Resultats globals: 1,715 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 847 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 88 registres trobats
Publicacions periòdiques, 15 registres trobats
Llibres i col·leccions, 137 registres trobats
Documents de recerca, 561 registres trobats
Materials didàctics, 20 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 47 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 847 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
28 p, 356.3 KB Nota de las editoras : Desde la intermedialidad para la intermedialidad: una didáctica de los lenguajes / Kunde, Karo (Universitat de Girona) ; Piderit, María Fernanda (Universidad de Buenos Aires)
Literary criticism has been traditionally concentrated on the linguistic domain of literary creation and reception, with written words as the main medium for its different modulations, a fact that we observe also in the didactics of language and literature, despite its communicative approach. [...]
La crítica literària s'ha concentrat tradicionalment en el domini lingüístic de la creació i la recepció literària, amb la paraula escrita com el mitjà principal per a les seves diferents modulacions, fet que també observem en la didàctica de la llengua i la literatura, malgrat el seu enfocament comunicatiu. [...]
La crítica literaria se ha concentrado tradicionalmente en el dominio lingüístico de la creación y la recepción literaria, con la palabra escrita como el medio principal para sus diferentes modulaciones, hecho que también observamos en la didáctica de la lengua y la literatura, pese a su enfoque comunicativo. [...]
Traditionnellement, la critique littéraire s'est centrée sur la maîtrise linguistique de la création et sur la réception littéraire, le mot écrit étant le moyen principal utilisé pour ses diverses modulations, un fait que l'on observe aussi dans la didactique du langage et de la littérature, malgré son approche communicative. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.938
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 1 (2021) , p. e938 (Editors' Note)  
2.
21 p, 1.1 MB Posant en joc la pulsació, la sincronia i el tipus de final : el cas del Salta Miralta / Rodríguez, Sergi ; Pérez Moreno, Jèssica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Aquest article aborda l'estudi de la pulsació, la sincronia i el tipus de final en la realització d'un joc de falda tant en la díade adult-infant com en la realització grupal. Partint d'una recerca prèvia, es pren també el Salta Miralta com a joc de falda objecte d'estudi i s'analitzen les dades provinents de la interacció de tres infants d'un grup de 2-3 anys d'escola bressol. [...]
Este artículo aborda el estudio de la pulsación, la sincronía y el tipo de final en la realiza- ción de un juego de falda tanto en la díada adulto - niño/a como en la realización grupal. Partiendo de un estudio previo, se toma también el Salta Miralta como juego de falda objeto de estudio y se analizan los datos provenientes de la interacción de tres niños de un grupo de 2 - 3 años de escue- la infantil. [...]
Cet article aborde l'étude de la pulsation, de la synchronie et du type de final dans la réalisation d'un jeu d'éveil, non seulement dans les interactions adulte-enfant, mais aussi grou- pales. À partir d'une recherche préliminaire, nous avons également retenu le jeu d'éveil Salta Miralta comme objet d'étude et nous analysons les données résultant de l'interaction de trois enfants d'un groupe de 2-3 ans d'un jardin d'enfants. [...]
This article approaches the study of beat, synchronization and type of ending in a lap game, played as an adult-child twosome or in a group. Building upon previous research, a study is made of the lap game Salta Miralta and an analysis conducted of the interaction of three children from a nursery-school group of children of 2 and 3 years old. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.53.13
Temps d'educació, Núm. 53 (2017) , p. 203-223  
3.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
4.
22 p, 564.3 KB Qui decideix sobre la música a l'escola? : investigant l'equilibri entre perfils professionals i projectes escolars / Sambola Figueras, Anna Maria ; Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
El present article té per objectiu reflexionar sobre la importància de la figura del professorat de mú-sica a l'hora de configurar la seva assignatura respecte al que s'indica en el projecte educatiu de centre dins de l'etapa d'educació primària. [...]
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la figura del maestro de música en cuanto a laconfiguración de su asignatura respecto a lo que se indica en el proyecto educa-tivo de centro en la etapa de educación primaria. [...]
Le présent article a pour objectif d'engager une réflexion sur l'importance de la figure des profes-seurs de musique pour la configuration de cette matière par rapport aux indications figurant dans le projet éducatif d'enseignement primaire de l'établissement. [...]
This article reflects on the figure of the music teacher in the design of the school subject music education and as part of primary education mission statements and plans. In this qualitative case study of Joan Juncadella school in Barcelona, the data was collected through a literature review and interviews and observations of music classes and classes in other subjects, during the course of one school year. [...]

