Resultados globales: 635 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 234 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 6 registros
Libros y colecciones, Encontrados 8 registros
Documentos de investigación, Encontrados 383 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 2 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 1 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 234 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
19 p, 260.4 KB La construcción de la identidad personal y profesional de los deportistas de alto nivel / López-Aguilar, David (Universidad de La Laguna) ; Álvarez Pérez, Pedro Ricardo (Universidad de La Laguna)
La retirada de la práctica deportiva constituye una de las fases más complejas en la trayectoria vital de los deportistas de alto nivel, y requiere de una adecuada preparación y planificación previas. [...]
La retirada de la pràctica esportiva constitueix una de les fases més complexes en la trajectòria vital dels esportistes d'alt nivell, y requereix una adequada preparació i planificació prèvies. [...]
Withdrawal from sport is one of the most complex stages in the life trajectories of high-level athletes and requires appropriate preparation and planning. Defining a professional and life project can help athletes cope with this process before, during, and after withdrawing from sport. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.1018
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 361-379 (Monográfico)  
2.
18 p, 331.4 KB La "Europa del sol". Convergencia económica de las regiones del Mediterráeno oeste durante la segunda mitad del siglo XX / Maluquer de Motes, Jordi, 1946-
El propósito de este artículo consiste en trazar un acercamiento estadístico a la modernización económica de las quince regiones europeas de nivel NUTS 2 que forman la macro región del Mediterráneo Oeste o el Arco Latino y analizar su dinámica de convergencia hacia los patrones típicos de producción y renta por habitante de la Unión Europea durante la segundamitad del siglo XX, que se acaba de concluir. [...]
2005
Mediterráneo económico, Núm. 7 (2005) , p. 229-246  
3.
11 p, 1014.6 KB Governança econòmica metropolitana : perspectives de futur i paper de l'Agència de Desenvolupament Econòmic / Santcovsky, Hèctor (Àrea Metropolitana de Barcelona)
La realitat de les àrees metropolitanes s'ha transformat els darrers anys com a conseqüència de la transformació econòmica (en especial per l'efecte de la globalització i el canvi tecnològic) amb un important procés de creixement, però que ha generat noves desigualtats al territori. [...]
La realidad de las áreas metropolitanas se ha transformado en los últimos años como consecuencia de la transformación económica –en especial por el efecto de la globalización y el cambio tecnológico–, con un importante proceso de crecimiento que sin embargo ha generado nuevas desigualdades en el territorio. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 94-104 (Articles)
2 documentos
4.
27 p, 825.3 KB Estrategias de enseñanza para la adquisición de competencias en formación profesional : perfiles de estudiantes / Campaña-Jiménez, Rafael Luis (Junta de Andalucía) ; Gallego-Arrufat, María Jesús (Universidad de Granada) ; Muñoz-Leiva, Francisco (Universidad de Granada)
En formación profesional el perfil de los estudiantes que acceden es muy diverso. El objetivo de esta investigación busca comprobar cómo la aplicación de estrategias didácticas apoyadas en herramientas tecnológicas facilita la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales en formación profesional, determinando cuáles son las características de esos perfiles. [...]
En formació professional, el perfil dels estudiants que hi accedeixen és molt divers. Els objectius d'aquesta investigació busquen comprovar de quina manera l'aplicació d'estratègies didàctiques que compten amb el suport d'eines tecnològiques facilita l'adquisició de les competències professionals, personals i socials en formació professional, determinant quines són les característiques d'aquests perfils. [...]
The profile of students entering technical and vocational education and training (TVET) programs is very diverse. This study aims to show how the implementation of student-centered teaching strategies supported by technological tools facilitates the acquisition of professional, personal and social skills in TVET. [...]

