Results overview: Found 521 records in 0.03 seconds.
Articles, 354 records found
Contributions to meetings and congresses, 6 records found
Books and collections, 11 records found
Research literature, 150 records found
Articles 354 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
16 p, 273.8 KB Sesgo de género y desigualdades en la evaluación de la calidad académica / Izquierdo, María Jesús, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; León Medina, Francisco José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Mora Malo, Enrico (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En este artículo exponemos los principales resultados de las actividades precongresuales y congresuales del I Congreso Internacional Sesgo de género y desigualdades en la evaluación de la calidad académica, organizado por el Observatorio per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2008
Arxius de ciències socials, Vol. 19 (2008) , p. 75-90  
2.
18 p, 115.4 KB Aportaciones de las pedagogías de género a la calidad de la docencia universitaria / Mena i Yuste, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sáez Díaz, Ángela (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Leal García, Aurora (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pujal i Llombart, Margot (Universitat Autònoma de Barcelona)
A partir de la necesidad de introducir la perspectiva de género en la docencia debido al vacío existente en la mayoría de estudios de grado en Cataluña (España), sobre todo en Ciencias de la Salud y Psicología, se diseñó una oferta formativa de talleres. [...]
A partir de la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere en la docència atès el buit existent a la majoria d'estudis de grau a Catalunya, sobretot a Ciències de la Salut i Psicologia, es va dissenyar una oferta formativa de tallers, en la qual es va considerar bàsic introduir la perspectiva de gènere, tant a nivell de contingut com metodològic. [...]
Most undergraduate programs of study in Catalonia, Spain, especially in the health sciences and psychology, lack a gender perspective in teaching. To fill this gap, a series of training workshops were designed with a gender perspective in content and methodology. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.999
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 579-596 (Puntos de vista)  
3.
Considering Geographies of Sexualities, Gender and Activism : an Interview with Professor Gavin Brown / Hartal, Gilly (Bar-Ilan University (Israel). The Gender Studies Program) ; Brown, Gavin (University of Leicester)
Gavin Brown (University of Leicester, UK) is one of today’s most eminent scholars of political geography and sexualities. In this intellectual-biographical interview, he describes his academic path, as well as discusses some of his major contributions to the fields of geographies of sexualities and gender and protest movements and activism. [...]
Gavin Brown (Universitat de Leicester, Regne Unit) és un dels acadèmics més eminents pel que fa a geografia política i sexualitats. En aquesta entrevista intel·lectual i biogràfica conduïda per Gilly Hartal, Brown hi descriu la seva carrera acadèmica i discuteix sobre les principals contribucions que ha fet en el camp de les geografies de les sexualitats i el gènere i en els moviments de protesta i l’activisme. [...]
Gavin Brown (Universidad de Leicester, Reino Unido) es uno de los académicos más eminentes en el campo de la geografía política y las sexualidades. En esta entrevista intelectual y biográfica conducida por Gilly Hartal, Brown describe su carrera académica y discute sobre sus principales contribuciones en el campo de las geografías de las sexualidades y el género y en los movimientos de protesta y el activismo. [...]
Gavin Brown (Université de Leicester, Royaume-Uni) est l’un des plus éminents spécialistes de la géographie politique et des sexualités. Dans cet entretien intellectuel-biographique mené par Gilly Hartal, il décrit sa carrière universitaire et évoque ses principales contributions dans le domaine des géographies des sexualités et du genre, ainsi que des mouvements de protestation et de l’activisme. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.603
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 453-472 (Articles)  
4.
Lessons from the "Periphery" : countering Anglo-Geographic hegemony over geographies of sexuality and gender / Pitoňák, Michal (Queer Geography (Praga, República Txeca))
This article has three aims. First, I discuss the existing inequalities within the systems of knowledge production dominated by "Anglo-American" academia and critically examine the "East-West" binary to show that sexuality and gender/feminist scholars in geography should learn from their deconstructive skills to overcome hegemonies erected by these binaries both in academia and the related geopolitical landscapes. [...]
Aquest article té tres objectius. En primer lloc, es discuteixen les desigualtats existents en els sistemes de producció del coneixement dominats per l’acadèmia "angloamericana" i s’examina críticament el binarisme Est-Oest per mostrar que la sexualitat i els/les acadèmics/ ques en geografia i gènere/feminista haurien d’aprendre de les seves habilitats desconstructives per superar les hegemonies que sorgeixen d’aquestes concepcions binàries, tant en l’acadèmia com en espais geopolítics relacionats. [...]
Este artículo tiene tres objetivos. En primer lugar, se discuten las desigualdades existentes en los sistemas de producción del conocimiento dominados por la academia "angloamericana" y se examina críticamente el binarismo Este-Oeste para mostrar que la sexualidad y los/ las académicos/as en geografía de género/feminista deberían aprender de sus habilidades deconstructivas para superar las hegemonías que surgen de estas concepciones binarias, tanto en la academia como en espacios geopolíticos relacionados. [...]
Cet article se donne trois objectifs. Tout d’abord, les inégalités existantes dans les systèmes de production de connaissances dominés par l’académie "anglo-américaine" sont discutées et le binarisme "Est-Ouest" est examiné de manière critique pour montrer que la sexualité et les chercheurs en géographie du genre/féministe devraient apprendre de leurs capacités déconstructives afin de surmonter les hégémonies résultant de ces conceptions binaires, à la fois dans les milieux universitaires et dans les espaces géopolitiques connexes. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.573
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 563-585 (Articles)  
5.
14 p, 98.6 KB La disrupció de la veu d'Alda Merini en la poesia catalana actual / Pozo-Sánchez, Begoña (Universitat de València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)
La investigació que proposem s'incorpora a la tendència dels últims anys dels estudis poètics i traductològics dedicada a recuperar les obres capitals de dones que han estat silenciades i marginades del cànon en funció de criteris, quasi sempre, extraliteraris. [...]
The research we propose here is part of the recent trend of poetic and translation studies devoted to the recovery of major works by women who have been silenced and marginalized from the canon based on criteria that are, for the most part, extraliterary. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 213-226 (Articles)  
6.
Los marcos interpretativos en la política chilena de salud sexual y reproductiva / Cubillos Almendra, Javiera (Universidad Católica del Maule (Xile))
El abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. En este debate pueden identificarse diferentes discursos, expresados por distintos sectores y actores políticos. [...]
L’abordatge de la sexualitat en l’àmbit de les polítiques públiques sol ser controvertit. En aquest debat poden identificar-se diferents discursos, expressats per diferents sectors i actors polítics. [...]
Sexuality in public policy is usually a controversial issue. In the discussion, it is possible to identify several discourses by different political sectors and actors. This paper presents the specific policy frames in the debate about sexual and reproductive health in Chile between 2000 and 2015. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2539
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 4 (2019) , p. 635-660 (Artículos)  
7.
8 p, 95.0 KB El orden en prisión : ¿solo una cuestión de seguridad? A propósito del caso de las prisiones de mujeres / Batlle Manonelles, Ares (Universitat Pompeu Fabra)
Este texto pertenece a una mesa redonda que ofrece un debate con James B. Jacobs, autor del clásico de la sociología de las prisiones Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigencia de su obra cuarenta años después. [...]
This text belongs to a round table which offers a discussion with James B. Jacobs, author of the classic in sociology of prisons Stateville: The penitentiary in mass society, on the importance of his work 40 years later. [...]
Aquest text pertany a una taula rodona que ofereix un debat amb James B. Jacobs, autor del clàssic de la sociologia de les presons Stateville: The penitentiary in mass society, sobre la vigència de la seva obra quaranta anys després. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2640
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 3 (2019) , p. 585-592 (Debate)  
8.
18 p, 279.6 KB Un dilema en las elecciones generales españolas de 1936 : conseguir los apoyos de las españolas sin transgredir los límites de lo tolerable / Camino Rodríguez, Alejandro (Universidad Autónoma de Madrid)
Las elecciones generales de 1936 fueron los segundos comicios en los que pudieron votar las españolas, por lo que el debate sobre cuál sería la orientación mayoritaria de sus votos siguió siendo importante. [...]
Les eleccions generals de 1936 van ser els segons comicis generals on van poder votar les espanyoles, per la qual cosa el debat sobre quina seria l'orientació majoritària dels seus vots va continuar sent important. [...]
The 1936 General Elections were the second elections in which Spanish women were able to vote. For this reason, the debate continued regarding their electoral choices. With the aim to attract women's votes, political parties modified their programs and proposals. [...]

