Resultats globals: 30 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 10 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 18 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Articles 10 registres trobats  
1.
38 p, 559.7 KB Habitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província de Barcelona / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Donat, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Barnada, Jaume
L'informe està estructurat en quatre parts, que poden llegir-se de forma independent, tot i que tenen un fil conductor que es recull en les conclusions que tanquen l'anàlisi. La primera part explica les característiques dels habitatges en què viu la població pel que fa al règim de tinença, a la superfície, a l'any de construcció i a la tipologia. [...]
2007
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 46 (2007) p. 9-46
3 documents
2.
24 p, 329.2 KB L'ocupació del sòl en el sistema metropolità central durant el període 1980-1998 / Solans Huguet, Joan Antoni
Moltes de les anàlisis realitzades recentment a partir de les dades d'ocupació del sòl a la regió metropolitana de Barcelona durant les darreres dècades han tendit a malinterpretar les dimensions i característiques reals d'aquesta ocupació, ja sigui per una incorrecta assignació al període de temps en què es va produir, per la manca de concreció en la identificació dels usos del sòl o per la no comptabilització de bona part d'aquests usos o de les edificacions que es donaven de baixa. [...]
Muchos de los análisis realizados durante las últimas décadas a partir de los datos de ocupación del suelo en la región metropolitana de Barcelona han tendido a malinterpretar las dimensiones y características reales de esta ocupación, ya sea por una incorrecta asignación al periodo en que se produjo, por la falta de concreción en la identificación de los usos del suelo, o por la no contabilización de buena parte de estos usos o de las edificaciones que se daban de baja. [...]
Many of the analysis carried out during the last decades from land occupation data in the metropolitan region of Barcelona have tended to misunderstand the real dimension and features of this occupation, either because of an incorrect assignment to the period of time in which it took place, because of the lack of concretion in the identification of the land uses, or because of not entering into the accounts a part of the building that were knocked down. [...]
Beaucoup des analyses récemment realisées sur des données d'occupation du sol à la région métropolitaine de Barcelona durant les dernières décennies, ont tendance à mal interpréter les dimensions et les caractéristiques réelles de cette occupation, soit à cause d'une attribution incorrecte du moment auquel celle-ci s'est produite, soit à cause de l'absence de concrétion dans l'identificacion des usages du sol, soit à cause de la non comptabilisation d'une bonne part de ces usages ou des constructions qui ont démolies. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 49-72  
3.
14 p, 98.8 KB La renovació urbana a l'Hospitalet / Nogués, Antoni ; Ferrándiz, Javier ; Ferrer, Jordi
La ciutat de l'Hospitalet de Llobregat ha engegat un important projecte de renovació urbana emmarcat dins la figura del Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), sorgit a partir d'una profunda reflexió sobre les condicions urbanístiques, econòmiques i socials de la ciutat i el seu context territorial. [...]
La ciudad de l'Hospitalet de Llobregat ha iniciado un importante proyecto de renovación urbana enmarcado en la figura del Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), surgido a partir de una profunda reflexión sobre las condiciones urbanísticas, económicas y sociales de la ciudad y su contexto territorial. [...]
L'Hospitalet de Llobregat has started an important urban renovation project, framed in the figure of the Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), that comes from a profound reflection about its urban, economic and social conditions and its territorial context. [...]
La ville de l'Hospitalet de Llobregat a mis en marche un important projet de rénovation urbaine dans le cadre du Pla l'Hospitalet 2010 (Pla l'H 2010) surgit d'une profonde réflexion sur les conditions urbanistiques, économiques et sociales de la ville et dans son contexte territorial. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 35-47  
4.
10 p, 66.6 KB La renovació urbana als barris fronterers : unes reflexions sobre l'estratègia econòmica i financera i de gestió / Mas, Emili
La planificació, l'anàlisi i la monitorització constant són processos fonamentals en qualsevol operació de construcció o renovació urbana, i aspectes com la gestió urbanística, la negociació amb els diferents agents, l'acompanyament de les operacions amb mesures de suport dinamitzadores de l'activitat, o les formes de patrimonialització dels beneficis urbanístics obtinguts poden determinar l'èxit o el fracàs d'aquestes grans operacions urbanes. [...]
La planificación, el análisis y la monitorización constante son procesos fundamentales en cualquier operación de construcción y renovación urbana, y aspectos como la gestión urbanística, la negociación con los diferentes agentes, el acompañamiento de las operaciones con medidas de apoyo dinamizadoras de la actividad, o las formas de patrimonialización de los beneficios urbanísitcos obtenidos pueden determinar el éxito o fracaso de estas grandes operaciones urbanas. [...]
Planning, analysis and constant monitoring are key processes in any urban construction or regeneration action, and aspects like town planning management, negotiation, the support of the actions with activity dynamization measures, or the forms to patrimonize the benefits obtained may be determinant for the success of this big urban operations. [...]
