Resultados globales: 17 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 16 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
19 p, 776.4 KB Exploring the effects of pre-task planning time on EFL learners' narrative writing / Ashoori Tootkaboni, Arezoo (Allameh Tabataba'i University) ; Pakzadian, Maryam (Isfahan University o Medical Sciences)
The present study is carried out in order to provide deeper insights into the differential effects of pre-task planning time conditions on Iranian EFL learners' narrative writing production (accuracy, fluency, and complexity). [...]
El present estudi es va dur a terme amb la finalitat de proporcionar informació sobre els efectes del temps de planificació prèvia a la tasca en l'escriptura narrativa d'aprenents d'anglès com a llengua estrangera iranians (precisió, fluïdesa i complexitat). [...]
El presente estudio se llevó a cabo con el fin de proporcionar información sobre los efectos del tiempo de planificación previa a la tarea en la escritura narrativa de estudiantes de inglés como lengua extranjera iraníes (precisión, fluidez y complejidad). [...]
La présente étude a été réalisée afin de fournir des informations sur les effets du temps de planification préalable aux tâches sur l'écriture narrative des étudiants iraniens d'anglais langue seconde (précision, fluidité et complexité). [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.851
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 4 (2020) , p. 851 (Articles)  
2.
29 p, 9.3 MB La preservación de los espacios agrofluviales urbanos como reto paisajístico : un análisis comparativo de Lleida, Girona y Perpinyà a partir de los instrumentos de planificación / Rode, Sylvain (Université de Perpignan) ; Santasusagna Riu, Albert (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tort i Donada, Joan (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vadrí Fortuny, Maria Teresa (Universitat de Barcelona)
En el presente artículo se lleva a cabo un estudio comparativo de tres ejemplos de paisaje agrario patrimonial que, más allá de sus diferencias en cuanto a características y extensión, se sitúan en unos contextos de transición urbano-rural similares: la extensa Horta de Lleida, en el curso bajo del río Segre; las Hortes de Santa Eugènia, junto a los ríos Onyar y Ter en Girona, y los Horts de Sant Jaume, en Perpinyà, vinculados al río Tet. [...]
En aquest article es duu a terme un estudi comparatiu de tres exemples de paisatge agrari patrimonial que, més enllà de les seves diferències en relació amb característiques i extensió, se situen en uns contextos de transició urbanorural similars: l'extensa Horta de Lleida, al curs baix del riu Segre; les Hortes de Santa Eugènia, prop dels rius Onyar i Ter a Girona, i els Horts de Sant Jaume, a Perpinyà, vinculats al riu Tet. [...]
Cet article propose une analyse comparative de trois études de cas partageant des caractéristiques paysagères similaires (les vergers connus comme Horta de Lleida, autour du fleuve Segre ; Hortes de Santa Eugènia, à Girona, le long du Ter, et les Horts de Sant Jaume à Perpignan, liés au fleuve Têt) dans le but de comprendre les principaux changements, analogies et différences qui ont conduit à leur stabilisation actuelle en tant qu'espaces agraires historiques insérés dans une parcelle urbaine et liés à un fleuve. [...]
This paper presents a comparative analysis between three case studies that share similar landscape characteristics (the Horta de Lleida on the Segre River, the Hortes de Santa Eugènia beside the Ter River in Girona and the Horts de Sant Jaume in Perpinyà linked to the Tet River). [...]

2020 - 10.1234/documentsanalisi.v66i2.374382
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 2 (2020) , p. 393-421 (Articles)  
3.
17 p, 464.1 KB Una aproximación al crecimiento de áreas urbanas a través de fotografia aérea y de sistemas de información geográfica : la ciudad de Tarrassa como caso de estudio / Nasarre Vázquez, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El presente artículo analiza el crecimiento físico y la dinámica de expansión del tejido urbano de Terrassa entre la segunda mitad del siglo XX y el primer quinquenio del siglo XXI, por medio del tratamiento e interpretación de fotografía aérea en un Sistema de Información Geográ- fica. [...]
This paper analyzes the physical growth of Terrassa between the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century, through the management and interpretation of aerial photograph in a Geographical Information System. [...]
Le present article indique la croissance physique et la dynamique d'expansion du tissu urbain du Terrassa entre la seconde moitié du siècle XX et le premier quinquennat du siècle XXI, à partir du traitement et interprétation de la photographie aérienne dans un Système d'Information Géographique. [...]

