Resultados globales: 186 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 64 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 6 registros
Documentos de investigación, Encontrados 64 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 49 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 64 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
20 p, 131.0 KB La cooperació territorial transpirinenca en el context de l'Arc Mediterrani / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article avalua la cooperació territorial entre els territoris a banda i banda del Pirineu, prenent la seva àrea oriental i emmarcant-la en el context més ampli de l'Arc Mediterrani. El recurs al concepte braudelià de longue durée permet veure la cooperació territorial com a part d'una nova etapa d'integració europea i major pes dels governs subestatals. [...]
El artículo evalúa la cooperación territorial entre los territorios a uno y otro lado del Pirineo, tomando su área oriental y enmarcándola en el contexto más amplio del Arco Mediterráneo. El recurso al concepto braudeliano de longue durée permite ver la cooperación territorial como parte de una nueva etapa de integración europea y mayor peso de los gobiernos subestatales. [...]
The article evaluates Territorial Cooperation between the territories on both sides of the Pyrenees, taking its Eastern area and framing it in the broader context of the Mediterranean Arc. The use of Braudel's concept longue durée allows understanding Territorial Cooperation as part of a new phase of European integration and greater importance of sub-state governments. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.13
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 74 (2012) , p. 59-77  
2.
20 p, 1.7 MB Estudi dels requisits indispensables pel bon funcionament del treball en grup a la universitat / Masjuan, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Elias Andreu, Marina (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia)
En el present article es procedeix a una revisió de diferents elements relacionats amb el treball en grup que aconsegueixen que aquesta metodologia sigui beneficiosa per l'aprenentatge dels estudiants universitaris. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.53.11
Temps d'educació, Núm. 53 (2017) , p. 163-182  
3.
32 p, 110.6 KB La cooperación transfronteriza e interterritorial : un clásico renovado / Beltrán García, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Aquest article analitza la dimensió jurídica dels organismes de cooperació transfronterers, és a dir, constituïts per entitats territorials veïnes, i interterritorials, integrats per entitats no veïnes en què participen comunitats autònomes, tant respecte dels acords de constitució com de les activitats que desenvolupen una vegada creats, amb referència especial a Catalunya, denominadora comuna en tots ells. [...]
This article analyses the legal dimension of organisations with cross-bordercooperation, i. e. those made up of neighbouring territorial entities. It alsolooks at inter-territorial entities, made up of non-neighbouring entities inwhich the autonomous communities participate, both with regard to consti-tutional agreements and to the activities carried out after they have beenestablished. [...]

2007
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 4 (2007) , p. 215-246  
4.
17 p, 636.7 KB The evolution of cooperation / Santos, Mauro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Szathmáry, Eörs (Collegium Budapest. Institute for Advanced Study)
L'aproximació a l'evolució centrada en el gen o del gen egoista aparentment entra en conflicte amb l'observació que la cooperació és freqüent en les interaccions socials humanes i també es pot reconèixer en animals no humans. [...]
The gene-centred or selfish-gene approach to evolution apparently conflicts with the observation that cooperation is commonplace in human social interactions, and can also be recognized in non-human animals. [...]

2009 - 10.2436/20.1501.02.87
Treballs de la Societat Catalana de Biologia, Vol. 60 (2009) , p. 213-229  
5.
23 p, 1.2 MB Cuatro fronteras europeas bajo la lupa : una metodología para el análisis de los proyectos de cooperación transfronteriza (INTERREG) / Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Pastor Saberí, Roser (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
El grupo de investigación APTA ha desarrollado un método de análisis para indagar sobre la cooperación transfronteriza en las diferentes fronteras europeas. Es una metodología que permite conocer detalladamente las características de los proyectos que se construyen, que da luz a la complejidad de la red de actores que se movilizan y que muestra los patrones territoriales resultantes de la cooperación transfronteriza. [...]
El grup d'investigació APTA ha desenvolupat un mètode d'anàlisi per indagar a l'entorn de la cooperació transfronterera en les diferents fronteres europees. És una metodologia que permet conèixer detalladament les característiques dels projectes que es construeixen, que revela la complexitat de la xarxa d'actors que es mobilitzen i que mostra els patrons territorials resultants de la cooperació transfronterera. [...]