2019
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 203-229  
5.
22 p, 208.9 KB Hacia un enfoque de justicia social : la percepción del profesorado sobre la educación intercultural en contextos de escasa presencia de alumnado extranjero / Maiztegui-Oñate, Concepción (Universidad de Deusto) ; Villardón-Gallego, Lourdes (Universidad de Deusto) ; Navarro Lashayas, Miguel Ángel (ALBOAN (Vitòria, País Basc)) ; Santibáñez Gruber, Rosa (Universidad de Deusto)
Este artículo examina la experiencia de un proyecto de educación intercultural en dos centros de educación primaria con presencia de alumnado extranjero muy poco significativa, numéricamente hablando. [...]
Aquest article examina l'experiència d'un projecte d'educació intercultural en dos centres d'educació primària amb presència d'alumnat estranger molt poc significativa, numèricament parlant. L'objectiu de l'estudi és doble. [...]
This article examines the experience of an intercultural education project in two primary schools with a small number of foreign students. The objective of the study is twofold. Firstly, we analyze the process to implement the proposed activities. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.980
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 119-140 (Monográfico)  
6.
12 p, 178.3 KB The effect of dynamic assessment on L2 learners' listening comprehension / Roohani, Ali (Shahrekord University (Iran)) ; Jam, Bashir (Shahrekord University (Iran)) ; Yeganeh Shahbaz, Shiva (Shahrekord University (Iran)) ; Rahimi Domakani, Masoud (Shahrekord University (Iran))
Group dynamic assessment (G-DA), which is grounded in Vygotsky's sociocultural theory (SCT), explores the role of social interaction and collaboration in the development of participants' listening performance. [...]
L'avaluació dinàmica en grup (G-DA), que es fonamenta en la teoria sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el paper de la interacció i la col·laboració socials en el desenvolupament de l'actuació de la comprensió oral dels participants. [...]
La evaluación dinámica en grupo (G-DA), que se fundamenta en la teoría sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el papel de la interacción y la colaboración sociales en el desarrollo de la actuación de la comprensión oral de los participantes. [...]
L'évaluation dynamique groupale (Group dynamic assessment, G-DA), fondée sur la théorie socioculturelle de Vygotsky (SCT), explore le rôle joué par l'interaction sociale et la collaboration dans le développement des compétences de compréhension orale des participants. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.751
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 59-70 (Articles)  
7.
14 p, 376.4 KB La gestió del coneixement en les organitzacions educatives / Rodríguez Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'aparició i el desenvolupament de nous entorns de treball i aprenentatge són cada vegada més habituals en la societat del coneixement. En aquest context, la gestió del coneixement ha esdevingut ràpidament una estratègia fonamental per millorar els processos de desenvolupament professional en les organitzacions i, per tant, el desenvolupament organitzatiu. [...]
The advent and development of new working and learning environments is becoming increasingly common in the knowledge society. Knowledge management has rapidly become an essential strategy for improving professional development processes within organisations and, therefore, organisational development. [...]

2009-2010 - 10.2436/20.3007.01.65
Revista catalana de pedagogia, Vol. 7 (2009-2010) , p. 435-448  
8.
11 p, 64.5 KB Política d'estructures agràries versus política de desenvolupament rural / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'objectiu d'aquest article és estudiar la modificació que en el temps ha sofert l'anomenada política d'estructures agràries arran de l'experiència de la Comunitat Europea. Això ens conduirà a apreciar com s'han anat desdibuixant les fronteres que tradicionalment separaven els àmbits de la intervenció pública en el món agrari i com l'actuació estructural s'integra dins una visió més àmplia, el desenvolupament rural.
El objetivo de este artículo es estudiar las modificaciones que ha sufrido la política de estructuras agrarias de la Comunidad Europea. Esto nos llevará a apreciar como se han ido difuminando las fronteras que tradicionalmente separaban los ámbitos de la intervención pública en el mundo agrario y como la actuación estructural se integra dentro de una visión más amplia, el desarrollo rural.
The main objective of this article is to analyse the modifications suffered by the agrarian structural policy in the European Union. We could see the progressive difumination limits that tradicionally separated the public intervention in the agrarian world and how the structural actions are integrated into a global vision, the rural development.

