Resultats globals: 645 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 482 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 71 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 16 registres trobats
Documents de recerca, 59 registres trobats
Materials didàctics, 16 registres trobats
Articles 482 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
16 p, 148.7 KB Revisiting the Use of Audiovisual Translation in Foreign Language Teaching / Soler Pardo, Betlem (Universitat de València)
For years, the translation method was disparaged in language teaching on the basis that it did not focus on communication. More recently, translation has made a return as scholars have come to realize how and why translation in the foreign language classroom might prepare students for the use of language in real communicative situations. [...]
Durant anys el mètode de traducció va ser menyspreat en l'ensenyament d'idiomes perquè no es dedicava atenció a la comunicació. Recentment, la traducció ha tornat: els acadèmics han vist com i per què la traducció podria ajudar a aprendre un idioma en situacions comunicatives reals a l'aula de llengua estrangera. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.66
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 159-174  
2.
14 p, 471.9 KB STEM : oportunidades y retos desde la enseñanza de las ciencias / Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
El término STEM es polisémico y tiene actualmente una gran presencia en ámbitos de innovación en enseñanza de las ciencias. Sintetiza un conjunto de objetivos políticos en relación al desarrollo de vocaciones científico-tecnológicas, inclusión y ciudadanía. [...]
"STEM" is a polysemic word very present in innovative frames on Science Education. It shapes several political goals related to increasing scientific and technologic careers, inclusion and citizenship. [...]

2019 - 10.17345/ute.2019.2.2646
UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), Núm. Monogràfic (2019) , p. 154-168  
3.
22 p, 244.0 KB La visió de la societat feudal de l'època de Felip II de França (1180-1223) a través de les cançons de gesta : el cas de Raoul de Cambrai / Blanco Escoda, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article té com a objectiu mostrar com una cançó de gesta (en aquest cas Raoul de Cambrai) situada en època carolíngia pot reflectir la reacció de l'aristocràcia feudal de finals del segle xii enfront d'un poder reial en fase d'expansió. [...]
The objective of this paper is to shown how a chanson de geste (in our case, Raoul de Cambrai), whose action in situated in the Carolingian age, reflects the reaction of the 12th century feudal lords regarding an expansive royal power. [...]
Este articulo tiene como objetivo mostrar cómo una canción de gesta (en este caso, Raoul de Cambrai) situada en época carolingia puede reflejar la reacción de la aristocracia feudal de fines del siglo XII ante un poder real en fase de expansión. [...]
Cet article a pour objectif de montrer comment une chanson de geste (en l'occurrence, Raoul de Cambrai) située à l'époque carolingienne, peut refléter la réaction de l'aristocratie féodale de la fin du XIIe siècle face au pouvoir royal en pleine expansion. [...]

2022 - 10.5565/rev/languesparole.106
Langue(s) & Parole, Vol. 7 (2022) , p. 153-174 (Articles)  
4.
4 p, 168.5 KB Editors' note : L1 teaching in the Czech Republic, tendencies and challenges / Hurytová, Ivana (Charles University in Prague)
This special issue presents the situation in L1 teaching in the Czech Republic, some of its tendencies and challenges. One invited senior researcher, two doctoral students and a fresh postdoctoral researcher from four universities across the Czech Republic present their interests and conclusions in three articles and one interview.
Aquest número especial presenta la situació de l'ensenyament de L1 a la República Txeca, tendències i reptes. Un investigador sènior convidat, dos estudiants de doctorat i un nou investigador postdoctoral de quatre universitats de la República Txeca presenten els seus interessos i conclusions en tres articles i una entrevista.
Este número especial presenta la situación de la enseñanza de L1 en la República Checa, tendencias y desafíos. Un investigador principal invitado, dos estudiantes de doctorado y un nuevo investigador posdoctoral de cuatro universidades de la República Checa presentan sus intereses y conclusiones en tres artículos y una entrevista.
Ce numéro spécial présente la situation de l'enseignement de la L1 en République tchèque, quelques-unes de ses tendances et défis. Un chercheur senior invité, deux doctorants et un nouveau chercheur postdoctoral de quatre universités de la République tchèque présentent leurs intérêts et leurs conclusions dans trois articles et une interview.

