Resultados globales: 129 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 63 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 65 registros
Artículos Encontrados 63 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
21 p, 579.0 KB La posedición para los traductores : ¿algo de lo que alegrarse o de lo que asustarse? / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni ; Badia, Toni
Actualmente, la posedición de traducción automática (TA) se considera una práctica habitual en el flujo de trabajo de traducción, sobre todo por la buena calidad que se obtiene con la traducción automática neuronal (TAN). [...]
Actualment, la postedició de traducció automàtica (TA) és considerada una pràctica habitual en el flux de treball de la traducció, sobretot per la bona qualitat que s'obté amb la traducció automàtica neuronal (TAN). [...]
Currently, post-editing of machine translation (MT) has been introduced as a regular practice in the translation workflow, especially since the good results in quality obtained by neural MT (NMT). This fact is linked to the efforts LSPs and customers have done to reduce costs due to the recent global crisis and the increasing globalization, which has had a negative impact on translators' revenues and on their working practices. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.275
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 49-69 (Tradumàtica oberta)  
2.
16 p, 199.5 KB El sistema de prensa cubano desde la percepción de sus periodistas / Soto del Sol, Roxana de la Caridad (Agencia Cubana de Noticias (ACN)) ; Molina Rodríguez, Linnet (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas-UCLV (Cuba)) ; Rodríguez Bazán, Grettel (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas-UCLV (Cuba)) ; Galañena León, Yadán Crecencio (Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas-INVESCONS (Cuba))
In this research, journalists' self-perception about the Cuban mass media system is characterized in order to determine professional flaws that prevent them from successfully performing their social role in a socio-communicative scenario where it is urgent to renovate journalistic practice. [...]
La recerca estudia la percepció que tenen sobre el sistema de premsa cubà els seus periodistes, per determinar mancances professionals que impedeixen acomplir amb èxit el seu objectiu social, en un escenari sociocomunicatiu que exigeix la renovació urgent de la praxi periodística. [...]
La investigación caracteriza la percepción que tienen sobre el sistema de prensa cubano sus periodistas, para determinar carencias profesionales que impiden cumplir con éxito su objeto social, en un escenario sociocomunicativo que demanda la renovación urgente de la praxis periodística. [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3284
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 63 (desembre 2020) , p. 53-67 (Articles)
2 documentos
3.
19 p, 243.8 KB La protección de la naturaleza : problemáticas, métodos e historiografía / Gil Farrero, Judit (Universitat de Barcelona)
Los espacios protegidos, más allá de su importancia natural y científica, son un reflejo del conjunto de valores y percepciones culturales de la sociedad que ha decidido su conservación. Así pues, la protección de la naturaleza es una cuestión compleja con múltiples facetas que se debe abordar de manera integral y con perspectiva histórica para dar visibilidad a los conflictos ambientales, a menudo latentes, que caracterizan los procesos de declaración de estos espacios. [...]
Els espais protegits, més enllà de la seva importància natural i científica, són un reflex del conjunt de valors i percepcions culturals de la societat que n'ha decidit la conservació. Així doncs, la protecció de la natura és una qüestió complexa amb múltiples facetes que s'ha d'abordar de manera integral i amb perspectiva històrica per donar visibilitat als conflictes ambientals, sovint latents, que caracteritzen els processos de declaració d'aquests espais. [...]
Protected areas, in addition to their natural and scientific importance, are a reflection of the set of cultural values and perceptions of the society that has decided to preserve them. The protection of nature is thus a complex issue; it must be considered in a holistic way and with a historical perspective, to give visibility to the, often latent, environmental conflicts that characterize the processes of these spaces being officially designated. [...]