2020
Temps d'educació, Núm. 58 (2020) , p. 137-158  
5.
13 p, 112.2 KB La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente : análisis de un caso / Paredes Labra, Joaquín (Universidad Autónoma de Madrid) ; Kachinovsky Melgar, Alicia (Universidad de la República (Uruguai))
Este trabajo aborda la presencia de idealización o de formas estereotipadas de imaginar el ejercicio de la profesión de educador en el marco de su formación inicial y las consecuencias que dicha consideración tiene para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores y en el futuro de los actuales estudiantes de Maestro. [...]
Aquest treball aborda la presència d'idealització o de maneres estereotipades d'imaginar l'exercici de la professió d'educador en el marc de la seva formació inicial i les conseqüències que aquesta consideració té en referència al desenvolupament de la docència en la formació de professors i en el futur dels actuals estudiants de Mestre. [...]
This work addresses the presence of idealization or stereotyped ways of imagining the exercising of the profession of teacher, within the framework of initial teacher training, and the consequences it has for the development of teaching in teacher training and for the future of today's trainee teachers. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1192
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Monográfico)  
6.
18 p, 264.5 KB Integrating Digital Competence in Higher Education Curricula : an Institutional Analysis / Sánchez-Caballé, Anna (Universidad Isabel I) ; Gisbert Cervera, Mercè (Universitat Rovira i Virgili) ; Esteve-Món, Francesc (Universitat Jaume I)
Digital competence is key for students in the 21st century. The present study analyses the extent to which digital competence has been integrated at a Catalan university with 11,362 undergraduate students. [...]
La competencia digital es un elemento clave para los alumnos del siglo XXI. El presente estudio consiste en el análisis, en una institución de educación superior, del nivel de integración de la competencia digital en los planes de estudio de una universidad catalana integrada por 11. [...]
La competència digital és un element clau per als alumnes del segle XXI. El present estudi consisteix en l'anàlisi, en una institució d'educació superior, del nivell d'integració de la competència digital en els plans d'estudi d'una universitat espanyola integrada per 11. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1174
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 241-258 (Temas de investigación)  
7.
16 p, 187.2 KB El reto de los profesores de secundaria ante las redes sociales / Dans Álvarez de Sotomayor, Isabel (Universidad de Santiago de Compostela) ; Fuentes Abeledo, Eduardo José (Universidad de Santiago de Compostela) ; González-Sanmamed, Mercedes (Universidade da Coruña) ; Muñoz Carril, Pablo César (Universidad de Santiago de Compostela)
En el contexto educativo, la integración de la tecnología genera posiciones ambivalentes: se percibe como una oportunidad para la innovación, pero también como un elemento disruptivo que suscita preocupación. [...]
En el context educatiu, la integració de la tecnologia genera posicions ambivalents: es percep com una oportunitat per innovar, però també com un element disruptiu que suscita preocupació. Aquesta doble visió es posa de manifest quan el professorat s'enfronta al repte de les xarxes socials i en valora la utilitat a les aules. [...]
In the educational context, the integration of technology generates ambivalent positions: it is perceived as an opportunity for innovation, but also as a disruptive element that raises concerns. This double vision is evident when teachers face the challenge of social networks and value their usefulness in classrooms. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1151
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 207-222 (Temas de investigación)  
8.
16 p, 1.2 MB Teaching about sustainable consumption with sustainable tools / Knight, Janine (Universitat Internacional de Catalunya)
This paper focuses on the topic of sustainable consumption in order to support teacher trainers and future primary teachers in planning and integrating Education for Sustainable Development (ESD) competencies within their classes. [...]
Aquest article se centra en el tema del consum sostenible per tal de donar suport als formadors de mestres i futurs mestres de primària en la planificació i integració de les competències en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) dins de les seves classes. [...]
Este artículo se centra en el tema del consumo sostenible para dar apoyo a los formadores de maestros y futuros maestros de primaria en la planificación e integración de las competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) dentro de sus clases. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.41
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 19-34 (Innovació i transmissió de coneixement)  
9.
10 p, 1.9 MB The Teaching and Learning of Physical Education in Primary and Secondary Education : Get you fit through a CLIL circuit! / López Cancho, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona)
When foreign language learning became a social goal, the Department of Education of Catalonia began to organize language teaching programs with a specific goal: to create a multilingual school project that would offer students the opportunity to start learning and using languages in contexts such as Physical Education. [...]
Quan l'aprenentatge de llengües estrangeres va convertir-se en objectiu social, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va començar a organizar programes d'ensenyament de llengües amb un objectiu concret: crear un projecte d'escola multilíngue que oferís als estudiants la possibilitat de començar a aprendre i utilitzar les llengües en contextos com l'Educació Física. [...]
Cuando el aprendizaje de lenguas extranjeras se convirtió en objetivo social, el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña comenzó a organizar programas de enseñanza de lenguas con un objetivo concreto: crear un proyecto de escuela multilingüe que ofreciera a los estudiantes la posibilidad de empezar a aprender y utilizar las lenguas en contextos como la Educación Física. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.26
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 1 (2021) , p. 57-66 (L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos AICLE)  
10.
20 p, 2.9 MB La noción del paisaje en el alumnado de Educación Primaria : un análisis de su representación / Martínez-Medina, Ramón (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales) ; Ávila-Marín, Covadonga (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales)
Este trabajo de investigación quiere poner de relieve la importancia del estudio del paisaje en Educación Primaria. El conocimiento y la relación con el paisaje mejoran la educación del ser humano y la adquisición de unos valores necesarios para la vida en sociedad. [...]
Aquest treball de recerca vol posar en relleu la importància de l'estudi del paisatge en Educació Primària. El coneixement i la relació amb el paisatge milloren l'educació de l'ésser humà i l'adquisició d'uns valors necessaris per a la vida en societat. [...]
Ce travail de recherche vise à mettre en évidence l'importance de l'étude du paysage dans l'enseignement primaire. La connaissance et la relation avec le paysage améliore l'éducation de l'être humain et l'acquisition des valeurs nécessaires à la vie en société. [...]
This research underscores the importance of studying the landscape in primary education. Knowledge about the landscape and people's relationship with it improve human beings' education and promote the acquisition of essential values for social life. [...]