2018
Rúbrica contemporánea, Vol. 7 Núm. 14 (2018) , p. 79-96 (Articles)  
9.
32 p, 264.0 KB Movilidad social de familias gallegas en Buenos Aires pertenecientes a la última corriente migratoria : estrategias y trayectorias / Oso, Laura (Universidade da Coruña) ; Dalle, Pablo (Instituto de Investigaciones Gino Germani) ; Boniolo, Paula (Instituto de Investigaciones Gino Germani)
La migración gallega constituyó el grupo etnicorregional más numeroso de la inmigración de ultramar a Argentina, hasta tal punto que Buenos Aires fue considerada «capital de la quinta provincia gallega». [...]
La migració gallega va constituir el grup etnicoregional més nombrós de la immigració d'ultramar a l'Argentina, fins al punt que Buenos Aires va ser considerada «capital de la cinquena província gallega». [...]
Galician migration constituted the largest ethnic-regional group of overseas immigrants to Argentina to such an extent that Buenos Aires was popularly known as Galicia's 'fifth province'. Despite the considerable scientific production addressing this migratory issue, only scant attention has been given to the social mobility of this ethnic-regional group. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2573
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 2 (2019) , p. 305-335 (Artículos)  
10.
38 p, 290.6 KB El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso : análisis comparativo entre España, Argentina y Chile / Domínguez Amorós, Marius (Universidad de Barcelona. Departamento de Sociología) ; Muñiz Terra, Leticia (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)) ; Rubilar Donoso, Gabriela (Universidad de Chile)
Este artículo analiza comparativamente las brechas de género en el trabajo no remunerado realizado en los hogares en Argentina, Chile y España. Concretamente, se analiza la distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre los miembros del hogar a partir del análisis del uso del tiempo, y se profundiza en los factores explicativos de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. [...]
Aquest article analitza comparativament les bretxes de gènere en el treball no remunerat realitzat a les llars a l'Argentina, Xile i Espanya. Concretament, s'analitza la distribució del treball domèstic i de cures entre els membres de la llar a partir de l'anàlisi de l'ús del temps, i s'aprofundeix en els factors explicatius de la distribució del treball domèstic i de cures. [...]
This article analyses the unpaid household work gender gap in Spain, Argentina and Chile. Specifically, this study explores the distribution of domestic and care work among household members and examines in depth the relevant factors of women's and men's participation in this work. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2576
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 2 (2019) , p. 337-374 (Artículos)  

