Resultats globals: 46 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 13 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 29 registres trobats
Articles 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
24 p, 5.7 MB Segregación en las metrópolis españolas 2001-2011 : un análisis con detalle territorial / Rubiales Pérez, Miguel (Universitat de Barcelona)
Durante la década que comprende los años 2001 y 2011 se producen cambios de gran calado en la sociedad y en las ciudades españolas: asistimos al auge y a la caída de una gran burbuja inmobiliaria, la composición poblacional se transforma en base a unos años de fuerte inmigración internacional y se produce un importante desarrollo de la suburbanización en las grandes urbes. [...]
Al llarg de la dècada compresa entre els anys 2001 i 2011 es produeixen grans canvis a la societat i a les ciutats espanyoles: s'assisteix a l'auge i caiguda d'una gran bombolla immobiliària, la composició per país d'origen es transforma a causa d'uns anys de forta immigració internacional, i se segueix produint un important desenvolupament de la suburbanització en les grans urbs. [...]
La décennie comprise entre 2001 et 2011 a entraîné des changements majeurs dans la société et dans les villes espagnoles : nous assistons à la montée puisà la chute d'une grande bulle immobilière, la composition espagnole est transformée par des années de forte immigration internationale et un fort développement de la sous urbanisation dans les grandes villes. [...]
Over the decade 2001 to 2011, major changes occurred in Spanish society and cities: the rise and fall of a large real estate market, population transformations following years of large-scale international immigration and the strong development of suburbanization. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.581
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 1 (gener-abril 2020) , p. 83-105 (Articles)  
2.
15 p, 357.8 KB Immigració i territori : concentració i segregació al municipi de Barcelona, 1991-2002 / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
A l'inici del segle XXI, la represa de les migracions com a motor del creixement demogràfic de la ciutat fa que l'estudi de les migracions internacionals i la seva distribució en el territori esdevinguin un objectiu prioritari. [...]
2005
Barcelona societat, Núm. 13 (2005) , p. 114-128  
3.
27 p, 519.0 KB Distribució territorial i característiques sociodemogràfiques de la població de nacionalitat estrangera en àmbits urbans : el cas de la ciutat de Barcelona / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
Des d'inicis de la dècada dels noranta, l'acceleració dels fluxos migratoris internacionals ha comportat un ràpid creixement dels residents estrangers a les ciutats del sud d'Europa. En el cas de Barcelona, aquest creixement és d'especial intensitat des de finals dels noranta, multiplicant per nou la població estrangera present, que actualment supera el 15% dels seus residents. [...]
Desde inicios de la década de los años noventa, la aceleración de los flujos migratorios internacionales ha comportado un rápido crecimiento de los residentes de nacionalidad extranjera en las ciudades del sur de Europa. [...]
Since the 1990s, the intensification of international migratory flows produced a fast growth of foreign residents in cities of Southern Europe. In Barcelona, this phenomena has been especially intense since the end of the 1990s, increasing the foreign population by nine times reaching over 15% of the total population today. [...]

2007
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 64 (2007) , p. 7-33  
4.
28 p, 1.3 MB Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l'evolució recent de la fecunditat a Catalunya : un estudi territorial a escala local / López Villanueva, Cristina (Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials) ; Gil-Alonso, Fernando (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Thiers, Jenniffer (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana)
L'objectiu d'aquest article és analitzar l'evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Per això, s'han calculat indicadors d'intensitat i calendari per als municipis catalans de més de deu mil habitants i les quatre restes provincials, és a dir, per a 125 unitats d'anàlisi diferenciades. [...]
El objetivo de este artículo es el análisis de la evolución reciente (período 2000-2011) de la fecundidad y de sus diferencias territoriales dentro de Cataluña, utilizando como argumentos interpretativos la fecundidad diferencial según la nacionalidad y el impacto de las migraciones internas. [...]
Cet article veut analyser l'évolution récente (période 2000-2011) de la fécondité catalane, en portant une attention particulière aux différences géographiques à l'échelle la plus locale possible. [...]
This article endeavours to analyse recent fertility changes in Catalonia, focusing on locallevel spatial differences. To this end, fertility indicators for the 121 Catalan municipalities with more than ten thousand inhabitants, and four other geographical units grouping those with less than ten thousand inhabitants, have been studied. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.129
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 599-626 (Miscel·lània)  
5.
24 p, 487.3 KB Gènere, llar i immigració internacional a Catalunya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
El volum i les característiques sociodemogràfiques dels fluxos migratoris internacionals arribats a Catalunya, així com els de la població de nacionalitat estrangera empadronada i les seves formes d'assentament, resulten incomprensibles sense considerar la relació de gènere, entre les persones immigrades i les no immigrades. [...]
El volumen y las características sociodemográficas de los flujos migratorios internacionales llegados a Cataluña, así como los de la población de nacionalidad extranjera empadronada y sus formas de asentamiento, resultan incomprensibles sin considerar la relación de género, entre las personas inmigradas y las no inmigradas. [...]
Gender relationships are key to understanding the number and the sociodemographic characteristics of the international migratory flows that have arrived in Catalonia over the past few years and they also explain the characteristics of the stocks of immigrants and their settlement process. [...]