2021 - 10.1234/documentsanalisi.v67i1.381452
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 1 (2021) , p. 133-151 (Articles)  

Articles : 847 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 88 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
15 p, 719.0 KB Hacia una evaluación inclusiva de la eficacia intercultural en el profesorado en formación de Infantil, Primaria y Secundaria en España / Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza) ; Gómez Bahillo, Carlos (Universidad de Zaragoza) ; Iñiguez Berrozpe, Tatiana (Universidad de Zaragoza) ; Valero Errazu, Diana (Universidad Antonio de Nebrija) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.24235.95529
Conferencia de Sociología de la Educación. Alacant, València, 20a : 2018  
2.
47 p, 200.8 KB L'educació per a la ciutadania i l'ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2008
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, V : 2008  
3.
8 p, 1002.5 KB La publicitat i la imatge corporal a l'inici de l'adolescència / Añaños, Elena ; Rodríguez-Muñoz, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
Elements d'educació mediàtica, adreçats als i les estudiants de l'inici de l'adolescència, relacionats amb els estereotips de imatge corporal transmesos per la publicitat.
2015
Conferencia IES Pere Calders. Cerdanyola del Vallès, 2015  
4.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
5.
13 p, 1.3 MB The same job but different earnings. The women graduates' experience from Catalan universities / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
2016
ISA Forum of Sociology. Viena, Austria, : 2016  
6.
32 p, 2.6 MB Recerca sobre l'educació física i l'esport / Galera Pérez, Antonio David. (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Peire Fernández, Tomás (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fonaments doctrinals i proposta d'organització de serveis d'investigació i de documentació universitaris sobre educació física.
1982
Jornades sobre l'esport a la Universitat. Esplugues de Llobregat, : 1982  
7.
20 p, 2.0 MB Estructuració i organització / Galera Pérez, Antonio David. coord. (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Llaverias i Santacana, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Montesinos i Uroz, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Trepat i Ribé, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Proposta d'organització d'un servei d'educació física universitari.
1982
Jornades sobre l'esport a la Universitat. Esplugues de Llobregat, : 1982  
8.
9 p, 2.2 MB Las reformas en los dispositivos de formación contra el fracaso escolar y social en Europa : paradojas de un éxito / Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball)
El objetivo de esta ponencia es presentar de forma resumida los principales resultados de una investigación comparada relativa al análisis de "Las reformas implementadas en los dispositivos de formación contra el fracaso escolar y la exclusión social en Europa. [...]
1998
Congreso español de sociología. Corunya, La, Galícia, : 1998  
9.
9 p, 1.4 MB Sociologia de la educación e interdisciplinariedad en la mención de cualificación del profesorado de secundaria de la Facultad de CCEE de la Universidad Autónoma de Barcelona / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2003
Conferencia de sociología de la educación. València, País Valencià, 10a : 2003  
10.
9 p, 3.3 MB De la contrarreforma de la formación profesional en la LGE a la contrarreforma de la LOGSE / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autonoma de Barcelona)
2002
Conferencia de sociología de la educación. Palma de Mallorca, Balears, 9a : 2002  

Contribucions a jornades i congressos : 88 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
1 p, 1.3 MB Notícies UE [butlletí] / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Aquesta publicació conté un extracte del web "Notícies UE: portal del CDE-UAB", que es publica des de 2011. Anteriorment (de 2004 a 2010) es va publicar el butlletí "CDE UAB Info", que es pot consultar també al DDD.
Centre de Documentació Europea 2020-
9 documents
2.
130 p, 3.2 MB Memòria d'activitats / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada 2011-
2 documents
3.
CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura ide les Ciències Socials, 2018-
6 documents
4.
63 p, 27.9 MB Era Mainadera
Vielha : Col·legi Públic Garona de Vielha, 198?-
19 documents
5.
21 p, 413.3 KB Education and treatment of children / Pressley Ridge School ; West Virginia University ; California State College (Pa.)
[Pittsburgh, Pa. : Pressley Ridge School, 1977]-
309 documents
 Accés restringit a la UAB
6.
EMIGRA working papers / EMIGRA
Bellaterra : Grup de Recerca EMIGRA, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007

Números monogràfics.