Articles : 354 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 6 records found  
1.
8 p, 1002.5 KB La publicitat i la imatge corporal a l'inici de l'adolescència / Añaños, Elena ; Rodríguez-Muñoz, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Research Group on Psychology, Communication and Advertising
Elements d'educació mediàtica, adreçats als i les estudiants de l'inici de l'adolescència, relacionats amb els estereotips de imatge corporal transmesos per la publicitat.
2015
Conferencia IES Pere Calders. Cerdanyola del Vallès, 2015  
2.
13 p, 732.4 KB Investigació amb perspectiva de gènere : investigació feminista i amb perspectiva de gènere, punts claus i eines / Freixes Sanjuán, Teresa ; Ponferrada Arteaga, Maribel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
Material de sensibilització i formació en la perspectiva de gènere en la recerca per a professorat i personal investigador de la UAB.
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
3.
23 p, 992.7 KB Fabulant el monstre masculí : la ficció de detectius i la ciència-ficció a la novel·la de Richard Morgan 'Black Man' (2007) / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2007
Ciència i ficció. L'exploració creativa dels mons reals i dels irreals. Barcelona, Catalunya, : 2015  
4.
86 p, 2.9 MB Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa / Adúriz-Bravo, Agustín (Universidad de Buenos Aires) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Izquierdo i Aymerich, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; García-Milà, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació) ; Jiménez Aleixandre, María Pilar (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais) ; Reigosa, Carlos (High School Fuentesnuevas (Lleó)) ; Marchán Carvajal, Ivan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Martins, Isabel (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Siry, Christina (Université du Luxembourg) ; Solsona Pairó, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup LIEC)
El grup de recerca LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les ciències) durant el curs 2012-13 ha focalitzat part del seu treball en aprofundir tan a nivell teòric com pràctic sobre el paper que el context té en l'ensenyament de les ciències i en la transferència dels coneixements apresos. [...]
2014
Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa. Seminari de doctorat. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2013

