Resultats globals: 233 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 80 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 13 registres trobats
Documents de recerca, 132 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 7 registres trobats
Fons personals i institucionals, 4 registres trobats
Articles 80 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 239.0 KB Hits de plástico. Los hábitos de consumo musical 'tween' y sus relaciones con la producción musical / Rey Garegnani, Mauricio (Universitat Autònoma de Barcelona)
El dinamisme de la societat contemporània revela l'emergència de col·lectius que reclamen una mirada que transcendeixi l'anàlisi evolutiva, educativa o folklòrica. Avui, gràcies a la combinació d'una perspectiva etnomusicològica ampla i a les noves mirades sorgides des dels estudis de gènere i les minories, podem observar els matisos de complexitat continguts dins del col·lectiu infantil. [...]
El dinamismo de la sociedad contemporánea revela la emergencia de colectivos que reclaman una mirada que trascienda el análisis evolutivo, educativo o folclórico. Hoy, gracias a la combinación de una perspectiva etnomusicológica amplia y a las nuevas miradas surgidas desde los estudios de género y las minorías, podemos observar los matices de complejidad contenidos dentro del colectivo infantil. [...]
The dynamic nature of contemporary society has revealed the emergence of groups that need to be considered from a perspective that transcends evolutionary, formative or folkloric analysis. Today, thanks to the combination of a broad ethnomusical perspective and new observational perspec-tives on minors deriving from gender studies, we are able to observe the shades of complexity within children as a group. [...]

2018
Journal of sound, silence, image and technology, Núm. 1 (2018) , p. 43-51  
2.
16 p, 185.9 KB Les vicissituds del consum ecològic : fragmentació, risc, i nous valors / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En aquest treball es proposa una anàlisi de les noves tendències al consum, posant una atenció especial al consum ecològic com una de les seves concrecions. Inscrites dins del context postfordista, es vinculen algunes d'aquestes noves tendències amb la tesi del nou model de consumidor. [...]
In this paper a theoretical analysis of emerging trends in consumption is proposed, paying special attention to ecological consumption as one of its concretions. Inscribed within the post-Fordist context, some of these new trends are linked to the thesis of the new consumer model. [...]

2016 - 10.2436/20.3005.01.71
Revista catalana de sociologia, Vol. 31 Núm. 1 (2016) , p. 51-66  
3.
20 p, 689.4 KB Dieta informativa de universitarios en aplicaciones : estudio de caso de UVaNow como app interdisciplinaria entre las áreas de Periodismo y Telecomunicación / Sánchez-Sobradillo, Iris (Universidad de Valladolid) ; Sánchez-García, Pilar (Universidad de Valladolid) ; Merayo Álvarez, Noemí (Universidad de Valladolid)
La transformación constante del perfil de la audiencia y sus hábitos informativos obliga a mantener un estudio actualizado para conocer nuevos usos y segmentos de mercado, un aspecto más destacado en las generaciones jóvenes debido a su dieta informativa cambiante, lo que afecta a la enseñanza periodística. [...]
La transformació constant del perfil de l'audiència i els seus hàbits informatius obliga a mantenir un estudi actualitzat per conèixer nous usos i segments de mercat, un aspecte més destacat en les generacions joves a causa de la seva dieta informativa canviant, la qual cosa afecta l'ensenyament periodístic. [...]
The constantly changing profile of audiences and their information consumption habits makes updated analysis necessary in order to learn about new uses and market segments. It is particularly necessary for younger generations, given their changing diet of information sources, something which affects journalism teaching. [...]

