Resultados globales: 17 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 17 registros
Artículos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
32 p, 110.6 KB La cooperación transfronteriza e interterritorial : un clásico renovado / Beltrán García, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Aquest article analitza la dimensió jurídica dels organismes de cooperació transfronterers, és a dir, constituïts per entitats territorials veïnes, i interterritorials, integrats per entitats no veïnes en què participen comunitats autònomes, tant respecte dels acords de constitució com de les activitats que desenvolupen una vegada creats, amb referència especial a Catalunya, denominadora comuna en tots ells. [...]
This article analyses the legal dimension of organisations with cross-bordercooperation, i. e. those made up of neighbouring territorial entities. It alsolooks at inter-territorial entities, made up of non-neighbouring entities inwhich the autonomous communities participate, both with regard to consti-tutional agreements and to the activities carried out after they have beenestablished. [...]

2007
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 4 (2007) , p. 215-246  
2.
23 p, 1.2 MB Cuatro fronteras europeas bajo la lupa : una metodología para el análisis de los proyectos de cooperación transfronteriza (INTERREG) / Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Pastor Saberí, Roser (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
El grupo de investigación APTA ha desarrollado un método de análisis para indagar sobre la cooperación transfronteriza en las diferentes fronteras europeas. Es una metodología que permite conocer detalladamente las características de los proyectos que se construyen, que da luz a la complejidad de la red de actores que se movilizan y que muestra los patrones territoriales resultantes de la cooperación transfronteriza. [...]
El grup d’investigació APTA ha desenvolupat un mètode d’anàlisi per indagar a l’entorn de la cooperació transfronterera en les diferents fronteres europees. És una metodologia que permet conèixer detalladament les característiques dels projectes que es construeixen, que revela la complexitat de la xarxa d’actors que es mobilitzen i que mostra els patrons territorials resultants de la cooperació transfronterera. [...]
Le groupe de recherche APTA a développé une méthode d’analyse pour étudier la coopération transfrontalière entre les différentes frontières européennes. C’est une méthode qui permet de connaître de manière détaillée les caractéristiques des projets qui se mettent en place, qui révèle aussi la complexité du réseau d’acteurs mobilisés et qui montre enfin les modèles territoriaux définis par la coopération transfrontalière. [...]
The APTA research group has developed a methodology to investigate cross-border cooperation at different European borders. The methodology allows the characteristics of the projects to be determined in detail, revealing the complexity of the network of actors that are mobilized and the territorial patterns resulting from cross-border cooperation. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.532
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 443-465 (Articles)  
3.
21 p, 427.3 KB Los espacios transfronterizos europeos : ¿un objeto geográfico de difícil definición? Una aproximación desde la perspectiva de los "soft spaces" / Giband, David (Université de Perpignan Via Domitia) ; Vicente Rufi, Joan (Universitat de Girona)
El texto propone una visión de los espacios transfronterizos desde la perspectiva de los soft spaces —los espacios blandos— con relación al planeamiento territorial. Con ella se consigue una interpretación mucho más ajustada de la realidad de las áreas transfronterizas, así como de sus dinámicas. [...]
El text proposa una visió dels espais transfronterers des de la perspectiva dels soft spaces —espais tous— en relació amb el planejament territorial. Amb aquesta s’aconsegueix una interpretació molt més ajustada del que són en realitat les àrees transfrontereres així com de les dinàmiques que s’hi produeixen. [...]
This text proposes a vision of cross-border spaces from the perspective of soft spaces in relation to territorial planning. In doing so, we aim to achieve a much more realistic interpretation of cross-border areas, as well as the dynamics that occur in them. [...]
Le texte propose une vision des espaces transfrontaliers du point de vue des espaces mous –soft spaces– en relation avec l’aménagement du territoire. Cette vision nous permet de parvenir à une interprétation beaucoup plus fine de ce que sont réellement les zones transfrontalières, ainsi que de la dynamique qui s’y produit. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.520
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 421-441 (Articles)  
4.
22 p, 879.4 KB Los Pirineos, entre las políticas europeas y las iniciativas locales de cooperación transfronteriza : el caso de la Cerdaña / Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona)
Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la cooperación transfronteriza local en las áreas de fronteras periféricas. Específicamente, nos preguntamos si las sinergias entre las políticas comunitarias de cooperación territorial europea (CTE), por un lado, y las iniciativas transfronterizas locales, por otro lado, representan una estrategia territorial de desarrollo endógeno válida en dichas áreas. [...]
