Results overview: Found 621 records in 0.02 seconds.
Articles, 232 records found
Contributions to meetings and congresses, 6 records found
Books and collections, 8 records found
Research literature, 371 records found
Learning materials, 2 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Personal and institutional archives, 1 records found
Articles 232 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
11 p, 1014.6 KB Governança econòmica metropolitana : perspectives de futur i paper de l’Agència de Desenvolupament Econòmic / Santcovsky, Hèctor (Àrea Metropolitana de Barcelona)
La realitat de les àrees metropolitanes s’ha transformat els darrers anys com a conseqüència de la transformació econòmica (en especial per l’efecte de la globalització i el canvi tecnològic) amb un important procés de creixement, però que ha generat noves desigualtats al territori. [...]
La realidad de las áreas metropolitanas se ha transformado en los últimos años como consecuencia de la transformación económica –en especial por el efecto de la globalización y el cambio tecnológico–, con un importante proceso de crecimiento que sin embargo ha generado nuevas desigualdades en el territorio. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 94-104 (Articles)
2 documents
2.
27 p, 825.3 KB Estrategias de enseñanza para la adquisición de competencias en formación profesional : perfiles de estudiantes / Campaña-Jiménez, Rafael Luis (Junta de Andalucía) ; Gallego-Arrufat, María Jesús (Universidad de Granada) ; Muñoz-Leiva, Francisco (Universidad de Granada)
En formación profesional el perfil de los estudiantes que acceden es muy diverso. El objetivo de esta investigación busca comprobar cómo la aplicación de estrategias didácticas apoyadas en herramientas tecnológicas facilita la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales en formación profesional, determinando cuáles son las características de esos perfiles. [...]
En formació professional, el perfil dels estudiants que hi accedeixen és molt divers. Els objectius d’aquesta investigació busquen comprovar de quina manera l’aplicació d’estratègies didàctiques que compten amb el suport d’eines tecnològiques facilita l’adquisició de les competències professionals, personals i socials en formació professional, determinant quines són les característiques d’aquests perfils. [...]
The profile of students entering technical and vocational education and training (TVET) programs is very diverse. This study aims to show how the implementation of student-centered teaching strategies supported by technological tools facilitates the acquisition of professional, personal and social skills in TVET. [...]

2019
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 203-229  
3.
22 p, 208.9 KB Hacia un enfoque de justicia social : la percepción del profesorado sobre la educación intercultural en contextos de escasa presencia de alumnado extranjero / Maiztegui-Oñate, Concepción (Universidad de Deusto) ; Villardón-Gallego, Lourdes (Universidad de Deusto) ; Navarro Lashayas, Miguel Ángel (ALBOAN (Vitòria, País Basc)) ; Santibáñez Gruber, Rosa (Universidad de Deusto)
Este artículo examina la experiencia de un proyecto de educación intercultural en dos centros de educación primaria con presencia de alumnado extranjero muy poco significativa, numéricamente hablando. [...]
Aquest article examina l’experiència d’un projecte d’educació intercultural en dos centres d’educació primària amb presència d’alumnat estranger molt poc significativa, numèricament parlant. [...]
This article examines the experience of an intercultural education project in two primary schools with a small number of foreign students. The objective of the study is twofold. Firstly, we analyze the process to implement the proposed activities. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.980
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 119-140 (Monográfico)  
4.
12 p, 178.3 KB The effect of dynamic assessment on L2 learners’ listening comprehension / Roohani, Ali (Shahrekord University (Iran)) ; Jam, Bashir (Shahrekord University (Iran)) ; Yeganeh Shahbaz, Shiva (Shahrekord University (Iran)) ; Rahimi Domakani, Masoud (Shahrekord University (Iran))
Group dynamic assessment (G-DA), which is grounded in Vygotsky’s sociocultural theory (SCT), explores the role of social interaction and collaboration in the development of participants’ listening performance. [...]
L’avaluació dinàmica en grup (G-DA), que es fonamenta en la teoria sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el paper de la interacció i la col·laboració socials en el desenvolupament de l’actuació de la comprensió oral dels participants. [...]
La evaluación dinámica en grupo (G-DA), que se fundamenta en la teoría sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el papel de la interacción y la colaboración sociales en el desarrollo de la actuación de la comprensión oral de los participantes. [...]
L’évaluation dynamique groupale (Group dynamic assessment, G-DA), fondée sur la théorie socioculturelle de Vygotsky (SCT), explore le rôle joué par l’interaction sociale et la collaboration dans le développement des compétences de compréhension orale des participants. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.751
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 59-70 (Articles)  
5.
14 p, 376.4 KB La gestió del coneixement en les organitzacions educatives / Rodríguez Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’aparició i el desenvolupament de nous entorns de treball i aprenentatge són cada vegada més habituals en la societat del coneixement. En aquest context, la gestió del coneixement ha esdevingut ràpidament una estratègia fonamental per millorar els processos de desenvolupament professional en les organitzacions i, per tant, el desenvolupament organitzatiu. [...]
The advent and development of new working and learning environments is becoming increasingly common in the knowledge society. Knowledge management has rapidly become an essential strategy for improving professional development processes within organisations and, therefore, organisational development. [...]