2022 - 10.5565/rev/analisi.3520
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. Extra (2022) , p. 43-61 (Articles)  
4.
18 p, 395.8 KB Infants i adolescents, revolució del consum audiovisual : l'impacte de les plataformes en línia a Espanya / Pérez Alaejos, María de la Peña Mónica (Universidad de Salamanca) ; Marcos Ramos, María (Universidad de Salamanca) ; Cerezo Prieto, Marta (Universidad de Salamanca) ; Hernández Prieto, Marina (Universidad de Salamanca)
Uno de cada tres hogares españoles utiliza Internet para ver contenidos audiovisuales en línea, con lo que se modifican sustancialmente las formas de consumo tradicionales. El objetivo de esta investigación es identificar las prácticas de uso en las plataformas y aplicaciones Over the Top, o plataformas OTT (aplicaciones que ofrecen contenido de vídeo a través de Internet en lugar de televisión por cable o satélite), por parte de niños, niñas y jóvenes en España y analizar la evolución y las tendencias de recepción a partir de un estudio descriptivo con 648 sujetos de 3 a 18 años. [...]
Una de cada tres llars espanyoles utilitza Internet per veure continguts audiovisuals en línia, amb la qual cosa es modifiquen substancialment les formes de consum tradicionals. L'objectiu d'aquesta investigació és identificar les pràctiques d'ús en les plataformes i aplicacions Over the Top, o plataformes OTT (aplicacions que ofereixen contingut de vídeo a través d'Internet en lloc de televisió per cable o satèl·lit), per part d'infants i joves a Espanya i analitzar l'evolució i les tendències de recepció a partir d'un estudi descriptiu amb 648 subjectes de 3 a 18 anys. [...]

2021 - 10.5565/rev/analisi.202165
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Vol. 65 (2021) , p. 155-172 (Articles)  
5.
27 p, 774.7 KB ¿Salimos a comer? Un análisis de la relación entre condiciones socioeconómicas y consumo de alimentos fuera del hogar en Colombia, 1993-2014 / Torres Pabón, Giselle (Pontificia Universidad Católica de Chile)
El objetivo de este artículo es analizar el gasto en consumo de alimentos fuera de casa en función de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos entre 1993 y 2014. La metodología es cuantitativa, es decir, se trata de un análisis descriptivo y modelos de regresión lineal. [...]
L'objectiu d'aquest article és analitzar la despesa en consum d'aliments fora de casa en funció de les condicions socioeconòmiques de les llars colombianes entre 1993 i 2014. La metodologia és quantitativa, és a dir, es tracta d'una anàlisi descriptiva i models de regressió lineal. [...]
This article aims to analyze the association between expenditure on eating-out and households' socioeconomic conditions in Colombian (1993-2014). The methodology is quantitative: a descriptive analysis and linear regression models. [...]

2021 - 10.5565/rev/papers.2917
Papers : revista de sociologia, Vol. 106 Núm. 4 (2021) , p. 627-653 (Artículos)  
6.
24 p, 1.1 MB Arrels reinventades : la resignificació de la ruralitat en el marc dels processos de gentrificació / Aleu Barnadas, Laia (Universitat de Barcelona) ; Rojas Arredondo, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article estudia la resignificació de la ruralitat en un context de revalorització cultural i econòmica que podria desencadenar processos de gentrificació rural. Aquest propòsit s'aborda des dels gustos i les preferències de les classes mitjanes urbanes establertes al camp i se centra en com la idealització de les realitats rurals opera intersubjectivament i políticament. [...]
This paper studies the resignification of rurality against a context of cultural and economic revaluation that could lead to processes of rural gentrification. This aim is addressed through an exploration of the lifestyle preferences of the ex-urban middle classes living in rural areas, and focuses on how idealising rural reality works both intersubjectively and politically. [...]
Este artículo estudia la resignificación de la ruralidad en un contexto de revalorización cultural y económica que podría desencadenar procesos de gentrificación rural. Este propósito se aborda desde los gustos y preferencias de las clases medias urbanas establecidas en el campo y se centra en cómo la idealización de las realidades rurales opera intersubjetiva y políticamente. [...]
Cet article étudie la résignification de la ruralité dans un contexte de réévaluation culturelle et économique, qui pourrait déclencher des processus de gentrification rurale. Cette finalité est abordée à partir des goûts et des préférences des classes moyennes urbaines établies dans les campagnes et elle est prise en compte dans la mesure où l'idéalisation des réalités rurales s'opère à un niveau intersubjectif et politique. [...]