2011 - 10.2436/20.3005.01.32
Revista catalana de sociologia, Núm. 26 (Juliol 2011) , p. 11-34  
6.
12 p, 598.2 KB Educación e inmigración en Cataluña : un estado de la cuestión / López Falcón, Diana (Centre d'Estudis Demogràfics)
Desde el comienzo del siglo xxi, Cataluña ha consolidado su posición como centro de atracción de población extranjera en el sur de Europa. Así, a 1 de enero de 2010 y de acuerdo con los datos preliminares del padrón continuo, la población de nacionalidad extranjera en Cataluña representaba un total de 1. [...]
Des del començament del segle xxi, Catalunya ha consolidat la seva posició com a centre d'atracció de població estrangera del sud d'Europa. Així, a 1 de gener de 2010 i d'acord amb les dades preliminars del padró continu, la població de nacionalitat estrangera a Catalunya representava un total d'1. [...]
Depuis le début du xxi siècle, la Catalogne a renforcé sa position de focus d'attraction des populations étrangères dans le sud de l'Europe. Ainsi, au premier janvier 2010, et selon les données préliminaires du recensement continu (padrón continuo), la population de nationalité étrangère en Catalogne représentait un total de 1. [...]
From the beginning of the 21st Century, Catalonia has consolidated its position as an international migration attraction node in southern Europe. As a result, at January 1st, 2010, 15. 9% of the Catalan population (1'193,283 persons) was of foreign origin. [...]

2011 - 10.5565/rev/dag.260
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 3 (Setembre/desembre 2011) , p. 551-562  
7.
31 p, 3.6 MB Perspectiva municipal del arraigo en la provincia de Barcelona, 2006-2009 / Franch Auladell, Xavier (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Sabater i Coll, Albert (Centre d'Estudis Demogràfics)
Desde 2006, se aplica en España un nuevo procedimiento para controlar la irregularidad, en el que se pasa de las regularizaciones masivas y extraordinarias a un proceso individual y permanente. En ese nuevo modelo, llamado «de arraigo», los inmigrantes en situación irregular pueden adquirir la autorización de residencia temporal a través del arraigo laboral, social, familiar o por circunstancias excepcionales, tramitadas por las subdelegaciones del Gobierno para cada una de las provincias españolas. [...]
Des de l'any 2006, a Espanya s'aplica un nou procediment per controlar la irregularitat, amb la qual cosa es passa de les regularitzacions massives i extraordinàries a un procés individual i permanent. [...]
En 2006, une nouvelle procédure de contrôle des immigrants irréguliers a été mise en oeuvre. Depuis cette date, les régularisations massives et exceptionnelles ont laissé la place à un processus personnalisé et permanent. [...]
Since 2006, Spain has been applying a new procedure to control illegal immigrants. Instead of massive and extraordinary regularisations, they have now installed a new permanent and personal procedure. [...]