2009-2010 - 10.2436/20.3007.01.65
Revista catalana de pedagogia, Vol. 7 (2009-2010) , p. 435-448  
6.
11 p, 64.5 KB Política d'estructures agràries versus política de desenvolupament rural / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L’objectiu d’aquest article és estudiar la modificació que en el temps ha sofert l’anomenada política d’estructures agràries arran de l’experiència de la Comunitat Europea. Això ens conduirà a apreciar com s’han anat desdibuixant les fronteres que tradicionalment separaven els àmbits de la intervenció pública en el món agrari i com l’actuació estructural s’integra dins una visió més àmplia, el desenvolupament rural.
El objetivo de este artículo es estudiar las modificaciones que ha sufrido la política de estructuras agrarias de la Comunidad Europea. Esto nos llevará a apreciar como se han ido difuminando las fronteras que tradicionalmente separaban los ámbitos de la intervención pública en el mundo agrario y como la actuación estructural se integra dentro de una visión más amplia, el desarrollo rural.
The main objective of this article is to analyse the modifications suffered by the agrarian structural policy in the European Union. We could see the progressive difumination limits that tradicionally separated the public intervention in the agrarian world and how the structural actions are integrated into a global vision, the rural development.

1997
Quaderns agraris, Num. 20 (Jun 1997) , p. 5-15  
7.
22 p, 879.4 KB Los Pirineos, entre las políticas europeas y las iniciativas locales de cooperación transfronteriza : el caso de la Cerdaña / Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona)
Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la cooperación transfronteriza local en las áreas de fronteras periféricas. Específicamente, nos preguntamos si las sinergias entre las políticas comunitarias de cooperación territorial europea (CTE), por un lado, y las iniciativas transfronterizas locales, por otro lado, representan una estrategia territorial de desarrollo endógeno válida en dichas áreas. [...]
Aquest article té com a objectiu analitzar el paper de la cooperació transfronterera local a les àrees de fronteres perifèriques. Específicament, ens preguntem si les sinergies entre les polítiques comunitàries de cooperació territorial europea (CTE), d’una banda, i les iniciatives transfrontereres locals, d’una altra, representen una estratègia territorial de desenvolupament endogen vàlida en aquestes àrees. [...]
L’article vise à analyser le rôle de la coopération transfrontalière locale dans les domaines des frontières périphériques. Plus précisément, nous nous demandons si les synergies entre les politiques européennes de coopération territoriale européenne (CTE), d’une part, et les initiatives transfrontalières locales, d’autre part, représentent une stratégie territoriale valable de développement endogène de ces domaines. [...]
The article analyzes the role of local cross-border cooperation in peripheral border areas. Specifically, we inquire as to whether the synergies between European Territorial Cooperation (ETC) policy on the one hand, and local cross-border initiatives on the other, represent a valid territorial strategy for endogenous development in these areas. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.445
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 529-550 (Articles)  
8.
4 p, 200.3 KB Dieta, Justícia Global i Sostenibilitat : transformant pràctiques cap a la Cultura del Desenvolupament i la Pau / Domenech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La nutrició i la dieta són conceptes que es solen treballar de manera pràctica en les aules de ciències mitjançant l'elaboració de dietes ajustades a necessitats calòriques i nutritives. L'educació pel Desenvolupament i la Pau és un enfoc educatiu que té per objectiu la construcció d'una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació social en claus de justícia, sostenibilitat i solidaritat i connexió amb les problemàtiques globals. [...]
Nutrition and diet are concepts usually taught un practical approaches as constructing proposals of diets set for a given caloric and nutritional needs. The Education for Peace and Development movement is an educational frame aiming the construction of a global citizenship with critical awareness and social engagement in reference to justice, sustainability, solidarity and connection with global challenges. [...]