2022 - 10.5565/rev/dag.698
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 68 Núm. 2 (2022) , p. 255-277 (Articles)  
7.
16 p, 1.2 MB Teaching about sustainable consumption with sustainable tools / Knight, Janine (Universitat Internacional de Catalunya)
This paper focuses on the topic of sustainable consumption in order to support teacher trainers and future primary teachers in planning and integrating Education for Sustainable Development (ESD) competencies within their classes. [...]
Aquest article se centra en el tema del consum sostenible per tal de donar suport als formadors de mestres i futurs mestres de primària en la planificació i integració de les competències en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) dins de les seves classes. [...]
Este artículo se centra en el tema del consumo sostenible para dar apoyo a los formadores de maestros y futuros maestros de primaria en la planificación e integración de las competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) dentro de sus clases. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.41
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 19-34 (Innovació i transmissió de coneixement)  
8.
16 p, 245.2 KB Un estudio sobre hábitos de consumo de información en la era digital / Mujika Alberdi, Alazne (Universidad de Deusto) ; García-Arrizabalaga, Iñaki (Universidad de Deusto) ; Gibaja Martins, Juan José (Universidad de Deusto)
La aparición de Internet y los dispositivos móviles han revolucionado la manera de consumir información y, en consecuencia, el modelo de negocio de los medios. Siendo difícil encontrar un modelo rentable para los medios, es innegable que lo más elemental es seguir respondiendo a la siguiente pregunta: ¿ha dejado de interesarle al ser humano lo que ocurre a su alrededor? O, ¿quizá lo que ha cambiado es el modo de consumir información y no tanto el grado de interés? En una encuesta administrada entre 1. [...]
The emergence of the Internet and mobile devices has revolutionized the way information is consumed and transformed the media business model as a result. As it is difficult to find a profitable model for the media, it is undeniable that what is really essential is to carry on trying to find an answer to the following question: Are human beings no longer interested in what is happening all around them? Or perhaps what has changed is the way that information is consumed and not so much the level of interest in it? A survey carried out among 1,500 individuals, grouped together by generations (millennials, generation X, baby-boomers and the silent generation), provides an emphatic response to this question: information does interest them, especially local and social information, and must be characterized by being truthful, reliable, objective, topical and rigorous, rather than deep. [...]
L'aparició d'Internet i els dispositius mòbils han revolucionat la manera de consumir informació i, en conseqüència, el model de negoci dels mitjans. Com que és difícil trobar un model rendible per als mitjans, és innegable que el més elemental és continuar responent a la pregunta següent: ha deixat d'interessar-li a l'ésser humà el que ocorre al seu voltant? O, potser el que ha canviat és la manera de consumir informació i no tant el grau d'interès? En una enquesta administrada entre 1. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3227
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. extraordinari (2020) , p. 31-46 (Articles)
2 documents
9.
16 p, 137.6 KB El romance en el "femslash" : un análisis narrativo del "fan fiction" "Una vez más, una oportunidad más" / Villa-Montoya, Maria Isabel (Universidad EAFIT (Colòmbia)) ; Montoya-Bermudez, Diego (Universidad EAFIT (Colòmbia)) ; Escobar, Johanna (Universidad Politécnica Salesiana (Cuenca, Equador))
Este artículo analiza hasta qué punto el femslash, relato creado por fans que se ocupa en su mayor parte de narrativas lésbicas, puede romper con los cánones clásicos de la construcción del romance en la ficción y proponer alternativas para superar estigmas sociales alrededor de la distinción de género. [...]
This article analyzes to what extent femslash, a story created by fans that deals primarily with lesbian narratives, breaks with the classic canons of the construction of romance in fiction and proposes alternatives to overcome social stigmas around gender distinction. [...]
Aquest article analitza fins a quin punt el femslash, relat creat per fans que s'ocupa en la seva major part de narratives lèsbiques, pot trencar amb els cànons clàssics de la construcció del romanç en la ficció i proposar alternatives per superar estigmes socials al voltant de la distinció de gènere. [...]