96 documents
7.
9 p, 6.8 MB EMIGRA newsletter / EMIGRA
[Bellaterra] : Grup de Recerca EMIGRA, Universitat Autònoma de Barcelona, 2008-2012
13 documents
8.
150 p, 29.0 MB Laye / Espanya. Ministerio de Educación Nacional.
Barcelona : Delegación Provincial de Educación, 1950-1954
22 documents
9.
6 p, 70.6 KB Memòria de les activitats de formació de la Unitat IDES / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Bellaterra Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior 2004-2009
14 documents
10.
6 p, 618.1 KB Pla de Fornells : intento de guardería gratuita / Guarderia Pla de Fornells
Barcelona : [Guarderia Pla de Fornells], 1976-
2 documents

Publicacions periòdiques : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 137 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
78 p, 3.6 MB Aprendre a Aprendre. Avaluació de programes educatius d'EduCaixa / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'avaluació del programa educatiu 'Aprendre a Aprendre' tracta de verificar els resultats i efectes de la proposta desenvolupada per l'escola Virolai i aplicada en 16 centres educatius amb la finalitat de millorar les competències dels seus estudiants. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS, 2021  
2.
212 p, 1.6 MB Abordant la crisi de les cures : polítiques, treballs i experiències locals / Carrillo Gómez, Silvia editor literari ; Díaz Gorfinkiel, Magdalena ; Espinosa Sánchez, Wendy Raquel ; Keller Garganté, Christel ; Roca Escoda, Mireia ; Rubio Cano, Xavier, 1968- ; Sol Torelló, Miriam ; Ezquerra, Sandra, 1976- ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Barcelona ; Institut de ciències polítiques i socials, (ICPS) 2019 (Grana (Institut de Ciències Polítiques i Socials) ; 37) (Ciutats i persones)  
3.
100 p, 7.9 MB Laboratorio de políticas y prácticas para el desarrollo social de la Educación Superior / Gairín Sallán, Joaquín, ed. ; Rodríguez Gómez, David, ed.
El Proyecto 'Laboratorio de Políticas y Prácticas para el Desarrollo Social en la Educación Superior' (ACCES4ALL), se focaliza en promover la educación y la inclusión social en la universidad de aquellos grupos menos representados así como los estudiantes poco habituales en el contexto europeo, proponiendo instrumentos y estrategias para lograrlo. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS, 2021  
4.
88 p, 19.5 MB Guia per al professorat del projecte socioeducatiu "Del dimoni, la masovera, el gall i les pedres" / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Carbonero Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Com podem difondre la història i tradició del poble per desenvolupar el compromís social en la ciutadania? De quina manera podem facilitar la capacitat de les persones d'interactuar amb el territori per conèixer Palau-solità i Plegamans? Quines tecnologies podem ajudar a fer més didàctic, accessible i inclusiu el contingut? Aquest projecte recopila i digitalitza informació històrica - patrimonial de diversos edificis i espais del nostre poble, han estat recopilats en una pàgina web, on es descriu en format text i en àudio cadascun dels llocs. [...]
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 2021  
5.
89 p, 1.6 MB Punts clau per STEM a l'educació infantil i incloent-hi els pares : una guia per a educadors d'infantil / Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Üçgül, Memet, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; İdin, Şahin (STEAM Education Research Association) ; Dönmez, İsmail (STEAM Education Research Association) ; Radeva, Snezhana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Michelsen, Claus (University of Southern Denmark) ; Seidelin, Lars (University of Southern Denmark) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mirtschewa, Iliana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Lindner, Martin (Martin Luther University Halle-Wittenberg) ; Lund Jensen, Birgitte (University College South) ; Brandt, Bettina (University College South) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Lemkow-Tovias, Gabriel (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Çetin, Şenil Ünlü (Kırıkkale University) ; Buldu, Metehan (Kırıkkale University)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
6.
25 p, 336.4 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació social / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2000-
8 documents
7.
37 p, 374.8 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació primària / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
30 documents
8.
37 p, 374.7 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació infantil / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
9.
1 p, 374.7 KB Manifest de les biblioteques universitàries davant el COVID-19 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI) han fet públic un manifest conjunt on volen mostrar la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. [...]
2020
3 documents
10.
214 p, 10.8 MB Las redes como dispositivos para la gestión educativa en Iberoamérica / Gairín Sallán, Joaquín, coord. ; Barrera-Corominas, Aleix, coord. ; Aguilar Chávez, Nohemy ; Arce González, Consuelo ; Baptista Gonzáles, Mario Raúl ; Barrales Villegas, Adoración ; Bizelli, Jose Luis ; Bolaños Prado, Elena ; Chevalier, Carolina ; Contreras Chacón, Azael E. ; Corea Tórrez, Norma Cándida ; Donoso Díaz, Sebastián ; Estrada González, Yuro Jasser ; Jerónimo, Miguel ; Garzón Castrillón, Ana J. ; González Rodríguez, Mario ; González Rubio, Janeth ; Lopes Reis, Márcia ; López Soligo, Marina Ancona ; Medina, Gladys del Carmen ; Medrano Rodríguez, Hernán ; Molina Granados, Sergio A. ; Mendoza Molina, Xochiquetzalli ; Molina Yuncosa,Nuby Lisbeth ; Nossar, Karina ; Palmeros y Ávila, Guadalupe ; Pérez Vences, Mayté ; Pinheiro, Fernanda ; Reyes Araya, Daniel ; Rivera Alvarado,Miguel ; Sánchez Díaz, Sebastián ; Sandoval Manríquez, Mario ; Sarasola, Marcos ; Silva Galán, Josep María ; Scaffo,Sonia ; Tejera, Andrea ; Vázquez, María Inés
La presente aportación se focaliza en cómo el trabajo en red puede ayudar a mejorar la organización y gestión de los centros educativos. Presenta referentes normativos pero también identifica redes centradas en la gestión y pone ejemplos de alguna de ellas. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS , 2018 (Informes ; 10)  

