Results overview: Found 722 records in 0.01 seconds.
Articles, 429 records found
Contributions to meetings and congresses, 68 records found
Books and collections, 37 records found
Research literature, 185 records found
Learning materials, 2 records found
Course materials, 1 records found
Articles 429 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
19 p, 2.6 MB Coteaching in CLIL in Catalonia / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
This article addresses the issue of coteaching in Content and Language Integrated Learning (CLIL) contexts. It does so by retrieving and reviewing data from previous studies on CLIL projects carried out in school-university partnership with three secondary schools based in Barcelona and its metropolitan area, in Catalonia (Spain), in which coteaching was adopted as a strategy for inclusive CLIL. [...]
Aquest article aborda la qüestió de la co-docència en contextos d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE). Amb aquesta finalitat, recupera i revisa dades d'estudis previs sobre projectes AICLE realitzats en partenariat escola-universitat amb tres centres d'educació secundària amb seu a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a Catalunya (Espanya), en els quals es va adoptar la co-docència com a estratègia per a un AICLE inclusiu. [...]
Este artículo aborda la cuestión de la co-docencia en contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Para ello, recupera y revisa datos de estudios previos sobre proyectos AICLE realizados en partenariado escuela-universidad con tres centros de educación secundaria con sede en Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña (España), en los que se adoptó la co-docencia como estrategia para un AICLE inclusivo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.54
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 37-55 (Investigació i qüestions teòriques)  
2.
7 p, 416.1 KB Formación del profesorado a través de las prácticas profesionalizadoras / París Mañas, Georgina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La presente revisión teórica pretende explorar la dualidad de perfiles del docente cuando este interviene en un contexto de formación inicial y reglada como profesor, o por el contrario cuando actúa en un contexto laboral como formador. [...]
The present theoretical review attempts to explore the duality of teacher profiles when the teacher intervenes in a context of initial and regulated training as a teacher, or conversely when he acts in a work context as a trainer. [...]
La present revisió teòrica pretén explorar la dualitat de perfils del docent quan aquest intervé en un context de formació inicial i reglada com a professor, o per contra quan actua en un context laboral com a formador. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.46
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 7-13 (Investigació i qüestions teòriques)  
3.
22 p, 6.6 MB Classroom observation in second language classrooms : bridging the gap between theory and practice for pre-service and in-service teachers of Greek as an L2 / Iakovou, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
This paper is a qualitative study in the framework of a broader project (LETEGR2) that aims to shed light on the way classroom-based observation might contribute to bridging the gap between teaching theory and practice and assisting teacher education. [...]
La investigació següent és un estudi qualitatiu que forma part d'un projecte més ampli anomenat LETEGR2. L'objectiu d'aquesta investigació és explicar com l'observació a l'aula pot contribuir a disminuir la bretxa entre els coneixements teòrics, la pràctica docent i la formació del professorat. [...]
La presente investigación es un estudio cualitativo que forma parte de un proyecto más amplio llamado LETEGR2. El objetivo de esta investigación es elucidar cómo la observación en el aula puede contribuir a disminuir la brecha entre los conocimientos teóricos, la práctica docente y la formación del profesorado. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.45
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 15-36 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
18 p, 166.3 KB La formación en periodismo de datos en España : radiografía de la oferta académica universitaria / Saavedra Llamas, Marta (Universidad Antonio de Nebrija) ; Herrero de la Fuente, Mercedes (Universidad Antonio de Nebrija) ; Castillo Lozano, Eduardo (Universidad Antonio de Nebrija)
Dentro de un ecosistema mediático cambiante, el periodismo de datos se alza como una de las especializaciones más interesantes para proporcionar a los usuarios información de calidad y como instrumento esencial para combatir esa amenaza para las sociedades democráticas que hoy representan las noticias falsas. [...]
Within a changing media ecosystem, data journalism stands out as one of the most interesting specializations to provide users with quality information and an essential instrument to combat the harmful effects of fake news in democratic societies. [...]
Dins d'un ecosistema mediàtic canviant, el periodisme de dades s'alça com una de les especialitzacions més interessants per proporcionar als usuaris informació de qualitat i com a instrument essencial per combatre aquesta amenaça per a les societats democràtiques que avui representen les notícies falses. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3283
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 93-109 (Articles)
2 documents
5.