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1202
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1202 (Editors' Note)  
5.
15 p, 487.5 KB Changes of teaching goals in native language teaching for pupils with visual impairments in the Czech lands / Eliaskova, Klara (Charles University in Prague)
Over the course of two centuries (since 1807), the Czech lands have seen fundamental changes in the paradigm of special L1 didactics for pupils with vision impairments (hereinafter the VI). The individual didactic transformations often found theoretical backgrounds in special education approaches simultaneously designed across Europe (especially in Austria, England, former Yugoslavia, Italy, Hungary, Russia, etc. [...]
En el transcurs de dos segles (des del 1807), el territori txec ha vist canvis fonamentals en el paradigma de didàctiques especials de L1 per a alumnes amb deficiència visual (d'ara endavant DV). Les transformacions didàctiques individuals sovint han trobat antecedents en enfocaments d'educació especial dissenyats simultàniament arreu d'Europa (especialment a Àustria, Anglaterra, ex-Iugoslàvia, Itàlia, Hongria, Rússia, etc. [...]
En el transcurso de dos siglos (desde 1807), el territorio checo ha visto cambios fundamentales en el paradigma de didácticas especiales de L1 para alumnos con deficiencia visual (en adelante DV). Las transformaciones didácticas individuales a menudo han encontrado antecedentes en enfoques de educación especial simultáneamente diseñados por toda Europa (especialmente en Austria, Inglaterra, ex Yugoslavia, Italia, Hungría, Rusia, etc. [...]
Depuis deux siècles (depuis 1807), les pays tchèques connaissent les changements fondamentaux dans le paradigme de la didactique de L1 pour les élèves avec une déficience visuelle (DV). Les transformations didactiques individuelles trouvent souvent la base théorique dans des approches de l'éducation spéciale échafaudées simultanément à travers l'Europe (spécialement en Autriche, Angleterre, ex-Yougoslavie, Italie, Hongrie, Russie etc. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1159
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1159 (Articles)  
6.
7 p, 345.0 KB An interview with Ondřej Hník : "For today's school, I cannot imagine any-thing other than innovative literary education" / Schuster, Michal (University Jana Evangelisty Purkyně in Ústí and Labem)
In the educational subject Czech Language and Literature, the present concept of literary education continues to be primarily based on the doctrinal approach reduced to literary history and frontal organizational form of teaching. [...]
A la disciplina Llengua Txeca i Literatura, el concepte actual d'educació literària continua essent fonamentalment basat en un enfocament reduït a història literària i una manera d'ensenyar transmissora del saber. [...]
En la disciplina Lengua Checa y Literatura, el concepto actual de educación literaria continúa siendo fundamentalmente basada en el enfoque de doctrina reducido a historia literaria y a la forma frontal organizacional de enseñar. [...]
Dans la matière Langue tchèque et littérature, la conception actuelle de l'éducation littéraire est toujours dominée par l'approche théorique réduite à l'histoire littéraire et à la méthode de l'enseignement frontal. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1019
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1019 (Interviews)  
7.
25 p, 1.6 MB Atribuciones de género y construcción de identidades en la literatura infantil sobre prehistoria / San Martín Zapatero, Aberto (Universidad de Burgos) ; Ortega-Sánchez, Delfín (Universidad de Burgos)
El presente estudio tiene como objetivo analizar las atribuciones de género y los mecanismos de construcción identitaria de las narrativas literarias infantiles sobre prehistoria. Con este objetivo, aplica la técnica de análisis de contenido para describir e interpretar el sentido de los textos y de las ilustraciones desde los parámetros narrativos espacio-acción. [...]
El present estudi té com a objectiu analitzar les atribucions de gènere i els mecanismes de construcció identitaria de les narratives literàries infantils sobre prehistòria. Amb aquest objectiu, s'aplica la tècnica d'anàlisi de contingut per descriure i interpretar el sentit dels textos i de les il·lustracions des dels paràmetres narratius espai-acció. [...]
This study aims to analyze the gender attributions and identity-building mechanisms of children's literary narratives about prehistory. To this end, it applies the technique of content analysis to describe and interpret the meaning of texts and illustrations from the space-action narrative parameters. [...]
L'objectif de cette étude est d'analyser les attributions de genre et les mécanismes de construction identitaire dans les récits littéraires pour enfants sur la préhistoire. À cette fin, elle applique la technique de l'analyse de contenu pour décrire et interpréter le sens des textes et des illustrations à partir des paramètres de la narration spatio-actionnelle. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.973
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 3 (2022) , p. e973 (Articles)  
8.
18 p, 351.0 KB Didáctica de la ingeniería : tres preguntas con visión de futuro / Simarro Rodríguez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona)
El marco de la educación STEM ha otorgado a la educación en ingeniería un protagonismo inédito hasta el momento. Sin embargo, esta centralidad no ha ido acompañada de un marco sólido desde un punto de vista didáctico, lo que ha resultado en propuestas superfluas y con carencias. [...]
STEM education has given engineering education an unprecedented role. However, this centrality has not been accompanied by a solid framework, resulting in superfluous proposals and shortcomings. This article addresses three questions that point to the future of engineering education: Which engineering and technology literacy should we promote? Which engineering practices should we help to develop? What are the core ideas that we should teach in technology education? Taking as a reference the field of science education, more consolidated and with foundations, the article makes a proposal to answer these questions, offering a list of engineering practices and a first approach to what could be the core ideas of this discipline.

