Resultats globals: 9 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 9 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
14 p, 181.9 KB D'ensenyar geografia a través del paisatge a educar en paisatge / Batllori Roser (Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques – Didàctica de les Ciències Socials) ; Serra i Sala, Joan Maria
L'estudi del paisatge és un tema recurrent en la impartició de la geografia a l'educació obligatòria. Aquest article té dos propòsits: d'una banda, pretén revisar l'ensenyament del concepte de paisatge analitzant principalment les aportacions relacionades amb el Conveni europeu del paisatge, que ha estat promogut pel Consell d'Europa des de l'any 2002. [...]
The study of the landscape is a recurring theme in the teaching of geography during compulsory education. The aim of this article is twofold: firstly it discusses the concept and teaching of landscape mainly through the contributions of the European Convention on landscape promoted by the Council of Europe since 2002. [...]
El estudio del paisaje es un tema recurrente en la impartición de la geografía en la educación obligatoria. El artículo tiene dos objetivos: por una parte, se propone revisar la enseñanza del concepto de paisaje analizando principalmente las aportaciones del Convenio europeo del paisaje, promovido por el Consejo de Europa desde el año 2002. [...]
L'étude du paysage est un thème récurrent de l'enseignement de la géographie dans l'enseignement obligatoire. Le but de cet article est double: d'abord, il traite du concept et de l'enseignement du paysage, principalement à travers les contributions de la Convention européenne sur le paysage promue par le Conseil de l'Europe depuis 2002. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.485
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 617-630 (Estats de la qüestió)  
2.
21 p, 226.0 KB Urban metabolism : a review of recent literature on the subject / Dinarès, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Urban areas are the primary habitat for a majority of the global population. The development of cities not only entails a fundamental change in human settlement patterns but also a dramatic transformation of the physical environment. [...]
Les àrees urbanes són el principal hàbitat de la majoria de la població mundial. El desenvolupament de les ciutats no sols implica un canvi essencial en els patrons d'assentament humans, sinó també una dramàtica transformació del medi físic. [...]
Las áreas urbanas son el principal hábitat de la mayoría de la población mundial. El desarrollo de las ciudades no solo implica un cambio fundamental en los patrones de asentamiento humano, sino también una dramática transformación del entorno físico. [...]
Les zones urbaines constituent l'habitat principal de la majorité de la population mondiale. Le développement des villes implique non seulement un changement fondamental dans les schémas d'établissement humain, mais aussi une transformation radicale de l'environnement physique. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.134
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 551-571  
3.
22 p, 3.2 MB Medio siglo (1956-2005) de crecimiento urbano y pérdida de suelo en el litoral mediterráneo español : el entorno metropolitano de Alacant-Elx / Valera Lozano, Antonio (Universitat de València. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)) ; Añó Vidal, Carlos (Universitat de València. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)) ; Sánchez Díaz, Juan (Universitat de València. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE))
En este trabajo, se analiza la dinámica espacio-temporal de los usos urbanos durante la segunda mitad del siglo xx en el entorno metropolitano de Alacant-Elx. A partir de fotogramas aéreos correspondientes a las fechas de 1956, 1985, 1998 y 2005, y mediante métodos de análisis cartográfico con sistemas de información geográfica, se han establecido los cambios a escala detallada (1:10. [...]
En aquest treball, s'hi analitza la dinàmica espacial i temporal dels usos urbans durant la segona meitat del segle xx a l'entorn metropolità d'Alacant-Elx. Partint de fotografies aèries corresponents a 1956, 1985, 1998 i 2005, i mitjançant mètodes d'anàlisi cartogràfica amb sistemes d'informació geogràfica, han estat establerts els canvis a escala de detall (1:10. [...]
Cet article a pour objet l'analyse de la dynamique spatiale et temporale des utilisations urbaines durant la deuxième moitié du vingtième siècle dans le milieu métropolitain d'Alacant-Elx. Afin d'observer ces modifications à une échelle détaillée (1:10. [...]