2020 - 10.5565/rev/rubrica.199
Rúbrica contemporánea, Vol. 9 Núm. 18 (2020) , p. 141-159 (Articles)  
4.
19 p, 297.2 KB Traducció automàtica neuronal i traducció automàtica estadística : percepció i productivitat / López-Pereira, Ariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
El campo de la traducción automática ha cambiado por completo con los avances que han experimentado los motores de traducción automática neuronal (TAN), especialmente en comparación con los resultados que se estaban obteniendo con los de traducción automática estadística (TAE). [...]
El camp de la traducció automàtica ha canviat per complet amb els progressos que han experimentat els motors de traducció automàtica neuronal (TAN), sobretot si es compara amb els resultats obtinguts amb els de traducció automàtica estadística (TAE). [...]
The machine translation field has changed completely due to the many advances seen in neural machine translation (NMT) engines, especially in comparison with the results that were obtained with statistical machine translation (SMT) engines. [...]

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.235
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 1-19 (Tradumàtica oberta)  
5.
25 p, 1.6 MB Stressed Clitic Pronouns in Two Spanish Varieties : a perception study / Colantoni, Laura (University of Toronto) ; Hualde, José Ignacio (University of Illinois at Urbana-Champaign. Department of Spanish, Italian and Portuguese) ; Icardo Isasi, Ane (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Clitic elements are prosodically attached to another phonological word. As such, they do not carry their own stress. In general, Spanish non-prepositional object pronouns (e. g. me/te/le/lo/se) meet the definition of clitic, whether preposed (proclitic) or postposed (enclitic) to the verb. [...]
Els elements clítics s'adjunten prosòdicament a una altra paraula fonològica, per tant, no porten accent propi. En general, els pronoms no preposicionals amb funció d'objecte (e. g. me/te/le/lo/se) compleixen la definició de clític, tant si van davant (proclític) com darrera (enclític) del verb. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.260
Catalan journal of linguistics, Vol. 18 (2019) , p. 105-129 (Articles)  
6.
2 p, 141.1 KB Axiomagrafies 2 / Costa, Joan
Obra ressenyada: PLA-NARBONA; Joan COSTA, Aixiomagrafies2. Barcelona: Multistudio Books, 2019.
La ressenya és del llibre Aixiomagrafies2. Un recull de 25 axiomes de Joan Costa, il·lustrats per Pla-Narbona. Partint de la concepció d'axioma com una proposició precisa, clara i sense possible rèplica, el treball d'ambdós es la demostració que l'expressió va més enllà dels sentits i que es presenta com un veritable pensament factual.
La Ressenya és del llibre Axiomagrafies2. Un recull de 25 Axiomes de Joan Costa, il·lustrats per Pla-Narbona. Partint de la Concepció d'axioma com una proposició precisa, clara i sense possible rèplica, el Treball d'ambdos és la demostració que l'Expressió va més enllà dels sentits i que és presenta com 1 veritable pensament factual.
The description is from the Axiografies2 book. A collection of 25 axioms by Joan Costa, illustrated by Pla-Narbona. Starting from the conception of axiom as a precise, clear and umbatable proposition, the work of both is the proof that the expression goes beyond the senses and which is presented as a true factual thought.

2019 - 10.5565/rev/grafica.166
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 127-128 (Opinión)  
7.
6 p, 302.3 KB Adaptación y equivalencia de códigos en el diseño de un juego de mesa para discapacitados visuales : código gráfico y háptico / Roca Vargas, Judit (Centro Internacional de Estudios e Investigación en Tecnologías Gráficas y Comunicación Científica (TGRAF-ISEC Lisboa))
La mayoría de comunicaciones gráficas requieren la visión, siendo inaccesibles a las personas con discapacidad visual. Esta investigación analiza los parámetros de diseño de juegos de mesa clásicos, identifica aquellos elementos que influyen en su desarrollo y propone una equivalencia de códigos. [...]
La majoria de comunicacions gràfiques requereixen l'òrgan de la visió. És per això que són inaccessibles per a les persones amb discapacitat visual. En aquesta investigació s'analitzen els paràmetres de disseny de jocs de taula clàssics, s'identifiquen aquells elements que influeixen en el desenvolupament del joc i es proposa una equivalència de codis. [...]
The majority of graphical communications need the organ of the vision. It is for this that they are inaccessible for the persons with visual disability. In this research there are analyzed the design parameters of classic board games, there are identified those elements that influence the development of the game and one proposes an equivalence of codes. [...]

