Resultats globals: 63 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 21 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 38 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Articles 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 345.0 KB An interview with Ondřej Hník : "For today's school, I cannot imagine any-thing other than innovative literary education" / Schuster, Michal (University Jana Evangelisty Purkyně in Ústí and Labem)
In the educational subject Czech Language and Literature, the present concept of literary education continues to be primarily based on the doctrinal approach reduced to literary history and frontal organizational form of teaching. [...]
A la disciplina Llengua Txeca i Literatura, el concepte actual d'educació literària continua essent fonamentalment basat en un enfocament reduït a història literària i una manera d'ensenyar transmissora del saber. [...]
En la disciplina Lengua Checa y Literatura, el concepto actual de educación literaria continúa siendo fundamentalmente basada en el enfoque de doctrina reducido a historia literaria y a la forma frontal organizacional de enseñar. [...]
Dans la matière Langue tchèque et littérature, la conception actuelle de l'éducation littéraire est toujours dominée par l'approche théorique réduite à l'histoire littéraire et à la méthode de l'enseignement frontal. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1019
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1019 (Interviews)  
2.
28 p, 356.3 KB Nota de las editoras : Desde la intermedialidad para la intermedialidad: una didáctica de los lenguajes / Kunde, Karolin (Universitat de Girona) ; Piderit, María Fernanda (Universidad de Buenos Aires)
Literary criticism has been traditionally concentrated on the linguistic domain of literary creation and reception, with written words as the main medium for its different modulations, a fact that we observe also in the didactics of language and literature, despite its communicative approach. [...]
La crítica literària s'ha concentrat tradicionalment en el domini lingüístic de la creació i la recepció literària, amb la paraula escrita com el mitjà principal per a les seves diferents modulacions, fet que també observem en la didàctica de la llengua i la literatura, malgrat el seu enfocament comunicatiu. [...]
La crítica literaria se ha concentrado tradicionalmente en el dominio lingüístico de la creación y la recepción literaria, con la palabra escrita como el medio principal para sus diferentes modulaciones, hecho que también observamos en la didáctica de la lengua y la literatura, pese a su enfoque comunicativo. [...]
Traditionnellement, la critique littéraire s'est centrée sur la maîtrise linguistique de la création et sur la réception littéraire, le mot écrit étant le moyen principal utilisé pour ses diverses modulations, un fait que l'on observe aussi dans la didactique du langage et de la littérature, malgré son approche communicative. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.938
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 1 (2021) , p. e938 (Editors' Note)  
3.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral Mateu, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
4.
19 p, 798.9 KB Progresiones curriculares para aprender sobre -y a través de- la argumentación oral en la ESO / Rodríguez León, Daniel Mauricio (Universidad del Quindío (Colòmbia))
Se presentan resultados de una investigación sobre progresiones prescritas curricularmente para el aprendizaje de la argumentación oral en la ESO en Cataluña. El objetivo del estudio es valorar el tipo y la calidad de los recursos dispuestos en el currículo de lengua para avanzar hacia los aprendizajes argumentativo-orales que el alumnado habrá de dominar al final de la etapa. [...]
Results of an investigation on progressions prescribed through a curriculum for the learning of oral argumentation in compulsory secondary education in Catalonia (ESO) are presented. The objective of the study is to assess the type and quality of the resources provided in the language curriculum to promote oral argumentation learning aims that students will have to master at the end of ESO. [...]
Es presenten resultats d'una investigació sobre progressions prescrites al currículum per a l'aprenentatge de l'argumentació oral a l'ESO. L'objectiu de l'estudi és valorar el tipus i la qualitat dels recursos disposats en el currículum de llengua per avançar cap als aprenentatges argumentatiu-orals que l'alumnat haurà de dominar a la fi de l'etapa. [...]