2019 - 10.5565/rev/analisi.3192
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 60 (June 2019) , p. 65-79 (Articles)
2 documents
10.
2 p, 8.1 MB És Black Friday, no cal comprar! / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018
Ara, Núm. 2892 (23 de novembre de 2018) , p. 40-41  

Articles : 80 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
18 p, 560.8 KB Expediente X : el culto que persiste / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Xerrada oferta dins el Festival de Sèries de Sabadell. Introducció a la sèrie Expediente X.
2015
Festival de Sèries. Sabadell, Catalunya, : 2015  

Llibres i col·leccions 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
12 p, 1.1 MB Canvis en els hàbits de consum / Sabaté i Salazar, Joan (Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna)
Els hàbits de consum de l'audiència s'estan transformant gràcies a la portabilitat de les tecnologies de la comunicació i a les xarxes socials, que donen una rellevància més gran al moment i el lloc d'accés, així com també al fet que creem i compartim continguts amb altres persones. [...]
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2017 (Lexikon Informes; 5)
Informe de la comunicació a Catalunya, 2017, p. 219-229  
2.
286 p, 12.9 MB Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 / Civil i Serra, Marta, ed. ; Corbella, Joan M., ed. ; Ferré Pavia, Carme, 1969-, ed. ; Sabaté i Salazar, Joan, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2015 (Lexikon Informes; 5)  
3.
8 p, 556.0 KB Internet en el context comunicatiu de Catalunya / Tubella, Imma, 1953- (Universitat Oberta de Catalunya)
La progressiva implantació d'Internet comporta una modificació del consum de mitjans de comunicació de masses entre la població catalana. Aquest capítol resumeix com utilitzen la Xarxa els internautes del Principat, tot comparant-lo amb l'ús que fan dels mitjans tradicionals, i remarca la necessitat d'un replantejament dels estudis sobre mitjans tenint en compte els efectes d'Internet en la transformació del sistema comunicatiu, la identitat i la cultura.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions; Publicacions de la Universitat Jaume I; Universitat Pompeu Fabra; Universitat de València. Servei de Publicacions, 2005 (Aldea Global, Document; 2)
Informe de la comunicació a Catalunya, 2005, p. 301-308  
4.
175 p, 3.3 MB Informe sobre les polítiques locals de consum a la província de Barcelona, 1999-2008 / Brugué, Quim ; Canal i Oliveras, Ramon ; Marquilles, Bernat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques ; Barcelona (Catalunya : Província). Diputació Provincial
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2010 (Documents de treball (Barcelona (Província). Diputació). Desenvolupament econòmic ; 11)  
5.
12 p, 1017.2 KB Els agents culturals / Cardús i Ros, Salvador, 1954-
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1989 (Temes bàsics ; 7)
Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura, 1989, p. 359-370  
6.
66 p, 677.2 KB La mediació en l'àmbit del consum / Barral i Viñals, Immaculada (Universitat de Barcelona) ; Suquet Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Aquest capítol engloba el treball que l'equip de mediació en consum ha realitzat en el marc del Llibre Blanc. Es tracta de la primera anàlisi amb dades reals sobre la mediació en consum dut a a terme a Catalunya i pràcticament a nivell comparat, ja que gran part dels estudis que s'han realitzat fins el present moment s'han centrat en l'àmbit més genèric dels ADR de consum o bé s'han enfocat des d'una vessant estrictament jurídica. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 249-314
2 documents
7.
210 p, 621.1 KB Consumiendo religión : un análisis del consumo de productos con connotaciones espirituales entre la población juvenil / Griera i Llonch, Ma. del Mar 1978- ; Urgell, Ferran ; Fundació la Caixa
Barcelona : Fundación "La Caixa", 2002 (Premios Duocastella ; 15)  
8.
30 p, 16.8 MB La leche principal factor de los trastornos digestivos en la primera infancia, su higiene y control sanitario / Riera i Adroher, Antoni, 1884-1967
[Madrid] Universidad Central. Facultad de Medicina 1926  
9.
14 p, 22.9 MB Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la qual se prescriben las reglas convenientes para imponer los capitales de los depósitos que hay en el Reyno sobre la renta del tabaco á razon de tres por ciento de cuenta de la Real Hacienda / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Escolano de Arrieta, Pedro ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Viuda e Hijo de Pedro Marín, impr
Cèdula Reial on es prescriuen les regles per a imposar els capitals dels Dipòsits que hi ha al Regne sobre la Renda del Tabac a raó de tres per cent de compte de la "Real Hacienda". .
En Madrid : en la imprenta de la viuda é hijo de Marin, 1793  
10.
31 p, 228.4 MB Ministerio de Hacienda. Su Magestad la Reina se ha servido expedir en 23 de Mayo último el Real decreto siguiente: Para establecer el derecho sobre el consumo de especies determinadas con arreglo á lo dipuesto en el 7º del Presupuesto de ingresos contenido en la ley de esta fecha y bases á que se contrae / Espanya. Ministerio de Hacienda ; Isabel II, Reina d'Espanya ; Espanya. Monarca (1833-1868 : Isabel II)
"Publicación del Ministerio de Hacienda reproduciendo el Real Decreto de S. M. la Reina que establece la contribución o impuesto de consumos para el vino, aguardientes" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Publicació del ministeri d'Hisenda reproduint el Decret Reial de la reina que estableix la contribució o impost de consum per al vi, l'aiguardent. .