16 p, 163.4 KB Radiografía del periodismo de datos en las facultades de Comunicación españolas : innovando los estudios de grado en Periodismo / Flores-Vivar, Jesus Miguel (Universidad Complutense de Madrid. Internet Media Lab) ; López-López, Pilar José (Universidad Complutense de Madrid. Internet Media Lab)
La evolución del periodismo y los medios hace que cada vez más el conocimiento en profundidad de herramientas informáticas sea una necesidad apremiante para los periodistas del siglo XXI. Para ello, es necesario analizar, debatir y consensuar qué tipo de formación tecnológica básica es necesaria para poder realizar un periodismo de calidad. [...]
Due to the rapid evolution of journalism and the media, in-depth knowledge of computer tools has become an increasingly pressing need for 21st-century journalists. In this regard, it is necessary to analyze, discuss and reach a consensus on the basic technological training needed to perform quality journalism. [...]
L'evolució del periodisme i els mitjans fa que cada vegada més el coneixement en profunditat d'eines informàtiques sigui una necessitat urgent per als periodistes del segle XXI. Per això cal analitzar, debatre i consensuar quin tipus de formació tecnològica bàsica és necessària per poder realitzar un periodisme de qualitat. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3273
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 77-92 (Articles)
2 documents
6.
7 p, 482.8 KB 1a Escola d'Estiu Eduglobalstem : una experiència comunitària d'aprenentatge i apoderament de professorat / Caireta, Marina (Escola de Cultura de Pau)
En aquest article expliquem d'on parteix la 1a Escola d'Estiu EdulgbalSTEM (EEE19), quin és el context que l'ha fet possible i com esdevé una eina interessant d'apoderament de professorat. Plantegem l'interès d'introduir l'educació per la justícia global (EJG) a les aules STEM i resumim reptes i oportunitats que això implica per al professorat STEM. [...]
This article is about the origin of the 1st Summer School Edulgbalstem (EEE19), what has made its creation possible and how it has becomes an interesting tool for teachers' empowerment. Our proposal is the introduction of Global Justice Education in STEM classrooms and outline the challenges and opportunities that this would imply to STEM teachers. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.426
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 1-8  
7.
14 p, 5.1 MB El mapa i la brúixola : reflexions entorn del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures / Fittipaldi, Martina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Munita Jordán, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona)
Objectiu: reflexionar sobre els rols del professor com a "recomanador" i "prescriptor" de lectures i sobre el lloc que ocupa cadascuna d'aquestes funcions en l'educació literària de l'alumnat. Metodologia: revisió bibliogràfica en el camp de la didàctica de la llengua i de la literatura i presentació de certes situacions escolars de lectura que exemplifiquen els supòsits des dels quals es pensa el rol docent. [...]
Objetivo: reflexionar sobre los roles del profesor como "recomendador" y "prescriptor" de lecturas y sobre el lugar que ocupa cada una de estas funciones en la educación literaria del alumnado. Metodología: revisión bibliográfica en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura y presentación de ciertas situaciones escolares de lectura que ejemplifican los supuestos desde los cuales se piensa el rol docente. [...]
Objective: This article reflects on what teachers do when they recommend and prescribe works of literature to their students. It also examines how recommendation and prescription are important in children's literary education. [...]

2019 - 10.1344/BiD2019.42.8
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Núm. 42 (2019)
2 documents
8.
17 p, 126.4 KB El papel del "coach" en la formación de directivos : análisis de un programa específico / Altopiedi, Mariana (Universidad de Sevilla) ; Burgos García, Antonio (Universidad de Granada)
La complejidad de las tareas de dirección escolar exige una formación específica. Los estudios sobre liderazgo coinciden en que esta formación tenga como base la reflexión sobre la práctica favorecida por el coaching. [...]
La complexitat de les tasques de direcció escolar exigeix una formació específica. Els estudis sobre lideratge coincideixen a demanar que aquesta es basi en la reflexió sobre la pràctica afavorida pel coaching. [...]
