributions about how best to approach the teaching and learning of their particular subject matter in language development settings such as CLIL and Immersion classrooms, or Language Reception programmes for newly arrived students with migration backgrounds.
La secció L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos CLIL de CJ pretén convertir-se en un fòrum on es pot explorar el paper de CPC (Coneixement Pedagògic del Contingut) en AICLE de forma col·laborativa, ajudant així a omplir un buit en aquest camp. [...]
La sección El A-B-C del aprendizaje de contenidos en contextos AICLE de CJ pretende convertirse en un foro donde el rol de CPC (Conocimiento Pedagógico del Contenido) en CLIL pueda explorarse colaborativamente, ayudando así a llenar un vacío en el campo. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.7
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 45-47 (The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings)  
7.
10 p, 211.8 KB Disruption in translator-client matching : paid crowdsourcing platforms vs human project managers / Sakamoto, Akiko (University of Portsmouth)
The paid crowdsourcing business model has brought a disruptive change to the translator procurement environment, offering clients algorithm-based automated systems as an alternative to conventional human-mediated project management services. [...]
El model de negoci per subcontractació massiva (crowdsourcing) pagada ha provocat un canvi disruptiu en l'àmbit del reclutament de professionals de la traducció, perquè ofereix als clients sistemes automatitzats basats en algoritmes com a alternativa als serveis tradicionals de gestió de projectes fets per persones. [...]
El modelo de negocio por subcontratación masiva (crowdsourcing) pagada ha provocado un cambio disruptivo en el ámbito del reclutamiento de profesionales de la traducción, porque ofrece a los clientes sistemas automatizados basados en algoritmos como alternativa a los servicios convencionales de gestión de proyectos mediados por personas. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.218
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 85-94 (Tradumàtica dossier)  
8.
28 p, 1.2 MB Aprendre ensenyant : poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim? / Duran, David 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'article revisa les investigacions que permeten fer una primera aproximació a un marc explicatiu que ajuda a entendre la potencialitat d'aprenentatge de l'activitat d'ensenyar per a qui la fa. Els resultats apunten que, com més complexa és l'activitat d'ensenyar, més oportunitats tenim d'aprendre ensenyant. [...]
This article gathers evidence to build a preliminary approach to a framework capable of explaining the possibilities of learning by teaching for the person who teaches. Results show that the greater the complexity of teaching activity, the more opportunities there are to learn by teaching. [...]

2017 - 10.2436/20.3007.01.87
Revista catalana de pedagogia, Vol. 11 (2017) , p. 79-106  
9.
14 p, 376.4 KB La gestió del coneixement en les organitzacions educatives / Rodríguez Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'aparició i el desenvolupament de nous entorns de treball i aprenentatge són cada vegada més habituals en la societat del coneixement. En aquest context, la gestió del coneixement ha esdevingut ràpidament una estratègia fonamental per millorar els processos de desenvolupament professional en les organitzacions i, per tant, el desenvolupament organitzatiu. [...]
The advent and development of new working and learning environments is becoming increasingly common in the knowledge society. Knowledge management has rapidly become an essential strategy for improving professional development processes within organisations and, therefore, organisational development. [...]

2009-2010 - 10.2436/20.3007.01.65
Revista catalana de pedagogia, Vol. 7 (2009-2010) , p. 435-448  
10.
12 p, 366.2 KB Construir per aprendre : BACUS-UAB o la formació terminològica per a traductors / Aguilar-Amat, Anna, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Mesa-Lao, Bartolomé (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Pahisa Solé, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article descriu una base de dades terminològica que ha estat desenvolupada amb tres objectius: la docència de la terminologia per als futurs traductors, la recuperació de la informació fruit de la recerca en equip i l'intercanvi d'informació entre llecs, experts i mediadors lingüístics (traductors i terminòlegs). [...]
This paper describes a terminological data base that has been developed with three main aims: teaching terminology to train future translators, the retrieval of the information resulting from team work, and the exchange of language resources between laymen, experts and language mediators (translators and terminologists). [...]

