Results overview: Found 10 records in 0.03 seconds.
Research literature, 10 records found
Research literature 10 records found  
1.
11 p, 4.3 MB Aplicació de suport al diagnòstic de pacients amb leucèmia / Ramoneda Tormos, Albert ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta el desenvolupament d'una aplicació mèdica per a la gestió de pacients diagnosticats amb leucèmia per estudiar com evoluciona el seu diagnòstic amb diferents tractaments oncològics. [...]
En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación médica para la gestión de pacientes diagnosticados con leucemia para estudiar cómo evoluciona su diagnóstico con diferentes tratamientos oncológicos. [...]
This project describes the development of a medical application for the management of patients diagnosed with leukemia to study how their status evolves over diferent oncological treatments. The application is based on an interface that allows healthcare staff to manage historical patient data as well as their temporary evolution within the treatment. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 900.1 KB Aplicació mòbil que utilitza l'algoritme ASM per resoldre la constància de color / Garcia Altimiras, Jordi ; Parraga, Carlos Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El cervell humà és capaç de mantenir el color dels objectes encara que variï la il·luminació. Aquest procés s'anomena constància de color (Colour constancy). En aquest treball s'ha agafat un algoritme que intenta emular el cervell humà per resoldre la constància de color de manera senzilla i automàtica, anomenat "Adoptive Surround Modulation" o "ASM" i s'ha adaptat, prèviament en Matlab, a Android amb l'ajuda de la llibreria OpenCV perquè es pogui utilitzar en dispositius mòbils com ara un telèfon mòbil o un "tablet", sempre hi quan tingui Android de sistema operatiu.
The human brain is capable of maintining the colour of objects even if the illumination changes. This procces is called Colour constancy. In this project we choose and algorithm, named Adapative Surround Modulation or ASM, that tries to emulate the human brain to solve colour constancy easly and automatic and we adapted it to Android, previously in Matlab, with hellp of OpenCV library so it could be used in portable devices such as mobile devices or tablets if they have Android as operating system.
El cerebro humano es capaz de mantener el color de los objectos aunque se cambie la iluminación. Este proceso se llama constancia de color (Colour constancy). En este proyecto hemos cogido un algoritmo que intenta emular el cerebro humano para resolver la constancia de color de manera senzilla y automática, llamado "Adaptative Surround Modulation" o "ASM" y se ha adaptado, previamente en Matlab, en Android con la ayuda de la librería OpenCv para que se pueda utilizar en dispositivos móviles como un teléfono móvil o una "tablet", siempre que su sistema operativo sea Android.