2022 - 10.5565/rev/ensciencias.3507
Enseñanza de las ciencias, Vol. 40 Núm. 3 (2022) , p. 147-164 (Historia y Epistemología)  
9.
16 p, 263.9 KB Transitando entre la Didáctica y la Innovación / Tejada Fernández, José
El artículo sintetiza la trayectoria profesional del profesor Ángel-Pío Gonzalez Soto en el ámbito didáctico, a lo largo de los últimos 30 años. Desde una aproximación parcial y condicionada, desde la didáctica, se realiza una mirada desde el conocimiento histórico compartido, teniendo presente, además, la producción científica del profesor en el ámbito. [...]
The article summarizes the professional career of Professor Ángel-Pío González Soto in the educational field, over the last 30 years. From a partial and conditioned approach, from didactics, an overview is provided from shared historical knowledge, also bearing in mind the scientific production of the teacher in the field. [...]

2022 - 10.17345/ute.2022.1
Universitas Tarraconensis, Vol. Monogràfic Núm. 1 (2022) , p. 1-43  
10.
10 p, 3.1 MB Medidas eficaces contra el fracaso escolar y para potenciar los talentos del alumnado / Marroquí Torrecillas, María José (CEIP Número 49 (Elx, Alacant)) ; Picó Ledesma, Isabel (CEIP Número 49 (Elx, Alacant))
El alumnado con talento muestra un elevado rendimiento en una o varias áreas de conocimiento, es por ello que como docentes debemos ayudar a potenciar esta capacidad. A partir de un enriquecimiento curricular profundizaremos en los contenidos, competencias y habilidades mediante actividades y experiencias de aprendizaje pensadas para los escolares con altas capacidades. [...]
2022
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 40 (2022) (Bones pràctiques i Recursos)  