1. Adúriz-Bravo, Agustín. The notion of "epistemological context" as a theoretical tool for science education. 2. Espinet, Mariona. Contextos i entorns d'aprenentatge en educació científica i ambiental. 3. Izquierdo, Mercè. Consideraciones acerca de la diferencia entre 'contexto del alumno' y 'contexto de modelización científica escolar' y de las dificultades que de ella se derivan. 4. Garcia-Milà, Mercè. La dimensió psicològica de Context i les seves implicacions en l'Ensenyament i Aprenentatge. 5. Jiménez-Aleixandre, María Pilar i Reigosa, Carlos. Contextualizing Practices Across Epistemic Levels in the Chemistry Laboratory. 6. Marchán, Ivan ; Màrquez, Conxita & Sanmartí, Neus. La evolución de la noción de contexto en la didáctica de las ciencias. 7. Martins, Isabel. Text and context according to discursive approaches: readings, appropriations and implications for research and practice in Science Education. 8. Siry, Christina. Sociocultural perspectives of context in science education research and practice. 9. Solsona i Pairó, Núria. La inclusió del model de gènere en el context.  

5.
17 p, 1.5 MB Is there gender bias in the assessment of advertising creativity? / Roca, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Lázaro, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Gender discrimination in creative departments has been studies using surveys, content analyses, and qualitative methods (Broyles, S. & Grow, J. 2008). Previous research depicts that there exists interest in variables related with assessing advertising creativity (Koslow et al. [...]
2012
International Conference on Research in Advertising, 11a : 2012  
6.
8 p, 36.8 KB Introducció de la perspectiva de gènere a l'assignatura d'història social i política contemporània / Espuny Tomás, Maria Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques) ; Paz Torres, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques)
L'assignatura d'Història Social i Política Contemporània, que s'imparteix com assignatura troncal a la Diplomatura de RRLL, té com a fil conductor la perspectiva històrica de la legislació social. [...]
The subject entitled Social and Political Contemporary History, which is taught as a core subject in the framework of the Degree in Industrial Relations, has its focus in the historic perspective of social legislation. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Books and collections 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
16 p, 3.5 MB Otra lucha contra la impunidad : la protección de los derechos de las mujeres que sufren violencia de género / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest capítol, que té com a punt de partida que la discriminació de les dones és un fenomen universal travessat per vectors múltiples de discriminació de classe, ètnia, opció sexual, discapacitat, dóna compte d'una recerca, situada a Barcelona, que reflecteix les dificultats del procés penal per a protegir els drets de les dones. [...]
Barcelona : Bosch Editor, 2013
Derecho Penal, Constitución y derechos, 2013, p. 25-45  
2.
3 p, 255.1 KB La perspectiva de gènere : exigència i necessitat / Cruz Gallach, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Barcelona : Ajuntament de Barcelona: Consell Assessor del Pla de Barris, 2017
Transformar la Ciutat amb la Ciutadania. Criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona, 2017, p. 63-67  
3.
287 p, 1.8 MB Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació / Aguado, Empar, autor ; Fuente, Maria de la, editor literari ; Berbel, Sara ; Fresnillo Iolanda ; Gelambí Torrell, Mònica ; Ginesta Víctor ; Moreno, Sara, 1978- ; Pérez, Anna ; Ruiz, Aida ; Sabata, Anna ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Barcelona: Institut de ciències polítiques i socials, 2018 (Ciutats i persones) (Grana (Institut de Ciències Polítiques i Socials) ; 36)  
4.
240 p, 918.5 KB Construint els drets de les dones : dels conceptes a les polítiques locals / Bodelón, Encarna coord. ; Giménez, Pilar coord. ; Verloo, Mieke ; Stolcke, Verena ; Izquierdo, María Jesús, 1945- ; Astelarra, Judith ; Ruiz García, Sònia ; García Sánchez, Alba ; Freixes San Juan, Teresa ; Facio, Alda ; Almeda, Elisabet ; Brullet Tenas, Cristina ; Diputació de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Aquest volum és una eina de difusió de pensament, recerques i propostes amb perspectiva de gènere sobre polítiques públiques i canvis socials. Vol aportar elements de reflexió per afavorir la transformació de les relacions de desigualtat en clau local i aplega articles elaborats per professores de la Diplomatura de postgrau de gènere i igualtat i del Màster de gènere: Agents d'igualtat. [...]
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2008 (Col·lecció Estudis. Igualtat i Ciutadania ; 1)  
5.
150 p, 859.2 KB In/visible traumas : healing, loving, writing / Pujolràs i Noguer, Esther, ed. ; Hand, Felicity, ed.
Recopilació d'articles teòrics sobre els beneficis de la literatura creativa com a teràpia per a víctimes de violència de gènere i de traumes. Una selecció de relats escrits pels participants d'un taller finançat per la Fundació Autònoma Solidària que es va celebrar a Kampala, Uganda el juliol del 2017.
2018  
6.
761 p, 6.1 MB Fronteras contemporáneas : Identidades, pueblos, mujeres y poder / Ferrer González, Cristian coord. ; Sans Molas, Joel coord.
Bellaterra : Departament d'Història Moderna i Contemporània, Universitat Autònoma de Barcelona , 2017 (Actas del V Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea ; 2)  
7.
268 p, 2.6 MB Estudos de recepção Latino-Americanos: métodos e práticas / Mayora Ronsini, Veneza ; Cogo, Denise, coord. ; Repoll, Jerónimo, coord.
El libro incluye una selección de los trabajos presentados en el XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, realizado en Montevideo, Uruguay, en Mayo de 2012. Los textos ofrecen un panorama de aproximaciones teórico-metodológicas en los estudios de recepción. [...]
Bellaterra : Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2014 (eBooks de l'InCom-UAB ; 7)  
8.
43 p, 765.8 KB Janice Monk : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres el dia 16 de l'any 2013 / Monk, Janice ; Garcia Ramon, Maria Dolors 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Janice Monk per Maria Dolors Garcia-Ramon ; Braided streams : Spaces and flows in a career / discurs de Janice Monk ; curriculum vitae de Janice Monk