This paper analyses the spatial and temporal dynamics of urban land uses during the second half of the 20th century in the metropolitan area of Alacant-Elx. Through the interpretation of aerial photographs dating from 1956, 1985, 1998 and 2005, and map analysis based on geographic information systems, the changes at detailed scale (1:10,000) were established. [...]

2013 - 10.5565/rev/dag.39
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 59, Núm. 2 (Maig-Agost 2013) , p. 291-312  
4.
9 p, 441.0 KB La geografía crítica y el discurso de la sostenibilidad. Perspectivas y acciones / Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Dado el contexto de crisis del modelo postfordista, la necesidad de crear nuevos modelos de viabilidad económica y social abre la posibilidad de que la geografía contribuya a la formulación de nuevas propuestas analíticas y prácticas de desarrollo. [...]
Atès el context de crisi del model postfordista, la necessitat de crear models nous de viabilitat econòmica i social obre la possibilitat que la geografia contribueixi a la formulació de noves propostes analítiques i pràctiques de desenvolupament. [...]
Le besoin de créer de nouveaux modèles de viabilité économique et sociale dans le contexte actuel de crise du modèle postfordiste ouvre la possibilité que la géographie contribue à la formulation de nouvelles propositions analytiques et pratiques de développement. [...]
Given the context of postfordist crisis, there is a need of creating new models of economic and social feasibility, in which geography could contribute by formulating new analytical and practical development proposals. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 3 ( 2010) , p. 573-581  
5.
25 p, 625.1 KB Smart growth and its discontents : an examination of american and european approaches to local and regional sustainable development / Krueger, Rob ; Interdisciplinary and Global Studies. Worcester Polytechnic Institute
Increasingly concepts of sustainable development are finding their way into local and regional development strategies. This is also true in the USA, though not through the Local Agenda 21 process, as is the case in much of the rest of the world. [...]
El concepte del desenvolupament sostenible s'obre camí cada vegada més en les estratègies de desenvolupament local i regional. Aquesta tendència també succeix als EUA, encara que en aquest país no pren el nom d'Agenda 21 Local, com és el cas en gran part de la resta del món. [...]
El concepto del desarrollo sostenible se abre camino cada vez más en las estrategias de desarrollo local y regional. Esta tendencia también ocurre en EE. UU. , aunque en este país no toma el nombre de Agenda 21 Local, como es el caso en gran parte del resto del mundo. [...]
Le concept de développement durable est utilisé de plus en plus dans les stratégies de développement local et régional. Cette tendance se trouve aussi aux États-Unis, bien que dans ce pays le nom de l'Agenda 21 local, commun dans une grande partie du monde, est remplacé par l'expression « Croissance intelligente ». [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 3 ( 2010) , p. 409-433  
6.
18 p, 483.5 KB La recerca en l'ensenyament de la geografia per al desenvolupament sostenible / Granados Sánchez, Jesús
La geografia és una disciplina de síntesi que, mitjançant l'estudi de l'espai i els llocs, pot ajudar en les qüestions del desenvolupament sostenible, ja que integra coneixements de les ciències naturals, les ciències socials i les humanitats. [...]
La geografía es una disciplina de síntesis que, mediante el estudio del espacio i los lugares, puede ayudar en las cuestiones del desarrollo sostenible, ya que integra conocimientos de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. [...]
La géographie est une discipline de synthèse qui, à travers l'étude de l'espace et des lieux, peut être utile pour les questions sur le développement durable puisqu'elle intègre des connaissances des sciences naturelles, des sciences sociales et des humanités. [...]
Geography seems to assume an inexorable function as a bridging discipline between nature and society. Geography's distinctive preoccupation with place, space and synthesis adds a new dimension to the analysis and pursuit of sustainable development. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 2 (2010) , p. 339-356  
7.