Articles : 482 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 71 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
31 p, 2.2 MB El uso de redes sociales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas : una propuesta para la expresión escrita en chino / Zihui, Wang ; Casas-Tost, Helena ; Vargas-Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Las redes sociales, herramienta para relacionarnos en el mundo virtual, son utilizadas por más de la mitad de la población española e inconscientemente se han integrado en nuestra vida cotidiana. Numerosas investigaciones, tales como Sotomayor (2010), Fernández (2012), Derakhshan y Hasanabbasi (2015), Malerba (2015) y Xie (2019), han demostrado ya que las redes sociales pueden ser una excelente forma de aprender lenguas extranjeras. [...]
2022
Simposio Internacional de Investigación Joven en Traducción, Interpretación, Estudios Interculturales y Estudios de Asia Oriental. Barcelona, 12è : 2022  
2.
2324 p, 14.3 MB XI Congreso Internacional sobre Investigación en Didácticas de las Ciencias : aportaciones de la educación científica para un mundo sostenible. Lisboa, Portugal 7-10 sep 2021 / Cañada-Cañada, Florentina, coord. ; Reis, Pedro, coord. ; Baptista Luísa Mendes, M.. col. ; Chagas, Isabel col. ; Esteban Gallego, María Rocío col. ; Faria, Cláudia col. ; Galvão, Cecilia col. ; Márquez, Conxita col. ; Mellado Jiménez, Vicente col. ; Sánchez Martín, Jesús col. ; Tinoca, Luís col. ; Congreso Internacional sobre Investigación en Didácticas de las Ciencias (11è : 2021 : Lisboa, Portugal)
El libro de actas es una publicación electrónica de todos los trabajos enviados y aceptados en el XI Congreso Internacional en Investigación en Didáctica de las Ciencias (con sede en Lisboa, Portugal, y celebrado de manera virtual del 7 al 10 de septiembre de 2021). [...]
Lisboa : Enseñanza de las Ciencias, 2021  
3.
6 p, 36.2 KB Lliçó magistral : 'De la teoria… a l'aula. Reflexions sobre fer de mestre' / Benejam, Pilar 1937-
2004
Simposium sobre l'ensenyament de les ciències socials. UAB, III : 2004  
4.
28 p, 531.5 KB Lliço magistral : 'Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història. Quin professorat, quina ciutadania, quin futur?' / Pagès, Joan (Pagès Blanch) (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, XV : 2018  
5.
150 p, 3.7 MB Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, XV : 2018  
6.
67 p, 1022.0 KB Què està passat al món? Què estem ensenyant? Per un ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història centrat en els problemes, la justícia social i la ciutadania global / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2017
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, XIV : 2017  
7.
124 p, 1.0 MB Repensar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espai geogràfic i del temps històric en temps de crisi / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2013
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, X : 2013  
8.
63 p, 398.7 KB La construcció de les identitats i l'ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2009
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, VI : 2009  
9.
47 p, 200.8 KB L'educació per a la ciutadania i l'ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2008
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, V : 2008  
10.
26 p, 241.2 KB La recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la memòria històrica / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2007
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, IV : 2007  

Contribucions a jornades i congressos : 71 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)
Ciències
DESCRIPCIÓ. La revista vol ajudar el professorat en la seva tasca educativa: facilitant l'intercanvi d'experiències i activitats pràctiques, ajudant-lo a mantenir-se al dia en continguts científics i didàctics, i informant-lo de les iniciatives de la pròpia comunitat professional.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) , 2005-
45 documents

Llibres i col·leccions 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
23 p, 2.6 MB Metodología de corpus en la enseñanza de la traducción de cuentas anuales (inglés-español/catalán) : un activo intangible / Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El objetivo de este capítulo es presentar una actividad formativa con utilización de corpus desarrollada como parte del currículum de formación en la asignatura "Traducción jurídica y financiera B-A" del Grado de Traducción e Interpretación en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
The aim of this chapter is to present a training activity involving the use of corpora, one developed for the purpose of teaching B-A specialized legal and financial translation on the Universitat Autònoma de Barcelona's undergraduate degree programme in translation and interpreting. [...]

PeterLang, 2020 (Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation ; 127)
La lingüística de corpus aplicada al desarrollo de la competencia tecnológica en los estudios de traducción e interpretación y la enseñanza de segundas lenguas, (2020) , p. 107-131  
2.
22 p, 2.5 MB Metodología de corpus en la enseñanza de la traducción de cuentas anuales (inglés-español/catalán) : un activo intangible / Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El objetivo de este capítulo es presentar una actividad formativa con utilización de corpus desarrollada como parte del currículum de formación en la asignatura "Traducción jurídica y financiera B-A" del Grado de Traducción e Interpretación en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
The aim of this chapter is to present a training activity involving the use of corpora, one developed for the purpose of teaching B-A specialized legal and financial translation on the Universitat Autònoma de Barcelona's undergraduate degree programme in translation and interpreting. [...]