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 35 (2018) , p. 9-12 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
9.
20 p, 710.8 KB La formación en centros de trabajo para los alumnos de formación profesional inicial : análisis del funcionamiento y perspectivas de futuro / Vázquez-Cano, Esteban (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; García-Iglesias, Ana María (Consejería de Educación de Castilla-La Mancha) ; Holgueras González, Ana Isabel (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya))
La formación en centros de trabajo (FCT) es uno de los aspectos cruciales en el desarrollo de la formación profesional actual. Este artículo presenta el funcionamiento del módulo de FCT desde las perspectivas teórica y empírica, mediante una muestra de centros educativos que imparten la formación profesional inicial en las ramas de Peluquería y Estética y Servicios Administrativos. [...]
La formació en centres de treball (FCT) és un dels aspectes crucials en el desenvolupament de la formació professional actual. Aquest article presenta el funcionament del mòdul de la FCT des de les perspectives teòrica i empírica, mitjançant una mostra de centres educatius que imparteixen formació professional inicial en les branques de Perruqueria i Estètica i Serveis Administratius. [...]
Workplace training (WT) is currently one of the most important components of vocational training. This paper explores WT modules from both a theoretical and empirical approach in a sample of schools offering initial vocational training in the fields of Hair & Beauty and Administrative Services. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.867
Educar, Vol. 54 Núm. 2 (2018) , p. 469-488 (Temas de investigación)  
10.
27 p, 1.5 MB Los Planes de Desarrollo Comunitario como política pública para la transformación social. Las experiencias de Barcelona (1997-2015) / Morales Morales, Ernesto (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
El presente artículo analiza el despliegue de los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) como política pública en la ciudad de Barcelona (periodo 1997-2015). Su principal objetivo es hacer una aproximación a como los PDC han contribuido a la transformación social del territorio des de una triple perspectiva, la configuración de las políticas, la mejora de las condiciones de vida y la redefinición de las relaciones de poder. [...]
El present article analitza el desplegament dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) com a política pública a la ciutat de Barcelona (període 1997-2015). El seu principal objectiu és fer una aproximació a com els PDC han contribuït a la transformació social del territori des d’una triple perspectiva, la configuració de les polítiques, la millora de les condicions de vida i la redefinició de les relacions de poder. [...]
This paper explores the deployment of Community Development Plans (CDP) as a public policy in the city of Barcelona (period 1997 – 2015). We discuss how CDP have contributed to social transformation from a threefold perspective: shaping policies, improving the living conditions, and redefining power relations. [...]