2011 - 10.5565/rev/dag.252
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 3 (Setembre/desembre 2011) , p. 517-547  
8.
26 p, 346.5 KB Población extranjera y vivienda en Cataluña : evolución reciente y previsión de la demanda / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Gil, Fernando (Centre d'Estudis Demogràfics)
El objetivo del artículo es la realización de escenarios prospectivos hasta el año 2015 de población y hogares, así como su relación con la demanda de viviendas, para Cataluña. Para ello se realiza un análisis previo utilizando los datos de población del Padrón continuo hasta el año 2006, así como la información relativa a las características de los hogares y viviendas del Censo de población de 2001. [...]
This article's aim is the elaboration of scenarios on population and households up to the year 2015 in Catalonia, with the objective of estimate housing demand. Previously, an analysis of the recent trends of population and households is done using municipal register data (Padrón continuo) until 2006 as well as 2001 Census data on households and dwellings characteristics. [...]
L'objectif de cet article est la réalisation de scénarios prospectifs de population et ménages à l'horizon 2015 pour Catalogne, comme une voie pour estimer la demande de logement. Avant, on analyse l'évolution récente grâce aux données démographiques du Padron continu jusqu'à l'année 2006 et l'information du recensement espagnol du 2001 sur les caractéristiques des ménages et des logements. [...]

2008
Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 28, Núm. 2 (2008) , p. 37-62  
9.
29 p, 580.1 KB El impacto de la inmigración extranjera en la estructura demográfica de las ciudades : el caso de la ciudad de Barcelona y su región metropolitana / Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
La última década, caracterizada por la aceleración de la llegada de inmigrantes internacionales, ha significado para la mayoría de ciudades españolas un brusco cambio de tendencia en la evolución de su población, recuperando residentes después de un intervalo de decrecimiento y desconcentración. [...]
2008
ACE: architecture, city and environment, Any III, núm. 8 (octubre 2008) , p. 115-142  
10.
24 p, 480.3 KB Los hogares de la población de nacionalidad extranjera en España en el año 2001 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
El artículo se centra en el análisis de las estructuras de los hogares de la población de nacionalidad extranjera en España utilizando los datos del censo de 2001. Se muestran unas disposiciones condicionadas por la aceleración de los flujos migratorios iniciada a finales del siglo pasado, con unas estructuras más complejas que las mostradas entre el total de la población. [...]
This article presents the analysis of household structures of the foreign population in Spain based on the 2001 Spanish Census. Due to this analysis we are able to explore structures directly related to the acceleration of the migratory flows initiated at the end of the last century, with more complex household structures among foreigners than Spaniards. [...]

2010 - 10.5565/rev/papers/v95n3.65
Papers : revista de sociologia, Vol. 95, Núm. 3 ( 2010) , p. 731-754  

Articles : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
49 p, 511.6 KB La població estrangera a Catalunya / Parella Rubio, Sònia
Barcelona : Fundació Jaume Bofill : Mediterrània, 2005 (Polítiques (Fundació Jaume Bofill) ; 47)
La immigració a Catalunya avui : anuari 2004, 2005, p. 197-245  
2.
42 p, 1.8 MB Migracions internacionals i població jove de nacionalitat estrangera a Catalunya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brancós Coll, Inés (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Catalunya. Secretaria General de Joventut
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General de Joventut, 2001 (Aportacions ; 15)  
3.
19 p, 179.8 KB Immigració internacional, població de nacionalitat estrangera a Catalunya i perspectives de futur / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2004 (Polítiques, 41)
La immigració a Catalunya avui. Anuari 2003, 2004, p. 249-267  
4.
30 p, 1.1 MB Immigració internacional i educació a la demarcació de Girona : anàlisi sociodemogràfica / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López-Falcón, Diana (Centre d'Estudis Demogràfics)
En aquest article es presenta una anàlisi de les dades sobre alumnat segons la nacionalitat per al període comprès entre els cursos acadèmics 2000/2001 i 2006/2007 per al total del Principat, i amb més detall, per al curs 2007/2008 a la Delegació Territorial de Girona lliurades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2011 (Ciutadania i immigració ; 6)
Recerca i immigració III, 2011, p. 15-44  