Le groupe de recherche APTA a développé une méthode d'analyse pour étudier la coopération transfrontalière entre les différentes frontières européennes. C'est une méthode qui permet de connaître de manière détaillée les caractéristiques des projets qui se mettent en place, qui révèle aussi la complexité du réseau d'acteurs mobilisés et qui montre enfin les modèles territoriaux définis par la coopération transfrontalière. [...]
The APTA research group has developed a methodology to investigate cross-border cooperation at different European borders. The methodology allows the characteristics of the projects to be determined in detail, revealing the complexity of the network of actors that are mobilized and the territorial patterns resulting from cross-border cooperation. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.532
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 443-465 (Articles)  
6.
21 p, 427.3 KB Los espacios transfronterizos europeos : ¿un objeto geográfico de difícil definición? Una aproximación desde la perspectiva de los "soft spaces" / Giband, David (Université de Perpignan Via Domitia) ; Vicente Rufi, Joan (Universitat de Girona)
El texto propone una visión de los espacios transfronterizos desde la perspectiva de los soft spaces —los espacios blandos— con relación al planeamiento territorial. Con ella se consigue una interpretación mucho más ajustada de la realidad de las áreas transfronterizas, así como de sus dinámicas. [...]
El text proposa una visió dels espais transfronterers des de la perspectiva dels soft spaces —espais tous— en relació amb el planejament territorial. Amb aquesta s'aconsegueix una interpretació molt més ajustada del que són en realitat les àrees transfrontereres així com de les dinàmiques que s'hi produeixen. [...]
This text proposes a vision of cross-border spaces from the perspective of soft spaces in relation to territorial planning. In doing so, we aim to achieve a much more realistic interpretation of cross-border areas, as well as the dynamics that occur in them. [...]
Le texte propose une vision des espaces transfrontaliers du point de vue des espaces mous –soft spaces– en relation avec l'aménagement du territoire. Cette vision nous permet de parvenir à une interprétation beaucoup plus fine de ce que sont réellement les zones transfrontalières, ainsi que de la dynamique qui s'y produit. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.520
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 421-441 (Articles)  
7.
22 p, 879.4 KB Los Pirineos, entre las políticas europeas y las iniciativas locales de cooperación transfronteriza : el caso de la Cerdaña / Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona)
Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la cooperación transfronteriza local en las áreas de fronteras periféricas. Específicamente, nos preguntamos si las sinergias entre las políticas comunitarias de cooperación territorial europea (CTE), por un lado, y las iniciativas transfronterizas locales, por otro lado, representan una estrategia territorial de desarrollo endógeno válida en dichas áreas. [...]
Aquest article té com a objectiu analitzar el paper de la cooperació transfronterera local a les àrees de fronteres perifèriques. Específicament, ens preguntem si les sinergies entre les polítiques comunitàries de cooperació territorial europea (CTE), d'una banda, i les iniciatives transfrontereres locals, d'una altra, representen una estratègia territorial de desenvolupament endogen vàlida en aquestes àrees. [...]
L'article vise à analyser le rôle de la coopération transfrontalière locale dans les domaines des frontières périphériques. Plus précisément, nous nous demandons si les synergies entre les politiques européennes de coopération territoriale européenne (CTE), d'une part, et les initiatives transfrontalières locales, d'autre part, représentent une stratégie territoriale valable de développement endogène de ces domaines. [...]
The article analyzes the role of local cross-border cooperation in peripheral border areas. Specifically, we inquire as to whether the synergies between European Territorial Cooperation (ETC) policy on the one hand, and local cross-border initiatives on the other, represent a valid territorial strategy for endogenous development in these areas. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.445
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 529-550 (Articles)  
8.
15 p, 145.6 KB Catalunya, actor en la cooperació transfronterera : quinze anys de perspectiva, processos i resultats / Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article vol donar una perspectiva sobre el paper que ha tingut la Generalitat de Catalunya com a actor en matèria de cooperació transfronterera. L'anàlisi es basa en dos elements: per un costat, els projectes finançats pel fons INTERREG en les convocatòries III i IV (1999-2014), en què Catalunya ha participat com a actor; i per altre, les estructures de cooperació que ha impulsat i desenvolupat també durant els mateixos anys. [...]
