Resultats globals: 54 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 13 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 41 registres trobats
Articles 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
24 p, 274.5 KB Le français dans la géopolitique méditerranéenne / Renard, Raymond (Centre International de Phonétique Appliquée, Belgique)
Selon la vision écologique contemporaine des langues (L. -J. Calvet), la langue française, qui ne se circonscrit pas à la France, fait partie de la dizaine de langues « supercentrales » existantes. [...]
D'acord amb la visió ecològica contemporània de les llengües (L. -J. Calvet), la llengua francesa, que no se circumscriu a França, forma part de la desena de llengües "supercentrals" que existeixen. [...]
According to the ecological contemporary view of languages (L. -J. Calvet), French, which is not limited to France, is one of the ten "supercentral" languages that exist nowadays. It is, together with English, the only language spoken all over the five continents and, in Mediterranean basin, Arab language and French are the only local languages which are potentially international. [...]
De acuerdo con la visión ecológica contemporánea de las lenguas (L. -J. Calvet), la lengua francesa, que no se circunscribe a Francia, forma parte de la decena de lenguas "supercentrales" que existen. [...]

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 15-38 (Articles)  
2.
9 p, 843.3 KB De la didàctica de les llengües a la didàctica del plurilingüisme / Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article parteix de la recerca realitzada al llarg de les últimes dècades en l'àmbit de la didàctica de la llengua. Es planteja, en primer lloc, la competència plurilingüe com la base i l'objectiu dels ensenyaments i aprenentatges lingüístics. [...]
The article sets out from research carried out over the past several decades in the broad field of language teaching and learning. It first proposes that plurilingual competence should be considered the foundation for and aim of language teaching and learning. [...]
El artículo parte de la investigación realizada a lo largo de las últimas décadas en el ámbito de la didáctica de la lengua. Se plantea, en primer lugar, la competencia plurilingüe como base y objeto de las enseñanzas y aprendizajes lingüísticos. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.27
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 57-65 (Foundations & Research)  
3.
8 p, 465.4 KB An Innovative, Competency-Based International CLIL Project : Are you brave enough? (International Projects: a space for expanding CLIL Methodologies) / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament)
One of the educational challenges we need to face in our hyper-connected world is the need for learning in an authentic, international and integrated environment (OECD 2017a). Student international exchanges (both virtual and face-to-face mobility), have become one of the training experiences most appreciated by enterprises. [...]
Un dels reptes educatius als quals hem enfrontar-nos en el nostre món hiperconnectat és la necessitat d'aprendre en un entorn autèntic, internacional i integrat (OCDE 2017). Els intercanvis internacionals d'estudiants (tant virtuals com presencials) s'han convertit en una de les experiències de capacitació més apreciades per les empreses. [...]
Uno de los desafíos educativos a los que debemos enfrentarnos en nuestro mundo hiperconectado esla necesidad de aprender en un entorno auténtico, internacional e integrado (OCDE 2017a). Los intercambios internacionales de estudiantes (tanto virtuales como presenciales) se han convertido en una de las experiencias de capacitación más apreciadas por las empresas. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.5
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 29-36 (Articles)  
4.
23 p, 346.1 KB Repertori i usos lingüístics d'un alumne intern d'origen marroquí d'un centre penitenciari de l'àrea metropolitana de Barcelona / Sans Bertran, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
La investigació que es presenta és l'estudi de cas d'un alumne intern d'origen marroquí d'un centre penitenciari de l'àrea metropolitana de Barcelona en el marc del projecte europeu KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
This paper presents a case study of an internal student of Moroccan origin at a prison located in the metropolitan area of Barcelona within the framework of the European project KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