Présentation des résultats d'une recherche sur les progressions prescrites pour l'apprentissage de l'argumentation orale à l'ESO en Catalogne. L'objectif de l'étude est d'évaluer le type et la qualité des ressources disponibles dans le curriculum linguistique pour avancer vers les apprentissages argumentatifs-oraux que les élèves devront maîtriser à la fin de l'étape. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.879
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 4 (2020) , p. 879 (Articles)  
5.
18 p, 234.1 KB La formación de palabras en el aula : observar, pensar y reflexionar / Serrano Dolader, David (Universidad de Zaragoza)
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]
En els últims temps, s'ha començat a prestar una merescuda atenció a la morfologia lèxica de l'espanyol des de perspectives que posen el focus en un acostament pedagògic i didàctic directament orientat a l'aula. [...]
In recent times, attention has begun to be paid to the lexical morphology of Spanish from perspectives that focus on a pedagogical and didactic approach directly oriented to the classroom. In all stages of teaching, the enhancement of morphological awareness and metalinguistic reflection must be key on which to base the learning process. [...]
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]

2020 - 10.5565/rev/regroc.61
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 81-98 (Actualización gramatical)  
6.
17 p, 952.8 KB Aprender gramática mientras se escribe : actividad metalingüística y proceso de escritura cooperativa en el marco de una secuencia didáctica / Tormo Guevara, Elisa (IES Salvador Gadea (Aldaia, Valencia))
Este artículo explora la actividad metalingüística que se desencadena en el proceso de composición escrita cooperativa de una reseña por parte de alumnos de secundaria en el marco de una secuencia didáctica. [...]
This article explores the metalinguistic activity that is triggered in the process of cooperative writing of a review by Secondary students within an instructional sequence. The intervention combines explicit metalinguistic reflection tasks with language use tasks in a writing situation in small groups. [...]
Aquest article explora l'activitat metalingüística que es desencadena en el procés de composició escrita cooperativa d'una ressenya per part d'alumnes de Secundària en el marc d'una seqüència didàctica. [...]
Cet article explore l'activité métalinguistique déclenchée dans le processus coopératif de composition écrite d'une revue par des élèves d'Éducation Secondaire dans le cadre d'une séquence didactique. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.820
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e820 (Articles)  
7.
16 p, 197.9 KB Didáctica de la lengua y la literatura : entre la intervención y la investigación / Bombini, Gustavo (Universidad de Buenos Aires)
El propósito de este artículo es indagar acerca de la didáctica de la lengua y la literatura como campo de investigación diferenciado al que caracterizamos como regido no solo por los protocolos habituales y previsibles de cualquier campo de investigación en términos de formas de institucionalización y de legitimación sino también por otras formas específicas de institucionalización y legitimación atendiendo al hecho de que partimos de definir a la didáctica de la lengua y la literatura como una disciplina de intervención, lo cual nos lleva necesariamente a reflexionar sobre las relaciones entre producción de conocimiento en la academia y producción de conocimiento en el campo escolar. [...]
The purpose of this article is to investigate the didactics of language and literature as a differentiated field of research. We characterize it as governed not only by the usual and foreseeable protocols of any field of research in terms of forms of institutionalization and legitimation, but also by other specific forms of institutionalization and legitimation based on the fact that we start to define the didactics of language and literature as an intervention discipline. [...]
El propòsit d'aquest article és indagar sobre la didàctica de la llengua i la literatura com a camp d'investigació diferenciat al qual caracteritzem com a regit no només pels protocols habituals i previsibles de qualsevol camp d'investigació en termes de formes d'institucionalització i de legitimació sinó també per altres formes específiques d'institucionalització i legitimació atenent al fet que partim de definir didàctica de la llengua i la literatura com una disciplina d'intervenció, la qual cosa ens porta necessàriament a reflexionar sobre les relacions entre producció de coneixement a l'acadèmia i producció de coneixement en el camp escolar. [...]
