Results overview: Found 7 records in 0.03 seconds.
Articles, 7 records found
Articles 7 records found  
1.
54 p, 645.1 KB Late Latin Verb Second : the Sentential Word Order of the "Itinerarium Egeriae" / Ledgeway, Adam (University of Cambridge)
In this article we undertake a systematic study of the Itinerarium Egeriae, one of the best known late Latin texts, to determine the proper characterization of the word order of the text and to consider in particular whether the Itinerarium Egeriae can legitimately be considered to present a verb-second (V2) grammar on the par with the well-studied grammars of medieval Romance. [...]
En aquest article duem a terme un estudi sistemàtic de l'Itinerarium Egeriae, un dels textos del llatí tardà més ben coneguts, per tal de determinar la caracterització adequada de l'ordre de mots del text i veure, en particular, si l'Itinerarium Egeriae es pot considerar legítimament que presenta una gramàtica de verb segon (V2) de manera semblant a les gramàtiques ben estudiades del romànic medieval. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.212
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 163-216 (Articles)  
2.
24 p, 338.2 KB Topicalizations, left dislocations and the left-periphery / Bortolussi, Bernard (Université Paris Nanterre)
My intention in this paper is to provide as complete an overview as possible of the different types of topic phrases in Latin. After setting out the characteristics and properties of what I call Dislocations (Hanging Topics and ClLD) and Topicalizations, I go on to give a description of each morphological or syntactic device employed in Latin: prepositional DP, case marking, fronting clauses. [...]
La meva intenció en aquest article és proporcionar una descripció tan completa com sigui possible dels diferents tipus de tòpics en llatí. Després de definir les característiques i propietats del que anomeno Dislocacions (tòpics penjats i dislocacions a l'esquerra amb clític) i Topicalitzacions, passo a fer una descripció de cada mecanisme morfològic o sintàctic emprat en llatí: SDet preposicional, marcatge de cas, clàusules amb anteposició. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.208
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 101-123 (Articles)  
3.
25 p, 126.3 KB From Adjectives to Quantifiers : evidence from Old and Modern Catalan / Camus Bergareche, Bruno (Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Letras) ; Pérez Saldanya, Manuel (Universitat de València. Facultat de Filologia)
The history of indefinite quantifiers in Romance languages is basically the history of the development of new distributional patterns in the case of some Latin adjectives (Company 1991, 1997; Batllori 1998). [...]
La història dels quantificadors indefinits de les llengües romàniques és la història del desenvolupament de nous trets distribucionals per un grup escollit d'adjectius llatins (Company 1991, 1997; Batllori 1998). [...]

2011 - 10.5565/rev/catjl.62
Catalan journal of linguistics, Vol. 10, Núm. (2011) , p. 221-245  
4.
35 p, 238.5 KB Recycled neuter expletive pronouns and the nature of the left periphery : ell and relatives revisited / Bartra, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
In this paper, we revisit two types of apparently Neuter Expletive Pronouns in Romance, namely Catalan ell, Spanish ello, EP ele, a. o. , and the expletive neuter demonstratives aço, eso, esto, which have been argued in the literature to have an expressive value and to belong to the Left Periphery of the sentence. [...]
En aquest article revisem dos tipus de pronoms neutres, aparentment expletius, ell i açò/això en català (i els seus equivalents en altres llengües romàniques). Tal com s'ha argumentat en la bibliografia sobre el tema, no es tracta en realitat d'elements expletius, sinó d'elements amb un determinat valor discursiu pertanyents a la Perifèria Esquerra de l'oració. [...]

2011 - 10.5565/rev/catjl.37
Catalan journal of linguistics, Vol. 10, Núm. (2011) , p. 185-219  
5.
15 p, 452.5 KB Microvariation in Catalan and Occitan complementizers : the so-called expletive se / Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Suïls, Jordi (Universitat de Lleida. Departament de Filologia Catalana i Comunicació)
The present paper offers further independent evidence for the functional projection INT(errogative) in the left periphery of the sentence (Rizzi 2001) that is needed for an adequate analysis of interrogative clauses in Catalan and Occitan Pyrenees dialects. [...]
Aquest article ofereix més indicis independents de la projecció funcional INT(errogatiu) de la perifèria esquerra de l'oració (Rizzi 2001), que és necessària per a una anàlisi adequada de les oracions interrogatives dels dialectes pirinencs del català i l'occità. [...]

2010 - 10.5565/rev/catjl.98
Catalan journal of linguistics, Vol. 9, Núm. (2010) , p. 151-165  
6.
29 p, 117.8 KB On the Semantics of Pronominal Clitics and some of its Consequences / Delfitto, Denis (Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Linguistica Letteratura e Science della Comunicazione)
Recent work on the acquisition of the binding conditions suggests that pronominal clitics (PCs) encode the presence of an unsaturated argument position. In other words, PC-constructions encode functional abstraction: the argument position related to the PC is re-opened. [...]
Investigacions recents sobre l'adquisició lingüística de les condicions de lligam suggereixen que els clítics pronominals (PCs) codifiquen la presència d'una posició argumental no saturada. És a dir, les construccions amb clític pronominal codifiquen abstracció: la posició argumental relacionada amb el clític es reobre. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.55
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 41-69  
7.
16 p, 60.5 KB The Role of the Quantifier tot in Some Catalan Temporal Phrases / Rigau, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
This article analyzes two kinds of Catalan temporal adjuncts headed by the quantifier tot 'all': the intensive tot XP ('all XP') and the extensive tot XP que ('all XP that'), and offers an explanation for their different behavior. [...]
En aquest article s'analitzen dos tipus d'adjunts temporals del català: a) l'adjunt introduït pel quantificador tot seguit d'una expressió temporal i b) l'adjunt format pel quantificador tot, una expressió temporal i la conjunció que. [...]

2001
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 9 (2001) , p. 85-100  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.