Results overview: Found 13 records in 0.02 seconds.
Articles, 7 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 5 records found
Articles 7 records found  
1.
20 p, 1.9 MB Archaeological fieldwork techniques in Stone Age sites : some case studies / de la Torre, Ignacio (University College London. Institute of Archaeology) ; Arroyo, Adrián (University College London. Institute of Archaeology) ; Proffitt, Tomos (University College London. Institute of Archaeology) ; Martín Ramos, Carmen (University College London. Institute of Archaeology) ; Theodoropoulou, Angeliki (University College London. Institute of Archaeology)
Field techniques used in the excavation of archaeological sites are rarely specified in academic publications, under the tacit understanding that fieldwork methods are standardized enough to make their description unnecessary. [...]
Les tècniques d'excavació utilitzades en jaciments arqueològics poques vegades s'especifiquen en les publicacions acadèmiques, sota l'entesa tàcita que els mètodes de treball de camp estan prou estandarditzats per fer-ne la descripció innecessària. [...]
Las técnicas de excavación utilizadas en los yacimientos arqueológicos rara vez se especifican en las publicaciones académicas, bajo el entendimiento tácito de que los métodos de trabajo de campo están suficientemente estandarizados para hacer su descripción innecesaria. [...]

2014 - 10.5565/rev/tda.51
Treballs d'arqueologia, Núm. 20 (2014) , p. 21-40 (Articles)  
2.
10 p, 195.0 KB Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Introducción / Tello, Nelia (Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social) ; de la Peña, José Antonio (Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Matemáticas) ; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
La finalidad de esta serie de artículos es contribuir en la articulación urgente de dos áreas en intenso desarrollo pero con relativamente poco contacto entre sí, a pesar de que trabajan con problemas y fines comunes: por una parte el análisis de las redes sociales desde el punto de vista sociológico y antropológico, y por otro lado el análisis matemático de las redes sociales y la construcción de modelos. [...]
The purpose of this series of articles is to contribute to articulate two dynamic research areas, which despite sharing problems and scope, frequently ignore each other: on one side the social and anthropological analysis of networks, on the other side, the mathematical analysis of social networks and the construction of models. [...]

2013
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 24, Núm. 1 (Junio 2013) , p. 217-226  
3.
19 p, 229.5 KB The Complex Domain Matrix of Ditransitive Constructions / Huelva-Unternbaumen, Enrique (Nacional University of Brasilia)
This study focuses on the semantics of ditransitive constructions. Its main aim is to show that the semantics of this type of construction is made up of elements belonging to different conceptual domains. [...]
2010
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 12, Núm. (2010) , p. 59-77  
4.
12 p, 272.3 KB Detection of Masses in Digital Mammograms using K-means and Support Vector Machine / Oliveira Martins, Leonardo de (Federal University of Maranhao (Sao Luis, Brasil)) ; Braz Junior, Geraldo (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) ; Corrêa Silva, Aristófanes (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) ; Cardoso de Paiva, Anselmo (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) ; Gattass, Marcelo (Federal University of Maranhao (Sao Luis, Brasil))
Breast cancer is a serious public health problem in several countries. Computer Aided Detection/Diagnosis systems (CAD/CADx) have been used with relative success aiding health care professionals. The goal of such systems is contribute on the specialist task aiding in the detection of different types of cancer at an early stage. [...]
2009 - 10.5565/rev/elcvia.216
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, V. 8 n. 2 (2009) p. 39-50  
5.
8 p, 448.9 KB Investigación de las ideas de los alumnos de enseñanza secundaria sobre la corriente eléctrica / Ruiz Sáenz de Miera, A. ; Rosado, L. ; Oliva Martínez, José Mª
This paper deals with the ideas on electric current of secondary education (BUP and COU) students who have been given traditional tuition. The study was based on operi-choice questionnaires, word-choice tests and concept trees. [...]
1991
Enseñanza de las Ciencias, V. 9 n. 2 (1991) p. 155-162  
6.
16 p, 1.2 MB Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía / Vila i Subirós, Josep (Universitat de Girona. Unitat de Geografia i Institut de Medi Ambient) ; Varga, Diego (Universitat de Girona. Unitat de Geografia i Institut de Medi Ambient) ; Llausàs i Pascual, Albert (Universitat de Girona. Unitat de Geografia i Institut de Medi Ambient) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Unitat de Geografia i Institut de Medi Ambient)
La ecología del paisaje nace en estrecha vinculación con la geografía y vive un desarrollo espectacular a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, es una perspectiva científica transdisciplinaria, consolidada y reconocida, que intenta comprender y ayudar a resolver algunos de los principales retos ambientales contemporáneos en la conservación del patrimonio natural y cultural. [...]
L'ecologia del paisatge neix en una vinculació ben estreta amb la geografia i viu un espectacular desenvolupament a partir de la segona meitat del segle XX. En l'actualitat, és una perspectiva científica transdisciplinària, consolidada i reconeguda, que intenta comprendre i ajudar a resoldre els principals reptes ambientals contemporanis pel que fa a la conservació del patrimoni natural i cultural. [...]
L'écologie du paysage née en relation à la géographie et connait un développement notable à partir de la deuxième moitié du XXème. siècle. Actuellement, est une perspective scientifique transdisciplinaire, consolidée et reconnue qui veux comprendre et aider à résoudre quelques des défis enviromentales contemporaines de la conservation du patrimoine naturel et culturel. [...]
Landscape ecology was born narrowly linked with geography and suffers a fast paced development during the second half of the 20th century. Currently, it is a transdisciplinary scientific perspective, consolidated and recognized, that aims to understand and to aid solving some of the main contemporary environmental challenges for the conservation of cultural and natural patrimony. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 151-166  
7.
16 p, 369.5 KB L'ecologia del paisatge : un nou marc de treball per a la ciència de la conservació / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
El progressiu coneixement del funcionament dels sistemes naturals ha posat en evidència la necessitat de gestionar l'espai i els recursos de forma global per tal de mantenir els processos que s'estableixen dins i entre els ecosistemes. [...]
El progresivo conocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales ha puesto en evidencia la necesidad de gestionar el espacio y los recursos de forma global, para mantener los procesos que se establecen dentro y entre los ecosistemas. [...]
Increased knowledge of ecosystem function makes clear the need to manage space and resources comprehensively, in order to preserve ecological processes within and between ecosystems. There is a need to develop a conceptual framework that allows the evaluation of these processes at a relevant scale. [...]