2016
Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, Vol. 4 Núm. 2 (2016) , p. 34-60  

Articles : 232 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 6 records found  
1.
1 p, 393.7 KB Cicle de tallers Comunicació i desenvolupament
Cicle de sessions formatives sobre Comunicació i Desenvolupament compost per tres tallers al voltant de la comunicació per a la salut, en clau cultural, mediàtica i comunitària, la comunicació participativa, com a model per al canvi social, i finalment, el fundraising o com captar recursos per a finalitats no lucratives. [...]
2015
Cicle de Tallers sobre Comunicació i Desenvolupament. Bellaterra, 2n : 2015  
2.
1 p, 430.2 KB V Seminario Internacional Comunicación, desarrollo y derechos humanos: la agenda 2030
Investigadors, professors i professionals de la comunicació van participar el 15 de novembre de 2016 en un Seminari Internacional sobre el paper de la comunicació i dels comunicadors per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030 de Nacions Unides. [...]
2016
Seminario Internacional Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos: la Agenda 2030. Bellaterra, : 2016  
3.
1 p, 1.1 MB Policy addressing climate change & learning about consumer behaviour and everyday life : PACHELBEL / Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Horlick-Jones, Tom (Cardiff University) ; Rosenhead, Jonathan (London School of Economics) ; Poumadère, Marc (Institut Symlog (França)) ; Konrad, Wilfried (Dialogik (Alemanya)) ; Enander, Ann (Swedish National Defence College) ; Constantin, Marian (Meda research) ; Medina, Beatriz (Amphos 21 (Espanya)) ; Barnett, Julie (Brunel University)
The main objective of PACHELBEL is the development, trialling and operationalisation of a tool called STAVE, which will be designed to support the work of policy-making for sustainability in real-world settings. [...]
L’objectiu principal del projecte PACHELBEL és desenvolupar, provar i operacionalitzar un instrument anomenat STAVE (Systematic Tool for Behavioural Assumption Validation and Exploration), que haurà de servir per a donar suport als dissenyadors de polítiques públiques ambientals i per la sostenibilitat. [...]

2010
2 documents
4.
8 p, 102.9 KB Estudi de casos en desenvolupament organitzacional / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luís (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació. Departament de Pedagogia Aplicada)
L’aportació tracta de la incorporació de la metodologia de l’estudi de casos per a l’anàlisi institucional, en el marc de l’assignatura de Desenvolupament Organitzacional de la llicenciatura en Pedagogia. [...]
This communication presents the incorporation of the methodology of the study of cases for institutional analysis, in the subject organizational development master’s degree in Pedagogy. The methodology let the student study individuals situations, in specifics institutions contexts, thus promoting the competence for the direct intervention in educations process. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
5.
70 p, 411.2 KB Aula d'Ecologia : cicle de conferències 2001 / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (Ecologia 20.) (Ciència i tècnica ; 20) (Ciència i tècnica. Ecologia)

Ecologia de l'artificialitat / Oriol Bohigas. - L'inici del fenomen urbà / Isabel Rodà. - Democràcia, globalització i medi ambient / Fèlix Ovejero. - Estratègies territorials de conservació davant l'acceleració de processos destructors / Josep M. Mallarach. - L'observació de canvis ambientals per mitjà dels estanys d'alta muntanya / Jordi Catalán. - Residus i territori / Ferran Relea. - Diversitat i estratègia evolutiva humana / Jaume Bertranpetit. - La protecció d'espais en la nova economia rural / Joan Cals. - El canvi global i els usos del sòl / David Saurí. - L'espai metropolità barceloní: reptes i limitacions ambientals / Pilar Andrés. - Administració pública i agents privats en la gestió del territori / Josep Maria Vila d'Abadal. - La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica / Xavier Pons.  