Berlin: Peter Lang, 2019 (Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation ; 127)
La lingüística de corpus aplicada al desarrollo de la competencia tecnológica en los estudios de traducción e interpretación y la enseñanza de segundas lenguas, 2019, p. 107-131  
3.
433 p, 15.5 MB El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment ; Primera edició / Massip i Sabater, Mariona, ed. ; González-Monfort, Neus, ed. ; Santisteban, Antoni, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
El llibre que teniu a les mans sorgeix de les comunicacions i ponències presentades a les XVI Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials, celebrades el febrer de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : GREDICS UAB, 2021 (DOCS.3)  
4.
492 p, 13.5 MB Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història / Ballbé, Maria, ed. ; González-Monfort, Neus, ed. ; Santisteban, Antoni, ed.
Quins són els reptes de l'ensenyament de les ciències socials i de l'educació per a la ciutadania? Per contestar aquesta pregunta hauríem de pensar quina ciutadania volem educar, quin professorat volem formar i quin futur volem construir. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials), 2019 (Docs ; 2)  
5.
295 p, 19.8 MB Contribuciones de Joan Pagès al desarrollo de la didáctica de las ciencias sociales, la historia y la geografía en Iberoamérica / Jara, Miguel Ángel, coord. ; Santisteban, Antoni, coord.
El libro que presentamos es el resultado de una producción conjunta y colaborativa de docentes formadores/as e investigadores/as de diferentes Universidades Iberoamericanas. Surge, fundamentalmente, como un homenaje y reconocimiento al maestro, profesor y doctor Joan Pagès i Blanch, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia y a la investigación en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, la Geografía y de las Ciencias Sociales.
Cipolletti : Universidad Nacional del Comahue ; Universitat Autònoma de Barcelona, 2018  
6.
175 p, 6.1 MB Què està passant al món? Què estem ensenyant? Per un ensenyament de les ciències socials centrat en els problemes, la justícia social i la ciutadania global / Tosar Bacarizo, Breogán, ed. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) ed. ; Santisteban, Antoni, ed.
Els nostres temps són temps carregats d'història, és a dir, d'esdeveniments i problemes que afecten al conjunt de la humanitat, tant a nivell local com a escala global, com els desplaçaments, migracions i xenofòbia; la precarietat laboral o la pobresa; el desprestigi de la democràcia, la corrupció; els fonamentalisme o l'increment de l'autoritarisme; l'ús de la violència en la resolució de conflictes; la pervivència de guerres regionals i locals; els feminicidis, les intolerància; els problemes ambientals, la sinistralitat… L'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la historia i de l'educació per a la ciutadania, està dominat per uns continguts allunyats dels problemes del present. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials), 2018 (Docs ; 1)  
7.
27 p, 157.9 KB Teaching voice-over translation : a practical approach / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
In the following pages I propose to describe the curricular design of a course on voice-over offered by the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) within their MA in Audiovisual Translation (MTAV). [...]
Amsterdam : Benjamins , 2008
The didactics of audiovisual translation, 2008, p. 115-127  
8.
10 p, 50.3 KB Reglament Departament Didàctica Expressió Musical, Plàstica i Corporal / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
2006  
9.
10 p, 106.4 KB Reglament del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2004  
10.
10 p, 90.7 KB Reglament del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013  

Llibres i col·leccions : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 59 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5.2 MB ¿Qué enseñamos cuando enseñamos poesía? Un estudio de caso de la interacción didáctica y las actividades de aula en la educación secundaria chilena (o el qué, el cómo y el quién de la formación lectora en poesía) / Asfura Insunza, Eduardo Adolfo ; Real Mercadal, Neus, dir. ; Margalló González, Ana María, dir.
El propòsit d'aquesta tesi ha estat analitzar l'ensenyament de la poesia a l'educació secundària xilena, des de la interacció didàctica de professors i estudiants al voltant de les activitats d'aula. [...]
La presente tesis ha tenido como propósito analizar la enseñanza de la poesía en la educación secundaria chilena, desde la interacción didáctica de profesores y estudiantes en torno a las actividades de aula. [...]
The purpose of this thesis has been to analyze the teaching of poetry in chilean secondary education, from the didactic interaction of teachers and students around classroom activities. Thus, the aim has been to contribute to the training of poetry readers in the Language and Literature class, from an approach that reveals the links between discursive practices and the didactic proposals put into play in the interaction, with a special interest in the what, how and who of said interaction. [...]