2 documents
9.
139 p, 2.8 MB Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Donoso Vázquez, Trinidad (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic d'Educació) ; Asensio Nerín, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Velasco Martínez, Anna (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic d'Educació) ; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Aquest és resultat d'una recerca avaluativa on s'aporta una considerable quantitat de dades i elements per a la reflexió, que van des de la recerca bibliogràfica fins a l'anàlisi de resultats d'avaluació dels nois i noies a Catalunya. [...]
[Barcelona] : Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2012 (Documents (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Catalunya)) ; 22)  
10.
184 p, 3.7 MB Programa de Prevenció de violència de gènere a la Universitat: Qüestió de gènere? Parlem-ne! / Chancel Valente, Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Calsamiglia Madurga, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Psicologia Social) ; Mena Yuste, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic
El volum del Reculls VI tracta sobre l'anàlisi i la reflexió fruit del debat i de les aportacions generades a l'entorn del Programa Qüestió de gènere? Parlem-ne!, dissenyat i desenvolupat per l'equip la UAP-Assessorament Psicopedagògic. [...]
Unitat d'Assessorament Psicopedagògic 2010 (Reculls)  

Books and collections : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 150 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 46.2 KB La transmisión invisible del sexismo : análisis del machismo en el ámbito educativo / García Hernández, Cristina ; Cárdenas Jiménez, Isabel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El present treball de final de grau consisteix en una anàlisi del sexisme en l'àmbit educatiu. S'ha interessat en esbrinar els biaixos masclistes presents a la joventut actual a través de l'àmbit educatiu i d'altra banda el realitzar possibles recomanacions per incorporar en el Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema educatiu de Catalunya. [...]
El presente trabajo de final de grado consiste en un análisis del sexismo en el ámbito educativo. Se ha interesado en averiguar los sesgos machistas presentes en la juventud actual a través del ámbito educativo y por otro lado el realizar posibles recomendaciones para incorporar en el Plan para la Igualdad de género en el sistema educativo de Cataluña. [...]
The present work of final degree consists of an analysis of sexism in the educational field. It has been interested in finding out the sexist biases present in today's youth through the educational sphere and, on the other hand, making possible recommendations to incorporate into the Plan for Gender Equality in the education system of Catalonia. [...]