6.
131 p, 6.3 MB Aula d'Ecologia : cicles de conferències 1999 i 2000 / Castells, Eva (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2001 (Ecologia 19.) (Ciència i tècnica ; 19) (Ciència i tècnica. Ecologia)  

Books and collections 8 records found  
1.
42 p, 750.5 KB Doctora Honoris Causa Marie-Paule Kieny : discurs llegit a la cerimònia d’investidura celebrada a la sala d’actes de l’edifici Rectorat el dia 16 de gener de l’any 2019 / Kieny, Marie-Paule ; Pumarola Suñé, Tomàs ; Universitat Autònoma de Barcelona, institució que concedeix un títol acadèmic
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))  
2.
35 p, 316.0 KB As políticas de sustentabilidade ambiental : informação social e participação no campus de duas universidades / Ruscheinsky, Aloisio ; Paulo Gomes, Luciana ; Espluga, Josep, 1964-
Caxias do Sul : EDUCS. Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2017
Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, 2017, p. 44-78  
3.
48 p, 10.2 MB Frederic Mayor Zaragoza : Discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes d'aquest rectorat el dia 25 de maig de l'any 1989. / Mayor Zaragoza, Federico ; Cuchillo, Claudi
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1989 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Frederic Mayor Zaragoza /per Claudi M. Cuchillo; Una nova visió del desenvolupament / per Frederic Mayor Zaragoza ; curriculum vitae de Frederic Mayor Zaragoza  

4.
336 p, 17.2 MB Memòria : desplegament de l'agenda 21 escolar. 2011-2012 / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat ; Sant Cugat del Vallès (Catalunya). Ajuntament ; Servei Educatiu de Zona Vallès Occidental IV ; Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida
El present volum recull les activitats realitzades en el marc del Programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès durant el curs 2011-2012. Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'un conveni subscrit per ambdues institucions: la UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat.
2012 (Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès ; 13)  
5.
13 p, 254.0 KB Las trayectorias y los motores del desarrollo humano: un debate científico y un dilema pragmático / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Desde que en 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo adoptase como objeto de sus informes y objetivo de sus programas sobre el terreno, el desarrollo humano ha avanzado en muchos países del mundo. [...]
Fundación Intervida 2010
Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 2010, p. 55-66  
6.
109 p, 4.0 MB Desigualdad y diversidad en América Latina : hacia un análisis tipológico comparado / Fachelli, Sandra ; López, Néstor ; López-Roldán, Pedro ; Sourrouille, Florencia
Este libro tiene su origen en una pregunta metodológica y conceptual: ¿cómo abordar “lo social” cuando se intenta analizar la relación entre los procesos sociales y educativos en América Latina? Enmarcado en esa búsqueda, se utiliza la construcción de tipologías como una posible estrategia de aproximación a la realidad social. [...]
Buenos Aires : SITEAL, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (UNESCO-OEI), 2012 (Libros digitales / SITEAL)  
7.
20 p, 2.2 MB Sexo á voluntad : opúsculo ilustrado con grabados / Darder y Llimona, Francisco de A.
Barcelona Imp. de Henrich y Cª 1893  
8.
27 p, 6.2 MB Los Padres ante la educación del niño / Isern Galceran, Carme.
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios de Protección Maternal e Infantil, 1959. (Al Servicio de España y del Niño español ; 261.)  