2023  
2.
56 p, 932.4 KB Noves masculinitats : una proposta didàctica per trencar amb els estereotips de la masculinitat hegemònica / Pérez Urbano, Irene ; Muzzi, Sandra, dir. (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Els adolescents continuen associant la masculinitat a una visió hegemònica (Pescador, 2018) i, per tant, és essencial poder fer actuacions educatives que considerin la masculinitat com a eix vertebral (Ríos, 2013). [...]
Los adolescentes continúan asociando la masculinidad a una visión hegemónica (Pescador, 2018) y, por lo tanto, es esencial poder hacer actuaciones educativas que consideren la masculinidad como eje vertebrador (Ríos, 2013). [...]
Nowadays, teenagers still associate masculinity to an hegemonic vision (Pescador, 2018) and, so it is essential to be able to carry out educational activities that consider this topic the backbone of the didactic proposal (Ríos, 2013). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
3.
90.9 MB Propuesta para la didáctica de traducción chino-español a partir de errores de traducción de los estudiantes / Wang, Yi ; Torres Hostench, Olga, dir.
Avui dia, amb la intensificació dels intercanvis polítics, comercials i culturals entre la Xina i els països hispanoparlants, la necessitat de traductors qualificats és cada dia més gran i el nombre d'universitats que tenen l'especialitat espanyola s'ha multiplicat. [...]
Hoy en día, con la intensificación de los intercambios políticos, comerciales y culturales entre China y los países hispanohablantes, la necesidad de traductores cualificados es cada día mayor y el número de universidades que tienen la especialidad de español se ha multiplicado. [...]
Nowadays, with the intensification of political, commercial and cultural exchanges between China and Spanish-speaking countries, the need for qualified translators is greater every day and the number of universities that have the specialty of Spanish has multiplied. [...]

2022  
4.
90 p, 893.3 KB La audiodescripción de la cultura y sus posibilidades didácticas. El caso de Encanto (Bush y Howard, 2021) / Torre López, Aida ; Iturregui-Gallardo, Gonzalo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'audiodescripció (AD) és un dels serveis d'accessibilitat més representatius. Així, el principal objectiu d'aquest treball de recerca és analitzar l'AD dels referents culturals presents a la pel·lícula d'animació infantil Encanto (Bush i Howard, 2021). [...]
La audiodescripción (AD) es uno de los servicios de accesibilidad en los medios más representativos. Así, el principal objetivo de este trabajo de investigación es analizar la AD de los referentes culturales presentes en la película de animación infantil Encanto (Bush y Howard, 2021). [...]
Audio description (AD) is one of the most representative media accessibility services. Thus, the main objective of this research is to analyse the AD of the cultural references found in the children's animated film Encanto (Bush and Howard, 2021). [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
5.
245 p, 8.7 MB Análisis del aprendizaje de conceptos de Electrostática en la formación del profesorado de Física Doctorat en Educació : Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències (Àmbit I) / Garrido Sánchez, Nicolás ; López, Víctor (López Simó), dir. ; Pintó Casulleras, Roser, dir. ; Couso, Digna, dir.
L'objectiu d'aquest treball és analitzar les explicacions de professors de física en formació quan experimenten amb diferents fenòmens electrostàtics inclosos en una seqüència d'ensenyament i aprenentatge (SEA). [...]
El objetivo de este trabajo es analizar las explicaciones de profesores de física en formación cuando experimentan con distintos fenómenos electrostáticos incluidos en una secuencia de enseñanza y aprendizaje (SEA). [...]
The objective of this work is to analyze the explanations of preservice physics teachers when experimenting with different electrostatic phenomena included in a teaching and learning sequence (TLS). The participants were 67 students of Pedagogy in Physics and Mathematics at Universidad de Santiago de Chile. [...]

