Resultats globals: 9 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 7 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 7 registres trobats  
1.
20 p, 549.2 KB Políticas de empleo para salir de la crisis : resultados de un Delphi / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
El articulo presenta los resultados de un Delphi que evalúa las políticas de empleo en España, realizado a principios de 2015; era un momento en el que resultaba adecuado recabar la opinión de expertos y técnicos cualificados de la Administración sobre las políticas que el gobierno ponía en funcionamiento para potenciar la creación de empleo y salir de la crisis, pero también para pedir su opinión sobre posibles alternativas. [...]
L'article presenta els resultats d'un Delphi que avalua les polítiques d'ocupació a Espanya, realitzat a principis de 2015; era un moment en el qual resultava adient copsar l'opinió d'experts i tècnics qualificats de l'Administració sobre les polítiques que el govern posava en marxa per potenciar la creació d'ocupació i sortir de la crisi, però també per demanar la seva opinió sobre possibles alternatives. [...]
The article presents the results of a Delphi, conducted at the beginning of 2015, evaluating employment policies in Spain; at this time, it was appropriate to gather the opinion of experts and senior officials on employment policies to promote job creation; but it was also the just time to ask for their opinion on possible alternatives. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.53
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 45-64 (Polítiques d'ocupació)  
2.
20 p, 473.5 KB De racionalización a extensión : los incentivos al empleo en la crisis económica en España / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Este artículo aborda el análisis de la transformación, diseño e impacto en los últimos años del instrumento que dentro de las políticas de empleo consiste en proveer incentivos a la contratación (nueva o mantenimiento), por ser este el más significativo en términos de recursos. [...]
Aquest article aborda l'anàlisi de la transformació, disseny i impacte en els últims anys de l'instrument que dins de les polítiques d'ocupació consisteix a proveir incentius a la contractació (ja sigui nova o de manteniment), per ser aquest el més significatiu en termes de recursos. [...]
The chapter analyses the characteristics, transformation and impact of hiring incentives in recent years. Hiring incentives are the most important programme within active labour market policies in terms of resources allocated. [...]

2016 - 10.5565/rev/aiet.40
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 3 (2016) , p. 74-93 (Polítiques d'ocupació)  
3.
18 p, 478.6 KB La relegación de la formación en el nuevo modelo de políticas activas de empleo / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Este trabajo forma parte de la investigación "Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España: 2012-2014". Dirigida por Fausto Miguélez ha contado con la financiación de la Fundació La Caixa y sus resultados pueden consultarse en https://ddd. [...]
Aquest treball forma part de la recerca "Diagnòstic soci-econòmic sobre les polítiques d'ocupació a Espanya: 2012-2014". Dirigida per Fausto Miguélez ha comptat amb el finançament de la Fundació La Caixa i els seus resultats poden consultar-se en https://ddd. [...]
This paper is one of the outputs resulting from the research "Socio-economic diagnosis on employment policies in Spain: 2012-2014", directed by Fausto Miguélez and funded by the Foundation La Caixa. [...]

2016 - 10.5565/rev/aiet.39
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 3 (2016) , p. 56-73 (Polítiques d'ocupació)  
4.
11 p, 265.2 KB Las políticas comunitarias y el enfoque territorial : UE 2012-2014. El empleo, ¿una prioridad en las políticas locales? / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona)
El artículo repasa la dimensión territorial de las políticas de la UE en el marco de la Estrategia Europea 2020, centrándose particularmente en las políticas de fomento del empleo. Se analizan las prioridades de dicha estrategia, concretadas en una serie de objetivos temáticos que, en términos de impulsar la cohesión territorial, se focalizan sobre todo en los criterios de financiación del FEDER. [...]
The paper examines the territorial dimension of EU policies in the framework of the Europe 2020 Strategy and especially focuses on the promotion of employment policies. The paper analyses the strategy priorities on thematic objectives of territorial dimension based on finance criterion of FEDER funds. [...]
L'article repassa la dimensió territorial de les polítiques de la UE en el marc de l'Estratègia Europea 2020, centrant-se particularment en les polítiques de foment de l'ocupació. S'analitzen les prioritats d'aquesta estratègia, concretades en una sèrie d'objectius temàtics que, en termes d'impulsar la cohesió territorial, es focalitzen sobretot en els criteris de finançament del FEDER. [...]

