Resultats globals: 13 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 10 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 10 registres trobats  
1.
15 p, 145.6 KB La demografia i el futur del sistema de pensions / Cabré, Anna, 1943- (Centre d'Estudis Demogràfics)
El sistema actual de pensions és un sistema vulnerable, no per efecte de la demografia sinó per la globalització de l’economia. El sistema de Seguretat Social, sense perdre la seva missió principal de protecció i també de redistribució solidària, ha d’acceptar el repte de transformar-se, atent a l’evolució de l’economia, a la dinàmica del mercat de treball i als nous hàbits socials per tal d’esdevenir sostenible. [...]
2000
Idees : revista de temes contemporanis, Núm. 8 (octubre-desembre 2000) , p. 103-113  
2.
26 p, 955.8 KB Apellidos y migraciones. Estudio a través de los fogatges catalanes de 1497 y 1553 / Jordà Sánchez, Joan Pau (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Valls, Miquel (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Pujadas-Mora, Joana Maria (Centre d'Estudis Demogràfics)
Este artículo analiza los flujos migratorios acaecidos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XVI a través de un método de estimación indirecta como es el análisis de los apellidos contenidos en los recuentos de fuegos u hogares (fogatges) de 1497 y 1553. [...]
This paper aims to identify migration flows during the first half of the XVI century. To achieve this goal we analyze population movements using the distribution and emergence of family names. For that purpose the Catalan household tax counts (fogatges) of 1497 and 1553 are used. [...]

2013
Revista de demografía histórica, Vol. 31 Núm. 1 segunda época (2013) , p. 105-130  
3.
18 p, 197.2 KB Sonen les trompetes : discurs demodistòpic en el tercer mil·lenni / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Amb el nou mil·lenni, els textos, les enunciacions i les declaracions de caire distòpic sobre la població s’han multiplicat i han ultrapassat el camp de la ficció literària. En el present article es planteja una exploració hermenèutica de diferents textos pertanyents tant al camp polític com al científic, on s’identifiquen els principals discursos sobre la població que poden considerar-se distòpics posant un èmfasi especial en els produïts a partir de la crisi econòmica. [...]
Con el nuevo milenio los textos, las enunciaciones y las declaraciones de carácter distópico sobre la población se han multiplicado y han ultrapasado el campo de la ficción literaria. En el presente artículo se plantea una exploración hermenéutica de diferentes textos pertenecientes tanto al campo político como al científico, donde se identifican los principales discursos sobre la población que pueden considerarse distópicos poniendo un especial énfasis en los producidos a partir de la crisis económica. [...]
Avec le nouveau millénaire, les textes, les énoncés et les déclarations sur la nature dystopique de la population se sont multipliés, dépassant le domaine de la fiction littéraire. Cet article constitue une exploration herméneutique de différents textes appartenant à la fois au domaine politique et au domaine scientifique, où ont été identifiés les principaux discours sur la population pouvant être considérés comme dystopiques, en mettant un accent particulier sur ceux qui voient le jour à partir de la crise économique. [...]
In the new millennium, dystopian-style texts, pronouncements and declarations about the population have spread and proliferated beyond the bounds of literary fiction. This article takes the form of a hermeneutic exploration of different texts in the political and scientific domains in order to identify the main types of discourse that might be described as dystopian, with particular emphasis on those that have appeared since the onset of the economic crisis. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.133
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 49-66  
4.
21 p, 1018.1 KB Apunts sobre sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d’Estudis Demogràfics) ; Vidal Coso, Elena (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Serra, Joana (Universitat de Perpinyà)
L’objectiu central d’aquest article és, des d’una perspectiva demogràfica, aportar alguns elements per a la reflexió sobre la relació entre llengua i migracions als territoris de parla catalana, partint del reconeixement de la complexitat i de l’heterogeneïtat migratòria en els diferents espais analitzats. [...]
El objetivo central del artículo es, desde una perspectiva demográfica, aportar algunos elementos para la reflexión sobre la relación entre lengua y migraciones en los territorios de lengua catalana, partiendo del reconocimiento de la complejidad y de la heterogeneidad migratoria en los diversos territorios analizados. [...]
From a demographic perspective, this paper provides some notes on the relation between language and migration in the Catalan territories, from the acknowledgment of the complexity and heterogeneity of migratory experiences in the diverse regions. [...]
Dès un approche démographique, l’objectif principal de cet article est de fournir quelques éléments de réflexion sur le rapport entre la langue et les migrations aux territoires catalans, à partir de la reconnaissance de la complexité et l’hétérogénéité migratoire dans les différents espaces analysés. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.8
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (2012) , p. 145-165  
5.
24 p, 735.5 KB El reagrupament familiar a la província de Barcelona, 2004-2006. Trets demogràfics i disribució territorial / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; León, Pablo ; Garcia, Joan
El reagrupament familiar és un dels fenòmens que desperta més interès en l‘estudi de les migracions internacionals. En primer lloc, perquè, amb el temps, els corrents migratoris que es deriven del reagrupament familiar tendeixen a adquirir més protagonisme, tant que, de vegades, el volum que acapara acaba superant uns altres fluxos. [...]
La reagrupación familiar es uno de los fenómenos que despierta más interés en el estudio de las migraciones internacionales. En primer lugar, porque, con el tiempo, las corrientes migratorias que se derivan de la reagrupación familiar tienden a adquirir un mayor protagonismo, tanto que, a veces, en volumen acaban superando a otros flujos. [...]
Le regroupement familier est un des phénomènes qui attirent le plus d‘attention dans l‘étude des migrations internationales. D‘abord, parce que les courants migratoires qui dérivent au regroupement familier sont en train d‘augmenter, jusqu‘au point de représenter parfois la partie la plus importante des flux d‘immigration internationale. [...]
Family reunification is one of the subjects that arouse more interest while studying international migrations. On the first place, because the migration flows generated by family reunification are becoming even more important outpacing the traditional ones. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 54 (2009) p. 55-78  
6.
34 p, 212.9 KB Les migrations des Catalans en Sénégambie durant le XIXème et le XXème siècles : la présence catalane au Sénégal / Sow, Papa
L'auteur analyse les relations économiques et démographiques entre Catalogne et Sénégal pendant le XIXè et XXè siècles.
L'autor analitza les relacions demogràfiques -i per extensió econòmiques, culturals i socials- entre Catalunya i Senegal durant els segles XIX i XX.
The author analyzes the economic and demographic relations between Catalonia and Senegal during the 19th and 20th century.