This article examines the role of the Government of Catalonia as a cross-border actor. The analysis is based on two elements: projects financed by the INTERREG fund in periods III and IV (1999–2014) in which Catalonia took part, and cooperation structures that were developed in the same period. [...]
Este artículo quiere presentar una perspectiva sobre el papel que ha tenido la Generalitat de Catalunya como actor en materia de cooperación transfronteriza. El análisis se basa en dos elementos: por un lado, los proyectos financiados por el fondo INTERREG en las convocatorias III y IV (1999-2014), en los que Cataluña ha tomado parte; y por otra, las estructuras de cooperación que ha impulsado y desarrollado también durante estos mismos años. [...]
Cet article vise à donner un point de vue sur le rôle joué par la Generalitat de la Catalogne en tant qu'acteur de la coopération transfrontalière. L'analyse repose sur deux éléments : d'une part les projets financés par les fonds INTERREG dans les appels III et IV (1999- 2014), où la Catalogne a pris part en tant qu'acteur ; et d'autre part, les structures de coopération qu'elle a promues et développées au cours des mêmes années. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.519
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 551-565 (Articles)  
9.
25 p, 3.5 MB Should EU cross-border cooperation programmes focus mainly on reducing border obstacles? / Medeiros, Eduardo (Instituto Universitário de Lisboa)
EU cross-border cooperation programmes were formally established with the launching of the first INTERREG Community Initiative (1989-1993). Since then, these programmes have been expanding to Northern and Eastern Europe. [...]
Els programes de cooperació transfronterera de la UE es van establir formalment amb el llançament de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Des de llavors, aquests programes s'han estès al nord i l'est d'Europa. [...]
Los programas de cooperación transfronteriza de la UE se establecieron formalmente con el lanzamiento de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Desde entonces, estos programas se han extendido al norte y este de Europa. [...]
Les programmes de coopération transfrontalière de l'UE ont été formellement établis avec le lancement de la première initiative INTERREG (1989-1993). Depuis lors, ces programmes se sont étendus au nord et à l'est de l'Europe. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.517
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 467-491 (Articles)  
10.
26 p, 185.1 KB Asociacionismo migrante latinoamericano y codesarrollo : ámbitos de participación política transnacional / Cortes Maisonave, Almudena (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Antropología Social) ; Sanmartín Ortí, Anna (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud-FAD)
El texto analiza cómo las trayectorias y las características de las tramas asociativas migrantes condicionan el impulso y la puesta en práctica del codesarrollo en la ciudad de Madrid, además de la manera en que ha sido impulsado el codesarrollo ha impactado a su vez en el discurso, la orientación y el proceso de transnacionalización de las asociaciones de migrantes. [...]
The article analyzes how the trajectories and characteristics of migrant associations determine the promotion and implementation of co-development in the city of Madrid, Spain, and how the way co-development has been promoted has impacted on the discourse, orientation and transnationalization process of migrant associations. [...]
El text analitza com les trajectòries i les característiques de les trames associatives migrants condicionen l'impuls i la posada en pràctica del codesenvolupament a la ciutat de Madrid, a més de la manera en què s'ha impulsat el codesenvolupament ha impactat al seu torn en el discurs, l'orientació i el procés de transnacionalització de les associacions de migrants. [...]

2018 - 10.5565/rev/papers.2506
Papers : revista de sociologia, Vol. 103 Núm. 4 (octubre-desembre 2018) , p. 551-575 (Artículos de monográfico)  

Artículos : Encontrados 64 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
7 p, 62.0 KB Projecte interdisciplinari de professionalització (pip) a la titulació de sociologia / Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La Facultat de Ciències Politiques i de Sociologia de la UAB ha desenvolupat des del curs 2002/2003 una Area de Professionalització amb la finalitat de millorar les competències professionals i la capacitat d'inserció dels titulats de Ciències Polítiques i de Sociologia en el mercat de treball. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Publicaciones periódicas Encontrados 1 registros  
1.
36 p, 4.9 MB Memòria d'activitats / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) es posa en marxa el gener del 2014 com a conjunció de la trajectòria del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), que al llarg de 23 anys ha prestat serveis relacionats amb les infraestructures TIC, i la del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), que ho ha fet al llarg de 18 anys en l'àmbit de les biblioteques.