2011
Terminàlia, Núm. 4 (Desembre 2011) , p. 7-18  

Articles : 213 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 5 registres trobats  
1.
26 p, 7.2 MB Standards and accessibility. A researcher in the world of consensus / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
University lecturers' natural environment has traditionally been classes, conferences and academic publications. However, a third element is gaining presence next to teaching and researching: knowledge transfer. [...]
2017
TransAccess. Translation and accessibility. Cracòvia, Polònia, : 2017  
2.
42 p, 5.1 MB Transferència en patrimoni cultural / Vicente i Campos, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Vicegerència de Recerca)
2013
Presentació del fons digital de la Societat del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, Catalunya, 2013  
3.
11 p, 166.9 KB Peer-practual : una tutoria entre iguals interprofessional als estudis de magisteri i psicopedagogia / Monereo i Font, Carles 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Duran, David, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Sánchez Busqués, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Miquel, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Es presenta una experiència d'innovació didàctica consistent en la realització conjunta de pràctiques professionals entre estudiants de Magisteri d'educació Infantil i Educació Primària, i estudiants de Psicopedagogia. [...]
The authors of this communication presents the results of a didactic innovation experience, based on professional practices between undergraduates studying to become Pre-school or Primary Teachers, and Psychopedagogy students. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
4.
7 p, 38.5 KB 20 anys d'innovació docent en comunicació : eines per a la participació en la construcció de coneixement no-androcèntric de ciències socials, humanitats i informació periodística / Moreno, Amparo, 1947- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Perceval, José María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació)
Des de 1987 els membres de l'equip d'Història de la Comunicació ha desenvolupat diverses experiències d'innovació docent que han conduït a la proposta actual de construir una wiki per a la participació en la construcció de coneixement d'Humanitats, Ciències Socials i informació periodística: 1. [...]
From 1987 the members of History of Communication group research have developed different pedagogical innovations experiences that conducted to the nowadays aim to construct a wiki page. The goals of this wiki page are to construct a new participatory knowledge in Humanities, Social Sciences and journalistic information. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
5.
73 p, 9.5 MB La certificación en la biblioteca universitaria / Balagué, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca
2005
Evaluación de bibliotecas universitarias, 2005  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
14 p, 120.6 KB Episteme : a journal of social epistemology
Edinburgh : Edinburgh University Press, 2004-
73 documents
 Accés restringit a la UAB

Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
214 p, 10.8 MB Las redes como dispositivos para la gestión educativa en Iberoamérica / Gairín Sallán, Joaquín, coord. ; Barrera-Corominas, Aleix, coord. ; Aguilar Chávez, Nohemy ; Arce González, Consuelo ; Baptista Gonzáles, Mario Raúl ; Barrales Villegas, Adoración ; Bizelli, Jose Luis ; Bolaños Prado, Elena ; Chevalier, Carolina ; Contreras Chacón, Azael E. ; Corea Tórrez, Norma Cándida ; Donoso Díaz, Sebastián ; Estrada González, Yuro Jasser ; Jerónimo, Miguel ; Garzón Castrillón, Ana J. ; González Rodríguez, Mario ; González Rubio, Janeth ; Lopes Reis, Márcia ; López Soligo, Marina Ancona ; Medina, Gladys del Carmen ; Medrano Rodríguez, Hernán ; Molina Granados, Sergio A. ; Mendoza Molina, Xochiquetzalli ; Molina Yuncosa,Nuby Lisbeth ; Nossar, Karina ; Palmeros y Ávila, Guadalupe ; Pérez Vences, Mayté ; Pinheiro, Fernanda ; Reyes Araya, Daniel ; Rivera Alvarado,Miguel ; Sánchez Díaz, Sebastián ; Sandoval Manríquez, Mario ; Sarasola, Marcos ; Silva Galán, Josep María ; Scaffo,Sonia ; Tejera, Andrea ; Vázquez, María Inés
La presente aportación se focaliza en cómo el trabajo en red puede ayudar a mejorar la organización y gestión de los centros educativos. Presenta referentes normativos pero también identifica redes centradas en la gestión y pone ejemplos de alguna de ellas. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS , 2018 (Informes ; 10)  
2.
7 p, 357.3 KB Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Document adreçat al recolzament dels investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades de recerca atès que a partir de l'any 2017 l'Open Research Data Pilot (ORD Pilot) de l'Horizon 2020 requerirà a tots els projectes que rebin finançament la publicació de les dades de recerca en obert.
2016
4 documents
3.
22 p, 305.4 KB Plans de Gestió de Dades / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ; Lounds, Alan (traductor)
Document que vol servir de suport als investigadors a l'hora de crear els seus Plans de Gestió de Dades; concretament, per als projectes finançats en el marc de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea.
This document is intended to support researchers in creating their Data Management Plans. It is specifically aimed at projects financed under the EU's Horizon 2020 programme.