1999
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 67 (1999) , p. 5-20  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
8 p, 344.1 KB Les competències transversals a l'escola de ciències de la salut de Manresa / Ubiergo Perramon, Imma (Fundació Universitària del Bages. Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa) ; Lorza Blasco, Gonzalo (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Fisioteràpia) ; Pérez Quirós, Manel (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Podologia) ; Torralba Roselló, Mireia (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis de Logopèdia) ; Valiente Ballesteros, Carme (Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Estudis d'Infermeria)
Un dels pilars del nou marc d'ensenyament superior és l'aprenentatge basat en competències. Yáriz i Villardón defineixen una competència com el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessaris per a desenvolupar una ocupació donada i la capacitat de mobilitzar i aplicar aquests recursos en un entorn determinat, per a produir un resultat definit. [...]
One of the pillars of the new framework for higher education is learning based on competences. Yáriz and Villardon define one competence as knowledge, skills and attitudes, all of them needed to develop an activity, and the capacity to apply these resources on a specific environment, to produce a defined result. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  

Research literature 5 records found  
1.
10 p, 814.4 KB PLAY & LEARN : Eina de suport a l'aprenentatge combinant estratègies de gamificació i machine learning / Catalan Yarza, Oriol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'un mòdul de codi amb tècniques d'aprenentatge computacional per al processament del llenguatge i classificació, per a la seva incorporació en el desenvolupament de videojocs enfocats a l'educació, emprant recomanació de preguntes al jugador basades en preguntes fallades anteriorment. [...]
Creation of a code module with Machine Learning techniques for Language procesing and classification, to be incorporated in videogame develepment focused on education, by means of recommending qüestions based on previously failed qüestions. [...]
Creación de un módulo con técnicas de aprendizaje computacional para el procesado de lenguaje y clasificación, para su incorporación en el desarrollo de juegos enfocados a la educación, usando la recomendación de preguntas al jugador basadas en preguntas falladas anteriormente. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 1.4 MB Aceleración de algoritmos de emparejamiento de secuencias genéticas / Gutiérrez Martín, Francisco ; Moure López, Juan Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Marco Sola, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El emparejamiento de secuencias genéticas se puede definir como la búsqueda de las diferencias que existen entre dos cadenas de caracteres: patrón y texto. Existe una gran variedad de algoritmos que resuelven este problema con diferentes costes computacionales. [...]
The matching of genetic sequences can be defined as the search for the differences between two-character strings: pattern and text. A great variety of algorithms can solve this problem with different computational costs. [...]
L'aparellament de seqüències genètiques es pot definir com la recerca de les diferències que hi ha entre dues cadenes de caràcters: patró i text. Hi ha una gran varietat d'algoritmes que resolen aquest problema amb diferents costos computacionals. [...]

2018-07-11
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
266 p, 7.3 MB Hacia una biología de la hernia incisional : alteraciones celulares molecualres en el músculo y fascia humanos / Díaz Peña, Ramón ; Arbós i Via, Maria Antònia, dir. ; Quiles Pérez, Ma. Teresa, dir. ; Armengol Carrasco, Manuel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
La hernia incisional (HI) es una complicación potencialmente grave y de elevada incidencia de las laparotomías. Se caracteriza por la pérdida de estructura y de función miofasciales y la eventual ruptura del tejido. [...]
The incisional hernia (IH) is a potentially serious and high incidence complication of laparotomy. It is characterized by the loss of structure and function and eventual myofascial tissue breakdown. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
8 p, 846.2 KB Compressió d'imatges de teledetecció / Cortina Méndez, Pedro-José ; Serra Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada cop es necessita treballar amb majors volums de dades per poder obtenir informació que processar després, d'aquí la importància de transmetre-les bé i que ocupin poc. Hi ha moltes tècniques amb diferents avantatges i incovenients. [...]
Cada vez más se necesita trabajar con mayores volúmenes de datos para poder obtener información que procesar después, de ahí la importancia de transmitir bien y que ocupen poco. Hay muchas técnicas con diferentes ventajas e inconvenientes. [...]
The need to work with higher volumes of data to process that information later is increasing, hence the importance of transmitting them well and not to take too much data of space. There are many techniques with different advantages and disadvantages. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 697.2 KB Introducción a la bioinformática para el análisis de datos de expresión genética / Menssouri, Mhamed ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La comparación de genomas proporciona información sobre los procesos evolutivos que se han llevado a cabo en la aparición de los diversos seres vivos que habitan el planeta tierra. A partir de la comparación entre los genomas, se puede obtener un árbol evolutivo entre las diferentes especies. [...]
The comparison of genomes provides information about the evolutionary processes that have taken place in the appearance of the various living beings that inhabit our planet. From the comparison between the genomes, you can obtain an evolutionary tree among the different species. [...]
La comparació de genomes proporciona informació sobre els processos evolutius que s'han dut a terme en l'aparició dels diversos éssers vius que viuen a la terra. A partir de la comparació entre els genomes, es pot obtenir l'arbre evolutiu entre les diferents espècies. [...]

2016-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.