[Madrid? : s.n., 1841]

Conté full solt manuscrit  


Llibres i col·leccions : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 132 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1.2 MB Consumer responsibility for sustainable consumption and the preference for local brands / Canal Simón, Berta ; Rialp Criado, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball té com a objectiu determinar l'impacte de la responsabilitat del consumidor per un consum sostenible dels joves en la probabilitat de compra de marques locals considerant l'experiència, la imatge i la qualitat de les marques locals com a mediadors i el paper de l'etnocentrisme com a antecedent de la qualitat i de la probabilitat de comprar marques locals. [...]
Este trabajo tiene como objetivo determinar el impacto de la responsabilidad del consumidor por un consumo sostenible de los jóvenes en la probabilidad de compra de marcas locales considerando la experiencia, la imagen y la calidad de las marcas locales como mediadores y el papel del etnocentrismo como antecedente de la calidad y de la probabilidad de comprar marcas locales. [...]
This paper aims to determine the impact of consumer responsibility for sustainable consumption of young people on local brand purchase likelihood considering the experience, the image, and the quality of local brands as mediators and the role of ethnocentrism as antecedent of the quality and local brand purchase likelihood. [...]

2023
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]  
2.
40 p, 749.7 KB Sostenibilidad, y nuevas pautas de consumo de moda entre la población joven / Maella González, Consuelo ; Griera i Llonch, Ma. del Mar, 1978-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En els darrers anys el consum sostenible és un tema que està en auge a la nostra societat i arran d'això s'han realitzat nombrosos estudis dedicats a l'estudi acadèmic de la moda sostenible que confirmen que s'estan produïnt un conjunt de coneixements i actituds compartides en matèria de ecologia. [...]
En los últimos años el consumo sostenible es un tema que esta en auge en nuestra sociedad y a raíz de ello se han realizado numerosos estudios dedicados al estudio académico de la moda sostenible que confirman que se están producido un conjunto de conocimientos y actitudes compartidas en materia de ecologia. [...]
In recent years, sustainable consumption is a topic that is on the rise in our society and as a result of this, numerous studies have been carried out dedicated to the academic study of sustainable fashion that confirm that a set of shared knowledge and attitudes are being produced in terms of ecology. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]  
3.
53 p, 1.8 MB L'engagement com a estratègia de màrqueting digital : influencers i consumidors d'Instagram / Camacho Armengol, Silvia ; Muntanyola-Saura, Dafne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Un dels grans canvis provocat per l'avenç tecnològic dels últims anys, ha sigut la derivació del comerç tradicional cap al comerç digital, sent aquest recolzat per totes les plataformes digitals. [...]
Uno de los grandes cambios provocado por el avance tecnológico de los últimos años, ha sido la derivación del comercio tradicional hacia el comercio digital, siendo éste apoyado por todas las plataformas digitales. [...]
One of the most significant changes brought about by the technological progress in the last years, has been the shift from traditional commerce to digital commerce, being this one supported by all the digital platforms. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
4.