2020
7 documents

Documents de recerca 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
38 p, 863.5 KB Els Videojocs : un nou diàleg amb la Filosofia / Roca Tomas, Gerard ; Casacuberta Sevilla, David Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball vol trencar els prejudicis que hi ha en el món acadèmic respecte als videojocs. Per fer-ho mostraré la importància que aquests han anat adquirint en altres disciplines. Presentaré les aproximacions que s'han fet des de la filosofia i aportaré un cas d'estudi. [...]
Este trabajo quiere romper los prejuicios que hay en el mundo académico respecto a los videojuegos. Para ello mostraré la importancia que estos han ido adquiriendo en otras disciplinas. Presentaré las aproximaciones que se han hecho desde la filosofía y aportaré un caso de estudio. [...]
This work wants to break the prejudices that exist in the academic world regarding video games. To do this I will show the importance that videogames have been acquiring in other disciplines. I will present the approaches that have been made from philosophy and I will provide a case study. [...]

2019-06-04
Graduat o Graduada en Filosofia [802]  
2.
257 p, 2.4 MB Kant's notion of a transcendental schema : the constitution of objective knowledge between epistemology and psychology / Scaglia, Lara, autor. ; Sturm, Thomas, 1967- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia.
La presente tesis doctoral,titulada Kant's notion of a transcendental schema: the constitution of objective knowledge between epistemology and psychology, pretende entender y evaluar histórica y críticamente la función del capítulo de Kant sobre el esquematismo transcendental. [...]
The main aim of my dissertation Kant's notion of a transcendental schema: the constitution of objective knowledge between epistemology and psychology is to provide a critical and historical inquiry on Kant's well-known schematism chapter contained in the Critique of Pure Reason. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
639 p, 3.8 MB Epistemología africana y concepciones teóricas : reevaluar el impacto de los presupuestos sobre la filosofía de lo real / Molongwa Bayibayi, Jesús, autor. ; Gómez Pin, Víctor, supervisor acadèmic. ; Tshiamalenga Ntumba, Ignace-Marcel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia.
Este estudio parte del hecho de que todo problema científico se aborda dentro de una tradición determinada que tiene su historia particular. Es en esta tradición histórico-cultural que se plantean todos los problemas filosóficos, científicos, éticos, políticos, etc. [...]
The study starts from the fact that every scientific problem is approached from a certain tradition which has its own history. It's in that historical-cultural tradition where philosophical, scientific, ethic, and other problems are set up. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
274 p, 1.7 MB Models ontològics i teories equivalents : anàlisi d'una caracterització representativa de les entitats fonamentals en la descripció científica / Romero Ruiz, Jaume, autor. ; Gómez Pin, Víctor, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia.
En parlar de models científics hem de preguntar-nos sobre el seu significat i abast. La diversitat d'usos ens porta a interrogar-nos per la possibilitat d'un concepte que unifiqui la seva concepció. [...]
When talking about scientific models we have to explain what they mean and which their scope is. The diversity of uses leads us to question about the possibility of a unifying conception. Although we often consider formal and empirical cases different in nature, we can see that a characterization in terms of representation is wide enough to explain both possibilities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
22 p, 4.6 MB Informació i documentació en els Jocs Olímpics / Halbwirth, Sue ; Toohey, Kristine
Aquest treball té com a objectiu reflexionar sobre la informació i la documentació dels Jocs Olímpics des de tres perspectives. En primer lloc, el treball presenta l'entorn informatiu dels organitzadors d'events, els Comitès organitzadors dels JJ. [...]
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la información y la documentación de los Juegos Olímpicos desde tres perspectivas. En primer lugar, el trabajo presenta el entorno informativo de los organizadores de eventos, los Comités organizadores de los JJ. [...]
This work aims to reflect on the information and documentation of the Olympic Games from three perspectives. In the first place, the work presents the informative environment of the event organizers, the organizing committees of the Olympic Games (the OCOG) and presents the example of the management of the information and documentation within the organizing committee Sydney Olympics, the SOCOG (Sydney Organizing Committee for the Olympic Games). [...]