Research literature 371 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
285 p, 5.5 MB El Conflicto entre conservación y desarrollo en las Islas Galápagos. Usando el análisis de los sistemas metabólicos socio-ecológicos / Martínez Iglesias, Camilo, autor. ; Giampietro, Mario, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.
Se considera a las islas Galápagos, como un sistema socio ecológico cuyo motor productivo gira en torno a las actividades turísticas. Las mismas que, influyen mucho sobre la economía local, por la producción de flujos monetarios, por la demanda de bienes y servicios necesarios para sostener sus actividades, por la cantidad de trabajos asociados o indirectos y finalmente los impactos ambientales que genera. [...]
This thesis approaches the Galapagos Islands as a socio-ecological system whose productive engine revolves around tourism activities. It has a greatest weight in terms of the generation of direct employment, tourism activities greatly influence the local economy, the production of monetary flows, the demand for goods and services and the creation of environmental impacts. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
53 p, 1.9 MB Eficiencia energética y situación socioeconómica en los barrios de Barcelona / Rivera Yépez, Jorge Andrés ; Donat, Carles
Este trabajo quiere dar a conocer qué barrios según los grupos económicossociales son más sostenibles o eficientemente energéticos en Barcelona. Las personas con menores recursos económicos buscan opciones para consumir menos energía en sus viviendas pero para que una vivienda sea energéticamente eficiente necesita de una inversión que no todas pueden practicar. [...]
2018  
3.
159 p, 2.0 MB Efectos de la alteración de los niveles de allopregnanolona durante períodos críticos del neurodesarrollo en la vulnerabilidad al consumo de alcohol / Bartolomé Torrell, Iris, autor. ; Pallarès i Añó, Marc, supervisor acadèmic. ; Darbra Marges, Sònia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
Los esteroides neuroactivos (NAS), como la allopregnanolona, desempeñan un papel crítico en la maduración del sistema nervioso e influyen en una gran variedad de comportamientos. En estudios previos se ha observado que, al manipular los niveles fisiológicos de NAS en etapas cruciales del neurodesarrollo, los animales presentan una alteración en la conducta exploratoria en ambientes nuevos, además de un mayor consumo inicial de alcohol, junto con una disminución de los niveles de dopamina y serotonina en el estriado ventral. [...]
Neuroactive steroids (NAS), such as allopregnanolone, play a critical role in the maturation of the nervous system and influence a wide variety of behaviors. Previous experiments have shown that the manipulation of NAS levels during crucial stages of neurodevelopment can induce an alteration in new environments exploration behavior and a greater ethanol consumption together with a decrease in the dopamine and serotonin levels in the ventral striatum. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
157 p, 1.5 MB Essays on migration, altruism, and intergenerational mobiilty / Ramírez, Alberto José, autor. ; Llull Cabrer, Joan, supervisor acadèmic. ; Macho Stadler, Inés, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Esta tesis es una colección de ensayos centrados en la economía del desarrollo. La primera parte está dedicada al análisis de las tarifas de transacción sobre el comportamiento de las remesas y cómo la existencia de los costos de transacción afecta la prueba canónica del motivo de remesas altruista. [...]
This thesis is a collection of essays focused on developmental economics. The first portion is dedicated to the analysis of transaction fees on remitting behavior and how the existence of transaction costs impact the canonical test of the altruistic remittance motive. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
10 p, 628.2 KB Disseny i desenvolupament d'una aplicació de crowd sensing (back end) / De Jong, Martin ; Robles Martínez, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en el disseny i desenvolupament d'una aplicació web genèrica que serveix per enviar alertes d'incidents a la carretera o relacionats amb la seguretat ciutadana de manera anònima. [...]
Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web genérica que sirve para enviar alertas de incidentes en la carretera o relacionados con la seguridad ciudadana de manera anónima. [...]
This project consists in the design and development of a generic web application to send reports of road or citizen security incidents. To transmit those incidents, it is able to use the Internet or opportunistic networks. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
62 p, 558.4 KB DMT y Psiquiatría infantil. Implementar la DMT en la atención pública de salud mental infantil / Moya Blanca, Ana ; Clancy, Catherine
Esta tesina, eminentemente teórica, se articula en torno a la idea del cuerpo en movimiento, o cuerpo en acción, integrada en la perspectiva psicofísica del individuo. Este trabajo destaca la importancia del movimiento y del aprendizaje en habilidades motoras para un buen desarrollo infantil, el cual puede verse truncado por diferentes adversidades en el proceso de crecimiento y debilitar el desarrollo motriz. [...]
This thesis, eminently theoretical, is articulated around the idea of the body in movement, or body in action, integrated in the psychophysical perspective of the individual. This study highlights the importance of movement and learning in motor skills for a good child development, which can be truncated by different adversities in the growth process and weaken motor development. [...]
Aquesta tesina, eminentment teòrica, s'articula al voltant de la idea del cos en moviment, o cos en acció, integrada en la perspectiva psicofísica de l'individu. Aquest treball destaca la importància del moviment i de l'aprenentatge en habilitats motores per a un bon desenvolupament infantil, el qual es pot veure truncat per diferents adversitats en el procés de creixement i afeblir el desenvolupament motriu. [...]