234 p, 48.8 MB Moda sostenible : "Compra menys i compra millor". Projecte documental sobre l'impacte de la indústria del fast fashion i la moda sostenible com a alternativa / Clarós Sidera, Eulàlia ; Lacalle Zalduendo, María Rosario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Moda sostenible: "Compra menys i compra millor" és un projecte de documental sobre l'impacte negatiu de la industria del fast fashion que domina el sector de la moda, on es presenta la moda sostenible i ètica com a alternativa de consum responsable. [...]
Moda sostenible: "Compra menos y compra mejor" es un proyecto de documental sobre el impacto negativo de la industria del fast fashion que domina el sector de la moda, donde se presenta la moda sostenible y ética como alternativa de consumo responsable. [...]
Sustainable fashion: "Buy less and buy better" is a documentary project about the negative impact of the fast fashion industry that rules over the fashion industry, and it introduces sustainable and ethical fashion as an alternative of responsible consumption. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
5.
136 p, 1.9 MB El consum de Netflix i TV3 dels joves a Catalunya / Carné Comaposada, Alba ; Prades Català, Rosa ; Corominas, Maria, 1961-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest treball és fer una anàlisi del consum de la ciutadania jove resident a Catalunya en relació amb Netflix, plataforma líder en servei de vídeo sota demanda a Catalunya, i també respecte a TV3, el canal generalista de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. [...]
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis del consumo de la ciudadanía joven que reside en Cataluña con relación a Netflix, plataforma líder en servicio de vídeo bajo demanda en Cataluña, y también respecto a TV3, la cadena generalista de televisión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. [...]
The aim of this study is to analyze the consumption of young citizens living in Catalonia in relation to Netflix, the leading video on demand service platform in Catalonia, and also to TV3, the generalist television channel of the Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
6.
621 p, 10.6 MB L'avaluació d'activitats d'Educació del Consum des de la perspectiva de l'Educació per a la Sostenibilitat i la Complexitat : una proposta d'instrument / Viciana Caballero, Salvador ; Junyent i Pubill, Mercè, dir. ; Calafell Subirà, Genina, dir.
La tesi doctoral Avaluació d'activitats d'Educació del Consum des de la perspectiva de l'Educació per a la Sostenibilitat i la Complexitat: una proposta d'instrument té per finalitat proposar un instrument d'avaluació per a determinar el grau de qualitat d'activitats d'Educació de Consum des de la perspectiva de l'Educació per a la Sostenibilitat i la Complexitat, i orientar tot el procés educatiu, des del seu disseny a la seva regulació. [...]
"La tesis doctoral Evaluación de actividades de Educación del Consumo desde la perspectiva de la Educación para la Sostenibilidad y la Complejidad: una propuesta de instrumento tiene por finalidad proponer un instrumento de evaluación para determinar el grado de calidad de actividades de Educación de Consumo desde la perspectiva de la Educación para la Sostenibilidad y la complejidad, y orientar todo el proceso educativo, desde su diseño a su regulación. [...]
The doctoral thesis Evaluation of Consumer Education activities from the perspective of Education for Sustainability and Complexity: a proposal for an instrument aims to propose an evaluation instrument to determine the degree of quality of Consumer Education activities from the perspective of Education for Sustainability and complexity, and to guide the entire educational process, from its design to its regulation. [...]