1997
Quaderns agraris, Num. 20 (Jun 1997) , p. 5-15  
9.
22 p, 879.4 KB Los Pirineos, entre las políticas europeas y las iniciativas locales de cooperación transfronteriza : el caso de la Cerdaña / Berzi, Matteo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Castañer i Vivas, Margarita (Universitat de Girona)
Este artículo tiene como objetivo analizar el papel de la cooperación transfronteriza local en las áreas de fronteras periféricas. Específicamente, nos preguntamos si las sinergias entre las políticas comunitarias de cooperación territorial europea (CTE), por un lado, y las iniciativas transfronterizas locales, por otro lado, representan una estrategia territorial de desarrollo endógeno válida en dichas áreas. [...]
Aquest article té com a objectiu analitzar el paper de la cooperació transfronterera local a les àrees de fronteres perifèriques. Específicament, ens preguntem si les sinergies entre les polítiques comunitàries de cooperació territorial europea (CTE), d'una banda, i les iniciatives transfrontereres locals, d'una altra, representen una estratègia territorial de desenvolupament endogen vàlida en aquestes àrees. [...]
L'article vise à analyser le rôle de la coopération transfrontalière locale dans les domaines des frontières périphériques. Plus précisément, nous nous demandons si les synergies entre les politiques européennes de coopération territoriale européenne (CTE), d'une part, et les initiatives transfrontalières locales, d'autre part, représentent une stratégie territoriale valable de développement endogène de ces domaines. [...]
The article analyzes the role of local cross-border cooperation in peripheral border areas. Specifically, we inquire as to whether the synergies between European Territorial Cooperation (ETC) policy on the one hand, and local cross-border initiatives on the other, represent a valid territorial strategy for endogenous development in these areas. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.445
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 529-550 (Articles)  
10.
4 p, 200.3 KB Dieta, Justícia Global i Sostenibilitat : transformant pràctiques cap a la Cultura del Desenvolupament i la Pau / Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La nutrició i la dieta són conceptes que es solen treballar de manera pràctica en les aules de ciències mitjançant l'elaboració de dietes ajustades a necessitats calòriques i nutritives. L'educació pel Desenvolupament i la Pau és un enfoc educatiu que té per objectiu la construcció d'una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació social en claus de justícia, sostenibilitat i solidaritat i connexió amb les problemàtiques globals. [...]
Nutrition and diet are concepts usually taught un practical approaches as constructing proposals of diets set for a given caloric and nutritional needs. The Education for Peace and Development movement is an educational frame aiming the construction of a global citizenship with critical awareness and social engagement in reference to justice, sustainability, solidarity and connection with global challenges. [...]

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 35 (2018) , p. 9-12 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  

Artículos : Encontrados 234 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 6 registros  
1.
1 p, 393.7 KB Cicle de tallers Comunicació i desenvolupament
Cicle de sessions formatives sobre Comunicació i Desenvolupament compost per tres tallers al voltant de la comunicació per a la salut, en clau cultural, mediàtica i comunitària, la comunicació participativa, com a model per al canvi social, i finalment, el fundraising o com captar recursos per a finalitats no lucratives. [...]
2015
Cicle de Tallers sobre Comunicació i Desenvolupament. Bellaterra, 2n : 2015  
2.
1 p, 430.2 KB V Seminario Internacional Comunicación, desarrollo y derechos humanos: la agenda 2030
Investigadors, professors i professionals de la comunicació van participar el 15 de novembre de 2016 en un Seminari Internacional sobre el paper de la comunicació i dels comunicadors per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030 de Nacions Unides. [...]
2016
Seminario Internacional Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos: la Agenda 2030. Bellaterra, : 2016  
3.
1 p, 1.1 MB Policy addressing climate change & learning about consumer behaviour and everyday life : PACHELBEL / Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Horlick-Jones, Tom (Cardiff University) ; Rosenhead, Jonathan (London School of Economics) ; Poumadère, Marc (Institut Symlog (França)) ; Konrad, Wilfried (Dialogik (Alemanya)) ; Enander, Ann (Swedish National Defence College) ; Constantin, Marian (Meda research) ; Medina, Beatriz (Amphos 21 (Espanya)) ; Barnett, Julie (Brunel University)
The main objective of PACHELBEL is the development, trialling and operationalisation of a tool called STAVE, which will be designed to support the work of policy-making for sustainability in real-world settings. [...]
L'objectiu principal del projecte PACHELBEL és desenvolupar, provar i operacionalitzar un instrument anomenat STAVE (Systematic Tool for Behavioural Assumption Validation and Exploration), que haurà de servir per a donar suport als dissenyadors de polítiques públiques ambientals i per la sostenibilitat. [...]