Aquest article té com a objectiu analitzar el paper de la cooperació transfronterera local a les àrees de fronteres perifèriques. Específicament, ens preguntem si les sinergies entre les polítiques comunitàries de cooperació territorial europea (CTE), d’una banda, i les iniciatives transfrontereres locals, d’una altra, representen una estratègia territorial de desenvolupament endogen vàlida en aquestes àrees. [...]
L’article vise à analyser le rôle de la coopération transfrontalière locale dans les domaines des frontières périphériques. Plus précisément, nous nous demandons si les synergies entre les politiques européennes de coopération territoriale européenne (CTE), d’une part, et les initiatives transfrontalières locales, d’autre part, représentent une stratégie territoriale valable de développement endogène de ces domaines. [...]
The article analyzes the role of local cross-border cooperation in peripheral border areas. Specifically, we inquire as to whether the synergies between European Territorial Cooperation (ETC) policy on the one hand, and local cross-border initiatives on the other, represent a valid territorial strategy for endogenous development in these areas. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.445
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 529-550 (Articles)  
5.
15 p, 145.6 KB Catalunya, actor en la cooperació transfronterera : quinze anys de perspectiva, processos i resultats / Martín-Uceda, Javier (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Aquest article vol donar una perspectiva sobre el paper que ha tingut la Generalitat de Catalunya com a actor en matèria de cooperació transfronterera. L’anàlisi es basa en dos elements: per un costat, els projectes finançats pel fons INTERREG en les convocatòries III i IV (1999-2014), en què Catalunya ha participat com a actor; i per altre, les estructures de cooperació que ha impulsat i desenvolupat també durant els mateixos anys. [...]
This article examines the role of the Government of Catalonia as a cross-border actor. The analysis is based on two elements: projects financed by the INTERREG fund in periods III and IV (1999–2014) in which Catalonia took part, and cooperation structures that were developed in the same period. [...]
Este artículo quiere presentar una perspectiva sobre el papel que ha tenido la Generalitat de Catalunya como actor en materia de cooperación transfronteriza. El análisis se basa en dos elementos: por un lado, los proyectos financiados por el fondo INTERREG en las convocatorias III y IV (1999-2014), en los que Cataluña ha tomado parte; y por otra, las estructuras de cooperación que ha impulsado y desarrollado también durante estos mismos años. [...]
Cet article vise à donner un point de vue sur le rôle joué par la Generalitat de la Catalogne en tant qu’acteur de la coopération transfrontalière. L’analyse repose sur deux éléments : d’une part les projets financés par les fonds INTERREG dans les appels III et IV (1999- 2014), où la Catalogne a pris part en tant qu’acteur ; et d’autre part, les structures de coopération qu’elle a promues et développées au cours des mêmes années. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.519
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 551-565 (Articles)  
6.
25 p, 3.5 MB Should EU cross-border cooperation programmes focus mainly on reducing border obstacles? / Medeiros, Eduardo (Instituto Universitário de Lisboa)
EU cross-border cooperation programmes were formally established with the launching of the first INTERREG Community Initiative (1989-1993). Since then, these programmes have been expanding to Northern and Eastern Europe. [...]
Els programes de cooperació transfronterera de la UE es van establir formalment amb el llançament de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Des de llavors, aquests programes s’han estès al nord i l’est d’Europa. [...]
Los programas de cooperación transfronteriza de la UE se establecieron formalmente con el lanzamiento de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Desde entonces, estos programas se han extendido al norte y este de Europa. [...]
Les programmes de coopération transfrontalière de l’UE ont été formellement établis avec le lancement de la première initiative INTERREG (1989-1993). Depuis lors, ces programmes se sont étendus au nord et à l’est de l’Europe. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.517
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 467-491 (Articles)  
7.
36 p, 1.2 MB Recomposición de un territorio cultural : el Alto Segre, Pirineos / Pallarès Blanch, Marta (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Los valles de la cuenca alta del río Segre tienen elementos de identidad comunes. Entre los siglos XIII y XVII se produce la división político-administrativa de este territorio, repartido actualmente en tres estados diferentes (España, Francia y Andorra). [...]
The valleys of the upper Segre river basin have common identity elements. Between the XIII y XVII centuries takes place the political-administrative division of the territory, currently distributed in three different states (Spain, France and Andorra). [...]

2013
Geographicalia, Núm. 63/64 (2013) , p. 121-156  
8.