2006
Cuadernos Geográficos, Vol. 39 Núm. 2 (2006) , p. 185-201  
4.
22 p, 156.3 KB Planning, Justice and LGBT Urban Politics in Tel-Aviv : a Queer Dilemma / Misgav, Chen (The Open University)
The paper discusses planning policies and urban politics, their relation to LGBT communities in the city, and their potential to promote spatial justice within the local planning policies. The paper briefly reviews the main theoretical issues discussed in the literature regarding the connection between planning and sexuality. [...]
El document discuteix les polítiques de planificació i la política urbana, la seva relació amb les comunitats LGBT a la ciutat i el seu potencial per promoure la justícia espacial dins de les polítiques de planificació locals. [...]
El documento analiza las políticas de planificación y las políticas urbanas, su relación con las comunidades LGBT en la ciudad y su potencial para promover la justicia espacial dentro de las políticas de planificación local. [...]
Le document traite des politiques de planification et des politiques urbaines, de leurs relations avec les communautés LGBT de la ville et de leur potentiel à promouvoir la justice spatiale dans les politiques de planification locales. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.580
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 3 (setembre-desembre 2019) , p. 541-562 (Articles)  
5.
22 p, 1.8 MB Las protestas de los ciudadanos : características y peculiaridades de la movilización territorial en el Véneto / Fregolent, Laura (Università IUAV di Venezia. Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi)
Este trabajo presenta los resultados de una investigación en la que se destaca el gran número y variedad de conflictos relacionados con las transformaciones territoriales que hoy existen en el Véneto. [...]
Aquest treball presenta els resultats d'una investigació en què s'ha destacat el gran nombre i varietat de conflictes relacionats amb les transformacions territorials que existeixen avui dia a la regió del Véneto. [...]
L'article évalue les résultats de la recherche à travers laquelle ont été mis en évidence le nombre et les formes de conflits territoriaux actuels dans la région de la Vénétie. Le nombre de conflits et d'associations actives montre un intérêt constant concernant les questions environnementales, et met en évidence la manière dont la dynamique de l'aménagement du territoire et de l'utilisation des terres - produites dans la région de la Vénétie lors des dernières décennies - ont joué un rôle important dans le phénomène qui se manifeste aujourd'hui. [...]
This paper shows the results of a research project on territorial conflicts in the Veneto region. The research describes the various types of conflict connected with territorial transformations. The number of conflicts and active committees suggests a lifelong interest in environmental issues as well as highlighting the significant role that land development and land use dynamics - which have occurred in the Veneto region in recent decades - are playing in this new phenomenon. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.47
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 161-182  
6.
20 p, 1.8 MB Urban planning and the everyday experience of Palestinian women in Jaffa / Hamdan-Saliba, Hanaa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This article aims to examine how planning policies and practices affect the everyday spatial practice of Palestinian women living in Jaffa. To do this, in-depth interviews were conducted with Palestinian women living in Jaffa, and afterward, "thematic analysis" method was used to analyze the narratives. [...]
Aquest article pretén examinar com les polítiques de planificació afecten la pràctica espacial quotidiana de les dones palestines que viuen a Jaffa. Per fer-ho, s'han realitzat entrevistes en profunditat a dones palestines residents a Jaffa i a continuació s'ha utilitzat el mètode de «l'anàlisi temàtica» per analitzar les narratives. [...]
Este artículo pretende examinar cómo las políticas de planificación urbana afectan a la práctica espacial cotidiana de las mujeres palestinas que viven en Jaffa. Para ello se han realizado entrevistas en profundidad a mujeres Palestinas residentes en Jaffa y a continuación se ha utilizado el método de «análisis temático» para analizar las narrativas. [...]
L'objectif de l'article est d'examiner comment les politiques de planification conditionnent la pratique spatiale quotidienne des femmes palestiniennes vivant à Jaffa. Pour ce faire, des entrevues en profondeur chez des femmes palestiniennes qui habitent à Jaffa ont été menées, et ensuite une « analyse thématique » a été utilisé afin d'analyser les narratives. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.74
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 1 (Gener-abril 2014) , p. 115-134  
7.
18 p, 631.6 KB La integración del ferrocarril de alta velocidad en el medio urbano. El caso de Segovia-Guiomar / Bellet, Carme (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia) ; Alonso Logroño, María Pilar (Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia) ; Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La llegada del tren de alta velocidad genera oportunidades de dinamización que deben de ser ante todo concretadas a escala local. Los lugares suelen reaccionar desplegando medidas de planificación y gestión para garantizar la mejor integración de la nueva infraestructura, procurar su coherencia con el modelo territorial y el mejor aprovechamiento de la accesibilidad que genera el nuevo tren. [...]
The arrival of the high-speed train service generates opportunities for dynamisation that particularly affects the local scale. Local scale authorities usually react by deploying planning and management resources to guarantee the best possible integration of new infrastructure in the local environment, striving to make sure that these new elements are coherent with the existing urban fabric and to maximise the level of accessibility generated by its presence. [...]
L'arrivée du train à grande vitesse crée des opportunités de dynamisation devant être concrétisées à l'échelle locale. Afin de garantir une meilleure intégration de la nouvelle infrastructure dans le milieu, cohérente avec le modèle urbain, et afin de garantir également une meilleure utilisation de l'accessibilité qui en découlera, l'environnement local a tendance à réagir avec des mesures de planification et de gestion. [...]