2010
2 documentos
4.
8 p, 102.9 KB Estudi de casos en desenvolupament organitzacional / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luís (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Departament de Pedagogia Aplicada)
L'aportació tracta de la incorporació de la metodologia de l'estudi de casos per a l'anàlisi institucional, en el marc de l'assignatura de Desenvolupament Organitzacional de la llicenciatura en Pedagogia. [...]
This communication presents the incorporation of the methodology of the study of cases for institutional analysis, in the subject organizational development master's degree in Pedagogy. The methodology let the student study individuals situations, in specifics institutions contexts, thus promoting the competence for the direct intervention in educations process. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
5.
70 p, 411.2 KB Aula d'Ecologia : cicle de conferències 2001 / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (Ecologia 20.) (Ciència i tècnica ; 20) (Ciència i tècnica. Ecologia)

Ecologia de l'artificialitat / Oriol Bohigas. - L'inici del fenomen urbà / Isabel Rodà. - Democràcia, globalització i medi ambient / Fèlix Ovejero. - Estratègies territorials de conservació davant l'acceleració de processos destructors / Josep M. Mallarach. - L'observació de canvis ambientals per mitjà dels estanys d'alta muntanya / Jordi Catalán. - Residus i territori / Ferran Relea. - Diversitat i estratègia evolutiva humana / Jaume Bertranpetit. - La protecció d'espais en la nova economia rural / Joan Cals. - El canvi global i els usos del sòl / David Saurí. - L'espai metropolità barceloní: reptes i limitacions ambientals / Pilar Andrés. - Administració pública i agents privats en la gestió del territori / Josep Maria Vila d'Abadal. - La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica / Xavier Pons.  

6.
131 p, 6.3 MB Aula d'Ecologia : cicles de conferències 1999 i 2000 / Castells, Eva (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2001 (Ecologia 19.) (Ciència i tècnica ; 19) (Ciència i tècnica. Ecologia)  

Libros y colecciones Encontrados 8 registros  
1.
42 p, 750.5 KB Doctora Honoris Causa Marie-Paule Kieny : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes de l'edifici Rectorat el dia 16 de gener de l'any 2019 / Kieny, Marie-Paule ; Pumarola Suñé, Tomàs ; Universitat Autònoma de Barcelona, institució que concedeix un títol acadèmic
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))  
2.
35 p, 316.0 KB As políticas de sustentabilidade ambiental : informação social e participação no campus de duas universidades / Ruscheinsky, Aloisio ; Paulo Gomes, Luciana ; Espluga, Josep, 1964-
Caxias do Sul : EDUCS. Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2017
Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, 2017, p. 44-78  
3.
48 p, 10.2 MB Frederic Mayor Zaragoza : Discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes d'aquest rectorat el dia 25 de maig de l'any 1989. / Mayor Zaragoza, Federico ; Cuchillo, Claudi
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1989 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Frederic Mayor Zaragoza /per Claudi M. Cuchillo; Una nova visió del desenvolupament / per Frederic Mayor Zaragoza ; curriculum vitae de Frederic Mayor Zaragoza  