2004
HMiC : Història Moderna i Contemporània, N. 2 (2004) p. 115-148  
7.
17 p, 575.4 KB Activitat, maternitat i paternitat a l'Europa comunitària / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Treviño, Rocío (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquest article tracta alguns aspectes de la segregació del mercat laboral segons el gènere en relació amb I'activitat, I'atur i el treball a temps parcial, des d'una perspectiva que permet plantejar les conseqüències del concepte prevalent de maternitat i paternitat en el tipus de vinculació de les dones i els homes amb el mercat de treball en els diferents estats de l'Europa comunitària. [...]
Este articulo trata algunos aspectos de la segregación del mercado laboral según el género en relación con la actividad, el paro y el trabajo a tiempo parcial desde una perspectiva que permite plantear las consecuencias del concepto prevalente de maternidad y paternidad en el tipo de vinculación de las mujeres y de los hombres al mercado laboral en los diferentes paises de la Europa comunitaria. [...]
Cet article traite de certains aspects de la ségrégation du marché du travail selon le genre, en ce qui concerne le chomâge et le travail à temps partiel, dans une perspective qui permet de s'interroger sur les conséquences du concept prévalent de maternité et de paternité dans les relations des hommes et des femmes au marché du travail dans les differents états de l'Europe Communautaire. [...]
This article centres on the topic of the gender division of the labour rnarket, dealing with aspects such as activity sectors, unemployrnent and part-time employrnent. This perspective facilitates the analysis of the consequences of the predominating concept of rnotherhood and fatherhood in the different roles which women and rnen play in the labour market in European Cornrnunity countries. [...]