Llibres i col·leccions : 137 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 561 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
Educación Histórica en un mundo global. Un estudio desde dos lugares del mundo (Neuquén y Barcelona) / Tosello, Julia ; Santisteban, Antoni, dir. ; Jara, Miguel Ángel, dir.
Vivim en un món que està experimentant transformacions profundes en el qual semblés que tots/es fóssim cada vegada més connectats/es, teixint una gran interdependència. Però, mentre que en aquest context multicultural global alguns grups lideren aquest procés i es beneficien social i econòmicament d'aquests canvis, altres van cap a un major aïllament, migracions forçoses, pobresa estructural, precarietat, marginació social i una excessiva localització; el que, en definitiva porta a una creixent desigualtat i injustícia social tant en l'àmbit local com en el global. [...]
Vivimos en un mundo que está experimentando transformaciones profundas en el que pareciera que todos/as estuviéramos cada vez más conectados/as, tejiendo una gran interdependencia. Pero, mientras que en este contexto multicultural global algunos grupos lideran este proceso y se benefician social y económicamente de estos cambios, otros van hacia un mayor aislamiento, migraciones forzosas, pobreza estructural, precariedad, marginación social y una excesiva localización; lo que, en definitiva lleva a una creciente desigualdad e injusticia social tanto en lo local como en lo global. [...]
We live in a world that is undergoing profound transformations in which it seems that we are all increasingly connected, weaving a great interdependence. But, while in this global multicultural context some groups are leading this process and benefit socially and economically from these changes, others are heading towards greater isolation, forced migration, structural poverty, precariousness, social marginalization, and excessive localization; which ultimately leads to growing inequality and social injustice both locally and globally. [...]

2021  
2.
Género y formación de profesorado. Un estudio de caso en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Valencia / Rausell Guillot, Helena ; Valls Montés, Rafael, dir. ; Santisteban, Antoni, dir.
La tesi presenta un estudi de cas implementat en el Màster de Professorat en Educació Secundària de la Universitat de València. Està basada en l'ús de metodologies qualitatives i en el disseny i implementació de diferents qüestionaris. [...]
La tesis presenta un estudio de caso implementado en el Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Valencia. Está basada en el uso de metodologías cualitativas y en el diseño e implementación de diferentes cuestionarios. [...]
This thesis presents a case study implemented in the Master of Teaching training in University of Valencia. It is based on qualitative methodologies and on the design and implementation of different questionnaires. [...]

2021  
3.
354 p, 5.2 MB Perspectiva de la situación actual en permanencia estudiantil para programas del nivel de formación técnica profesional en educación superior en el Politécnico Internacional Bogotá, Colombia / Murillo Zabala, Aída Milena ; Jurado de los Santos, Pedro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El present treball es centra en la identificació de factors relacionats amb la permanència estudiantil. Va ser portat a terme a la Institució d'Educació Superior Politècnic Internacional (Bogotà, Colòmbia). [...]
El presente trabajo se centra en la identificación de factores relacionados con la permanencia estudiantil. Fue llevado a cabo en la Institución de Educación Superior Politécnico Internacional (Bogotá, Colombia). [...]
This paper is focused on the identification of factors related to students' retention. This study was undertaken at a private Higher Education Institution called Politecnico Internacional (Bogota, Colombia). [...]

2019  
4.
346 p, 9.0 MB Diagnóstico de la percepción de los estudiantes universitarios de comunicación de República Dominicana sobre las plataformas online y el uso del lenguaje transmedia / Güichardo Bretón, Ana Bélgica ; Tejedor, Santiago, dir.
L'evolució tecnològica implica sempre nous reptes per a la universitat i per a la ciència, perquè ambdues han d'interpretar i explicar els canvis que l'ésser humà experimenta amb l'aplicació quotidiana de cada nou invent. [...]
La evolución tecnológica implica siempre nuevos retos para las universidades y para la ciencia, pues ambas deben interpretar y explicar los cambios que el ser humano experimenta con la aplicación cotidiana de cada nuevo invento. [...]
Technological evolution always implies new challenges for universities and science as both should interpret and explain the changes human being experiences with the daily application of each new invention. [...]