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 650.4 KB Detecció de les mans al volant durant la conducció / Navas Peña, Inmaculada ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'actualitat ens trobem en un estat entre la conducció tradicional i la conducció autònoma. Per a poder donar completament el salt d'una a l'altre s'ha de passar per un estat intermedi en el qual s'afegeixen elements d'automatització durant la conducció tradicional. [...]
Nowadays we are in a state between traditional driving and autonomous driving. In order to be able to pass from one to the other one it is necessary to go through an intermediate state in which automation elements are added during traditional driving. [...]
En la actualidad nos encontramos en un estado entre la conducción tradicional y la conducción autónoma. Para poder dar completamente el salto de una a la otra se debe pasar por un estado intermedio en el que se añaden elementos de automatización durante la conducción tradicional. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.1 MB Etiquetado automático de los colores de una imagen con redes neuronales / Condes Díaz, Luis ; Rafegas Fonoll, Ivet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se propone una herramienta de clasificación automática de los colores en imágenes basada en redes neuronales. El objetivo es obtener una clasificación que permita identificar los diferentes colores que aparecen en una imagen. [...]
En aquest projecte es proposa una eina de classificació automàtica dels colors en imatges basada en xarxes neuronals. L'objectiu principal és obtenir una classificació que pugui identificar els diferents colors que poden aparèixer en una imatge. [...]
In this project we developed an automated color classification tool for images using neural networks. The main objective is to obtain a classification model good enough to allow identifying different colors inside natural images. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.1 MB Estudi d'optimització per a regression wavelet analysis a través de models de regressió combinats / Martín Somé, Ángel ; Serra-Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Basant-nos en el treball realitzat a l'article "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", es presenta un aprofundiment en la matèria intentant trobar punts de millora pel que fa a rendiment de compressió o el cost computacional de la transformació. [...]
Based on the work of "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", a new approach is presented trying to introduce an improvement in matter on compress performance or computational cost. [...]
Basándonos en el trabajo realizado en el artículo "Regression wavelet analysis for lossless coding of remote-sensing data", se presenta una profundización en la materia intentando encontrar puntos de mejora en cuanto al rendimiento de compresión o el coste computacional de la transformación. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
8 p, 846.2 KB Compressió d'imatges de teledetecció / Cortina Méndez, Pedro-José ; Serra-Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada cop es necessita treballar amb majors volums de dades per poder obtenir informació que processar després, d'aquí la importància de transmetre-les bé i que ocupin poc. Hi ha moltes tècniques amb diferents avantatges i incovenients. [...]
Cada vez más se necesita trabajar con mayores volúmenes de datos para poder obtener información que procesar después, de ahí la importancia de transmitir bien y que ocupen poco. Hay muchas técnicas con diferentes ventajas e inconvenientes. [...]
The need to work with higher volumes of data to process that information later is increasing, hence the importance of transmitting them well and not to take too much data of space. There are many techniques with different advantages and disadvantages. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
11 p, 1.3 MB Herramienta de soporte para el análisis de nitrogenado de cultivos / Fernández Álvarez, Jerónimo ; Ponsa Mussarra, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La agricultura actualmente está tecnificándose con el objetivo de aumentar el rendimiento. Hoy en día, los sistemas de detección remota se utilizan para conocer distintos indicadores del cultivo (vigor, estrés hídrico, estimación de cosecha) y se obtienen imágenes aéreas multiespectrales que, debidamente procesadas, caracterizan los cultivos. [...]
Nowadays, the agriculture is tecnifying with the aim of raising its performance. At the moment, the remote sensing systems are being used so as to survey different crop indicators (vigour, hidric stress, harvest prediction), and multispectral aerial images are obtained, if they are properly processed, to characterize the crops. [...]
L'agricultura actualment està tecnificant-se amb l'objectiu d'augmentar el rendiment. Avui dia, els sistemes de detecció remota es fan servir per conèixer diferents indicadors del cultiu (vigor, estres hídric, estimació de la collita) i s'obtenen imatges aèries multiespectrals que, degudament processades, caracteritzen els cultius. [...]

2016-07-28
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
9 p, 792.9 KB Validació automàtica d'imatges de comptadors de gas / Lagunas Fernández, Aitor ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la validació dels números basada en el reconeixement d'imatges, en concret, imatges de comptadors de gas on poden haver-hi diferents models. S'utilitzen uns descriptors de contorn HOG per les imatges, de manera que s'aconsegueix, mitjançant un entrenament, un model. [...]
This project involves the validation of numbers based on image recognition, namely gas meters where images can have different models. HOG descriptors are used for images. A model is achieved through training. [...]
Este proyecto consiste en la validación de números basada en el reconocimiento de imágenes, en concreto, imágenes de contadores de gas donde pueden haber diferentes modelos. Se utilizan unos descriptores de contorno HOG por las imágenes, por lo que se consigue, mediante un entrenamiento, un modelo. [...]

2015-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
9 p, 10.8 MB Corrector automático de plantillas test con teléfono móvil, tableta o cámara web / Pascual Palacios, Ivan ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en el desarrollo de un corrector automático de plantillas test mediante la realización de una fotografía. En concreto para este proyecto se ha diseñado una plantilla específica que deberá utilizar el profesor para poder corregir exámenes automáticamente. [...]
This project consist in the development of an automatic correction of test templates by a photography, Particularly for this project has been designed a specific template that will have to use the teacher to do the automatic correction of the exams. [...]
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un corrector automàtic de plantilles test mitjançant la realització d'una fotografia. En concret per aquest projecte s'ha dissenyat una plantilla específica que haurà d'utilitzar el professor per a poder corregir exàmens automàticament. [...]

2015-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
42 p, 555.4 KB Calibración TLR y LRM en MATLAB para medidas con guías de onda / Vives Vaqué, Agustí ; Junkin, Gary (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto, lo primero que hemos hecho ha sido desarrollar un algoritmo en Matlab que implementara el método de calibración TRL, el funcionamiento del cual hemos comprobado en primera instancia mediante simulaciones y, posteriormente, mediante un ejemplo real. [...]
En aquest projecte, el primer que hem fet ha estat desenvolupar un algoritme en matlab que implementés el mètode de calibració TRL, el funcionament del qual hem pogut comprovar en primera instància mitjantçant simulacions i, posteriorment, mitjantçant un exemple real. [...]
In this project, the first thing that we have done has been to develop an algorithm in matlab that implement the method of calibration TRL, the operation that we have verified in first instance by means of simulations and, later, by means of a real example. [...]

2007  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.