2013
P3T. Journal of Public Policies and Territories, Vol. 2 Núm. 4 (2013) , p. 6-17  
5.
16 p, 280.5 KB Políticas de empleo en la UE : respuestas nacionales y europea a la crisis / Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ibáñez Galcerán, Zyab (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'objectiu d'aquest capítol és oferir en primer lloc un panorama de l'evolució de l'estratègia europea d'ocupació i la seva reformulació en el context de la crisi econòmica. En segon lloc, s'analitzen les polítiques d'ocupació d'alguns estats membres per fer front al nou context i la influència de les orientacions europees en aquestes. [...]
El objetivo de este capítulo es ofrecer en primer lugar un panorama de la evolución de la estrategia europea de empleo y su re-formulación en el contexto de la crisis económica. En segundo lugar, se analizan las políticas de empleo de algunos estados miembros para hacer frente al nuevo contexto y la influencia de las orientaciones europeas en éstas. [...]
This chapter aims at providing a general overview of the development of the European Employment Strategy and its revision in the context of the economic crisis. The paper also looks at employment policies followed by some member states as a reaction to the economic crisis and to what extent have been influenced by European guidelines. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.14
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 127-142  
6.
16 p, 148.6 KB Adequació d'estratègies ocupacionals a Mataró / Arderiu, Jordi
L'article es proposa explicar el model desenvolupat per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en l'execució d'estratègies ocupacionals i d'adaptació al mercat laboral, a partir de quatre grans blocs, que aborden, en concret, els següents aspectes: el sistema d'informació de ciutat (experiències, eines, estructura dels serveis i col·lectius objectiu, etc. [...]
El artículo se propone explicar el modelo desarrollado por el Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en la ejecución de estrategias ocupacionales y de adaptación al mercado de trabajo, a partir de cuatro grandes bloques, que abordan, en concreto, los siguientes aspectos: el sistema de información de la ciudad (experiencias, herramientas, estructura de los servicios y colectivos objetivo, etc. [...]
The article explains the model developed by the Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró in the implementation of strategies for the employment and the adaptation to labour market, from four general blocks, that deal with, in concrete, the following aspects: the city infomation system (experiences, tools, service structure and target groups, etc. [...]
L'article explique le modèle développé par l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró dans l'exécution des stratégies d'emploi et de l'adaptation au marché de l'emploi, à partir de quatre grands blocs qui abordent, plus concrètement les aspects suivants: le système d'information de la ville (expériences, instruments, structure des services et des collectifs, objectif, etc. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 109-123  
7.
15 p, 3.5 MB Mobilitat, immigració i inactivitat : tres aspectes clau per al futur del mercat de treball / Castellana, Francesc
L'article aborda una reflexió del mercat de treball des de tres enfocs: d'una banda, analitzant la mobilitat quotidiana dels treballadors i la consegüent configuració d'àmbits territorials de referència i delimitació de mercats de treball locals; d'altra banda, reflexionant sobre la possible influència que el fenomen de la immigració pot tenir sobre el mercat de treball; i finalment, dedicant una atenció especial al col·lectiu dels inactius, que sovint no es considera com a força de treball potencial, però que inclou individus que poden constituir una important reserva de cara a situacions que es plantegen a mig i llarg termini.
El artículo aborda una reflexión en relación con el mercado de trabajo desde tres enfoques: por un lado, analizando la movilidad cotidiana de los trabajadores y la consiguiente configuración de los ámbitos territoriales de referencia y delimitación de mercados de trabajo locales; por otro lado, reflexionando sobre la posible influencia que el fenómeno de la inmigración puede tener sobre el mercado de trabajo; y finalmente, dedicando una atención especial al colectivo de los inactivos, que frecuentemente no se considera como fuerza de trabajo potencial, pero que incluye individuos que pueden constituir una importante reserva de cara a situaciones que se plantean a medio y largo plazo.
The article poses a reflection about the labour market focusing three different subjects: on the one hand, analyzing the commuting and the consequent configuration of reference territorial scopes and the delimitation of local labour markets; on the other hand, reflecting about the possible influence that the phenomenon of inmigration could have over labour market; and finally, devoting an special attention to the nonactive population, a group that quite often is not considered as a labour force potential, but that includes individuals that may become an important reserve for future situations that may eventually occur in the mid and long term.
L'article formule une réflexion sur le marché de l'emploi à travers trois perspectives: tout d'abord il analyse la mobilité quotidienne et la conséquente configuration des portées territoriales de références et de la délimitation du marché de l'emploi local; d'autre part il réfléchit sur la possible influence que le phénomène de l'immigration peut avoir sur le marché de l'emploi, et finalement il consacre une particulière attention à la population inactive, groupe qui, souvent, n'est pas considéré comme potentiel de main d'oeuvre, mais qui tient en compte les individus qui peuvent devenir une importante réserve pour les futures situations qui peuvent, par la suite, se produire à court et à long terme.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 57-75  