La planification, l'analyse et la monitorisation constante sont des procés fontamentaux dans toutes les opérations de construction ou de rénovation urbaine, et les aspects tel que la gestion urbanistique, la négociation avec les différents agents, l'union des opérations avec des mesures de support dynamisateur de l'activité, ou les formes de patrimonialization des bénéfices urbanistiques obtenus peuvent déterminer le succès ou le fracas de ces grandes interventions urbaines. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 25-33  
5.
3.4 MB Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals / Otero i Josep Serra, Montserrat
Disposar d'informacions actualitzades i amb el màxim grau de detall possible és una necessitat creixent en tots els àmbits del coneixement i de la gestió. En el camp de la reflexió i l'actuació sobre les realitats urbanes i metropolitanes aquesta necessitat és especialment intensa. [...]
1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 30 (1998) p. 9-19
2 documents
6.
6 p, 31.6 KB Mesures per al foment de l'habitatge a les grans ciutats / Carreras-Moysi, Borja
L'autor planteja com l'esgotament del sòl edificable i un parc d'habitatges caracteritzat per l'antiguitat fan que les actuacions sobre el parc existent siguin l'única via de la política d'habitatge a la ciutat de Barcelona i la resta de municipis de la comarca del Barcelonès. [...]
El autor plantea como el agotamiento del suelo edificable y un parque de viviendas caracterizado por la antigüedad hacen que las actuaciones sobre el parque existente sean la única vía de la política de vivienda en la ciudad de Barcelona y el resto de municipios en la comarca del Barcelonès. [...]
L'auteur expose comment l'épuisement du sol à bâtir et un parc de logement caractérisé par son ancienneté font que les actions sur le parc existant soient l'unique voie de la politique de logement de la Ville de Barcelona et du reste des municipalités de la comarque du Barcelonès. [...]
The author points out that, owing to the exhaustion of land available for development and an aging housing stock, the only way forward in housing policy in the City of Barcelona and the other municipalities of the Barcelonès comarca is to implement programs affecting the existing stock. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 63-68  
7.
8 p, 40.2 KB L'oferta de lloguer a la ciutat de Barcelona / Jover, Agustí
L'article caracteritza el parc d'habitatges i el mercat de lloguer a la ciutat de Barcelona, analitzant variables com els lloguers mitjans o les superfícies dels habitatges als diferents districtes. [...]
El artículo caracteriza el parque de viviendas y el mercado de alquiler en la ciudad de Barcelona analizando variables como los alquileres medios o las superficies de las viviendas en los diferentes distritos. [...]
L'article caractérise le parc de logement et le marché du loyer à la ville de Barcelona en analysant les variables comme les loyers moyens ou les surfaces des grands logements des différent districts. [...]
This article discusses the housing stock and rental market in the city of Barcelona, analysing variables such as mean rental and the size of homes in different districts. Rented accommodation accounts for 37% of the property market in the city, and the sector is characterised by the age of the homes, with some 85% over 25 years old. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 47-54  
8.
9 p, 42.9 KB El potencial de rehabilitació del parc d'habitatges de Barcelona / Ferrer, Amador
L'article presenta una valoració dels potencials i els costos globals de la rehabilitació d'habitatges a Barcelona, en un context caracteritzat pel nombre creixent d'habitatges antics o que han envellit prematurament. [...]
El artículo presenta una valoración de los potenciales y los costos globales de la rehabilitación de viviendas en Barcelona, en un contexto caracterizado por el número creciente de viviendas antiguas, o que han envejecido de forma prematura. [...]
L'article présente une valorisation des potentiels et des coûts globaux de la réhabilitation des logements à Barcelona, dans un contexte caractérisé par le nombre croissant des vieux logements ou de ceux qui ont vieilli prématurément. [...]
This article evaluates the potential and the global cost of rehabilitating the housing stock in Barcelona, a city characterised by a growing percentage of old and prematurely aged housing. This evaluation takes the form of a review of the rehabilitation needs of certain areas of the city. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 37-45  
9.
42 p, 1.1 MB Creixement urbà i producció de l'espai a Lleida (1940-1980) / Vilagrasa i Ibarz, Joan
Cet article étudie les processus de production de l'espace dans une ville moyenne de la Catalogne, Lleida, et pendant une période de très forte croissance économique et démographique. Dans une première partie, on pose le cadre théorique et les hypothèses de départ: partant de la théorie "de la production de l'espace", on émet l'hypothèse du changement, pendant le processus de croissance, des agents d'appropriation des plus-values urbaines (qui passeraient du camp de la propiété foncière traditionnelle à celui des promoteurs immobiliers professionnels) et de la supéditation de la politique urbaine institutionnelle et des formes urbaines resultantes à ces nouveaux agents. [...]
This article examines the processes of production of space in a medium-sized Catalan city, Lleida, during a period of major economic expansion and population growth. The first part explains the theoretical framework and the hypotheses expressed. [...]
En este trabajo se estudian los procesos de producción del espacio en una ciudad catalana de tipo medio, Lleida, y en unos años en que el crecimiento económico y demográfico ha sido muy importante. [...]