The complexity of school management tasks requires specific training. Studies on leadership agree that such training should be based on reflective practice favored by coaching. This article presents the analysis of the behaviors and intervention strategies of coaches and their relation with reflective learning processes undertaken in discussion groups for the training of principals within the framework of a specific program. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1055
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 183-199 (Temas de investigación)  
9.
27 p, 285.6 KB Transiciones a la educación posobligatoria en Madrid : el peso de los factores políticos e institucionales / Prieto Egido, Miriam (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Pedagogía) ; Rujas Martínez-Novillo, Javier (Universidad de Burgos)
El presente artículo analiza los condicionantes del acceso a la educación posobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio) en Madrid. Para ello, se basa en el análisis de entrevistas a agentes políticos, educativos y empresariales, de la normativa y de datos de fuentes secundarias. [...]
This paper examines the factors that influence access and choice in post-compulsory education in Madrid (baccalaureate and intermediate vocational training), drawing on an analysis of qualitative interviews with political, educational and corporate agents, as well as education regulations and secondary data. [...]
Aquest article analitza els condicionants de l'accés a l'educació postobligatòria (Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà) a Madrid. Per fer-ho, es basa en l'anàlisi d'entrevistes a agents polítics, educatius i empresarials, de la normativa i de dades de fonts secundàries. [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2777
Papers : revista de sociologia, Vol. 105 Núm. 2 (2020) , p. 183-209  
10.
24 p, 285.6 KB Imaginando futuros distintos : los efectos de la desigualdad sobre las transiciones hacia la educación secundaria posobligatoria en la ciudad de Barcelona / Jacovkis Halperin, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Montes Ruiz, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Manzano, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las transiciones a la educación secundaria posobligatoria son un momento clave en la trayectoria educativa de los jóvenes. Las decisiones que los llevan a seguir unos u otros estudios son producto de una agencia delimitada por condicionantes estructurales (Furlong, 2009). [...]
Les transicions a l'educació secundària postobligatòria són un moment clau en la trajectòria educativa dels joves. Les decisions que els porten a seguir uns estudis o uns altres són producte d'una agència delimitada per condicionants estructurals (Furlong, 2009). [...]
Transitions to post-compulsory secondary education are a crucial moment in the educational trajectory of young people. The decisions that lead them to pursue different educational alternatives are the product of an agency delimited by structural constraints (Furlong, 2009). [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2773
Papers : revista de sociologia, Vol. 105 Núm. 2 (2020) , p. 279-302  

Articles : 429 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 68 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 719.0 KB Hacia una evaluación inclusiva de la eficacia intercultural en el profesorado en formación de Infantil, Primaria y Secundaria en España / Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza) ; Gómez Bahillo, Carlos (Universidad de Zaragoza) ; Iñiguez Berrozpe, Tatiana (Universidad de Zaragoza) ; Valero Errazu, Diana (Universidad Antonio de Nebrija) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.24235.95529
Conferencia de Sociología de la Educación. Alacant, València, 20a : 2018  
2.
14 p, 251.0 KB Jóvenes no cualificados. ¿Es eficaz el contrato de formación y aprendizaje? / Nieto Rojas, Patricia (Universidad Carlos III de Madrid)
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019  
3.
2 p, 968.6 KB Programa de les VIII Jornades IET "Transicions a l'ocupació"
Les transformacions del treball i del mercat laboral, posen a prova l'accés a l'ocupació com a pas a la vida adulta per als nois i per a les noies joves. No és estrany, doncs, que la inserció laboral de les persones joves s'hagi convertit en un tema recorrent a l'agenda pública europea. [...]
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019
3 documents
4.
14 p, 527.0 KB Los contratos para la formación y el aprendizaje . Perspectiva crítica y balance / Esteban Legarreta, Ricardo
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Bellaterra, Catalunya, 8es : 2019  
5.
20 p, 397.2 KB La FP Dual y la transición de los jóvenes al mercado de trabajo : la visión de los agentes sociales / Barrientos Sánchez, Daniel ; Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Lope Peña, Andreu ; Carrasquer, Pilar, 1957- ; Moles Kalt, Benjamí
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019  
6.