2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2.
1 p, 104.0 KB ¿Barcelona en llamas? Un análisis sociológico del fenómeno drag / Arias Botella, Daniela ; Cárdenas Jiménez, Isabel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball, emmarcat en els estudis de sociologia en relació al gènere i la identitat, té com objectiu estudiar el fenomen drag. Definit com aquella persona que es vesteix i actua de forma teatral en forma del gènere assignat al néixer, es posa la mirada sobre els conceptes de performativitat i ritual, capitals culturals i discursos sobre els quals s'elaboren les hipòtesi i el marc teòric. [...]
Este trabajo, enmarcado en los estudios de sociología en relación al género y la identidad, tiene como objetivo estudiar el fenómeno drag. Definido como aquella persona que se viste y actúa de forma teatral en forma del género asignado al nacer, se pone la mirada sobre los conceptos de performatividad y ritual, capitales culturales y discursos sobre los cuales se elaboran las hipótesis y el marco teórico. [...]
This thesis, framed in the studies of sociology in relation to gender and identity, aims to study the drag phenomenon. Defined as whom dresses and acts in a theatrical manner in the form of the gender assigned at birth, we look at the concepts of performativity and ritual, cultural capitals and discourses on which the hypotheses and the theoretical framework are elaborated. [...]

2019
Graduat o Graduada en Sociologia [819]
3 documents
3.
131 p, 1.7 MB Gender and Religion : Holy Anorexia vs Anorexia Nervosa / Haddock, Amaya ; Griera i Llonch, Ma. del Mar, 1978-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest treball era donar a conèixer una perspectiva diferent de l'anorèxia nerviosa creant un marc que examinés la malaltia des d'un punt de vista històric i de gènere. Des d'aquesta perspectiva, la meva pretensió consistía en demostrar que l'anorèxia no és una malaltia moderna, com mostra la investigació, la seva manifestació es remunta a l'Edat Mitjana encarnada en les figures del que anomenem "Santes Sagrades del dejuni". [...]
El objetivo de este trabajo fue sacar a la luz una perspectiva diferente con respecto a la anorexia nerviosa creando un marco que examine la enfermedad desde un punto de vista histórico y de género. [...]
The aim of this dissertation was to bring to light a different perspective regarding anorexia nervosa creating a framework that examined the disease from a historical and gender point of view. From this perspective, I intended to demonstrate that anorexia is no modern disease, as research shows, its manifestation dates back to the Middle Ages embodied in the figures of what we call "Holy Fasting Saints. [...]

2019
Graduat o Graduada en Sociologia [819]
3 documents
4.
25 p, 373.0 KB Alliberament de la dona i lluita de classes en el debat sobre el treball domèstic / Vallvé i Navarro, Marta ; Muntanyola Saura, Dafne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu principal de la recerca és estudiar les diferents posicions polítiques del feminisme de la segona onada respecte a la forma de vertebrar alliberament de la dona i lluita de classes des de l'anàlisi del debat sobre el treball domèstic de finals dels anys 60 i anys 70. [...]
El objetivo principal de la investigación es estudiar las diferentes posiciones políticas del feminismo de la segunda ola respecto a la forma de vertebrar liberación de la mujer y lucha de clases desde el análisis del debate sobre el trabajo doméstico de finales de los años 60 y 70. [...]
The main goal of this research is to study the different political positions of second-wave feminism on how to articulate women's liberation and class struggle analysing the domestic labour debate of the late 60's and 70's. [...]