2020  
5.
560 p, 10.3 MB Educación Hacker y Empoderamiento de las comunidades hacker hasta la escuela / Garcia Aguado, Alexandre ; Álvarez Cánovas, Isabel, 1971-, dir.
Tenint com a punt de partida l'emergència que l'educació contribueixi perquè les persones i comunitats, a través de les seves pròpies experiències i construccions, puguin alliberar-se de les relacions desiguals de poder que d'alguna manera les afecten, aquesta investigació gira els ulls a l'ecosistema educatiu de les comunitats hacker, on ocorre el que anomenem l'Educació hacker. [...]
Teniendo como punto de partida la emergencia de que la Educación contribuya para que las personas y comunidades, a través de sus propias experiencias y construcciones, puedan liberarse de las relaciones desiguales de poder que de alguna manera los afectan, esta investigación vuelve su mirada al ecosistema educativo de las comunidades hacker, donde ocurre lo que llamamos la Educación hacker. [...]
Considering the emergency that Education contributes to people and communities, through their own experiences and constructions, can free themselves from the unequal power relations that somehow affect them, this research turns its gaze to the educational ecosystem of hacker communities, where what we call hacker education occurs. [...]

2020  
6.
329 p, 1.9 MB El discurso social sobre la desigualdad social y la educación pública en Costa Rica 2006-2020 / Carballo Chaves, Pablo E.
En el marc dels canvis històrics esdevinguts a Costa Rica, he pres la perspectiva d'estudi sobre la desigualtat social i la desigualtat educativa com a part de les principals amenaces a la cohesió social i al respecte social. [...]
En el marco de los cambios históricos que se vienen dando en Costa Rica, se ha tomado la perspectiva de estudio sobre la desigualdad social y la desigualdad educativa como parte de las principales amenazas a la cohesión social y respeto social. [...]
Historical changes that are taking place in Costa Rica. From a perspective on social inequality and educational inequality this study takes the stand point of threats to social cohesion and social respect. [...]

2020  
7.
Factores que Intervienen en el Cambio de Institución de Estudiantes de Odontología en Universidades Chilenas / Veloso Casado, Valentina ; Rodríguez Gómez, David, dir.
Les altes xifres de deserció acadèmica en l'educació superior han motivat durant dècades innombrables estudis i anàlisis. Tot i això, la deserció no contempla solament l'abandonament, sinó que en aquest concepte s'integren diverses trajectòries acadèmiques, dins les quals trobem la transferència d'estudiants entre institucions. [...]
Las altas cifras de deserción académica en la educación superior han motivado por varias décadas innumerables estudios y análisis. Sin embargo, la deserción no contempla solamente el abandono, sino que en este concepto se integran diversas trayectorias académicas, dentro de las cuales encontramos la transferencia de estudiantes entre instituciones. [...]
The high dropout rates in higher education have motivated countless studies along several decades. However, dropout as concept integrates others academic trajectories, among which we find the transfer of students between institutions. [...]

2020  
8.
260 p, 4.7 MB Efectivitat d'un Protocol Terapèutic d'Activitats a la Natura en Pacients amb Fibromiàlgia (Estudi NAT-FM) / Serrat López, Mayte ; Sanz Ruiz, Antoni, dir. ; Luciano Devis, Juan Vicente, dir. ; Méndez Ulrich, Jorge Luis, dir. ; Rovira Faixa, Tatiana, dir.
La complexitat de l'abordatge de la fibromiàlgia (FM), la seva alta prevalença i els alts costos personals i sanitaris que comporten són els que motiven i justifiquen la investigació que es descriu en aquesta tesi doctoral, requerint un abordatge tant multicomponent com interdisciplinar. [...]
La complejidad del abordaje de la fibromialgia (FM), su alta prevalencia y los altos costes personales y sanitarios que conllevan son los que motivan y justifican la investigación que se describe en esta tesis doctoral, requiriendo un abordaje tanto multicomponente como interdisciplinar. [...]
The complexity of the approaches to fibromyalgia (FM), its high prevalence, and the high personal and health costs involved are what inspired and justified the research described in this doctoral thesis, and which motivated research integrating a multicomponent and interdisciplinary approach. [...]

2020  
9.
337 p, 3.7 MB El papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la reconstrucción de la educación en países afectados por conflictos armados - El caso de Siria / Alfarah, Mirey ; Bosco Paniagua, Maria Alejandra, dir.
Des del començament del conflicte a Síria en 2011, més del 45% de la població, dels quals gairebé la meitat són menors d'edat, s'ha vist obligada a desplaçar-se. Pel que, per a una gran part d'aquesta, s'ha interromput l'accés a l'educació. [...]
Desde el comienzo del conflicto en Siria en 2011, más del 45% de la población, de los cuales casi la mitad son menores de edad, se ha visto obligada a desplazarse. Por lo que, para una gran parte de la misma, se ha interrumpido el acceso a la educación. [...]
Since the beginning of the conflict in Syria in 2011, more than 45% of the population, of which almost half are children, has been forced into displacement. Hence, for a large part of the Syrian population, access to education has been interrupted. [...]