2019 - 10.5565/rev/grafica.144
Grafica, Vol. 7 Núm. 14 (2019) , p. 103-108 (Investigación)  
8.
19 p, 288.1 KB Water reuse : a review of recent international contributions and an agenda for future research / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Arahuetes, Ana (Universidad de Alicante. Interuniversity Institute of Geography)
Wastewater treatment and the generation of recycled water for eventual reuse are raising important expectations worldwide as a resource of interest to solve future water needs. In this review, we first acknowledge the important technical advances made in relation to wastewater treatment although we also point out some of the current challenges faced by wastewater treatment technology, most especially new families of pollutants linked to pharmaceuticals and home consumer products. [...]
El tractament de les aigües residuals i la generació d'aigua reciclada per reutilitzar-la posteriorment han creat expectatives importants arreu del món com un recurs d'interès per resoldre futures necessitats d'aigua. [...]
El tratamiento de aguas residuales y la generación de agua reciclada para su posible reutilización están creando muchas expectativas en todo el mundo como un recurso de interés para resolver futuras necesidades de agua. [...]
Le traitement des eaux usées et la production d'eau recyclée pour une éventuelle réutilisation suscitent des attentes importantes dans le monde entier en tant que ressource d'intérêt pour résoudre les futurs besoins en eau. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.534
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 399-417 (Articles)  
9.
19 p, 191.6 KB Cuando la música cesa : el papel de los festivales culturales en la creación de espacio urbano / Morales Pérez, Soledad (Universitat Oberta de Catalunya. Estudios de Economía y Empresa) ; Pacheco Bernal, Carmen (Universitat Oberta de Catalunya. Estudios de Economía y Empresa)
Aquest treball se centra a analitzar com contribueixen els festivals culturals en la creació d'espai urbà a través de l'estudi de la percepció que els residents tenen dels impactes sobre la vida diària de la ciutat d'un festival musical públic organitzat de manera continuada des de fa més de 28 anys, el Mercat de Música Viva de Vic. [...]
El presente trabajo se centra en analizar cómo contribuyen los festivales culturales a la creación de espacio urbano a través del estudio de la percepción que los residentes tienen de los impactos sobre la vida diaria de la ciudad de un festival musical público organizado de manera continuada desde hace más de 28 años, el Mercat de Música Viva de Vic. [...]
Le présent travail se centre sur l'analyse de la manière dont les festivals culturels contribuent à la création d'espace urbain, grâce à une étude de la perception que les résidents ont des impacts du Mercat de Música Viva de Vic, un festival musical public organisé de façon continuelle depuis plus de 28 ans, sur la vie quotidienne de la ville. [...]
This paper analyzes how cultural festivals contribute to the creation of urban space through the study of residents' perceptions regarding the impacts on daily life of a public music festival organized annually for over more than 28 years, the Mercat de Música Viva de Vic in Spain. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.427
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 271-289 (Articles)  
10.
15 p, 896.8 KB Introducing statistical machine translation in translator training : from uses and perceptions to course design, and back again / Rossi, Caroline (Université Grenoble Alpes)
While translation technology is now at the core of most translator training programmes, only a handful include teaching of statistical machine translation (SMT). This paper reports on the design and evaluation of an SMT course which we introduced in the second year of our Master's degree in Multilingual Specialised Translation in 2016.
Tot i que les tecnologies de la traducció actualment son una part essencial dels programes de formació de traductors, només uns quants d'ells incoporen continguts de traducció automàtica estadística (TAE). [...]
Aunque las tecnologies de la traducción actualment son una parte essencial de los programes de formación de traductores, únicamente unos cuantos de ellos incorporan contenidos de traducción automàtica estadística (TAE). [...]