1 p, 810.9 KB Training for real-time intralingual subtitling : the LTA project / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona)
The rise of technology in Translation Studies demands new approaches at the academic level and offers new possibilities to the professionals working in this field. One of these possibilities is audiovisual translation (AVT) studies. [...]
2019
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1 : 2019  
7.
1 p, 993.1 KB EASIT : media access services made easier to understand / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Easy-to-read language and plain language have traditionally been applied to printed content in order to make content easier to understand and cater for diverse user needs. However, in our audiovisual and digitized society, there is a need to go beyond the written word and create audiovisual content and audiovisual access services that are also easier to understand. [...]
2019 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1r : 2019  
8.
12 p, 158.7 KB IO4 presentation / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
ADLAB PRO Multiplier Event : AD Training Materials in Open Access. Barcelona, : 2019  
9.
6299x9449, 8.1 MB Projecta-U, where artificial intelligence (Science), neural Machine translation (Technology) and Translation studies (Humanities) meet to improve HE student's access to global knowledge. / Aguilar-Amat, Anna, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.16098.58568
GUNi International Conference on Humanities and Higher Education: Generating synergies betwenn Science, Technology and Humanities. Barcelona, : 2018  
10.
14 p, 2.0 MB La recerca en accessibilitat : panoràmica de TransMedia Catalonia / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Presentació dels projectes principals del grup de recerca TransMedia Catalonia durant l'any 2018.
2018
Jornada sobre les Humanitats Digitals. Bellaterra (Barcelona), 1 : 2018  

Contributions to meetings and congresses : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 37 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 235.4 KB Training experts in inclusive practices for an equity on access to culture in Europe / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Access to cultural content should be offered by several services available by default. If access services are thought, and budgeted, in the production phase, they are better integrated, and cultural content can be enjoyed by all patrons. [...]
Palgrave Macmillan, 2019 - 10.1007/978-981-13-5962-0_13
Inclusion, equity and access for individuals with disabilities, 2019, p. 263-280  
2.
27 p, 6.7 MB Traducció i immigració : la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Bestué Salinas, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; García-Beyaert, Sofía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Minett-Wilkinson, Jacqueline (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Olaciregui, Miren (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Onos, Liudmila (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Ugarte i Ballester, Xus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'estudi que presentem té com a propòsit difondre els objectius, la metodologia i els principals resultats del projecte Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats, dut a terme pel grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) entre els anys 2009 i 2010. [...]
The aim of the present study is to publish the principal objectives, methodology and results of the project Translation and Immigration: the training of public service translators and interpreters, new solutions for new scenarios. [...]

Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2012 (Ciutadania i Immigració ; 8)
Recerca i immigració IV. Convocatòria ARAFI-2008, 2012, p. 157-183  
3.
64 p, 666.6 KB Una visió de la joventut a Catalunya / Miret, Pau, 1964-
Des d'una perspectiva biogràfica, la joventut és una etapa vital que transcorre entre la infantesa i el món adult. Delimitar-la en un interval d'edats no és tasca fàcil i a les estadístiques oficials no és estrany veure ballar aquest rang d'edats en funció del moment històric en què s'han publicat. [...]
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2005 (Polítiques, 46)
Estructura social i desigualtats a Catalunya, 2005, p. 183-246  
4.
210 p, 1.9 MB Evaluación para la eficacia de la formación para la innovación : análisis de casos de éxito. Informe de síntesis / Pineda i Herrero, Pilar, editor literari
Madrid : SEPE, 2013  
5.
15 p, 8.4 MB La accesibilidad en los medios : aspectos lingüísticos y retos de formación / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Accesibilidad se asocia a menudo con el hecho de superar barreras físicas, pero el mundo de la comunicación es inaccesible para la comunidad de personas con discapacidades sensoriales a menos que se introduzcan sistemas como la audiodescripción (AD), la subtitulación para sordos (SPS) o el lenguaje de señas. [...]
Madrid : Ediciones del Laberinto , 2006
Sociedad, integración y televisión en España, 2006, p. 293-306  
6.