Le but de cet article est d'examiner la didactique de la langue et de la littérature en tant que domaine de recherche différencié que nous caractérisons comme étant régi non seulement par les protocoles habituels et prévisibles de tout domaine de recherche en termes de formes d'institutionnalisation et de légitimation, mais également par d'autres formes spécifiques d'institutionnalisation et de légitimation fondées sur le fait que nous définissons didactique du langage et de la littérature comme une discipline d'intervention, ce qui nous amène nécessairement à réfléchir aux relations entre la production de connaissances dans l'académie et la production de connaissances dans le domaine scolaire. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.784
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 5-20 (Invited Authors)  
8.
20 p, 533.1 KB La formación básica de docentes de educación infantil en lengua escrita y literatura. El caso de la Universidad Autónoma de Barcelona - UAB / Real Mercadal, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Gil-Juan, Maria-Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El presente artículo expone los resultados de una investigación llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para evaluar la formación básica en didáctica de la lengua escrita y la literatura del alumnado de educación infantil. [...]
O presente artigo expõe os resultados de uma pesquisa realizada na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) para avaliar a formação básica em didática da língua escrita e da literatura das crianças da educação infantil. [...]
This article presents the results of a research performed in the Autonomous University of Barcelona (UAB) to evaluate the basic training in didactics of written language and literature for students of early childhood education. [...]

2018 - 10.1590/0104-4060.62756
Educar em Revista, Vol. 34, núm. 72 (2018) , p. 131-150  
9.
4 p, 150.1 KB Hacia una renovación de la enseñanza de la composición escrita en la escuela / Camps, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
La enseñanza de la composición escrita se ha movido en general entre dos extremos que pueden quedar reflejados en los términos que se han usado para designar la actividad de escritura realizada en la escuela: la "redacción" por un lado y la ""expresión escrita"" por otro. [...]
1992
Aula de innovación educativa, Num. 22 (1992) , p. 5-9  
10.
3 p, 113.5 KB Nuevas bases para la enseñanza de la ortografía / Milian, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
La ortografía, esa preocupación para muchos maestros y esa pesadilla para la mayoría de estudiantes, ¿qué es, en realidad? ¿Qué relación puede establecerse entre la ortografía y el sistema lingüístico? ¿Qué lugar ocupa el hecho de dominar las reglas ortográficas en relación a la competencia lingüística? ¿Qué consideración se le otorga en los diseños curriculares de la enseñanza básica?.
1992
Aula de innovación educativa, Num. 2 (1992) , p. 10-13  

Articles : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 38 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
13 p, 1.2 MB Nuevas herramientas en la formación de traductores e intérpretes: la plataforma CLIPFLAIR / Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
2014
didTRAD (Congreso internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción). Bellaterra, Catalunya, II : 2014  
2.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Maria Nieves (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
3.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
4.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
5.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
7.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  
8.
16 p, 852.7 KB The keeping of journals in CLIL contexts : how to make reflection possible by teachers and pupils / Benvenuto, Guido ; Lastrucci, E. ; Infante, Debora ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Sapienza Università di Roma ; Università degli Studi della Basilicata ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper aims to provide an insight into ongoing experimental research on CLIL carried out as part of a PhD programme at the Sapienza University of Rome and the University of Basilicata. This research project, which has involved seven experimental primary school classes and seven control classes in the Lombardy region for two consecutive years, concerns the potential improvement of the quantitative and qualitative level of language learning and the positive effects on learning a subject in a CLIL environment. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
32 p, 141.9 KB Teacher education on the CLIL Approach: A case for inclusion of informed appreciations of complementary curricular area / Horrillo Godino, Zoraida ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
18 p, 293.2 KB A la recerca de bones pràctiques docents en AICLE / Clemente, Mercè (Universitat de Lleida) ; Cots, Josep-Maria (Universitat de Lleida) ; Irún Chavarría, Montserrat (Universitat de Lleida) ; Llurda, Enric (Universitat de Lleida) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de Lleida ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
L'objectiu que ens hem proposat en aquest estudi és elaborar una taxonomia que ens permeti descriure i valorar el que podríem considerar bons pràctiques en AICLE per part del professorat. En aquesta presentació farem un repàs del procés que hem seguit per arribar a aquest objectiu i mostrarem la taxonomia, així com una exemplificació de la seva apliació en dues classes d'AICLE impartides per dos professors en formació. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contribucions a jornades i congressos : 38 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
587 p, 5.2 MB La construcción discursiva de la intertextualidad en el género proyecto de grado : una situación de escritura en las disciplinas / Romero Chala, Bibiana Yaneth ; Cros Alavedra, Anna, dir.