2010
Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 30, Núm. 1 (2010) , p. 11-28  
8.
24 p, 559.6 KB La (sobre) dimensión del crecimiento residencial en Madrid : el planeamiento urbanístico como coartada / Vinuesa Angulo, Julio (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía) ; Martín Cortés, Blanca
Este trabajo centra la atención en analizar el papel que desempeña el análisis territorial en la elaboración de las propuestas de planeamiento. Se parte de la hipótesis de que, generalmente, carece de la calidad necesaria, está depreciado y es utilizado de forma interesada pero otorga un respaldo falsamente científico al planeamiento. [...]
Aquest treball centra l'atenció a analitzar el paper que té l'anàlisi territorial en l'elaboració de les propostes de planejament. Es parteix de la hipòtesi que, generalment, no té la qualitat necessària, es menysté i és utilitzada de manera interessada però dóna un suport falsament científic a la planificació. [...]
Cette étude se concentre sur l'analyse du rôle de l'analyse territoriale dans l'élaboration de propositions de planification. À partir de l'hypothèse qu'il manque, généralement, la qualité nécessaire, est négligée et utilisé de façon intéressée, mais donne faussement appui scientifique à la planification. [...]
This paper analyzes the role that territorial analysis plays in the decision-making processes of planning proposals. It assumes that such processes often lack rigor, are undervalued and used in a self-interested way, but offer false scientific evidence to support urban planning schemes. [...]

2013 - 10.5565/rev/dag.19
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 59, Núm. 1 (gener-març 2013) , p. 51-74  
9.
23 p, 659.2 KB Una proposta metodològica de delimitació d'àmbits industrials bàsics. El Vallès Occidental com a exemple / Cebollada Frontera, Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'aparició, en les darreres dècades, de polígons industrials en espais suburbans i segregats, en molts casos, de les trames ciutadanes tradicionals ha transformat profundament el paisatge urbà, però aquest nou model territorial no ha anat acompanyat de l'establiment de noves delimitacions espacials que permetin gestionar de manera més eficaç la nova realitat territorial sorgida. [...]
La aparición, en las últimas décadas, de polígonos industriales en espacios suburbanos y segregados, en muchos casos, de las tramas ciudadanas tradicionales ha transformado profundamente el paisaje urbano, pero la emergencia de este nuevo modelo territorial no ha ido acompañada del establecimiento de nuevas delimitaciones espaciales que permitiesen una gestión más eficaz de la nueva realidad territorial. [...]
Dans plusieurs cas, l'apparition ces dernières décennies de polygones industriels soumis à la ségrégation dans les espaces suburbains des trames urbaines traditionnelles, a profondément transformé le paysage urbain. [...]
In recent decades, the appearance of industrial estates in suburban areas, mainly separate from traditional urban stretches, has completely transformed urban landscapes. But, this new territorial model has not been accompanied by setting up new spatial boundaries which would allow for more efficient management or this new emerging territorial reality. [...]

2009
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 54 (2009) p. 81-103  
10.
19 p, 1.3 MB Integración de diferentes modelos de protección para el diseño de un área natural protegida en Michoacán, México / Campos Sánchez, Minerva (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En algunos países de regiones tropicales en desarrollo, la eficiencia real de las áreas naturales protegidas (ANP) ha sido mínima y, en ocasiones, antagónica a los objetivos iniciales, lo cual ha provocado como consecuencia una pérdida de servicios ambientales, sociales y económicos. [...]
En alguns països de regions tropicals en desenvolupament, l'eficiència real dels espais naturals protegits (ENP) ha estat mínima i, de vegades, oposada als objectius principals, la qual cosa ha generat com a conseqüència la pèrdua de serveis ambientals, socials y econòmics. [...]
Dans certains pays tropicaux en voie de développement, l'efficacité réelle des aires naturelles protégées (ANP) a été minimale et parfois antagonique aux objectifs originaux, ce qui a entraîné la perte de services environnementaux, sociaux et économiques. [...]
In some countries in tropical underdeveloped regions, the authentic effectiveness of protected natural areas (PNA) has been minimal, and sometimes opposed to the main objectives of these areas, generating as a consequence the loss of environmental, social and economic services. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 39-57  

Artículos : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 1 registros  
1.
26 p, 1.6 MB Les Deux modèles de transitions démographiques en Amérique Latine et les inégalités sociales : le malthusianisme de pauvreté / Zabala de Cosío, María Eugenia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1999 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 149)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.