Resultats globals: 11 registres trobats en 0.10 segons.
Articles, 8 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 8 registres trobats  
1.
19 p, 604.2 KB Emprender como estilo de vida : la "actitud" en las dinámicas laborales de los trabajadores del fitness y el entretenimiento infantil (Córdoba, Argentina) / Landa, María Inés (Universidad Nacional de Córdoba) ; Blázquez, Gustavo (Universidad Nacional de Córdoba) ; Castro, Cecilia (Universidad Nacional de Córdoba)
En el marco de nuestras investigaciones la figura del emprendedor y sus modulaciones aparecían como significante relevante en las enunciaciones de los agentes entrevistados y en el material textual-digital que circulaba por los espacios de recreación y entretenimiento examinados. [...]
Within the framework of our research, the entrepreneur and variations on this concept emerged as a meaningful theme in agents' statements, and in the textual-digital material circulated in the recreation and entertainment spaces we surveyed. [...]
En el marc de les nostres investigacions, la figura de l'emprenedor i les modulacions d'aquesta emergien com a significant rellevant en les enunciacions dels agents entrevistats i en el material textual i digital que circula pels espais de recreació i entreteniment rellevats. [...]

2019 - 10.28939/iam.debats.133-1.3
Debats, Vol. 133 Núm. 1 (2019) , p. 27-45
2 documents
2.
13 p, 1.5 MB La planificació de les polítiques d'habitatge a escala metropolitana : Barcelona en el context internacional / Bosch i Meda, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura) ; Donat, Carles (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Les dinàmiques residencials metropolitanes exigeixen que el problema de l'habitatge en aquests territoris s'abordi des d'aquesta mateixa escala a fi de donar resposta als greus problemes d'accessibilitat econòmica a l'habitatge existents, així com per corregir la manca d'habitatge assequible i els processos de segregació urbana que es generen. [...]
Las dinámicas residenciales metropolitanas exigen que el problema de la vivienda en estos territorios se aborde desde esta misma escala a fin de dar respuesta a los graves problemas de accesibilidad económica a la vivienda existentes, así como para corregir la falta de vivienda asequible y los procesos de segregación urbana que se generan. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 106-118 (Articles)
2 documents
3.
18 p, 197.2 KB Sonen les trompetes : discurs demodistòpic en el tercer mil·lenni / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Amb el nou mil·lenni, els textos, les enunciacions i les declaracions de caire distòpic sobre la població s'han multiplicat i han ultrapassat el camp de la ficció literària. En el present article es planteja una exploració hermenèutica de diferents textos pertanyents tant al camp polític com al científic, on s'identifiquen els principals discursos sobre la població que poden considerar-se distòpics posant un èmfasi especial en els produïts a partir de la crisi econòmica. [...]
Con el nuevo milenio los textos, las enunciaciones y las declaraciones de carácter distópico sobre la población se han multiplicado y han ultrapasado el campo de la ficción literaria. En el presente artículo se plantea una exploración hermenéutica de diferentes textos pertenecientes tanto al campo político como al científico, donde se identifican los principales discursos sobre la población que pueden considerarse distópicos poniendo un especial énfasis en los producidos a partir de la crisis económica. [...]
Avec le nouveau millénaire, les textes, les énoncés et les déclarations sur la nature dystopique de la population se sont multipliés, dépassant le domaine de la fiction littéraire. Cet article constitue une exploration herméneutique de différents textes appartenant à la fois au domaine politique et au domaine scientifique, où ont été identifiés les principaux discours sur la population pouvant être considérés comme dystopiques, en mettant un accent particulier sur ceux qui voient le jour à partir de la crise économique. [...]
In the new millennium, dystopian-style texts, pronouncements and declarations about the population have spread and proliferated beyond the bounds of literary fiction. This article takes the form of a hermeneutic exploration of different texts in the political and scientific domains in order to identify the main types of discourse that might be described as dystopian, with particular emphasis on those that have appeared since the onset of the economic crisis. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.133
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 49-66  
4.