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
108 p, 2.0 MB El paper de les polítiques actives d'ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables / Verd Pericàs, Joan Miquel ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) ; Arroyo, Víctor ; Molero, Caterina ; Padró-Solanet, Maria
La recerca que aquí es presenta defensa la importància del paper del capital social, entès com el conjunt de relacions que faciliten l'accés directe e indirecte a recursos valuosos per a les persones a l'hora d'aconseguir millors oportunitats d'inserció laboral.
El punt de partida de la recerca rau en la constatació de la minsa dotació de capital social relacional entre els grups socials més desafavorits. La recerca busca estudiar el paper que tenen les polítiques actives d'ocupació en la generació i mobilització de capital social útil per trobar una ocupació entre el col·lectiu de joves amb menys oportunitats d'inserció laboral.

2020  
2.
506 p, 2.2 MB Exclusió laboral i polítiques actives : : una anàlisi de la dimensió local de les polítiques d'ocupació a Catalunya / Rosetti Maffiloli, Natàlia ; Gomà, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquesta tesi analitza l'aplicació de les polítiques actives d'ocupació en l'esfera local amb l'objectiu de detectar els seus principals condicionants i lògiques de funcionament. Com a punt de partida de la recerca, es consideren quatre elements clau que es desenvolupen en el marc teòric: • l'exclusió laboral com a dimensió d'una realitat més àmplia d'exclusió social, que es concreta en la manca d'una ocupació i en les situacions de precarietat laboral; • la filosofia de l'activació com a component central de les respostes públiques a les situacions d'atur i que s'emmarca en el procés de reestructuració de l'Estat del Benestar; • l'orientació a l'ocupabilitat i les estratègies workfare com a marc ideològic dominant de les polítiques actives d'ocupació; • la territorialització de les polítiques i el major protagonisme de les institucions locals, intensificant la cooperació entre nivells de govern i actors del territori. [...]
This thesis analyses the performance of active employment policies at the local level, with the aim of identifying both the factors that condition such performance and their modes of functioning. The research is based on four key propositions that are subsequently developed in the theoretical framework: • exclusion from the labour market forms part of a broader reality and is manifested by lack of employment and by casual employment; • the active nature of employment policies has become a central component of policy responses to unemployment and should be considered as part of a wider restructuring of the welfare state; • the shift to employability and workfare strategies form part of a hegemonic ideological framework in which active employment policies are developed; • policies have been territorialised and local actors have become more significant, which has intensified co-operation between different levels of government and actors on the ground. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.