2020  
10.
423 p, 9.7 MB La formación continua de docentes en Educación Preescolar : El apoyo de las directoras hacia la transferencia de aprendizajes / Kleinert Altamirano, Elke Elisabeth Eugenia ; Pineda i Herrero, Pilar, dir.
Aquesta tesi doctoral presenta un estudi exploratori que investiga sobre les actituds i conductes en directores del nivell infantil a l'hora de donar recolzament a la transferència d'aprenentatges de les educadores durant les formacions contínues a les quals assisteixen. [...]
Esta tesis doctoral presenta un estudio exploratorio que investiga sobre las actitudes y conductas en directoras del nivel preescolar para apoyar la transferencia de aprendizajes de las educadoras cuando asisten formaciones continuas. [...]
The present research is an exploratory study about the preschool principals' supportive attitudes and behaviors for the transfer of trainings from teachers when they attend to teacher trainings. The study was performed at the Soconusco area in Chiapas, Mexico. [...]

2021  

Documents de recerca : 561 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 20 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
34 p, 5.8 MB Recursos cartogràfics pel professorat de primària / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos cartogràfics pels alumnes del Grau d'Educació Primària.
2021 (Fonts d'informació)  
2.
24 p, 1.5 MB Fuentes de información en Psicología y Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Sessió de formació adreçada als estudiants dels programes de doctorat de la Facultat de Psicologia i de la Facultat de Ciències de l'Educació, dins del Programa de Formació de Doctors de la UAB.
2021 (Fonts d'informació)  
3.
19 p, 1.3 MB Com és l'aire de la nostra escola? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Segona versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
2019
5 documents
4.
3 p, 160.4 KB Seqüenciar la cerca / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
Fitxes de nivell bàsic per ajudar els i les estudiants a iniciar-se en la investigació en educació.
Barcelona, 2019  
5.
1 p, 128.9 KB Fases del procés general de recerca / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
Fitxes de nivell bàsic per ajudar els i les estudiants a iniciar-se en la investigació en educació.
Barcelona, 2019  
6.
4 p, 141.9 KB Com escriure una pregunta de recerca? / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
Fitxes de nivell bàsic per ajudar els i les estudiants a iniciar-se en la investigació en educació.
Barcelona, 2019
2 documents
7.
32 p, 4.2 MB Investigant sobre la contaminació a l'aula de primària / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Primera versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material per a l'alumnat i la guia docent associades s'han desenvolupat en el marc del projecte ParticipAIRE (FECYT-17-11955).

Bellaterra, 2019
3 documents
8.
22 p, 1.7 MB Llibres electrònics de l'àmbit de les Humanitats : sessió informativa / Carbonell Ferrando, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Sessió informativa sobre la localització, consulta i compra de llibres electrònics de l'àmbit de les Humanitats, Psicologia i Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona, que es va portar a terme el 26 i 28 de juny de 2018 a la Biblioteca d'Humanitats.
2018 (Fonts d'informació)  
9.
7 p, 585.7 KB Writing Education at University / Serra i Casals, Enric (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Redmond, Peter trad. ; Dyke, Stuart trad. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües ; Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes
Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se amb eficàcia dins l'àmbit de l'educació.
User guide to written communication in academic disciplines (in this case education) for teachers and students.

Universitat Autònoma de Barcelona 2016 (Guides for writing in specific disciplines)  
10.
7 p, 566.1 KB Escriure educació a la Universitat / Serra i Casals, Enric (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües ; Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes
Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se amb eficàcia dins l'àmbit de l'educació.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 (Guies per escriure en disciplines específiques)  

Materials didàctics : 20 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
40 p, 1.1 MB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Doctorat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
7 documents

Documents gràfics i multimèdia 47 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3Q Lesley Barlett / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Tres Questions a Lesley Barlet.
2018 (3Q)  
2.
3Q Gita Steiner / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Professora d'Educació Comparada i Internacional i Catedràtica de "International and Transcultural Studies" al Teachers College, de la Columbia University de Nova York, Gita Steiner-Khamsi és una de les investigadores internacionals més reconegudes en el camp de l'educació comparada i les polítiques educatives a nivell global.
Profesora de Educación Comparada e Internacional y Catedrática de "International and Transcultural Studies" en el Teachers College, de la Columbia University de Nueva York, Gita Steiner-Khamsi es una de las investigadoras internacionales más reconocidas en el campo de la educación comparada y las políticas educativas a nivel global.
Professor of International and Comparative Education and Professor of "International and Transcultural Studies" at Teachers College, of Columbia University in New York, Gita Steiner-Khamsin is one of the most renowned international researchers in comparative education and educational policies globally.

2017 (3Q)  
3.
3Q Thomas Tufte / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Thomas Tufte, professor de la Roskilde University (Dinamarca) i expert mundial en el concepte de Comunicació per al Desenvolupament, fa recerca sobre cóm utilitzar la comunicació per aconseguir un món millor, on es tinguin en compte els drets humans, la justícia social i la igualtat social i econòmica. [...]
Thomas Tufte, profesor de la Roskilde University (Dinamarca) y experto mundial en el concepto de Comunicación para el Desarrollo, hace investigación sobre cómo utilizar la comunicación para conseguir un mundo mejor, donde se tengan en cuenta los derechos humanos, la justicia social y la igualdad social y económica. [...]
Thomas Tufte, professor at Roskilde University (Denmark) and world expert on the concept of Communication for Development, conducts research on how to use the media to achieve a better world, which take into account human rights, social justice and social and economic equality. [...]