2022  
6.
294 p, 19.0 MB Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school reading program / Vallejo Rubinstein, Claudia ; Dooly Owenby, Melinda, dir. ; Moore de Luca, Emilee, dir.
Aquesta tesi per compendi presenta resultats d'una recerca etnogràfica longitudinal en un programa extraescolar de suport a la lectura, adreçat a infants amb repertoris lingüístics i culturals diversos. [...]
Esta tesis por compendio presenta resultados de una investigación etnográfica longitudinal en un programa extraescolar de apoyo a la lectura dirigido a menores con repertorios lingüísticos y culturales diversos. [...]
This thesis by compendium presents results of a longitudinal ethnographic research in an after-school reading support program for children with diverse linguistic and cultural repertoires. The interest in exploring after-school contexts is based on several axes: their limited research despite their prevalence in the routines of many children, their potential to either reduce or reproduce social and educational inequalities and their potential to transgress and reorder hierarchies and norms that oftentimes structure many classrooms, promoting the emergence of other roles, practices and competences. [...]

2022  
7.
442 p, 7.0 MB La Humanització de la Història Escolar. Conceptualització, limitacions i possibilitats per al professorat / Massip i Sabater, Mariona ; Santisteban, Antoni, dir. ; Gonzalez Valencia, Gustavo, dir.
Aquesta tesi és una recerca en l'àmbit de la didàctica de les ciències socials. Ubicada en la pedagogia crítica i en els plantejaments decolonials, desenvolupa el concepte i les implicacions de la humanització del coneixement social escolar i, de manera més específica, els continguts històrics de l'Educació Secundària Obligatòria. [...]
Esta tesis es una investigación en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales. Ubicada en la pedagogía crítica y en los planteamientos decoloniales, desarrolla el concepto y las implicaciones de la humanización del conocimiento social escolar y, de manera más específica, los contenidos históricos de la Educación Secundaria Obligatoria. [...]
This thesis is a research on social studies education. Located in critical pedagogy and decolonial approaches, it develops the concept and implications of humanizing school social knowledge and, more specifically, the historical contents of Obligatory Secondary Education. [...]

2022  
8.
90 p, 1.1 MB El tratamiento de los medidores en los manuales de chino para extranjeros : un análisis holístico / Li, Mengyang ; Rovira-Esteva, Sara, dir. ; Casas-Tost, Helena , coord. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El uso de los medidores y sus sintagmas a nivel léxico es una dificultad por parte de los estudiantes de chino. En cuanto a la enseñanza de los medidores, cada manual tiene sus propias características. [...]
量词的用法和搭配对于部分汉语学习者来说是一个难点。在量词教学上,不同的教材有其各自的特点。本文从语法、词汇和练习三方面对五套教材中的量词教学进行了分析,并总结出了一些量词教学的策略。希望可以让更多的汉语教师和汉语学习者选择适合自己的汉语教材,高效且有趣地学习量词。.
The use of measure word and its collocation is a difficulty for part of Chinese learners. As for the teaching of measure word, each textbook has its own characteristics. This paper analyzes the teaching of measure word in five textbooks from three aspects: grammatical aspects, lexical aspects and exercises. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
9.
99 p, 42.4 MB Perspectiva de género en la enseñanza del chino como lengua extranjera : análisis de manuales y propuesta didáctica / Fuentes Calvo, Manuel Jesús ; Espín García, María del Carmen, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En un contexto en el que se comienzan a visibilizar diferentes realidades e individuos dentro de un sistema tradicionalmente heteropatriarcal, cobra sentido plantearnos si contamos con material de didáctica de chino acorde a las diferentes realidades políticas, sociales y culturales del mundo que sea inclusivo con todos sus individuos, independientemente de su cultura, raza, clase social, orientación sexual o identidad de género. [...]
目前市面上的華語教材是否能真實地反應我們近日所依存的多元包容與共存的社會發展? 本研究試圖透過混合式研究法探討目前主要使用的中⽂教材中多元包容元素的缺乏,以 及探究師⽣針對性別相關議題的敏感度。本研究的最後將試著提出具多元共存理念的教 學流程設計。.
In a context in which different realities and individuals are becoming visible within a traditionally heteropatriarchal system, it makes sense to ask ourselves if we have Chinese teaching materials that reflect the different political, social and cultural realities of the world and embrace all its individuals, regardless of their culture, race, social class, sexual orientation or gender identity. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
10.
118 p, 5.0 MB Enseñanza de español y mediación intercultural como propuesta de Aprendizaje-Servicio para integración de población recién llegada / Torrent Macip, Alexandra ; Torres-Hostench, Olga, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo plantea, describe y desarrolla la experiencia de un proyecto de Aprendizaje Servicio en el sector de la enseñanza no reglada para adultos con conocimientos del español escasos o nulos. [...]
Aquest treball planteja, descriu i desenvolupa l'experiència d'un projecte d'Aprenentatge-Servei en el sector de l'ensenyament no reglat per a adults amb coneixements del castellà escassos o nuls. Adreçat a població majoritàriament procedent del Pakistan i el Marroc, resident al barri de Roquetes, a Barcelona, amb un alt percentatge de ciutadans estrangers en risc d'exclusió social i laboral i condicionats pel desconeixement de les llengües vehiculars i en especial del castellà. [...]
This work proposes, describes and develops the experience of a Learning-Service project in the non-regulated teaching sector for adults with knowledge of Spanish null or very poor. Aimed at people mostly from Pakistan and Morocco, resident in the Roquetes neighborhood, in Barcelona. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  