La investigación que se presenta es el estudio de caso de un alumno interno de origen marroquí de un centro penitenciario del área metropolitana de Barcelona en el marco del proyecto europeo KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
Ce travail c'est une étude de cas dans le cadre du projet européen KA2 Strategic Partnership RiUscire sur un jeune d'origine marocaine interné dans un centre pénitentiaire de la zone métropolitaine de Barcelone. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.744
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 64-86 (Articles)  
5.
20 p, 490.8 KB La integració en aules AICLE : quan les mestres creuen fronteres / Cladera Artigues, Catalina (CEIP Nadal Campaner Arrom) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
The process of globalization over the last decades has fostered the appreciation of the learning of foreign languages. In the European context, the learning of English as a second language becomes a priority in the educational systems, which have introduced several bilingual programs. [...]
El procés de globalització de les últimes dècades ha fomentat la valoració de l'aprenentatge de llengües estrangeres. En el context europeu, la llengua anglesa esdevé un objectiu prioritari en els sistemes educatius, que han anat introduint diferents programes bilingües. [...]
El proceso de globalización de las últimas décadas ha fomentado la valoración del aprendizaje de lenguas estranjeras. En el contexto europeo, el aprendizaje de la lengua inglesa es un objetivo prioritario en los sistemas educativos, que han introducido varios programas biligües. [...]
Le processus de mondialisation des dernières décennies a encouragé la valorisation de l'apprentissage des langues étrangères. Dans le contexte européen, l'anglais devient un objectif prioritaire dans les systèmes éducatifs, qui ont introduit différents programmes bilingues. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.741
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 43-62 (Articles)  
6.
8 p, 161.2 KB Reflecting on CLIL innovation : an interview with Do Coyle and Elisabet Pladevall / Piquer Vives, Inma (Universitat de Barcelona) ; Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament)
The authors reflect on the role of CLIL in experimental teaching, teacher education and university research, from discussions with Prof. Do Coyle (University of Aberdeen, Scotland) and Dr. Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia), in the framework of the Masters in Advanced English Studies at the Universitat Autònoma de Barcelona (January 2014). [...]
Les autores reflexionen sobre el paper de l'AICLE (CLIL) en l'experimentació pedagògica, la formació docent i la investigació universitària, a partir de les converses mantingudes amb les professores Do Coyle (Universitat d'Aberdeen, Escòcia) i Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya), en el marc del Màster Oficial en Estudis Anglesos Avançats de la Universitat Autònoma de Barcelona (gener de 2014). [...]
Las autoras reflexionan sobre el papel del AICLE (CLIL) en la experimentación pedagógica, la formación docente y la investigación universitaria, a partir de las conversaciones mantenidas con las profesoras Do Coyle (Universidad de Aberdeen, Escocia) y Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona, Cataluña), en el marco del Máster Oficial en Estudios Ingleses Avanzados de la Universitat Autònoma de Barcelona (enero 2014). [...]
Les auteurs se penchent sur le rôle de l'EMILE dans l'enseignement expérimental, la formation des enseignants et la recherche universitaire, des discussions avec le professeur Do Coyle (Université d'Aberdeen, Ecosse) et Dr. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.610
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 1 (february-march 2015) , p. 86-93 (Interviews)  
7.
9 p, 187.9 KB Ressources en transformation : multimodalitat, plurilingüismo, acquisizione - seen from an interactional perspective. Una entrevista amb Lorenza Mondada / Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquesta entrevista amb la Dra Lorenza Mondada, Catedràtica de lingüística general i lingüística francesa a la Universitat de Basilea, Suïssa, està escrit en quatre idiomes (francès, italià, anglès i espanyol). [...]
Esta entrevista con la Dra Lorenza Mondada, Catedrática de lingüística general y lingüística francesa de la Universidad de Basilea, Suiza, está escrito en cuatro idiomas (francés, italiano, inglés y español). [...]
This interview with Dr. Lorenza Mondada, Professor of French language and general linguistics at the University of Basel, Switzerland, is written in four languages (French, Italian, English and Spanish). [...]