1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 26 (1995) p. 191-207  
8.
20 p, 677.5 KB Família, gènere i treball ; l'enforcall dels determinants laborals. Un estudi de la ciutat de Tijuana (Baixa Califòrnia, Mèxic) / González López, María José
En aquest article s'avalua la importància dels processos de constitució de la família en la formació de l'oferta de mà d'obra i s'estableixen els determinants dels membres de la família (segons gènere) per participar en el mercat de treball. [...]
En esta investigación se evalúa la importancia de los procesos de constitución de la familia en la formación de la oferta de mano de obra y se establecen los determinantes de los miembros de la familia (según género) para participar en el mercado de trabajo. [...]
Cette communication a évalué l'importance de la constitution de la famille dans la formation de l'offre de main-d'oeuvre et a mis en évidence les caractéristiques des divers membres de la famille (en tenant compte du sexe) quant à leur participation au marché du travail. [...]
This article evaluates the importance of family composition in shaping labour supply and establishes the criteria of the different members of the family (according to gender) for participating in the labour market. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 29 (1996) p. 51-70  
9.
20 p, 131.2 KB L'Estudi de les migracions a Catalunya des de la geografia i la demografia (1975-2000) / Solana Solana, A. Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Morén Alegret, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Les aportacions a l'estudi de les migracions a Catalunya han augmentat durant els darrers anys, tot i que això s'ha produït d'una manera desequilibrada, atès que s'han prioritzat uns temes o unes àrees geogràfiques d'origen per sobre d'altres. [...]
Las aportaciones al estudio de las migraciones en Cataluña han aumentado durante los últimos años, aunque ello se ha realizado de una manera desequilibrada, pues se han priorizado unos temas o unas áreas geográficas de origen sobre otras. [...]
L'apport à l'étude des migrations en Catalogne a augmenté pendant les dernières années mais d'une façon déséquilibrée car des sujets ou des aires géographiques d'origine ont été priorisées. [...]
Contributions to the study of migrations in Catalonia have grown during last years, although unevenly because some issues or geographical areas have been priorised. This text is an assessement of the written materials on migrations in Catalonia that have been developed from Geography and Demography between 1975 and 2000.

2002
Documents d'analisi geografica, N. 41 (2002) , p. 145-164  
10.
7 p, 39.4 KB Jornades Tècniques sobre Projeccions Demogràfiques de Catalunya : Barcelona, 26 i 27 de maig de 1997 / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
L'Institut d'Estadística de Catalunya va presentar, per fer-ne debat i discussió, els treballs preliminars de unes projeccions demogràfiques de Catalunya per als horitzons 2010 i 2030 durant unes jornades celebrades a Barcelona els dies 26 i 27 de maig de 1997. [...]
El Instituto de Estadística de Cataluña, durante unas jornadas celebradas en Barcelona los días 26 y 27 de mayo de 1997, presentó, para debate y discusión, los trabajos preliminares de unas proyecciones demográficas de Cataluña para los horizontes 2010 y 2030. [...]
L'Institut d'Estadística de Catalunya a présenté pour son débat et sa discussion les travaux préliminaires des projections démographiques de Catalogne pour les horizons de 2010 et 2030 pendant le congrès tenu à Barcelone les 26 et 27 mai 1997. [...]
On 26th and 27th May 1997, the Institut d'Estadística de Catalunya organized a series of discussion sessions in Barcelona to debate the preliminary findings of the demographic projections for Catalonia to the years 2010 and 2030. [...]