4.
336 p, 17.2 MB Memòria : desplegament de l'agenda 21 escolar. 2011-2012 / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat ; Sant Cugat del Vallès (Catalunya). Ajuntament ; Servei Educatiu de Zona Vallès Occidental IV ; Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida
El present volum recull les activitats realitzades en el marc del Programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès durant el curs 2011-2012. Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'un conveni subscrit per ambdues institucions: la UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat.
2012 (Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès ; 13)  
5.
13 p, 254.0 KB Las trayectorias y los motores del desarrollo humano: un debate científico y un dilema pragmático / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Desde que en 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo adoptase como objeto de sus informes y objetivo de sus programas sobre el terreno, el desarrollo humano ha avanzado en muchos países del mundo. [...]
Fundación Intervida 2010
Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 2010, p. 55-66  
6.
109 p, 4.0 MB Desigualdad y diversidad en América Latina : hacia un análisis tipológico comparado / Fachelli, Sandra ; López, Néstor ; López-Roldán, Pedro ; Sourrouille, Florencia
Este libro tiene su origen en una pregunta metodológica y conceptual: ¿cómo abordar "lo social" cuando se intenta analizar la relación entre los procesos sociales y educativos en América Latina? Enmarcado en esa búsqueda, se utiliza la construcción de tipologías como una posible estrategia de aproximación a la realidad social. [...]
Buenos Aires : SITEAL, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (UNESCO-OEI), 2012 (Libros digitales / SITEAL)  
7.
20 p, 2.2 MB Sexo á voluntad : opúsculo ilustrado con grabados / Darder y Llimona, Francisco de A.
Barcelona Imp. de Henrich y Cª 1893  
8.
27 p, 6.2 MB Los Padres ante la educación del niño / Isern Galceran, Carme.
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios de Protección Maternal e Infantil, 1959. (Al Servicio de España y del Niño español ; 261.)  

Documentos de investigación Encontrados 383 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3.5 MB Modelos de desarrollo local en el periodo de precrisis económica / Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler), autor. ; Miguélez, Fausto, supervisor acadèmic. ; Verd Pericàs, Joan Miquel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia.
La tesis analiza las estrategias de desarrollo local y creación de empleo en el marco de la Unión Europea en el período de expansión previo a la crisis económica de 2008 (y que coincide con el período de desarrollo de las políticas e iniciativas de desarrollo local en el contexto europeo). [...]
The thesis analyses the strategies of local development and employment creation in the framework of the European Union in the period of expansion prior to the economic crisis of 2008 (and within the period of development of local development policies and initiatives in the European context). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
Short- and medium-chain fatty acids as feed additives for the promotion of gut health in challenged weaning piglets / López Colom, Paola, autor. ; Martín-Orúe, Susana M. (Susana Maria) supervisor acadèmic. ; Castillejos Velázquez, Lorena, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
El control de patògens oportunistes durant el deslletament pot comprendre l'ús profilàctic d'antibiòtics en la dieta dels garrins. Alternativament, en aquesta Tesi es proposen noves formes alimentàries protegides d'àcids grassos de cadena curta (AGCC) i mitjana (AGCM) per reforçar la salut intestinal de garrins deslletats precoçment i combatre patògens intestinals. [...]
The control of opportunistic pathogens during weaning of piglets can comprise the prophylactic use of in-feed antibiotics. Alternatively, new in-feed protected forms of short- and medium-chain fatty acids (SCFA and MCFA, respectively) are purposed in this Thesis to enhance the gut health of early-weaned piglets and face intestinal pathogens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
282 p, 24.2 MB La Responsabilitat Social Corporativa en marques de moda de luxe i baix cost / Corbalán Santos, Marta ; Barrio Fraile, Estrella, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest TFG consisteix en una investigació en forma d'estudi de cas sobre la gestió i la comunicació de la Responsabilitat Social Corporativa de les marques de la indústria de la moda. Per a dur a terme l'estudi s'han escollit dues marques de moda: una de luxe, Burberry, i una de baix cost, H&M, per tal de comparar quines diferències existeixen entre elles a nivell de RSC.
Este TFG consiste en una investigación en forma de estudio de caso sobre la gestión y la comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa de las marcas de moda de la indústria de la moda. Para llevar a cabo el estudio se han escogido dos marcas de moda: una de lujo, Burberry, y una de bajo coste, H&M, con tal de comparar qué diferencias existen entre ellas a nivel de RSC.
This final thesis consists of a research shaped as a study case about the management and communication of the Corporate Social Responsibility of fashion industry brands. To carry out this case study, two fashion brands have been chosen: a luxury brand, Burberry, and a low-cost brand, H&M, in order to compare the differences between in therms of CSR.