Bellaterra: Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, 2010 (Lliçons universitàries, 6)
3 documents
6.
33 p, 1.1 MB Estudi sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra : implementació de la reforma agrària per transformar la societat / Alonso Cazorla, Ariadna ; Prat, Enric, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi té com objectiu donar a conèixer la lluita del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a través de pressionar el govern per implementar una reforma agrària a Brasil, pretén provocar una transformació social tant a escala nacional com global. [...]
2017
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
7.
57 p, 1.8 MB Els intel·lectuals avui : entrevistes amb Jordi Amat, Jordi Berrio, Manuel Delgado, Marina Garcés i Jordi Gràcia / Quintana Moreno, Berta ; Cullell, Pere, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Els intel·lectuals avui" és una reflexió sobre la figura de l'intel·lectual a partir de la pregunta: què és un intel·lectual avui?. A través de les entrevistes retrat i la reflexió assagística, s'intentarà donar claus per reflexionar sobre aquesta figura i tot allò que comporta avui en dia. [...]
"Los intelectuales hoy" es una reflexión sobre la figura del intelectual partiendo de la pregunta: qué es un intelectual hoy? Mediante entrevistas de retrato i la reflexión ensayística se intentarán dar claves para reflexionar entrono a esta figura y todo lo que conlleva hoy en día. [...]
Intellectuals today gives a thought about the role that intellectuals play nowadays in our society, based on the question: what is an intellectual today? Through in-depth interviews, this paper wants to give an essay view trying to understand these leadings figures and their current role in society. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
196 p, 947.5 KB Pensamiento permitido, formas de conocimiento y jerarquización del saber: apuntes psicosociales / Martínez Richard, Janicce ; Pujal i Llombart, Margot, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
La investigación "«Pensamiento permitido», formas de conocimiento y jerarquización del saber: apuntes psicosociales", trata de una interpelación al mundo del conocimiento si bien desde las posiciones de sujeto que permite y propicia el saber académico, pasando por éste y volviendo a éste, discurre y transita por "otras formas de conocimiento" según algunas tesis de Henri Bergson acerca de "la inteligencia" entendida como una posibilidad entre aquellas formas, y no la única. [...]
The investigation "«Permitted thought», forms of knowing and hierarchization of knowledge: psychosocial notes", questions the world of knowledge from the position of the subject that allows and facilitates academic knowledge by going through and back to it after visiting "other ways of knowing", as Henri Bergson put it in some theses on "intelligence" considered as a mere possibility among others. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
187 p, 1.4 MB Hacia una ciencia de las ausencias : revisión conceptual y discusión acerca de las ausencias, alteridades y movilidades sociales contemporáneas / Romano Silva, Javier ; Martínez Martínez, Luz María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
La presente tesis doctoral tiene por título "Hacia una ciencia de las ausencias. Revisión conceptual y discusión acerca de las ausencias, alteridades y movilidades sociales contemporáneas". En términos generales el trabajo presenta una sistematización conceptual de naturaleza cualitativa interesada en una línea de investigación sobre la cual se trabaja desde el año 2005 a la fecha. [...]
This thesis is entitled: "Toward a Science of absences. Conceptual review and discussion about the absences, otherness and contemporary social mobility". Overall, the paper presents a conceptual systematization qualitative interested in a research line on which you are working since 2005 to date. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
632 p, 5.8 MB La Creación y gestión del conocimiento en las organizaciones educativas : un estudio multicaso / Rodríguez Gómez, David ; Gairín Sallán, Joaquín, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  

Documents de recerca : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.