2021  
7.
13 p, 865.0 KB Implementation of multivariate statistical techniques for prediction of energy use / Li, Zhengxu ; Ortiz Vargas, Walter Andrés, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte tracta sobre el desenvolupament de tècniques estadístiques multivariants per a la predicció de l'ús d'energia, basades en els principals factors que influeixen en el consum d'energia. [...]
Este proyecto trata sobre el desarrollo de técnicas estadísticas multivariantes para la predicción del uso de energía, basadas en los principales factores que influyen en el consumo de energía. Se estudiaron varias estrategias para elaborar modelos que sean capaces de pronosticar la variable dependiente (uso de energía) utilizando varias variables independientes. [...]
This project concerns the development of multivariate statistical techniques for the prediction of energy use, based on the main factors that influence energy consumption. Several strategies were studied to elaborate models that are capable to forecast dependent variable (energy use) using various independent variables. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
8.
11 p, 1.0 MB Desenvolupament d'una funcionalitat per validar factures energètiques de grans consumidors / Martinez Torres, Lorena ; Jaumandreu Sellares, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la creació d'una nova funcionalitat de l'aplicació SIE (Sistema Informació Energètica), en la qual els clients que siguin grans consumidors de gas, amb un contracte indexat de gas, puguin validar les seves factures energètiques. [...]
This project consists in the creation of a new funcionality of the SIE application (Energy Information System) in which customer who are large consumers of gas, with an indexed gas contract, can validate their energy bills. [...]
Este proyecto consiste en la creación de una nueva funcionalidad de la aplicación SIE (Sistema de Información Energética) en la que los clientes que son grandes consumidores de gas, con un contrato de gas indexado, puedan validar sus facturas de energía. [...]

2022
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 2.0 MB Anàlisi ambiental del procés de digitalització de l'administració pública : el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona / Calvo Santaella, Jordi ; Font i Segura, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article és la presentació del projecte que analitza l'impacte ambiental del procés de digitalització de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 2017 fins l'any 2022. S'examinen diversos factors com el consum de paper a la universitat, el protagonisme dels sistemes informàtics i les xarxes dins i fora del campus, l'impacte del teletreball en les dinàmiques dels treballadors de la universitat o la mobilitat generada pel funcionament del centre. [...]
Este artículo es la presentación del proyecto que analiza el impacto ambiental del proceso de digitalización de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) des del 2017 hasta el año 2022. Se examinan diversos factores como el consumo de paper en la universitat, el protagonismo de los sistemas informáticos y las redes dentro y fuera del campus, el impacto del teletrabajo en las dinámicas de los trabajadores de la universidad o la movilidad generada por el funcionamientodel centro. [...]
This article is the presentation of the project that analyzes the environmental impact of the digitization process of the Autonomous University of Barcelona (UAB) from 2017 to 2022. It examines various factors such as the consumption of paper in the university, the role of computer systems and networks on and off campus, the impact of telework on the dynamics of university workers or the mobility generated by the operation of the center. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
10.
11 p, 1.1 MB Creació d'alarma amb Arduino / Mezquita Meseguer, Marc ; Soler Ruíz, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'exposa el desenvolupament d'una alarma de detecció d'intrusos realitzada amb un Arduino NANO, conjuntament amb sensors de presencia i vibració per detectar l'intent de forçada de la porta. [...]
This projects shows the develop of an intrusion alarm based on an Arduino NANO. The purspose amb the presence sensor and vibration sensor is to detect and intruder trying to break into the door. The GSM module aims to warn the owner of the alarm by sending a SMS message. [...]
En este proyecto se expone el desarrollo de una alarma de detección de intrusos realizada con un Arduino NANO, conjuntamente con sensores de presencia y vibración con la finalidad de detectar el intento de fuerce de una puerta. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 132 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 7 registres trobats  
1.
Producció de tomàquets / Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ; Observatori del Deute en la Globalització ; GRAIN
La idea d'aquest vídeo és promoure el consum de proximitat de tomàquets.
2015  
2.
5.0 KB Consum responsable : un canvi de paradigma / Albiol López, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Exposició realitzada per la nostra companya Esther Albiol López. Ens hem preguntat alguna vegada quin és el cost ambiental o social del nostre consum?. O per què aquest preu se silencia a les etiquetes dels productes que comprem?. [...]
2015 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats))  
3.
1024x768, 609.8 KB Exposició "Consum responsable : un canvi de paradigma" / Albiol López, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Fotografies de l'exposició "Consum responsable: un canvi de paradigma", que es pot visitar del 12 de juny al 15 de setembre de 2015 a la Biblioteca d'Humanitats.
2015
13 documents
4.
1182x780, 182.6 KB Conformación in vivo de especies de consumo / Fàbregas i Comadran, Xavier
La conformación in vivo de las diferentes razas o cruces es indicativa de la calidad de la canal y de la carne y de su aptitud para carnicería o industria. Se presentan distintas razas y cruces.
La conformació in vivo de les diferents races o creuaments és indicativa de la qualitat de la canal i de la carn i de la seva aptitud per a carnisseria o indústria. Es presenten diferents races i creuaments.