2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
5.
1.1 MB De la marginalitat a la centralitat política : la construcció del feminisme com a força hegemònica / Lamich Collado, Andrea ; Mir Garcia, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El feminisme és a tot arreu. Als carrers els 8 de març; als mitjans de comunicació i a les xarxes socials; a l’agenda política i a la societat; i a les nostres vides diàries. La nova onada feminista ha arribat per quedar-se perquè ja res tornarà a ser igual. [...]
2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat o Graduada en Dret [1209]
3 documents
6.
31 p, 652.7 KB La conformació de la subjectivitat femenina en la societat japonesa actual : una aproximació a partir de la literatura japonesa escrita per dones entre 1989 i 2016 / Lisbona Cortés, Anna ; Nolla Cabellos, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball ofereix una breu aproximació a com es conforma la subjectivitat femenina en la societat que es veu reflectida en la literatura japonesa contemporània, entesa com a producció cultural que reflecteix la societat japonesa en la qual sorgeix. [...]
El presente trabajo ofrece una breve aproximación a como se conforma la subjetividad femenina en la sociedad que se ve reflejada en la literatura japonesa contemporánea, la cual se entiende como producción cultural que refleja la sociedad japonesa en la cual surge. [...]
This essay focuses on how women's subjectivity is reflected in the society shown in the Japanese contemporary literature, which is understood as a cultural production that exemplifies the Japanese society in which it is born. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
7.
104 p, 14.1 MB Feminismo y LGTB+ en "Sailor Moon" : género e inclusión en un producto cultural japonés / Albaladejo Pérez, Marina ; Lozano Mendez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball ofereix una anàlisi de gènere i inclusió de l'obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. S'estudia aquest producte cultural japonès des d'una perspectiva feminista, partint de la hipòtesis que l'obra va ser subversiva dins del món del manga, anime, i del gènere mahō shōjo del shōjo manga, en introduir la presencia d'elements feministes, personatges del col·lectiu LGTB+ i una diversitat amorosa i familiar que es distancia dels patrons hegemònics. [...]
El presente trabajo ofrece un análisis de género e inclusión de la obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. Se estudia este producto cultural japonés desde una perspectiva feminista, partiendo de la hipótesis que la obra fue subversiva dentro del mundo del manga, anime, y del género mahō shōjo del shōjo manga, al introducir la presencia de elementos feministas, personajes del colectivo LGTB+ y una diversidad amorosa y familiar que se distancia de los patrones hegemónicos. [...]
This essay offers a gender and inclusion analysis of the work Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) by Takeuchi Naoko. This Japanese cultural product is studied from a feminist perspective, based on the hypothesis that the work was subversive within the world of manga, anime, and of the mahō shōjo genre of shōjo manga, introducing feminist elements, LGBT+ collective characters and a diversity in love and family roles that differs from the hegemonic patterns. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
8.
42 p, 2.0 MB Els centres de joc i entreteniment electrònic al Japó : Un estudi de cas a la ciutat elèctrica de Nipponbashi (Ōsaka) / Fernández Brime, Ignasi ; Lozano Mendez, Artur, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es tracta d'explicar no només per què els centres de joc i entreteniment electrònic persisteixen al Japó ans també cerca quines particularitats culturals i històriques poden amagar-se rere el fenomen. [...]
En este trabajo se trata de explicar no sólo por qué los centros de juego y entretenimiento electrónico persisten en Japón sino que también investiga qué particularidades culturales e históricas pueden esconderse tras el fenómeno. [...]
This work aims to explain not only why the game and electronic entertainment centers persist in Japan but it also explores the cultural and historical particularities behind this phenomenon. We point out how the urban development of Japanese large cities plays an intermediary role in order to shape the business model based on those centers, the electric city being one of its main standards, and we also apply a gender perspective to analyze cultural manifestations such as purikura cabins and the exploitation of the moe image. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
9.
93 p, 538.3 KB Obrint camí : les pioneres catalanes del fotoperiodisme / Palau Escudero, Anna ; Battista, Gianluca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball consisteix en la realització d'un reportatge a partir de l'anàlisi de l'evolució del fotoperiodisme amb visió de gènere. Donada la poca presència de dones en l'ofici al llarg de la seva història, l'objectiu de l'estudi ha estat analitzar-ne les causes i les conseqüències. [...]
Este trabajo consiste en la realización de un reportaje a partir del análisis de la evolución del fotoperiodismo con visión de género. Dada la poca presencia de mujeres en el oficio a lo largo de la historia, el objetivo del estudio ha sido analizar las causas y consecuencias. [...]
This work consists in the production of a report based on the analysis of the evolution of photojournalism with gender vision. Given the low presence of women in the profession throughout history, the aim of the study has been to analyse the causes and consequences. [...]

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
3 documents
10.
172 p, 6.5 MB Proyecto de serie de ficción humorística sobre el cambio de roles de género. Preproducción del capítulo piloto de 'No todas las mujeres' / Ortuño Sierra, Alba ; Torres Vieira, Mónica Dalila ; Martínez García, Luisa de Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present projecte consisteix en la creació d'una sèrie de ficció humorística sobre el canvi de rols de gènere i la preproducció del capítol pilot de la mateixa, titulada 'No totes les dones'. [...]
El presente proyecto consiste en la creación de una serie de ficción humorística sobre el cambio de roles de género y la preproducción del capítulo piloto de la misma, titulada 'No todas las mujeres'. [...]
This project consists in the creation of a humorous fiction series about gender roles' change and the preproduction of its pilot chapter, named 'Not all the women'. A previous analysis of key concepts related to humor and fiction is presented, as well as a short study on other successful fiction series of the national and international panel as a reference. [...]

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  

Research literature : 150 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.