2014 - 10.5565/rev/jtl3.607
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 4 (november-december 2014) , p. 79-87 (Interviews)  
8.
13 p, 369.9 KB Una didàctica del plurilingüisme / Nussbaum, Luci (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingüe (GREIP))
L'escola actual acull alumnat amb experiències sociolingüístiques i competències diverses en les diferents llengües amb què han estat en contacte. Tot i així, l'escola proposa l'ensenyament separat de les llengües, sense tenir molt en compte les pràctiques quotidianes de l'alumnat. [...]
La escuela actual acoge alumnado con experiencias sociolingüísticas y competencias diversas en las diferentes lenguas con las que han estado en contacto. Aún así, la escuela propone una enseñanza separada de las lenguas, sin tener muy en cuenta las prácticas cotidianas del alumnado. [...]
The contemporary school hosts students with diverse sociolinguistic experiences and competences in the different languages with ​​which they have been in contact. However, schools often propose teaching languages separately, without considering the everyday student practices. [...]

2014 - 10.5565/rev/jtl3.590
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 3 (August-September 2014) , p. 1-13 (Invited authors)  
9.
28 p, 965.1 KB Las lenguas del Gran Chaco : situación socio-lingüística y políticas lingüísticas / Durante, Santiago (Universidad de Buenos Aires. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica)
The area of Gran Chaco represents a big territory that occupies part of Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay. This location is inhabited by nearly 40 aboriginal communities that speak at least 29 languages with different degrees of vitality. [...]
El área de Gran Chaco representa un extenso territorio que comprende parte de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En este espacio habitan cerca de 40 pueblos originarios que hablan, al menos, 29 lenguas con distinto grado de vitalidad. [...]

2011
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 13, Núm. (2011) , p. 115-142  
10.
22 p, 211.4 KB No sé qué day : Code-switching and code-mixing in a plurilingual family living in Catalonia / Simon Auerbach, Jill (Universitat Autònoma de Barcelona)
This study analyzes the unique plurilingual (Catalan, Spanish and English) speech of a family living in Catalonia in order to understand the variety of forms in which linguistic multicompetence is made manifest in their dialogues. [...]
Aquest estudi analitza el particular discurs plurilingüe (català, castellà i anglès) d'una família que viu a Catalunya per tal d'entendre les diverses formes en les quals la multicompetència lingüística es manifesta en els seus diàlegs. [...]
Este estudio analiza el particular discurso plurilingüe (catalán, castellano e inglés) de una familia afincada en Cataluña con el objetivo de entender las diversas maneras en que la multicompetencia lingüística se manifiesta en sus diálogos. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.443
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 4 (2011) , p. 72-93  

Articles : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 41 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 28.5 KB Promoting plurilingualism in the foreign language classroom through the use of pupils' home languages / Sugranyes Ernest, Caterina (Universitat Ramon Llull) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 283-287  
2.
5 p, 106.2 KB An initiative for the inclusion of plurilingualism/culturalism in CLIL: the european project ConBaT+ / Bernaus, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Furlong, Áine (Waterford Institute of Technology (Ireland)) ; Kervran, Martine (IUFM de Bretagne-Universite de Bretagne Occidentale) ; Jonckheere, Sofie (Regionaal Integratiecentrum Foyer) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 158-162  
3.
7 p, 31.3 KB CLIL education policies in Catalonia: looking for collective empowerment through school autonomy / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
In this article we analyse education policies for language learning in Catalonia, within the European organisational framework. We present educational plans for Catalan schools, developed for empowering foreign language learning to increase academic success, focusing on how social and democratic participation can be built through plurilingualism and integrated language learning approaches (CLIL), as well as through international mobility and eLearning.
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 324-330  
4.
4 p, 19.7 KB Teacher cognition in university CLIL: linguistic life stories of university CLIL professors / Zanatta, Theresa (Universitat de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 142-145  
5.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
7.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  

Contribucions a jornades i congressos : 41 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.