2015 (3Q)
3 documents
4.
3Q Mauricio Papini / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Mauricio Papini, professor de la Universitat de Texas i expert en psicologia comparada, estudia els mecanismes implicats en situacions relacionades amb l'omissió inesperada de la recompensa, els mecanismes que s'amaguen en l'evolució de l'aprenentatge i el dolor psicològic. [...]
Mauricio Papini, profesor de la Universidad de Texas y experto en psicología comparada, estudia los mecanismos implicados en situaciones relacionadas con la omisión inesperada de la recompensa, los mecanismos que se esconden tras la evolución del aprendizaje, y el dolor psicológico. [...]
Mauricio Papini, professor at the Texas Christian University and expert in comparative psychology, analyses the mechanisms involved in situations related to the unexpected omission of reward, the mechanisms behind the evolution of learning, as well as psycological pain. [...]

2015 (3Q)
3 documents
5.
Aprendre idiomes tot cuinant / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Dues investigadores de la UAB han participat en el projecte europeu Lancook, que promou l'aprenentatge de llengües en situacions reals. Incorporant tecnologia digital, aquesta modalitat permet aprendre un idioma mentre es cuina.
Dos investigadoras de la UAB han participado en el proyecto europeo LanCook, que promueve el aprendizaje de lenguas en situaciones reales. Incorporando tecnología digital, esta modalidad permite aprender lenguas mientras se cocina.
Two researchers from the UAB worked on the European LanCook project, a new method to learn languages while cooking. With the help of digital technology, this new method promotes learning languages in real-life situations.

2015 (NEO)
3 documents
6.
Aules 2.0 / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Els ordinadors portàtils i les pissarres electròniques, part de l'anomenada Aula 2. 0, podrien ajudar a millorar l'ensenyament dels alumnes d'educació secundària. Una recerca duta a terme pel Grup de Recerca Didàctica, Innovació i Multimèdia de la UAB ha mostrat que per si sols aquests recursos no milloren el rendiment dels alumnes però que utilitzant els continguts adequats poden millorar les competències adquirides.
Los ordenadores portátiles y las pizarras electrónicas, parte de la llamada Aula 2. 0, podrian ayudar a mejorar la enseñanza de los alumnos de educación secundaria. Una investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación Didáctica, Innovación y Multimedia de la UAB ha mostrado que por sí solos estos recursos no mejoran el rendimiento de los alumnos pero que utilizando los contenidos adecuados pueden mejorar las competencias adquiridas.
Laptops and digital blackboards, part of what is known as 2. 0 classrooms, can help to improve secondary school education. Researchers from the Group in Teaching Innovation and Multimedia at UAB reveal that these resources alone do not improve student performance. [...]

2012 (NEO)
3 documents
7.
L'escola de futur / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Les noves tecnologies, aplicades a les classes diàries de les escoles, s'han fet realitat amb una pissarra digital desenvolupada pel grup d'Investigació Didàctica i Multimèdia de la UAB. Les experiències pilot realitzades en algunes escoles amb els materials i mètodes d'aquests investigadors han estat tot un èxit.
Las nuevas tecnologías aplicadas a las clases diarias de las escuelas se han hecho realidad con una pizarra digital desarrollada por el grupo de Investigación Didática y Multimedia de la UAB. Las experiencias piloto realizadas en algunas escuelas con los materiales y métodos de estos investigadores han sido todo un éxito.
The use of new technologies in school classrooms is now a reality thanks to the interactive whiteboard developed by the UAB's Teaching and Multimedia group. Trials of the equipment and methods developed by the researchers have been very successful.

2006 (NEO)
   
8.
1024x683, 818.3 KB Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona / Pareto, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una proposta docent innovadora, és una facultat compromesa i una de les més valorades en l'àmbit de l'educació en el panorama nacional i europeu.
2017
8 documents
9.
1 p, 421.5 KB Secciones dorsales. Cabeza. Fotografías D1 a D6 / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Mayor Aparicio, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Se incluyen seis secciones dorsales de la cabeza, numeradas del 1 al 6 siguiendo una secuencia de dorsal a ventral. Las secciones incluyen además parte de la región del cuello. Las imágenes se muestran desde un punto de vista dorsal o ventral. [...]
2017 (Atlas de anatomía seccional en el perro)
17 documents
10.
1 p, 435.4 KB Secciones dorsales. Cuello. Fotografías D7 a D8 / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Mayor Aparicio, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Se incluyen dos secciones dorsales del cuello, numeradas del 7 al 8. La sección 7, más dorsal, afecta a las vértebras cervicales. La sección 8, más ventral, incluye a la laringe. Ambas secciones incluyen además la cabeza. [...]
2017 (Atlas de anatomía seccional en el perro)
4 documents

Documents gràfics i multimèdia : 47 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
1 p, 677.0 KB III Encontre d'Escriptors del Mediterrani
maig 1986  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.