2019
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
88 p, 1.4 MB CARRO GROS : conceptualització i pautes per al disseny i desenvolupament d'un web divulgatiu casteller / Vilaclara i Verdú, Roger ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball consisteix en la creació d'una plataforma web que, a través de les característiques del web 2. 0, informi i divulgui el món casteller en tots els seus àmbits i de forma internacional. [...]
El trabajo consiste en la creación de una plataforma web que, a través de las características de la web 2. 0, informe y divulgue el mundo casteller en todos sus ámbitos y de forma internacional. El proyecto también expone las principales características de diseño y contenido que debe tener el espacio web concebido como CARRO GROS.
The work consists in creating a web platform which, through web 2. 0 characteristics, could inform and spread the world of human towers internationally and in all its areas. The project also exposes the main characteristics of design and content that the website should have known as CARRO GROS.

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
5.
76 p, 29.7 MB Living Earth : creación de una tienda online / López Núñez, Irene ; Maas Olivas, Marcel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Creació d'una marca distribuidora de productes d'higiene i ús diari sense plástics i sostenibles. Disseny de la pàgina web i la identitat de marca, així com gestió i planificació de les xarxes socials.
Creación de una marca distribuidora de productos de higiene y uso diario sin plásticos y sostenibles. Diseño de la página web y la identidad de marca, así como gestión y planificación de las redes sociales.
Creation of a distributor brand of hygienic products and daily use without plastics and sustainable. Website design and brand identity, as well as management and planning of social networks.

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
6.
11 p, 491.0 KB Gestió i gamificació web per a un club de judo / Carreras i Barbany, Anna ; Sebastián Pérez, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest treball és dissenyar i desenvolupar una aplicació web que permeti d'una banda gestionar els alumnes d'un club de judo i, de l'altra, afegir ludificació per a incentivar als nens i nenes a aprendre la part més teòrica d'aquest esport. [...]
The main objective of this project is to design and develop a web application that allows on one hand to manage the students of a judo club and, on the other hand, add gamification to encourage children to learn the theoretical part of this sport. [...]
El objetivo principal de este trabajo es diseñar y desarrollar una aplicación web que permita por un lado gestionar a los alumnos de un club de judo y, por el otro, añadir ludificación para incentivar a los niños y niñas a aprender la parte más teórica de este deporte. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 1.2 MB Automatització de les expedicions d'un magatzem mitjançant visió per computador / Rabassa Puigdomènech, Aleix ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment totes les empreses confien en solucions informàtiques per obtenir control i automatisme dels processos interns. Concretament en el sector de la cadena de subministrament, és comú l'us de "Software de Gestió de Magatzems", també anomenats SGA, que s'encarrega de gestió de l'stock i la preparació de comandes. [...]
Nowadays all companies trust in IT solutions to get control and automatation on its internal processes. Specifically in the supply chain marketplace, is common to see "Warehouse Managemente Software", also called WMS, which does all stock management and order preparation. [...]
Actualmente todas las empresas confían en soluciones informáticas para obtener control y automatismo de sus procesos internos. Concretamente en el sector de la cadena de suministro es común el uso de "Software de Gestión de Almacenes", también conocido como SGA, que se encarga de la gestión del stock y la preparación de pedidos. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
51 p, 370.7 KB Un ecosistema cooperatiu amb perspectiva de gènere a Montornès del Vallès / Padilla Gomez, Rosa ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball vol ser un document que convidi a la reflexió sobre les polítiques públiques de Desenvolupament Local realitzades en la majoria dels nostres municipis, vol qüestionar-les i a no quedar-se únicament amb una visió de DL massa convencional. [...]
Este trabajo quiere ser un documento que invite a la reflexión sobre las políticas de Desarrollo Local que se han realizado en la mayoría de nuestros municipios, quiere cuestionarlas y no quedarse únicamente con una visión de Desarrollo Local demasiado convencional. [...]
This work wants to be a document inviting to the reflection upon public policies for Local Development, LD, performed by most of our municipalities. It wants to discuss these policies and not just consider them from a too much conventional point of view. [...]