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.195
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 48-62 (Tradumàtica oberta)  

Artículos : Encontrados 63 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
1 p, 3.0 MB Do we choose what we look at or it's our brain that chooses? : A cognitive approach to the relation between visual attention and perception based on advertising stimuli / Astals Serés, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
This study questions whether, when talking about graphical stimuli (and in particular, advertisements), attention is above the surface of consciousness that leads to a voluntary perception of the existing stimuli; or if attention is an involuntary process so that we perceive a selection of the stimuli our brain has previously chosen. [...]
2011
Workshop on Embodied, Distributed and Extended Cognition. Universitat Autònoma de Barceona, Bellaterra, 2011
2 documentos

Documentos de investigación Encontrados 65 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
187 p, 12.7 MB El espejismo del lujo: Investigación sobre la distorsión que sufre el concepto del lujo al ser visto por los españoles. / Galmés Monroig, Bàrbara ; Menal Casas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Un producte o un servei de luxe ha de ser una cosa molt exclusiva a causa del seu elevat preu, la seva qualitat exquisida a causa del seu elevat preu, la seva unicitat en el disseny i el seu simbolisme. [...]
Un producto o un servicio de lujo debe ser algo muy exclusivo a causa de su elevado precio, su calidad exquisita, su unicidad en el diseño y su simbolismo. Entre los consumidores españoles, existe la tendencia de sobrevalorar algunas mercas percibiéndolas como marcas de lujo. [...]
A luxury product or service must be something very exclusive because of its high price, its exquisite quality, its uniqueness in design, and its symbolism. Among Spanish consumers, there is a tendency to overvalue some markets by perceiving them as luxury brands. [...]

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2.
188 p, 3.3 MB Ordres de protecció i drets de les dones que han patit violència de gènere : obstacles per a una efectiva protecció / Bodelón, Encarna, coord. (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Barcons Campmajó, Maria (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Ortiz Amaro, Lucía (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Murillo Blasco, Esther (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Pisonero Francisco, Ariana (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; González Pardo, Patrícia (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El objetivo de esta investigación es comprender los mecanismos de aplicación/efectividad de las órdenes de protección relativas a las mujeres que han sufrido violencia de género que solicitan una orden de protección en Cataluña y qué factores inciden en el otorgamiento o la denegación. [...]
Institut Català de les Dones (ICD) 2019
2 documentos
3.
49 p, 2.2 MB La dimensió subjectiva de la mobilitat a Catalunya. Anàlisi de 10 anys d'evolució (2008- 2018) / Pizarro Rubia, David ; Marquet Sarda, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball de recerca pretén investigar i analitzar diferents percepcions de la població catalana segons el gènere, l'edat, l'ocupació i l'àmbit territorial envers la mobilitat els dies feiners (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 i més anys. [...]
El trabajo de investigación pretende analizar diferentes percepciones de la población catalana según el género, edad, ocupación y ámbito territorial referente a la movilidad los días laborables (de lunes a viernes no festivos) de la población de 16 y más años. [...]
This final degree project aims to investigate and analyze different perceptions of the Catalan population according to gender, age, occupation and territorial scope towards mobility on weekdays (from Monday to Friday, excluding public holidays), from the population of 16 and over years. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
4.
110 p, 18.6 MB Revelar la frontera. La creació de límits entre Ciutat Meridiana i Pedralbes / Espinosa Miro, Abel ; Jané Checa, Oscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Autoritats d'arreu del globus han afirmat que la Covid-19 no entenia de fronteres mentre s'apressaven a segellar-les. Aquesta actitud mostra l'alt valor simbòlic del límit que transcendeix la pura delimitació de territoris. [...]
Autoridades de todos los rincones del planeta han afirmado que la Covid-19 no entendía de fronteras mientras se apresuraban a sellarlas. Esta actitud muestra el alto valor simbólico del límite que trasciende a la pura delimitación de territorios. [...]
In these days worldwide authorities have affirmed Covid-19 knows no frontiers and in the meantime, they were closing their borders. This attitude shows us the symbolic meaning of the border, that goes beyond the pure delimitation of territories. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Grau en Humanitats [1139]  
5.
44 p, 6.2 MB Factors cognitius i afectius involucrats en l'estimació de la distància vertical / Comendador Vazquez, Laura ; Sanz Ruiz, Antoni, dir. (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El present estudi de camp es va dur a terme en una via ferrada per tal de (1) constatar l'existència d'un biaix perceptiu universal en la percepció de distàncies verticals, (2) verificar la influència dels costos associats a l'acció en relació al sentit del biaix perceptiu universal i (3) determinar si els costos associats a l'acció influeixen en la resposta afectiva, la qual té impacte sobre la percepció de distàncies verticals. [...]
The present field study was performed in a via ferrata in order to (1) verify the existence of a universal perceptual bias in the perception of vertical distances, to (2) verify the influence of the costs associated with the action in relation to the sense of the universal perceptual bias, and to (3) determine whether the costs associated with the action influences the affective response, which in turn affects the perception of vertical distances. [...]