Barcelona 2014-
5 documentos

Libros y colecciones Encontrados 6 registros  
1.
157 p, 4.2 MB "An'n panse ansanm pou Mayard" : diagnostic socio-urbain du quartier de Mayard, Jacmel (Haïti) / Tapada Berteli, María Teresa coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romano, Yraida (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Canal i Oliveras, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Esquerra, Celia (Associació Catalana d'Universitats Públiques)
L'estudi recull els resultats del projecte que l'ACUP, la Fundació Obra Social "La Caixa" i l'Ajuntament de Barcelona realitzen conjuntament amb l'Ajuntament de Jacmel i la Université Publique du Sud-est à Jacmel (UPSEJ). [...]
Barcelona : Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), 2014  
2.
342 p, 2.1 MB Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado autonómico / García Morales, María Jesús, autor
Barcelona : Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2017  
3.
129 p, 1.0 MB Políticas europeas de cooperación al desarrollo en materia de salud sexual y reproductiva / Marrero, Beatriz ; O'Kelly, Marta ; Solsona, Montse ; Zumarán, Adriana ; Ruiz, Cristina
Madrid : Fundación Carolina-CeALCI, 2008 (Documento de trabajo (Fundación Carolina) ; 18)  
4.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documentos
5.
157 p, 1.2 MB Comunicació i desenvolupament a la Mediterrània / Río, Olga del, ed. ; Azar, Jamil ; Gómez, Dardo (Federació de Sindicats de Periodistes) ; Río, Olga del (Universitat de Girona) ; Llorens, Carles (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) ; Minobis, Montserrat (Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores) ; Montabes, Juan (Universidad de Granada) ; Saini, Valentina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tresserras, Joan Manuel, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Velázquez García-Talavera, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Seminari Internacional sobre Comunicació, Desenvolupament i Drets Humans a la Mediterrània ; Màster en Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Aquest material és el resultat de les aportacions realitzades per ponents i docents que han participat en el I i II Seminari Internacional sobre Comunicació, desenvolupament i drets humans a la Mediterrània - organitzats per l'OMEC-, i com a docents del Master Europeu "Mediació Intercultural: inversión económica i integració cultural a la Mediterrània – MIM". [...]
Bellaterra: Observatori Mediterrani de la Comunicació, 2013  
6.
30 p, 1.8 MB The Mediterranean Rio Grande/Rio Bravo : envisioning global borders / Ribas Mateos, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2015 (Focus on international migration ; 2)  

Documentos de investigación Encontrados 64 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
68 p, 778.7 KB Conexión comunitaria de la escuela con entidades del territorio para la creación de más y mejores oportunidades socioeducativas. Estudio de caso en el barrio de La Prosperitat de Barcelona / Azorín Sotos, Estela María ; Bertran Tarrés, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Fruit de la hiperinstitucionalització de l'ensenyament i la manca de coordinació interprofessional, que segmenten a la societat produint una desafecció cap als recursos que ofereix el territori i frenen la generació de capital social que actuï front les desigualtats, sorgeix l'emergent reflexió-acció sobre la connexió comunitària dels diferents agents socioeducatius. [...]
2018  
2.
37 p, 985.5 KB Efficiency in the transformation of schooling into competences : a cross-country analysis using PIAAC data / Murillo, Inés P. (Universidad de Extremadura) ; Raymond Bara, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Calero, Jorge, 1963- (Universitat de Barcelona) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This study (i) compares the competence levels of the adult population in a set of OECD countries; (ii) assesses the comparative efficiency with which the education system in each country transforms schooling into competences, distinguishing by educational level, and (iii) tracks the evolution of this efficiency by birth cohorts. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/11)  
3.
47 p, 610.9 KB Public Private Partnership management effects on road safety outcomes / Albalate del Sol, Daniel (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria Estadística i Economia Aplicada) ; Bel-Piñana, Paula (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria Estadística i Economia Aplicada) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Public Private Partnerships (PPP) have become common in providing high-quality infrastructure in many countries worldwide. One of the main reasons for PPP agreements is to improve efficiency and quality in the delivery of public services, as well as to boost investments for expensive projects. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/08)  
4.