61 p, 1.4 MB La mediació en l'àmbit familiar / Vall Rius, Anna
Aquest estudi pretén oferir una descripció de l'estat de la mediació familiar a Catalunya. El període analitzat se centra bàsicament en les dades de l'any 2008, encara que és evident la influència de tot el bagatge teòric i d'experiència acumulat des de la seva introducció a Catalunya a la dècada dels anys vuitanta i de les aportacions que s'han sumat al decurs de l'evolució i de la lenta però progressiva implementació de la mediació familiar a Catalunya. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 375-435
2 documents
7.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documents
8.
51 p, 657.9 KB New and Emerging issues in vocational education and training research beyond 2010 / Béduwé, Catherine (Université des sciences sociales de Toulouse) ; Germe, Jean-François (Ecole doctorale Entreprise, Travail, Emploi) ; Leney, Tom ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Poumay, Marianne (Université de Liège) ; Armstrong, Russell
This paper is a cooperation between researchers from three areas of vocational education and training (VET) and lifelong learning research. It aims to identify several new and emerging issues that will be crucially relevant to VET research in the post-Lisbon decade. [...]
Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities 2009 (CEDEFOP reference series; 70)
Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational training research in Europe: background report, 2009, p. 15-65  
9.
6 p, 25.7 KB Parvenir à une plate-forme minimale d'enseignement pour tous : stratégies et options politiques. Quelle sorte d'école obligatoire? Avec quel curriculum? / Planas, Jordi, 1950-
Quelles stratégies et options politiques pour parvenir à une plate-forme minimale d'enseignement pour tous ? Répondre à la question posée revient à débattre de l'actuel modèle d'école obligatoire qui, bien qu'ayant permis une élévation considérable du niveau d'éducation pour la majorité de nos concitoyens, n'a pas été capable de le faire pour tous. [...]
Thessaloniki CEDEFOP 1998 (CEDEFOP panorama)
Agora IV: Les bas niveaux de qualification sur le marché du travail: prospective et options polítiques, 1998  
10.
11 p, 82.2 KB Identifying interactions between global and local developments : the Observatory for the detection of skill and training needs in the Barcelona region / Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball)
The project presented in this article (1) defines the content and methods for identifying vocational training needs in the Barcelona region from a standpoint different from, and critical of, the 'technocratic' methods that have long dominated the monitoring of labour market and training trends. [...]
Luxembourg : Office for official publications of the European Communties, 2007 (CEDEFOP reference series; 52)
Identifying skill needs for the future From research to policy and practice, 2007, p. 106-116  

Books and collections : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 185 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
El Conocimiento constructivo de los ingenieros militares del siglo XVIII : un estudio sobre la formalización del saber técnico a través de los tratados de arquitectura militar / Galindo Díaz, Jorge Alberto. ; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques I.
Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2002.
   
2.
121 p, 892.3 KB La adquisición de la competencia cultural en el grado en Traducción e Interpretación. El caso del chino como lengua C en España / Gay Punzano, Lourdes ; Hurtado Albir, Amparo, dir.
Este TFM analiza la situación actual de la didáctica de la competencia cultural en el caso del chino como lengua C en los grados en Traducción e Interpretación de España. Para ello se realiza un primer estudio sobre las asignaturas relevantes del plan de estudios, analizando los aspectos relacionados con la competencia cultural de las guías docentes. [...]
Aquest TFM analitza la situació actual de la didàctica de la competència cultural del xinès com a llengua C als graus de Traducció i Interpretació d'Espanya. Amb aquest objectiu es realitza un primer estudi sobre les assignatures rellevants del pla d'estudis, analitzant els aspectes relacionats amb la competència cultural de les guies docents. [...]
 
3.
36 p, 1.2 MB Coteaching in Foreign Language Education (FLE). Contexts : perceptions of english student-teachers towards coteaching / Esgleyes Cadanet, Sandra ; Escobar Urmeneta, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This Master's dissertation aims to explore the views of student-teachers towards coteaching. Coteaching is an emergent teaching initiative widely used in the current educational system, as a way to promote collaborative work and more inclusive classrooms. [...]
Aquest treball té com a objectiu explorar la codocència des del punt de vista dels estudiants en pràctiques. La codocència és una iniciativa cada cop més utilitzada en el sistema educatiu actual com a eina per a promoure el treball cooperatiu i la inclusió. [...]

Juny 2020  
4.