Documents de recerca 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
30 p, 359.1 KB Fecundidad diferencial y potencial de reagrupación familiar de la población extranjera de la Comunidad de Madrid a partir del padrón continuo a 1/1/1999 / Devolder, Daniel ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Garcia Roman, Joan (Centre d'Estudis Demogràfics)
En la presente comunicación realizamos un análisis exploratorio del uso del Padrón continuo como fuente para el estudio diferencial de la fecundidad y también, algo más novedoso, del potencial de reagrupación familiar de la población de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid. [...]
En la present comunicació es realitza un anàlisi exploratori de la utilitat del Padró continu com a font per a l'estudi diferencial de la fecunditat i com a base per avaluar el potencial de reagrupament familiar de la població de nacionalitat estrangera de la Comunitat de Madrid. [...]
This is an exploratory analysis of the new Spanish permanent population register ("Padrón continuo") as a dataset useful for the study of differential fertility, and something less classical, of the family regrouping potential of the foreign population in the Madrid region. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2003 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 224)  
2.
27 p, 296.8 KB Vecindad, concentración y segregación de los extranjeros en Mataró / Torner Boixet, Isaac
Como primera etapa de un proyecto actualmente en curso que tiene como objetivo el análisis de las relaciones de vecindad entre extranjeros y españoles, exploramos, desde la demografía, la vecindad física: el hecho de compartir el espacio residencial. [...]
Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2002 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 214)  
3.
71 p, 3.3 MB Análisis demográfico del empadronamiento : la población de nacionalidad extranjera en Andalucía (1998-2010) / Ortega-Rivera, Enrique
Se analiza la evolución del empadronamiento de la población extranjera en los municipios de Andalucía, de 1998 a 2010, así como sus patrones temporales y espaciales. A partir de los datos sobre las altas de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE), se demuestra que su evolución se ha visto marcada por diversos cambios legislativos y económicos como la Regularización de 2000, la Normalización de 2005, la adhesión de Rumanía a la UE y la crisis económica a partir de 2008. [...]
S'analitza l'evolució de l'empadronament de la població estrangera en els municipis andalusos, de 1998 fins al 2010, així com els seus patrons temporals i espacials. A partir de les dades sobre les altes de les Estadístiques de Variacions Residencials (INE), es demostra que la seva evolució s'ha vist marcada per diversos canvis legislatius i econòmics com ara la Regularització del 2000, la Normalització del 2005, l'adhesió de Romania a la UE i la recessió econòmica a partir del 2008. [...]
In this paper, the recording of in-migrations of foreign-born in population registers is analysed for Andalusia from 1998 to 2010, as well as its temporal and spatial patterns. Using data on in-migrations from the Statistical Variation Statistics, the analyses demonstrate how the evolution of entries has been largely shaped by several changes to legislation and the economy such as the Regularization of 2000, the Normalization of 2005, the accession of Romania to the EU or the economic recession since 2008. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2012 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 402)  
4.
25 p, 1.8 MB Understanding intermarriage from the swedes' perspective / Serret Sanahuja, Joana
This article analyzes the mixed marriage in Sweden from an unusual point of view: the native partner. The existing literature focused on the immigrant partner and on the importance of mixed marriage as a key component of immigrant's integration. [...]
S'analitzen els matrimonis mixtos a Suècia des d'una perspectiva inusual: el cònjuge natiu. La literatura existent s'ha centrat principalment en el cònjuge estranger i en la importància d'aquests matrimonis com a signe d'integració de l'immigrant. [...]
Se analiza los matrimonios mixtos en Suecia desde una perspectiva inusual: el cónyuge nativo. La literatura existente se ha centrado principalmente en el cónyuge extranjero y en la importancia de estos matrimonios como signo de integración del inmigrante. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2011 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 395)  
5.
36 p, 2.0 MB Gender, generation and immigration : family reunion in Spain / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Bayona, Jordi ; López Falcón, Diana María
In the most recent years of the migratory boom in Spain -with the arrival of more than five million migrants from the beginning of the twenty-first century-, Family Reunion has increased in volume despite the restrictive character of the corresponding legislation. [...]
En els darrers anys del boom migratori a Espanya -amb l'arribada de més de cinc milions d'immigrants des del començament del segle XXI-, el reagrupament familiar ha augmentat en volum, tot i el caràcter restrictiu de la legislació vigent. [...]
En los últimos años del boom migratorio en España -con la llegada de más de cinco millones de inmigrantes desde el inicio del siglo XXI-, la reagrupación familiar ha aumentado en volumen, a pesar del carácter restrictivo de la legislación vigente. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2011 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 384)  
6.
30 p, 2.1 MB Effects of migration on fertility patterns of non-native women in Spain / Devolder, Daniel ; Bueno, Xiana