1984
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 5 (1984) p. 97-138  
10.
32 p, 863.4 KB La ciutat-jardí d'iniciativa oficial espanyola a l'època franquista: el cas del grup d'habitatges sindicals de Sant Narcís de Girona / Fraguell i Sansbelló, Rosa M.
Cet article étudie, dans sa première partie, le rôle que, plus ou moins dirèctement, ont exercé les différents agents urbains (propriétaires du sol, Etat, organismes publics de caractère local) dans la génèse du Groupe de logements syndicaux de Sant Narcís de Girona. [...]
The first part of this article examines the role played by different urban agents (land propietors and local and national public authorities) who intewened directly or indirectly in the creation of "Sindicate Housing" in Sant Narcís de Girona. [...]
En la primera parte de este artículo se estudia el papel que han desempeñado los diferentes agentes urbanos (los propietarios del suelo, el Estado y los organismes públicos locales) que directa o indirectamente han intervenido en la génesis del Grupo de viviendas sindicales de Sant Narcís de Girona; los intereses de estos agentes no son coincidentes y ello prueba la falta de unidad de la clase social dominante. [...]

1985
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 7 (1985) p. 49-80  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
4 p, 108.7 KB Demografia i habitatge / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio
Barcelona Consell General de Cambres de Catalunya 2010 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Estudis Econòmics)
Memòria Econòmica de Catalunya 2009, 2010, p. 88-91  

Documents de recerca 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
112 p, 13.0 MB Las cooperativas en cesión de uso ¿Una alternativa ante la crisis de vivienda? El análisis del caso de Barcelona a partir de sus sujetos y agentes / Escobar Salazar, Patricio ; Nel·lo, Oriol 1957- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Esta investigación busca conocer el estado de las cooperativas de cesión de uso en Barcelona. A través de la percepción de sus sujetos y agentes, se genera una panorámica actual de su desarrollo, funcionamiento, posibilidades, distribución en el territorio y personas que las componen. [...]
Aquesta investigació busca conèixer l'estat de les cooperatives de cessió d'ús a Barcelona. A través de la percepció dels seus subjectes i agents, es genera una panoràmica actual del seu desenvolupament, funcionament, possibilitats, distribució en el territori i persones que les componen. [...]

2019  
2.
110 p, 1.8 MB Danza Movimiento Terapia en una comunidad de mayores. La experiencia de DMT en un senior cohousing / Corral Martín, Patricia ; Cammany, Rose Marie
El presente estudio se acerca a la Danza Movimiento Terapia (DMT) en uno de los movimientos sociales y culturales más interesantes de los últimos años: los cohousing o co-viviendas. Y concretamente, se tratará el caso específico y práctico de la experiencia de DMT en una comunidad de mayores, Trabensol, ubicada en el entorno rural de Torremocha del Jarama (Sierra Norte de Madrid). [...]
2017  
3.
378 p, 14.7 MB Prehistoric house and 3D reconstruction : towards a BIM archaeology / Campana, Ivan, autor. ; Barceló, Juan A., supervisor acadèmic. ; Piqué i Huerta, Raquel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria
La tesis doctoral titulada "La Casa Prehistórica y La Reconstrucción 3D: Hacia una Arqueología en Entorno BIM", presenta los esfuerzos para construir y validar un modelo multidimensional de un palafito del sito del Neolítico Temprano de La Draga (Girona, España), explícitamente construido para explicar los restos arqueológicos y para entender la lógica del espacio construido antiguo. [...]
La tesis doctoral titulada "La Casa Prehistórica y La Reconstrucción 3D: Hacia una Arqueología en Entorno BIM", presenta los esfuerzos para construir y validar un modelo multidimensional de un palafito del sito del Neolítico Temprano de La Draga (Girona, España), explícitamente construido para explicar los restos arqueológicos y para entender la lógica del espacio construido antiguo. [...]
The PhD thesis titled "Prehistoric House and 3D Reconstruction: Towards A BIM Archaeology", illustrates the efforts to build and validate a high-dimensional visual model of the pile dwelling from the Early Neolithic site of La Draga (Girona, Spain), explicitly built to explain archaeological remains and to understand the logic of built spaces in a remote past. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
198 p, 2.7 MB (Re)turning to housing cooperativism? Perspectives on the housing question from Denmark and Uruguay / Vidal-Folch Duch, Lorenzo Shivaraman, autor. ; Gutzon Larsen, Henrik, supervisor acadèmic. ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Aquesta tesi en format compendi d'articles revisita la qüestió de l'habitatge en un context en el qual l'habitatge estatal de lloguer social està en declivi i l'expansió de l'habitatge en propietat individual va provocar l'última crisi financera mundial. [...]
This article-based compilation thesis revisits the housing question in a context in which State-owned social rental housing is on the decline and the expansion of homeownership underpinned the latest global financial crisis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
17 p, 818.8 KB Continuidades y discontinuidades espaciales de la estructura de los hogares en la provincia de Córdoba (Argentina) / Lorca, Noemí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1999 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 161)  
6.
21 p, 1.2 MB Aspectos demográficos de las necesidades de vivienda en la Comunidad Valenciana / Cabré, Anna, 1943- ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1999 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 162)  
7.
29 p, 872.5 KB Projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús popular i intergerenacional / Ruíz Ratia, Verónica ; García Hernández, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu del present treball és apropar-nos a una realitat en relació a les persones grans i els models d'envelliment arreu del món, amb la intenció de trobar un model lligat a l'Economia Social i Solidaria, que sigui replicable al nostre país, i permeti un envelliment saludable, tant a nivell social com a nivell de salut física i mental.
El objetivo del presente trabajo es acercarnos a una realidad en relación a las persones mayores y los modelos de envejecimiento alrededor del mundo, con la intención de encontrar un modelo ligado a la Economía Social y solidaria, que sea replicable en nuestro país, y permita un envejecimiento saludable, tanto a nivel social como a nivel físico y mental.
The objective of this paper is to approach a reality in relation to older people and aging models around the world, with the intention of finding a model linked to Social and Solidarity Economy, which is replicable in our country, and allows a healthy aging, both socially and physically and mentally.