5 p, 176.5 KB Jornades sobre el turisme en els espais litorals : turisme, territori i estratègies de desenvolupament. (Girona, 29, 30, 31 de març i 1 d'abril de 1995) / Donaire, José A. ; Fraguell, Rosa M. ; Mundet i Cerdan, Lluís
Les jornades sobre el turisme en els espais litorals: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han estat un fòrum de discussió i debat sobre la vigència del model turístic tradicional i, al mateix temps, han estat una plataforma per a la reformulació d'aquest model. [...]
Las jornadas sobre el turismo en los espacios litorales: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament", han sido un foro de discusión y debate sobre la vigencia del modelo turístico tradicional y, al mismo tiempo, una plataforma para la reformulación de este modelo. [...]
Les jornées sur le tourisme dans les espaces litoraux: "Turisme, territori i estratrègies de desenvolupament" ont été un forum de débat sur la vigence du modèle touristique traditional et, au même temps, on été una plataforme pour la réformulation de ce model-ci. [...]
The congress about tourism in the coastal spaces: "Turisme, territori i estratègies de desenvolupament, has been a place of debate and discussion about nowadays validity of the traditional model of tourisrn and at the sarne time a platform to reformulate this model. [...]

1996
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 28 (1996) p. 181-185  
8.
26 p, 1.4 MB Anàlisi de la freqüentació d'ús a les platges i estudi de paràmetres de sostenibilitat associats / Mas Parera, Llorenç ; Blázquez Salom, Macià
L'estudi de la freqüentació d'ús de les platges ha esdevingut necessari a partir dels processos de massificació que s'hi reprodueixen, especialment a destinacions turístiques. La voluntat d'aquest article és explicar les pautes de consum del recurs platja per part dels usuaris, mesurar la seva eficiència turística i d'oci, i alhora aconseguir una caracterització de les platges segons les seves funcionalitats. [...]
La necesidad del estudio de la frecuentación de uso de las playas se hace patente a partir de los procesos de masificación que se dan en estos espacios, especialmente en los destinos turísticos. El objetivo de este artículo es explicar las pautas de consumo del recurso playa por parte de los usuarios, medir su eficiencia turística y de ocio, y al mismo tiempo conseguir una caracterización de las playas según sus funcionalidades. [...]
L'étude de la fréquentation des plages est devenue nécessaire à cause des processus de massification qui s'y produisent, spécialement dans les destinations touristiques. Le but de cet article est d'expliquer les règles de consommation de l'usager qui fréquente les plages, de mesurer son efficacité touristique, et en même temps d'obtenir une caractérisation des plages selon leurs fonctionnalités. [...]
Due to the overcrowding of beaches, it has become necessary to study their frequency of use, particularly in tourist destinations. The aim of this article is to explain the consumption patterns that reflect how beaches are used, to measure how effective beaches are from the perspective of tourism and leisure and also to characterize them according to their functions. [...]

2005
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 45 (2005) p. 15-40  
9.
31 p, 168.8 KB Participación cualitativa y evaluación integrada del medio ambiente y de la sostenibilidad : aspectos metodológicos en cuatro estudios de caso / Tàbara, J. David 1964- (Joan David), (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La adecuada gestión de problemas complejos y de alta relevancia pública, como los relativos a la mejora del medio ambiente y de los estándares de sostenibilidad, requiere de la utilización de metodologías participativas e integradoras. [...]
L'adequada gestió de problemes complexes i d'alta rellevància pública com els relatius a la millora del medi ambient i dels estàndars de sostenibilitat requereix la utilització de metodologies participatives i integradores. [...]
La gestion correcte des problèmes complexes et de grand intérêt public comme ceux portant sur l'amélioration de l'environnement et des standards de développement durable requiert l'utilisation de méthodologies participatives et intégratives. [...]
The adequate management of complex problems having a high degree of public relevance, such as those concerning the improvement of the environment or standards of sustainability, require the use of participatory and integrated methodologies. [...]

2003
Documents d'analisi geografica, N. 42 (2003) , p. 183-213  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.