77 p, 2.1 MB La xarxa de ciutats mitjanes de l'Arc Llatí: caracterització, problemàtiques i reptes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Haas, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'Estudi, encarregat per l'Associació d'administracions intermèdies Arc Llatí, presenta els resultats d'una anàlisi de les ciutats mitjanes de l'àmbit territorial de l'Arc Llatí. El propòsit és afavorir el coneixement mutu d'aquestes ciutats i, en última instància, la cooperació entre elles.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia , 2008  
5.
130 p, 2.5 MB Behaving Sociably : Sharing and cooperation among contemporary punan tubu in north Kalimantan, Indonesia / Napitupulu, Rasi Lucentezza Easterlita, autor. ; Reyes-García, Victòria, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
El comportamiento prosocial, como compartir y cooperar, es una característica central del ser humano y también es considerada central en la estrategia adaptativa humana. Observaciones y estudios experimentales previos indican que las personas cooperan por diversas motivaciones, las cuales pueden diferir según el contexto. [...]
Prosocial behavior, such as sharing and cooperation, is a central characteristic of the human species and is thought to be human adaptive tendency. Previous observational and experimental studies indicate that people share and cooperate under various motivations, which might differ according to the context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
41 p, 450.7 KB China's strategic partnership with Africa. A Case Study of the Sino-South African Relations / Gimbernat Girgas, Elda ; Colom Jaén, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This Treball de Fi de Grau's purpose is to explain how and in which way China engages and associates with Africa, which kind of cooperation is being carried out, how is this partnership developed and in which way the actors interact. [...]
Aquest Treball de Fi de Grau tracta sobre com i de quina manera la Xina es relaciona i s'associa amb Àfrica, quin tipus de cooperació es duu a terme, com es desenvolupa aquest associament i a quins nivells interaccionen. [...]
Este Treball de Fi de Grau trata sobre cómo y de qué manera la China se relaciona y se asocia con África, qué tipo de cooperación se lleva a cabo, como se desarrolla esta asociación y a qué niveles interactúan. [...]

2017
Estudis d'Àsia Oriental [823]  
7.
303 p, 9.3 MB La vía transfronteriza del desarrollo local endógeno : reflexiones teóricas y estudios empíricos en los Pirineos y en los Alpes / Berzi, Matteo, autor. ; Durà Guimerà, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.) ; Castañer i Vivas, Margarida, dir. (Universitat de Girona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
Aquest treball de recerca té com a objectiu principal estudiar el paper de la cooperació transfronterera en els processos de desenvolupament local endogen en les àrees de fronteres rurals. La constatació que en la literatura acadèmica dels estudis de frontera (Border Studies) no s'ha desenvolupat aquest aspecte amb prou profunditat, justifica l'avanç de noves reflexions de caràcter analític per tal de comprendre i interpretar millor el procés de territorialització des d'una perspectiva local. [...]
Este trabajo de investigación tiene como objetivo general estudiar el papel de la cooperación transfronteriza en los procesos de desarrollo local endógeno en las áreas de frontera rurales. La constatación de que en la literatura académica de los estudios de frontera (Border Studies) no se ha desarrollado este aspecto con suficiente profundidad, justifica el avance de nuevas reflexiones de carácter analítico para comprender e interpretar mejor el proceso de territorialización desde una perspectiva local. [...]
This research aims to study the role of cross-border cooperation in endogenous local development processes in rural borderlands. The fact that the academic contributions of border studies have not developed this aspect sufficiently in-depth justifies the development of new analytical reflections in order to better understand and interpret the territorialization process from a local perspective. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
249 p, 2.7 MB Limiti e confini del diritto di asilo nel Mediterraneo : etnografia di alcuni percorsi di fuga dalla Siria / candidata Chiara Denaro ; direttore: Enrico Pugliese ; co-direttrici: Luisa Carlota Solé Puig, Natalia Ribas Mateos. / Denaro, Chiara, autor. ; Pugliese, Enrico, supervisor acadèmic. ; Solé Puig, Luisa Carlota, supervisor acadèmic. ; Ribas Mateos, Natalia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia.
Nel contesto della fuga dei cittadini Siriani verso la regione del Medio Oriente e Nord Africa e verso l'Europa tra il 2013 e il 2016, questa ricerca avvia una riflessione sul contenuto del diritto di asilo in tre spazi di frontiera del Sud Europa (Lesbo, Sicilia e Melilla) al fine di far luce sui suoi contorni variabili. [...]