2018
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
8.
50 p, 2.8 MB Millora del visor d'Espais VAT / Sivillà Salvans, Eva ; Szczerban, Wladimir ; Vila, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest Treball de Fi de Màster s'exposen els objectius, el desenvolupament i els resultats del projecte realitzat durant les pràctiques professionals a l'empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. [...]
En este Trabajo de Fin de Máster se exponen los objetivos, el desarrollo y los resultados del proyecto realizado durante las prácticas profesionales en la empresa Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]
In this Final Master's Work, are exposed the objectives, the development and the results of the project carried out during the professional practices in the company Solucions Geogràfiques S. C. C. L. [...]

2018  
9.
221 p, 7.4 MB From micro to macro spatial dynamics in the Villaggio delle Macine between XIX-XVI century BC / Achino, Katia Francesca ; Barceló, Juan A., dir. ; Cazzella, Alberto, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria
Esta tesis doctoral se ha llevado a cabo con la finalidad de explorar la espacialidad de las evidencias materiales preservadas en la superficie del palafito del Villaggio delle Macine. El yacimiento, fechado entre Bronce Antiguo final y Bronce Medio inicial, se localiza en la Italia central. [...]
This thesis is aimed to explore the spatiality of material evidence retrieved on the surface of the italian Bronze Age pile-dwelling of Villaggio delle Macine. A geostatistic approach, applied to intra-site spatial analysis, provides required tools to analyze the observed spatial pattern; this can mirror the original placement of social activities at the settlement during its last phase of occupation, or, conversely, it can be produced by potential post-depositional processes (Chapter 1). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documents
10.
6 p, 203.0 KB Huella de carbono de movilidad y energía en el Área Metropolitana de Concepción. Una comparativa entre los barrios de Brisas del Sol y Pedro Valdivia Alto como ejemplos del urbanismo de baja densidad en zonas de renta alta del Área Metropolitana de Concepción / Busuldu Cabot, Carles ; García López de Lamadrid, Alejandro ; Múñiz, Ivan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rojas, Carolina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Mediante el uso de la herramienta de la huella de carbono se busca saber el impacto ambiental de la vida cotidiana de las clases de renta alta de ciertos barrios seleccionados del Área Metropolitana de Concepción. [...]
Mitjançant l'ús de l'eina de la petjada de carboni es busca saber l'impacte ambiental de la vida quotidiana de les classes de renta alta de certs barris de la Àrea Metropolitana de Concepción. Concretament s'estudiarà la petjada de carboni de la mobilitat y el consum energètic dels habitatges. [...]
Through the use of the Carbon Footprint tool we try to find out de environmental impact of the daily life of the people of some high rent districts in the Metropolitan Area of Concepcion. Specifically it will be studied the carbon footprint related with mobility and the energy consumption at home. [...]

2013
3 documents

Documents de recerca : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
3 p, 189.1 KB CERCA +100 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia de la base de dades CERCA +100, que conté estadístiques sobre la població i els habitatges del Cens de Població 1991 (demografia, migracions, característiques econòmiques, llars, edificis, equipaments, etc. [...]
2020 (Bases de dades)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.