Documents de recerca : 59 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
40 p, 3.0 MB Gamificació i Ensenyament de les Ciències Socials / González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González-Valencia, Gustavo A. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Massip i Sabater, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santisteban, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Company Messa, Edith (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
La gamificació és un procés de transformació educativa a través del qual les experiències d'aprenentatge són viscudes com un joc. És a dir, un joc pot esdevenir un recurs didàctic que aporti molts beneficis a l'aula tant des de la perspectiva del desenvolupament cognitiu com des del treball de les habilitats socials. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Dossiers)  
2.
69 p, 1.2 MB Catàleg de materials i jocs de taula matemàtics per Primària / Edo, Mequè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Alfageme, Berta ; Colomera, Laura ; Sánchez, Marisa
Aquest document és el resultat d'una proposta educativa que combina processos d'Aprenentatge i de Servei a la comunitat. S'articula dins de les pràctiques finals del Grau d'Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2020 (Projectes ApS)  
3.
7 p, 1.0 MB Ciudadanía global, humanismo radical e invisibles / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018  
4.
8 p, 1.0 MB (Contra)relatos del odio / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018  
5.
9 p, 1.4 MB Literacidad crítica y posverdad / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Investigación sobre las representaciones sociales de estudiantes universitarios en la formación inicial del profesorado.
2018  
6.
33 p, 1.6 MB Podem conviure persones de diferents cultures? / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les semblances i diferències entre l'islamisme, el judaisme i el cristianisme. Reflexionar sobre la possibilitat de convivència i l'aparició de conflictes entre diferents cultures. Diferenciar entre convivència, coexistència i conveniència i posicionar-se respecte la situació més adequada.
2007  
7.
59 p, 9.2 MB Límits, fronteres i murs / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Definir els conceptes de límit, frontera i mur. Identificar quina ha estat l'evolució històrica dels murs. Observar la distribució territorial dels murs arreu del món. treballar amb profunditat diferents murs. [...]
2010  
8.
17 p, 615.0 KB La dictadura (1939-1975) i la democràcia (1978-2007) a Espanya / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les característiques de la dictadura i la democràcia a Espanya. Analitzar les causes que van comportar la fi de la dictadura del General Franco. Explicar i justificar perquè es va passar d'una dictadura a una democràcia.
2006  
9.
38 p, 2.6 MB Les migracions, un fenòmen nou? / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar els moviments migratoris del món al llarg de la història; Analitzar les causes i conseqüències de la immigració a Catalunya als anys 60 i a l'actualitat i identificar les semblances entre les diferents etapes; Reflexionar sobre el concepte d'identitat vinculat al que implica la immigració; Construir una narració que expressi la perspectiva que es té sobre el fet migratori i la interculturalitat.
UAB , 2008  
10.
23 p, 1.3 MB Les migracions a Catalunya a mitjans del segle XX / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les causes que fan que les persones migrants tinguin unes feines determinades; Analitzar els canvis produïts a la ciutat de Terrassa des del segle XX fins l'actualitat, identificar-ne les causes i elaborar una projecció de futur; Reflexionar sobre les causes i conseqüències de la immigració a Catalunya al segle XX i a l'actualitat.
UAB , 2006  

Materials didàctics : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.