This is a study of interactions between fertility and migration for foreign populations living in the Spanish region of Catalonia in year 2007. By interactions we understand not only the effects of the migratory movements on reproductive behaviors, but also that the fertility behaviors at place of origin can be a factor of the migration process. [...]
El treball analitza les interaccions entre fecunditat i migració de la població immigrada resident a Catalunya al 2007. Per interaccions s'entén, no només els efectes del moviment migratori sobre el comportament reproductiu, sinó també que, la fecunditat als països d'origen, pugui ser un determinant del procés migratori. [...]
El trabajo analiza las interacciones entre fecundidad y migración de la población inmigrada residente en Cataluña en 2007. Se entiende por interacción, no sólo los efectos del movimiento migratorio en el comportamiento reproductivo, sino también que la fecundidad en los países de origen pueda ser un determinante del proceso migratorio. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2011 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 382)  
7.
45 p, 4.9 MB Anàlisi demogràfica dels informes d'adequació de l'habitatge al municipi de Barcelona, 2005-2009 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Bueno, Xiana
En tot procés de reagrupament familiar, la població immigrada ha de presentar, a la Subdelegació Provincial del Govern, un informe d'adequació de l'habitatge. Basant-se en aquests informes, per a Barcelona i pel període 2005-2009, aquest treball fa un anàlisi sociodemogràfica dels seus sol·licitants, els familiars que volen reagrupar, les característiques de l'habitatge, la resolució de l'expedient, així com la seva distribució espacial arreu del municipi.
En todo proceso de reagrupación familiar, la población inmigrada ha de presentar, a la Subdelegación Provincial del Gobierno, un informe de adecuación de la vivienda. A través de estos informes, para Barcelona y para el periodo 2005-2009, este trabajo hace un análisis sociodemográfico de los solicitantes, los familiares a reagrupar, las características de la vivienda, la resolución de los expedientes, así como su distribución territorial en el municipio.
Obtaining the report of adequacy of housing is one of the documents, although not binding, the immigrant population must submit to initiate a family reunification process at the Government Sub-Delegate's Offices. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2010 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 362)  
8.
26 p, 1.5 MB La diversificació de les dinàmiques migratòries a la metròpolis Barcelonina : immigració estrangera i suburbanització / Bayona, Jordi ; Gil-Alonso, Fernando
Un dels principals canvis observats en les gran àrees urbanes espanyoles durant aquests darrers deu anys es deu a la incorporació de la població de nacionalitat estrangera (amb una alta intensitat i en un espai de temps breu). [...]
Uno de los principales cambios acaecidos en las grandes áreas urbanas españolas durante estos últimos diez años se debe a la incorporación de población de nacionalidad extranjera, que se ha producido con una elevada intensidad y en un breve lapso de tiempo. [...]
One of the most important changes that large Spanish urban areas have experienced in the last decade is the massive arrival of foreign nationality immigrants. This process has been very intense and concentrated in time. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2009 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 347)  
9.
28 p, 768.5 KB Immigració, estructura de la llar i demanda d'habitatge a Catalunya / Bayona, Jordi
El creixement de la immigració internacional a Catalunya dels darrers anys ha comportat un impacte en múltiples fenòmens demogràfics i econòmics, entre els quals el que centra aquest article, com és la demanda d'habitatge. [...]
El crecimiento de la inmigración internacional en Cataluña en los últimos años ha tenido un impacto importante en múltiples aspectos de la dinámica demográfica y económica, entre los cuales el que centra este artículo, como es la demanda de vivienda. [...]
The increase in international immigration in Catalonia over recent years has had an important impact on various demographic and economic dynamics, of which this article focuses specifically on housing demand. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2008 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 329)  
10.
32 p, 571.6 KB The impact of international migrations in the demographic characteristics of activity sectors in Spain : recent changes and geographical patterns / Gil-Alonso, Fernando ; Domingo i Valls, Andreu, 1958-
This paper focuses on diverging trends and complementary roles of workers of Spanish and foreign nationality in the Spanish labour market. We conduct a sociodemographic and territorial analysis of labour sectors. [...]
L'objectiu de l'article és estudiar les tendències divergents, però també el paper complementari, de les poblacions de nacionalitat espanyola i estrangera ocupades en el mercat de treball espanyol, mitjançant una anàlisis sociodemogràfica i territorial dels diversos sectors d'activitat. [...]
El objetivo de este artículo es estudiar las tendencias divergentes, pero también el papel complementario, de las poblaciones de nacionalidad española y extranjera ocupadas en el mercado de trabajo español, mediante un análisis sociodemográfico y territorial de los diversos sectores de actividad. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2008 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 332)  

Documents de recerca : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.