16 p, 187.6 KB Gobernabilidad, participación ciudadana y crecimiento económico : adaptaciones locales a estrategias globales / Casellas, Antònia (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia)
Barcelona está experimentando una transformación urbanística a gran escala con importantes implicaciones no tan sólo en la trama urbana sino también sobre su base económica y social. Con un creciente énfasis en políticas de desarrollo económico, a nivel de gobernabilidad de la ciudad de Barcelona, cabe destacar el énfasis que el Ayuntamiento otorga a la colaboración público-privada como herramienta de planificación. [...]
Barcelona is undergoing a radical urban transformation with important implications not only for its built environment but also for its economic and social base. Within growing emphasis on economic development policies, in the governance of Barcelona city, it deserves special attention the role that the City Council gives to public-private partnerships as a tool in urban planning. [...]

2007
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. XI, Núm. 243 (Julio 2007)  
5.
13 p, 1.6 MB La Regió de Girona : un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil / Vicente, Joan
Al llarg dels darrers anys la Regió de Girona ha transformat clarament el seu model territorial, tot sobreposant a una estructura policèntrica una de clarament jerarquitzada que comença a emergir. [...]
A lo largo de los últimos años la Regió de Girona ha transformado claramente su modelo territorial sobreponiendo a una estructura policéntrica una claramente jerarquizada que empieza a emerger. De esta manera, Girona y su área urbana han ganado una centralidad diversificada. [...]
During the most recent years the Regió de Girona has clearly transformed its territorial model, superimposing an emerging clearly hierarchic structure to a polycentric one. This way, Girona and its urban area has gained a diversified centrality. [...]
Au cours des dernières années la Regió de Girona a nettement changé son modèle territorial superposant à une structure polycentrique une autre nettement hiérarchisée qui commence à émerger. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 61-72  
6.
17 p, 109.7 KB Les Comarques Centrals / Maluquer, Joan ; Sabaté Bel, Joaquim ; Ludevid, Jordi ; Carrera Alpuente, Josep Maria ; Martí, Miquel ; Mercadé, Montserrat
Les Comarques Centrals es veuen fortament influïdes per l'extensió territorial de les dinàmiques metropolitanes de la propera regió de Barcelona. L'absorció per part d'una base econòmica, social i territorial pròpia dels forts impactes produïts per la immersió en una economia de creixent interdependència i complexitat, per l'arribada de nous col·lectius socials i per la implantació de models territorials mancats de la necessària base de planejament i ordenació, esdevé el principal repte per a aquesta regió.
Las Comarques Centrals están fuertemente influidas por la extensión territorial de las dinámicas metropolitanas de la cercana región de Barcelona. La absorción por parte de una base económica, social y territorial propia de los fuertes impactos producidos por la inmersión en una economía de creciente interdependencia y complejidad, por la llegada de nuevos colectivos sociales y por la implantación de modelos territoriales desprovistos de la necesaria base de planeamiento y ordenación se convierte en el principal reto para esta región.
The Comarques Centrals are nowadays strongly influenced by the territorial extension of the metropolitan dynamics of the nearby region of Barcelona. The absorption of an economic, social and territorial basis typical of the strong impacts produced by the immersion in an economy of growing interdependence and complexity, by the coming of new social groups and by the implantation of territorial models that lack the necessary planning base and order becomes the principal challenge for this region.
Les Comarques Centrals sont fortement influencées, actuellement, par l'extension territoriale des dynamiques métropolitaines de la proche région de Barcelona. L'absorption par une part d'une base économique, sociale et territoriale et propre des forts impactes produits par l'immersion dans une économie de croissante interdépendance et complexité, par l'arrivée des nouveaux collectifs sociaux et par l'implantation des modèles territoriaux dépourvus de la base nécessaire du projet d'aménagement devient le principal défi pour cette région.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 43-59  
7.
21 p, 190.5 KB Estratègies territorials per a Catalunya : una visió socioambiental i dels territoris / Tarroja, Alexandre
Les diagnosis i propostes que es realitzen en l'actualitat des de les regions catalanes mostren com s'està configurant una nova forma d'entendre les estratègies de desenvolupament i ordenació del territori que, en molts aspectes, té punts de coincidència amb les directrius de l'Estratègia Territorial Europea, tant pel que fa als objectius i els criteris de partida com a les metodologies que se segueixen i els instruments que s'utilitzen. [...]