1998
Documents d'analisi geografica, N. 32 (1998) , p. 219-224  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
37 p, 6.2 MB Segregació, enclavaments i discursos institucionals al voltant de la població subsahariana a Catalunya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Sabater i Coll, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquest article examina l’assentament de la població subsahariana en territori català mitjançant l’anàlisi de la segregació i concentració residencial. A més s’hi estudien tres tipus de discursos (Administració local, ONG i associacions d’immigrants subsaharians) sobre la població subsahariana, els seus comportaments sociodemogràfics i l’impacte de la crisi econòmica a Lleida, Mataró, Salou, Salt i Vic. [...]
In this article, the settlement of the sub-Saharan population in the Catalan territory through an analysis of residential segregation and concentration is examined. In addition to this analysis, three types of institutional discourses (local authorities, NGOs and associations of immigrants) around the sub-Saharan population are studied, as well as its sociodemographic behaviour and the impact of the economic recession in Lleida, Mataró, Salou, Girona and Vic first, the results demonstrate how the average local concentration of Subsaharan populations is persistently greater compared with the rest of non-nationals, thus giving a higher probability of interaction of sub-Saharan populations with the rest of non-nationals. [...]
Este artículo examina el asentamiento de la población subsahariana en territorio catalán a través del análisis de la segregación territorial y la concentración residencial. Además, incluye el estudio de tres tipos de discurso: el de la Administración local, el de las ONG y el de las asociaciones de inmigrantes subsaharianos sobre la población subsahariana, sus comportamientos sociodemográficos diferenciales y el impacto de la crisis económica en cinco municipios catalanes: Lleida, Mataró, Salou, Salt y Vic. [...]
Dans ce texte, on examine l’établissement de population subsaharienne en Catalogne par l’étude de la ségrégation et de la concentration résidentielle. En plus, on analyse trois types de discours qui présentent l’Administration locale, des ONG’s et des associations d’immigrants subsahariens par rapport à la population subsaharienne, leur comportement démographique et les écarts de l’impact de la crise économique dans cinq municipalités de la Catalogne (Lleida, Mataró, Salou, Salt et Vic). [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2012 (Ciutadania i immigració ; 8)
Recerca i immigració IV : Convocatòria ARAFI-2008, 2012, p. 43-79  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
16 p, 66.4 KB La Mujer inmigrada tras el velo estadístico / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Centre d'Estudis Demogràfics
La recopilació de dades sobre permisos de residència constitueix la principal font per l’estudi de la població de nacionalitat estrangera a Espanya. L’esmentada recopilació ha estat marcada per les fites legislatives que estableixen els drets i deures dels estrangers a Espanya. [...]
La recopilación de datos sobre permisos de residencia constituye la principal fuente para el estudio de la población de nacionalidad extranjera en España. Dicha recopilación ha estado jalonada por los hitos legislativos que establecen los derechos y deberes de los extranjeros en España. [...]
Data on residence permits constitutes the main source for the study of foreign nationality population in Spain. The data is influenced by the legislation that establishes the rights and obligations of foreigners in Spain. [...]
Les données sur les permis de résidence constituent la source principale pour l'étude de la population de nationalité étrangère en Espagne. Ces données sont influencées par la législation établissant les droits et les obligations des étrangers en Espagne. [...]

Centre d'Estudis Demogràfics 1998 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 146)  
2.
39 p, 623.6 KB Analyse du déclin de la fécondité catalane au XIX siècle et son rapport avec les différences régionales des types socioprofessionelles / Sancho Valverde, Socorro ; Centre d'Estudis Demogràfics
Les relacions entre Demografia i Economia són sovint difícils d'establir, tot i que les investigacions desenvolupades fins a l'actualitat, han demostrat fortes correlacions entre variables sòcio-econòmiques i demogràfiques entre poblacions del passat. [...]
Las relaciones entre Demografía y Economía son a menudo difíciles de establecer, aunque las investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad, hayan demostrado fuertes correlaciones entre variables socioeconómicas y demográficas en las poblaciones del pasado. [...]
The relationship between demography and economy tend to be difficult to determine, in spite of the fact that recent research reveals a strong correlation between socio-economic and demographic variables in populations in the past. [...]
Les rapports entre Démographie et Économie sont assez souvent difficiles d'établir, mais les recherches développées jusqu'à l'actualité, ont montré des fortes corrélations entre variables socio-économiques et démographiques pour les populations du passé. [...]

Centre d'Estudis Demogràfics 1998 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 145)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.