2019
Grau en Psicologia [954]  
6.
646 p, 12.2 MB Análisis de las obstruyentes en chino y en español como L3 : estudio acústico y perceptivo para la categorización de errores / Liu, Zhao, autor. ; Machuca Ayuso, María Jesús, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Esta tesis se centra en un estudio experimental sobre la adquisición de las obstruyentes del chino y del español como L3 las oclusivas, las africadas y las fricativas. En este estudio, participaron dos grupos de hablantes: un grupo de nativos chinos cuya L2 es el inglés y cuya L3 es el español y un grupo de nativos españoles cuya L2 es el inglés y cuya L3 es el chino. [...]
This thesis aims at investigating the acquisition of Spanish and Mandarin Chinese by L3 learners. The sounds under investigation are the obstruents, namely, stops, affricates and fricatives. Two groups of participants were involved in the study: L1 Mandarin Chinese, L2 English, and L3 Spanish speakers; L1 Spanish, L2 English and L3 Mandarin Chinese speakers. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
70 p, 1.1 MB "I vos què en pensau?" : els tractaments de cortesia a Sant Miquel (Eivissa) / Ribas Tur, Maria ; Nogué Serrano, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'interès principal del treball que es presenta a continuació és l'estudi dels usos dels tractaments tu, vós i vostè de manera oral al poble de Sant Miquel de Balansat, situat al nord de l'illa d'Eivissa, a través de la percepció dels parlants. [...]
2019  
8.
49 p, 7.0 MB Recerca de noves aplicacions de dades satel·litals. Anàlisi i projecció de dades en una plataforma física de gestió de riscos (HAToM). En l'àmbit de la Vall de Ruda / Ferràndiz Ensesa, Arnau ; Corbera Simón, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball acadèmic de final de màster descriu els processos i resultats, dins del camp de la teledetecció i prevenció de riscs, desenvolupats en el projecte HAToM, durant l'estada de pràctiques a l'empresa Tinkerers Lab S. [...]
Este trabajo académico de final de máster describe los procesos y resultados, dentro del campo de la teledetección y prevención de riesgos, desarrollados en el proyecto HAToM, durante la estada de prácticas en la empresa Tinkerers Lab S. [...]
This academic Master's thesis describes the processes and results within the field of remote sensing and risk prevention, and was developed in the HAToM project during the course of an internship at Tinkerers Lab S. [...]

2019  
9.
75 p, 3.2 MB Desarrollo de una tecnología Smartphone para el estudio del uso y la percepción del espacio público / Martín Rivas, Francisco ; Ferrero Beato, Ignacio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Desarrollo de una aplicación móvil híbrida capaz de geolocalizar y registrar las rutas que recorren los usuarios en la ciudad de Barcelona, además de, en diferentes escenarios, mostrar un formulario acerca de las sensaciones que le transmite al usuario el espacio público en el cual se encuentra. [...]
Desenvolupament d'una aplicació mòbil híbrida capaç de geolocalitzar i registrar les rutes que recorren els usuaris a la ciutat de Barcelona, ​​a més de, en diferents escenaris, mostrar un formulari sobre les sensacions que li transmet a l'usuari l'espai públic en el qual es troba . [...]
Development of a mobile progressive web app capable of geolocating and registering the routes that users walk in the city of Barcelona, ​​as well as displaying a form about the users feelings in the public space they are located at. [...]

2019  
10.
1 p, 2.9 MB Perception and multisensorial conditioning / Garcia Plans, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2019
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  

Documentos de investigación : Encontrados 65 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.