1994 (Memoria cárnica digital)
39 documents
5.
1 p, 4.0 MB Dona i publicitat. Consum d'objectes, objecte de consum / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Pujol, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 9 de desembre de 2009 i l'11 de gener de 2010. Consta de llibres, revistes, cartells i audiovisuals sobre el tema del sexisme en la publicitat. [...]
2009
10 documents
6.
1024x768, 470.6 KB Jean Baudrillard / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició en memòria de Jean Baudrillard (1929-2007), sociòleg i filòsof francès conegut per les seves teories sobre la desaparició de la realitat (virtualitat i simulació) i d'altres temes: seducció, postestructuralisme, etc. [...]
2007
41 documents
7.
2.2 KB Jean Baudrillard / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició en memòria de Jean Baudrillard (1929-2007), sociòleg i filòsof francès conegut per les seves teories sobre la desaparició de la realitat (virtualitat i simulació) i d'altres temes: seducció, postestructuralisme, etc. [...]
2007 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Fons personals i institucionals 4 registres trobats  
1.
2 p, 47.9 KB Identificación de especie, sexo y edad en canales (carnes) de consumo habitual / Fàbregas i Comadran, Xavier
La identificación de la especie, el sexo y la edad en las canales y despojos de consumo habitual, tiene un interés económico principal en diversos ámbitos: en la inspección y prevención de fraudes en la comercialización y el consumo (el dicho antiguo de "dar gato por liebre") y también en la clasificación de canales y el reconocimiento de las características organolépticas de canales, carnes foráneas, despiece y envasados. [...]
La identificació de l'espècie, el sexe i l'edat en les canals i despulles de consum habitual, porta un interès econòmic principal en diversos àmbits: en la inspecció i prevenció de fraus en la comercialització i el consum (l'antiga dita de "vendre gat per llebre") i també en la classificació de canals i en el reconeixement de les característiques organolèptiques de canals, carns foranes, especejament i envasats. [...]

2018 (Memoria cárnica digital)
2 documents
2.
1182x780, 182.6 KB Conformación in vivo de especies de consumo / Fàbregas i Comadran, Xavier
La conformación in vivo de las diferentes razas o cruces es indicativa de la calidad de la canal y de la carne y de su aptitud para carnicería o industria. Se presentan distintas razas y cruces.
La conformació in vivo de les diferents races o creuaments és indicativa de la qualitat de la canal i de la carn i de la seva aptitud per a carnisseria o indústria. Es presenten diferents races i creuaments.

1994 (Memoria cárnica digital)
39 documents
3.
30 p, 16.8 MB La leche principal factor de los trastornos digestivos en la primera infancia, su higiene y control sanitario / Riera i Adroher, Antoni, 1884-1967
[Madrid] Universidad Central. Facultad de Medicina 1926  
4.
5 p, 58.5 KB Producción, calidad y consumo de carnes equinas en España / Fàbregas i Comadran, Xavier
La producción de carne equina se localiza principalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las razas de las hembras de carne son autóctonas de cada zona geográfica, la mayoría se localiza en la montaña y son manejadas siguiendo un sistema de explotación extensivo. [...]
2002 (Memoria digital de producció animal)
Eurocarne, Núm. 110 (Octubre 2002) , p. 1-5  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.