70 p, 3.1 MB Canvis en la caracterització de bones activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional per a mestres de primària / Pérez Pérez, Carla, autor ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa, tutora ; Couso, Digna, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu principal d'aquest treball de final de màster és identificar quins canvis es produeixen en mestres de primària respecte a la caracterització de bones activitats matemàtiques, al llarg d'una formació que busca el desenvolupament professional. [...]
Bellaterra, setembre 2019  
5.
49 p, 1.5 MB La formación policial como clave de estrategia anticorrupción. Una propuesta metodológica basada en "dilemas" / Soria González, Sandra ; Vilatarsana Silvestre, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente trabajo es una propuesta metodológica, basada en la lógica de los "dilemas" a los que se enfrentan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de llevar a cabo su trabajo. [...]
The following paper is a methodological proposal, based on the logic of the "dilemmas" faced by the agents of the Security Forces and Corps when carrying out their work. Education is proposed as a key strategy for the prevention of police corruption, regardless of the type. [...]
La present investigació es una proposta metodològica, basada en la lògica dels "dilemes" als quals s'afronten els agents de les Forces y Cossos de Seguretat a l'hora de dur a terme el seu treball. [...]

2020
Grau en Criminologia [805]  
6.
38 p, 5.4 MB Train-the-trainer booklet bioeconomy and the UrBioFuture experience / Aluigi, Annalisa ; Forini, Lorenzo ; Lapinska-Viola, Renata ; Schifino, Renata ; Sotgiu, Giovanna ; Torreggiani, Armida
Objective of this training is to bring your attention, as educators, to the importance of the bioindustry and the opportunities that it creates for the young people. In this booklet we will share with you tailored made educational and multimedia materials so you can use it in your classes and become the Ambassadors of UrBioFuture Experience.
Bologna, 2020
6 documents
7.
275 p, 9.1 MB Els i les mestres com a responsables del currículum : el cas del Grup de mestres de ciències socials de segona etapa d'EGB de "Rosa Sensat" / Ballbé Martínez, Maria, autor. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) supervisor acadèmic. ; Santisteban, Antoni, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
La present tesi doctoral sorgeix de la necessitat de conèixer els motius i les causes que porten els i lesmestres de Ciències socials a canviar la seva pràctica docent. Sense pretensions de generalitzar, escerquen les raons que generen una innovació a travès de l'estudi d'un dels grups de renovaciópedagògica més emblemàtics a Catalunya i a Espanya durant el franquisme, el Moviment de MestresRosa Sensat i, dins d'ell, el Grup de ciències socials de segona etapa d'Educació General Bàsica (EGB,de 11/12 a 13/14 anys). [...]
This PhD. dissertation aims to shade light on the reasons that bring social studies teachers to change their teaching practices. In general terms, we inquire the reasons that make teachers generate teaching innovations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
338 p, 1.8 MB La Formación en las organizaciones del tercer sector social : estado actual y retos / Fajardo Martínez, Sonia, autor. ; Pineda i Herrero, Pilar, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Este estudio describe y analiza la formación en las organizaciones del tercer sector social de Cataluña, y contribuye a aportar algunas propuestas de mejora. El entorno complejo vivido desde los últimos años marca un cambio de época para las entidades que deben cubrir más necesidades sociales con menos recursos. [...]
This study describes and analyzes the training in the organizations of the third social sector of Catalonia and contributes to provide some improvement proposals. The complex surrounding lived til the last years marks a change of era for the entities that should cover up more social necessities with less resources. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
421 p, 2.6 MB Prácticas y concepciones de la historia y de la didáctica de la historia en la formación de maestros de la enseñanza básica (10-12 años) : estudio de caso de la Escola Superior de Educación de Lisboa = Práticas e conceções da história e da didática da história na formação de professores do ensino básico (10-12 anos) : estudio de caso da Escola Superior de Educação de Lisboa / Dias, Alfredo G. (Gomes Dias), autor. ; Pagès, Joan (Pagès Blanch) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Desarrollamos una investigación a partir de dos preguntas centrales. La primera: ¿en qué medida la historia (concepciones,conceptos y contenidos) que enseñamos hoy en las escuelas de enseñanza básica (10-12 años) y en los cursos de formación inicial de maestros (ESELx) responde a los desafíos del siglo XXI? La segunda: ¿Qué cambios en la formación inicial de maestros(planes de estudio, prácticas de formación e iniciación a la práctica docente) pueden contribuir a la construcción de un nuevo enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en la enseñanza básica (10-12 años)? Metodológicamente optamos por hacer, primero, una revisión bibliográfica sobre las temáticas incluidas en este estudio. [...]