2019  
7.
67 p, 2.4 MB Essays in labor economics / Filatov, Alexey, autor. ; Guner, Nezih, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Aquesta tesi persegueix els objectius següents. En primer lloc, estudia els factors que impulsen el creixement constant tant en la participació de la mà d'obra com en les hores per treballador de persones majors, persones majors de 62 anys, als Estats Units des de mitjan anys vuitanta. [...]
This dissertation pursues the following objectives. First, it studies the factors driving the steady growth in both labor force participation and hours per worker of seniors, individuals above age 62, in the US since the mid 1980s. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
8.
71 p, 1.2 MB Long-Lasting Social Capital and its Impact on Economic Development : the Legacy of the Commons / Montolio Estivill, Daniel (Universitat de Barcelona. Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola) ; Tur-Prats, Ana (University of California. Department of Economics) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper analyzes the historical determinants and long-term persistence of social capital, as well as its effect on economic development, by looking at the legacy of the commons in a Spanish region. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2018 (XREAP ; 2018/08)  
9.
37 p, 985.5 KB Efficiency in the transformation of schooling into competences : a cross-country analysis using PIAAC data / Murillo, Inés P. (Universidad de Extremadura) ; Raymond Bara, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Calero, Jorge, 1963- (Universitat de Barcelona) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This study (i) compares the competence levels of the adult population in a set of OECD countries; (ii) assesses the comparative efficiency with which the education system in each country transforms schooling into competences, distinguishing by educational level, and (iii) tracks the evolution of this efficiency by birth cohorts. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/11)  
10.
29 p, 1.3 MB Transformación urbana en Santiago de Chile : políticas de escala y coaliciones de poder. Un estudio desde el caso de la comuna de Independencia / Valderrama Fabres, Rocío ; Casellas Puigdemasa, Antònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Polítiques públiques, que operen a diferents escales, i diversos actors han determinat el desenvolupament urbà de la ciutat de Santiago de Xile, on ha prevalgut l'edificació en altura com a estratègia de renovació urbana. [...]
Políticas públicas que operan a distintas escalas como también diversos actores han determinado el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago de Chile, donde ha primado la edificación en altura como estrategia de renovación urbana. [...]

2018  

Research literature : 371 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 2 records found  
1.
36 p, 1.2 MB Programa de Desenvolupament Professional d’Investigadors / Díaz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miñarro, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Programa impulsat per la Unitat de Projectes Estratègics de l’Àrea de Recerca de la UAB, té per objectiu donar suport als investigadors en la seva carrera investigadora, dissenyant accions formatives que cobreixin les seves necessitats en cadascun dels seus estadis de desenvolupament professional.
2018
2 documents
2.
3.0 KB Economia ecològica i ecologia industrial: el treball de Robert U. Ayres / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre Robert U. Ayres, un dels pioners en el camp del desenvolupament sostenible des del punt de vista del metabolisme industrial. En la seva llarga trajectòria també ha treballat en camps com l'anàlisi de les externalitats del sistema productiu, l'eco-reestructuració, el canvi climàtic, etc.
2002 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
1024x524, 784.0 KB El Tercer món és un camp de concentració en temps de pau : ... / Comités Jovenils de la Campanya contra la Fam
Murcia : Libesa, 1973
2 documents

Personal and institutional archives 1 records found  
1.
5 p, 27.1 KB ¡Atención al frío! / Camps i Rabadà, Jaume  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.