En esta tesis doctoral analizamos el proceso de fundamentación y aplicación de una secuencia didáctica (en adelante SD) centrada en la enseñanza y aprendizaje de la construcción de la intertextualidad en el género recepcional Proyecto de Grado. [...]
This doctoral thesis analyzes the process of foundation and application of a didactic sequence (DS), focusing on teaching/learning of intertextuality construction, to research-project genre. The proposal is framed within education disciplinal-activities of a course in the Program of Planning and Social Development at a Colombian public university. [...]

2020  
2.
121 p, 873.4 KB La adquisición de la competencia cultural en el grado en Traducción e Interpretación. El caso del chino como lengua C en España / Gay Punzano, Lourdes ; Hurtado Albir, Amparo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFM analiza la situación actual de la didáctica de la competencia cultural en el caso del chino como lengua C en los grados en Traducción e Interpretación de España. Para ello se realiza un primer estudio sobre las asignaturas relevantes del plan de estudios, analizando los aspectos relacionados con la competencia cultural de las guías docentes. [...]
Aquest TFM analitza la situació actual de la didàctica de la competència cultural del xinès com a llengua C als graus de Traducció i Interpretació d'Espanya. Amb aquest objectiu es realitza un primer estudi sobre les assignatures rellevants del pla d'estudis, analitzant els aspectes relacionats amb la competència cultural de les guies docents. [...]
The thesis of this master's aims to analyse the current situation of the teaching of the translator's cultural competence in the case of Chinese as a second foreign language in the Translation and Interpreting Bachelor's degrees in Spain. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
3.
50 p, 978.6 KB Panorámica de los materiales didácticos para la enseñanza del árabe a alumnos del grado en Traducción e Interpretación en España / Boujetoy, Ayman ; Molina, Lucía, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este estudio se propone hacer una investigación de los manuales didácticos que se utilizan en la enseñanza del árabe en los Grados en Traducción e Interpretación, que se van a concretar en la realización de unas fichas catalográficas. [...]
Aquest estudi es proposa fer una recerca dels manuals didàctics que s'utilitzen en l'ensenyament de l'àrab en els Graus de Traducció i Interpretació, que es van a concretar en la realització d'unes fitxes catalográficas. [...]
The propose of this study is to carry out an investigation of the didactic manuals used in teaching Arabic in the degrees of Translation. The development of this work is divided into two parts: On the one hand I will realize an overview of the universities that teach Arabic in a degree of Translation and Interpretation shown them through a table and a map and after that I will Sort all the information in tables.

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
4.
50 p, 1.6 MB Catálogo crítico de diccionarios didácticos actuales, con especial atención al tratamiento de la homonimia y la polisemia / Planells Medina, Samanta ; Garriga Escribano, Cecilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El diccionario ha sido considerado una herramienta didáctica que afianza los pasos del alumno en el proceso de aprendizaje y en las sucesivas etapas de formación. Para alcanzar tal objetivo el lexicógrafo debe tomar una serie de decisiones que se adecuen a sus necesidades y conocimientos. [...]
El diccionari ha estat considerat un instrument didàctic que aferma els passos de l'alumne en el procés d'aprenentatge i en les successives etapes de formació. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, el lexicògraf ha de prendre una sèrie de decisions que s'adaptin a les seves necessitats i coneixements. [...]

2015
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.