Ddesarrollamos una investigación a partir de dos preguntas centrales. La primera: ¿en qué medida la historia (concepciones, conceptos y contenidos) que enseñamos hoy en las escuelas de enseñanza básica (10- 12 años) y en los cursos de formación inicial de maestros (ESELx) responde a los desafíos del siglo XXI? La segunda: ¿Qué cambios en la formación inicial de maestros (planes de estudio, prácticas de formación e iniciación a la práctica docente) pueden contribuir a la construcción de un nuevo enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en la enseñanza básica (10-12 años)? Metodológicamente optamos por hacer, primero, una revisión bibliográfica sobre las temáticas incluidas en este estudio. [...]
Ddesenvolvemos uma investigação a partir de duas questões centrais. A primeira: em que medida é que a História (conceções, conceitos e conteúdos) que se ensina hoje, quer nas escolas do ensino básico (10-12 anos), quer nos cursos de formação inicial de maestros (ESELx), responde aos desafios do mundo do século XXI? A segunda: que mudanças na formação inicial de 'maestros' (planos de estudo, práticas de formação e iniciação à prática docente) podem contribuir para a construção de uma nova abordagem ao ensino e aprendizagem da História no ensino básico (10-12 anos)? Metodologicamente, num primeiro momento, optámos por fazer uma revisão bibliográfica sobre as temáticas envolvidas neste estudo, nomeadamente, sobre as principais linhas que orientam hoje o ensino e aprendizagem da História no ensino básico (10-12 anos) e sobre o desenvolvimento do conhecimento científico no domínio da Didática das Ciências Sociais - História. [...]
Wwe developed an investigation from two essential questions. The first: the extent to which the history (conceptions, concepts and contents) taught today, whether in primary schools (10-12 years) or in initial teacher training courses (ESELx), responds to the challenges of the 21st century world? The second: what changes in the initial teacher training (study plans, training practices and beginning of the teaching practice) can contribute to the construction of a new approach to teaching and learning History in basic education (10-12 years)? Methodologically, at first, we decided to make a bibliographical review on the themes involved in this study, namely on the main lines that guide today the teaching and learning of history in basic education (10-12 years) and on the development of scientific knowledge in the field of Didactics of Social Sciences - History. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
27 p, 365.6 KB Government Formations in the Netherlands : A historical / Kortenbach, Thomas ; Guinjoan, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
In this study we are investing in the duration of government training, electoral volatility, fragmentation and polarization of the party system. To investigate, the legislative elections in Holland are used between 1948 and 2017. [...]
Aquest estudi investiga la relació entre la durada de la formació del govern, la volatilitat electoral, la fragmentació i la polarització del sistema de partits. Per investigar-ho, s'utilitzen les eleccions legislatives a Holanda entre el 1948 i el 2017. [...]

2018  

Research literature : 185 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 2 records found  
1.
36 p, 1.2 MB Programa de Desenvolupament Professional d'Investigadors / Díaz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miñarro, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Programa impulsat per la Unitat de Projectes Estratègics de l'Àrea de Recerca de la UAB, té per objectiu donar suport als investigadors en la seva carrera investigadora, dissenyant accions formatives que cobreixin les seves necessitats en cadascun dels seus estadis de desenvolupament professional.
2018
2 documents
2.
7 p, 415.1 KB Per què un pla de formació en competències transversals? / Ruiz, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació)
Presentació realitzada pel dins de la Jornada de benvinguda als nous doctorands del curs 2015-16: "El doctorat com a etapa formativa. Una aproximació a l'ètica en la recerca i a la bona pràctica", organitzada per la UAB.
2016 (Eines per a la recerca)  

Course materials 1 records found  
1.
36 p, 792.3 KB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Doctorat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
6 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.