26 p, 946.4 KB Fronteras en el contexto español. ¿Barreras o puentes para la cooperación sanitaria? / Oliveras González, Xavier (Colegio de la Frontera Norte. Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente) ; Trillo Santamaría, Juan Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía)
Las fronteras delimitan sistemas político-administrativos con normas y prácticas propias en diversas materias. En relación con la asistencia sanitaria transfronteriza, en el presente artículo, se muestra que, en algunos contextos, como el de un estado semifederal como el español, los problemas y las soluciones en las fronteras externas (entre estados) y las internas (entre comunidades autónomas) se asemejan. [...]
Les fronteres delimiten sistemes politicoadministratius amb normes i pràctiques pròpies en diverses matèries. En relació amb l’assistència sanitària transfronterera, en el present article, s’hi mostra que, en certs contextos, com ara el d’un estat semifederal com l’espanyol, els problemes i les solucions a les fronteres externes (entre estats) i les internes (entre comunitats autònomes) són semblants. [...]
Les frontières délimitent de systèmes politique-administratives avec leurs propres règles et pratiques dans de nombreux domaines. En ce qui concerne l’assistance sanitaire transfrontalière se prouve que, dans certains contextes, comme c’est le cas de l’Espagne, un état semi-fédéral, les problèmes et les solutions en ce qui regarde les frontières externes (entre états) et les internes (entre les communautés autonomes) sont similaires. [...]
Borders delimitate political-administrative systems that adopt different sets of rules and procedures dealing with different matters. Regarding cross-border health care, our analysis shows that in some contexts, as is the case in a semi-federal state as Spain, problems and solutions can be applied to external borders (between states) and also to internal borders (between autonomous regions). [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.64
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 1 (Gener-abril 2014) , p. 135-159  
9.
15 p, 676.6 KB Un ejemplo de cooperación de área vasta. La experiencia y las perspectivas de desarrollo en la Eurorregión Adriática / Bramanti, Alberto ; Rosso, Paolo
El artículo analiza el caso de estudio de la Eurorregión Adriática (EA) para ejemplificar la emergencia de la cooperación de área vasta. Este modelo se considera el último desafío de la cooperación transnacional en Europa, puesto que se requieren motivaciones sólidas para cooperar, y la dimensión y el número de participantes conlleva problemas. [...]
L’article analitza el cas d’estudi de l’Euroregió Adriàtica (EA), amb l’objectiu d’exemplificar l’emergència de la cooperació d’àrea àmplia. Aquest model és considerat el darrer desafiament de la cooperació transnacional a Europa, atès que es demanen motivacions sòlides per cooperar, i la dimensió i el nombre de participants comporta problemes. [...]
L’article analyse le cas d’étude de l’Eurorégion Adriatique (EA) pour illustrer l’urgence de la «coopération de zone vaste». Ce modèle de coopération est considéré le dernier défi de la coopération transnationale en Europe: on exige des motivations solides pour coopérer et la dimension et le nombre de participants entraînent des problèmes. [...]
The article analyzes the case study of the Adriatic Euroregion (AE) to exemplify the emergence of «vast area cooperation». This kind of cooperation is considered to be the last challenge of transnational cooperation in Europe; solid motivations are needed to cooperate, and the dimension and number of participants is a source of problems. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 1 (2010) , p. 221-235  
10.
16 p, 1.6 MB La «Gran Región». Institucionalización de una región europea tranfronteriza / Dörrenbächer, H. Peter
La «Gran Región» es la mayor zona transfronteriza de Europa, compuesta por Sarre, Renania-Palatinado, Lorena, Luxemburgo y Valonia. En este mismo territorio existen, además, otras iniciativas de cooperación, como la eurorregión SaarLorLux. [...]
La «Gran Regió» és la regió transfronterera més gran d’Europa, composta pel Saarland, Renània-Palatinat, la Lorena, Luxemburg i Valònia. En aquest mateix territori, hi ha unes altres iniciatives de cooperació, com ara l’euroregió SaarLorLux. [...]
La «Grande Région» est la plus grande région transfrontalière de l’Europe composée de Sarre, Rhénanie-Palatinat, Lorraine, Luxembourg et Wallonie. Dans ce même territoire il existe en outre d’autres initiatives de coopération comme l’Eurorégion SaarLorLux. [...]
The «Greater Region» is the major cross-border region of Europe, consisting of Saarland and Rhineland-Palatinate, Lorraine, Luxembourg and Wallonia. Other cooperation initiatives exist in the same territory, such as the SaarLorLux Euroregion. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 1 (2010) , p. 185-200  

Artículos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.