In the frame of the Syrian citizens' flight to the MENA region and to Europe between 2013 and 2016, this research reflects on the very content of the right to asylum in three border zones of Southern Europe (Lesvos, Sicily and Melilla) in order to shed light on its variable contours. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
422 p, 5.8 MB Una Oportunidad para dudar : el desarrollo y la pobreza en el mundo vistos desde la escuela : experiencias educativas de solidaridad, cooperación internacional y educación para el desarrollo en contextos escolares : estudio de caso en Cataluña / Navarro Rupérez, Miriam ; Soto Marata, Josefa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; González Echevarría, Aurora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural.
Esta tesis versa sobre cómo se plantean las experiencias educativas de intercambio cultural y cooperación para el desarrollo entre escuelas de países ricos y de países empobrecidos en un contexto de desigualdad estructural. [...]
This thesis deals with the way educational experiences of cultural exchange and cooperation for development between schools in rich and impoverished countries in a context of structural inequality are brought forward. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
284 p, 1.9 MB El modelo europeo de cooperación judicial en el ámbito civil y penal / Varela Figueroa, Rebeca ; Arenas García, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Vilá Costa, Blanca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
En las últimas décadas hemos asistido a un importante proceso de internacionalización de nuestras sociedades. El contacto entre instituciones y personas, tanto físicas como jurídicas, de distintos países ha pasado de constituir una excepción en la vida de los seres humanos a convertirse en la regla general. [...]
Over the last few decades we have witnessed a distinct process of internationalization of our societies. Once an exception, contact between people, companies and institutions from different countries has become the general rule. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Documentos de investigación : Encontrados 64 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos gráficos y multimedia Encontrados 49 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1024x707, 580.5 KB Jornades Internacionalistes : dissabte 16 de maig, 18 h. ... / Casal Popular Manuel de Pedrolo
[S.l.] : [s.n.], [198?]  
2.
1662x713, 631.2 KB Concentració solidària amb Chiapas : Plaça Sant Jaume, dissabte 19 de febrer a partir de les 11 h ... / Comissió de Solidaritat amb els Pobles Indígenes
[2000?]  
3.
725x1024, 196.6 KB Vamos a barrerlos : 1 noviembre, manifestación en Madrid ... / Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas
[1987]  
4.
1732x2532, 553.3 KB Nicaragua debe sobrevivir : 100 millones para Nicaragua. Tu firma y 100 pesetas una ayuda contra Regan / Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua
[S.l.] : [s.n.], [1986]  
5.
2700x1924, 953.2 KB Catalunya amb Nicaragua / Comité de Solidaritat de Catalunya amb el Poble de Nicaragua
[S.l.] : [s.n.], [198?]  
6.
1701x2274, 607.6 KB 1988 : contra la agresión, vente a cortar café a Nicaragua / Colectivo de Solidaridad con Centroamérica ; Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua ; Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas
[S.l.] : [s.n.], [1988]  
7.
1151x1703, 283.6 KB Ajuda Nicaragua : por una Escuela de Adultos / Associació per l'Educació de Persones Adultes. Comissió de Solidaritat amb Nicaragua
[198-?]  
8.
1251x1679, 349.1 KB No : actes: 20 hores: exposicions, actuacions solidàries ...20 setembre Cotxeres de Sants / Comité ChileNo
[1988?]  
9.
1024x1403, 818.5 KB ¡La resistencia popular chilena triunfará!
[S.l.] : [S.n.], [197-?]  
10.
1024x1444, 885.3 KB Chile Resiste : a càrrec de membres de la resistència / Escola d'Enginyers Pedralbes. Departament d'Activitats Culturals
[S.l.] : [S.n.], [1978?]  

Documentos gráficos y multimedia : Encontrados 49 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 1 registros  
1.
1 p, 317.2 KB Carta de Josep Font i Cierco, Director General d'Universitats (Generalitat de Catalunya) a Pere Pascual convidant-lo a l'acte de presentació del Programa Universitari de Cooperació amb Bòsnia i Hercegovina. / Catalunya.Departament de la Presidència.Direcció General d'Universitats
25 abril 1997.  
 Acceso restringido a la UAB

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.