Las diagnosis y propuestas que se realizan en la actualidad desde las regiones catalanas muestran cómo se está configurando una nueva forma de entender las estrategias de desarrollo y ordenación del territorio que, en muchos aspectos, tiene puntos en común con las directrices establecidas en la Estrategia Territorial Europea, tanto en lo que respecta a los objetivos y criterios de partida como en lo que se refiere a las metodologías que se siguen y los instrumentos que se utilizan. [...]
Diagnosis and proposals that are currently being carried out from the Catalan regions show how it is taking shape a new way of understanding development strategies and land planning, that, in many aspects, has common features with the guidelines of the European Spatial Development Perspective, either regarding the objectives and initial criteria or regarding the methodologies which are followed and the instruments used. [...]
Les diagnoses et les propositions qui se réalisent actuellement dans les régions catalanes montrent comment se configure une nouvelle manière de comprendre les stratégies de développement et d'aménagement du territoire qui, dans de nombreux aspects, ont des points communs avec les directrices établies dans la Stratégie Territoriale Européenne, tant en ce qui concerne les objectifs et les critères de départ comme les méthodologies et les instruments utilisés. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 9-29  
8.
16 p, 88.8 KB Investigación crítica : desafíos y posibilidades / Balasch Domínguez, Marcel ; Montenegro Martínez, Marisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Fractalitats en Investigació Crítica (FIC)
La emergencia de las ciencias sociales está ligada a la constitución de una red de tecnologías, conocimientos, prácticas y discursos para regular y gobernar la sociedad; desarrollando formas de control en el que las ciencias sociales juegan un papel central. [...]
The emergence of the social sciences has provided a network of technologies, knowledges, practices and discourses to regulate and govern society. The social sciences may play a central role in developing forms of social control. [...]

2005 - 10.5565/rev/athenead/v1n8.223
Athenea digital : revista de pensamiento e investigación social, N. 8 (2005) p. 129-144  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
51 p, 827.1 KB Introducció : marc conceptual, metodologia i guia de lectura / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Magre Ferran, Jaume (Universitat de Barcelona) ; Lauroba Lacasa, Ma. Elena (Universitat de Barcelona) ; Díaz Echenique, Leonardo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Ruiz Alfaro, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Baranowska, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Nieto Moreno, Juan Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
En aquest capítol introductori presentem l'estructura de la recerca que ha donat origen al Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Es tracta de situar el lector en les coordenades correctes per a la com-prensió dels conceptes i la metodologia utilitzats en el Llibre Blanc, i quin és el sentit dels resultats obtinguts. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 29-51
2 documents

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
200 p, 886.4 KB Perspectiva crítica de investigación basada en la obra de Michel Foucault y su aplicación en las ciencias empresariales / Rivera Vicencio, Eduardo ; Slof, Eric John, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
Esta tesis se enmarca dentro de las corrientes críticas de investigación, específicamente en la perspectiva basada en la obra de Michel Foucault (enfoque Foucaultiano). Tiene como objetivos establecer el estado de la cuestión de esta perspectiva en las ciencias empresariales y aplicarla, mediante el análisis de los dispositivos de las relaciones de poder a la institución "empresa". [...]
This thesis follows a critical research approach, specifically the perspective based on the work of Michel Foucault (Foucaultian approach). It aims to establish the state of the art of the Foucaultian approach in the business sciences literature and to apply it to the institution of the "firm", by analysing the instruments of its power relations. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
2.
121 p, 1.3 MB Exploring new approaches in urban water governance: case studies in mediterranean areas / Ridolfi, Elena ; Saurí i Pujol, David, dir. ; Piperata, Giuseppe, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Muchas de las ciudades costeras del mundo se están volviendo cada vez más urbana y muchas de ellas están cambiando hacia el turismo, uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía mundial. [...]
Many of the world's coastal cities are becoming increasingly urban and many of them are shifting towards tourism, one of the fastest growing global economic sectors. Water is a key element for development and sustaining urban functions and new tourism facilities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.