2019-07-15
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
9.
32 p, 289.1 KB Itinerari de creació i consolidació de startups cooperatives basat en un desenvolupament econòmic local sostenible / Olivares Ponce, Isabel ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La proposta que es presenta en aquest treball tracta de la creació d'un itinerari de creació i consolidació d'empreses cooperatives que serveixi com a eina per a construir un ecosistema en municipis mitjans, d'impuls a empreses cooperatives. [...]
La propuesta que se presenta en este trabajo trata de la creación de un itinerario de creación y consolidación de empresas cooperativas que sirva como herramienta para construir un ecosistema en municipios medianos de impulso a empresas cooperativas. [...]
The proposal presented in this paper deals with the creation of an itinerary of creation and consolidation of cooperative enterprises that serves as a tool to build an ecosystem in medium-sized municipalities, to boost cooperative enterprises. [...]

2019-07-16
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
10.
Study of nutritional strategies to improve rearing, quarantine, and adaptation periods of replacement gilts. / Fabà Camats, Lluís, autor. ; Gasa Gasó, Josep, supervisor acadèmic. ; Solà Oriol, David, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
En la present tesi, es varen hipnotitzar reduccions en coixeses, osteocondrosis (OC) i lesions de peülles via proporcionar una suplementació dietètica (de nutrients importants en ossos i peülles) i/o reduir el creixement durant la recria. [...]
Las hipótesis fueron que la suplementación dietética (con nutrientes importantes para huesos y pezuñas) y/o la reducción del ritmo de crecimiento durante la recría reduce las cojeras, osteocondrosis (OC) y lesiones de pezuñas. [...]
The present PhD thesis hypothesized reductions of lameness, osteochondrosis (OC) and claw lesions due to dietary treatments (nutrients with specific roles in bone and claw development) fed to rearing gilts, and (or) by reducing growth rates. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Documentos de investigación : Encontrados 383 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 2 registros  
1.
36 p, 1.2 MB Programa de Desenvolupament Professional d'Investigadors / Díaz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miñarro, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Programa impulsat per la Unitat de Projectes Estratègics de l'Àrea de Recerca de la UAB, té per objectiu donar suport als investigadors en la seva carrera investigadora, dissenyant accions formatives que cobreixin les seves necessitats en cadascun dels seus estadis de desenvolupament professional.
2018
2 documentos
2.
3.0 KB Economia ecològica i ecologia industrial: el treball de Robert U. Ayres / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre Robert U. Ayres, un dels pioners en el camp del desenvolupament sostenible des del punt de vista del metabolisme industrial. En la seva llarga trajectòria també ha treballat en camps com l'anàlisi de les externalitats del sistema productiu, l'eco-reestructuració, el canvi climàtic, etc.
2002 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 1 registros  
1.
1024x524, 784.0 KB El Tercer món és un camp de concentració en temps de pau : ... / Comités Jovenils de la Campanya contra la Fam
Murcia : Libesa, 1973
2 documentos

Fondos personales e institucionales Encontrados 1 registros  
1.
5 p, 27.1 KB ¡Atención al frío! / Camps i Rabadà, Jaume  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.