Results overview: Found 224 records in 0.03 seconds.
Articles, 148 records found
Contributions to meetings and congresses, 45 records found
Books and collections, 5 records found
Research literature, 22 records found
Learning materials, 2 records found
Personal and institutional archives, 2 records found
Articles 148 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
16 p, 154.8 KB Competencia digital : docentes en formación y resolución de problemas / Grande-de-Prado, Mario (Universidad de León) ; Cañón-Rodríguez, Ruth (Universidad de León) ; García-Martin, Sheila (Universidad de León) ; Cantón-Mayo, Isabel (Universidad de León)
Esta investigación tiene como objetivo conocer y analizar la autopercepción que el alumnado que inicia sus estudios en el grado de Maestro de Educación Primaria posee en referencia a su competencia electrónica para resolver problemas técnicos en el entorno digital, por lo que constituye un reto educativo relevante, puesto que se trata de un conocimiento imprescindible en la sociedad actual. [...]
Aquesta investigació té com a objectiu conèixer i analitzar l'autopercepció que posseeix l'alumnat que inicia els estudis en el grau de Mestre d'Educació Primària en referència a la seva competència electrònica per resoldre problemes tècnics en l'entorn digital, per la qual cosa aquesta qüestió esdevé un repte educatiu rellevant, atès que es tracta d'un coneixement imprescindible en la societat actual. [...]
The aim of this research is to determine and analyze the self-perception of first-year students in the bachelor's degree in primary teacher education regarding their skills to resolve technical problems in the digital environment. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1159
Educar, Vol. 57 Núm. 2 (2021) , p. 381-396 (Temas de investigación)  
2.
14 p, 503.5 KB La recerca en aprenentatge de llengües i les percepcions sobre les pràctiques didàctiques a l'aula : el cas de l'ensenyament dels passats en català com a llengua addicional / Comajoan-Colomé, Llorenç (Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC))
Aquest article té un doble objectiu. D'una banda, fa un repàs a la relació complexa que hi ha hagut entre la recerca en l'ensenyament-aprenentatge de llengües addicionals a persones adultes i les pràctiques a l'aula. [...]
This article has a dual purpose. On the one hand, it reviews the complex relationship between research into the teaching and learning of additional languages to adults and classroom practice. The different positions that have existed around the current debate and trends are presented. [...]
Este artículo tiene un doble objetivo. Por un lado, se hace un repaso a la relación compleja que ha habido entre la investigación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas adicionales a personas adultas y las prácticas en el aula. [...]

2021 - 10.5565/rev/clil.68
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 4 Núm. 2 (2021) , p. 7-20 (Investigació i qüestions teòriques)  
3.
19 p, 1.1 MB Invisibles y ciudadanía global en la formación del profesorado de Educación Secundaria / Ballbé Martínez, Maria ; González-Valencia, Gustavo A ; Ortega-Sánchez, Delfín
El objetivo del presente estudio fue analizar qué piensa y cómo reflexiona el futuro profesorado de Educación Secundaria (n = 61) sobre problemas y conflictos sociales controvertidos, que afectan de manera local/global la vida de las personas, y que se pueden apreciar en el tiempo, el espacio geográfico, a través de las interrelaciones sociales, etc. [...]
L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar què pensa i com reflexiona el futur professorat d'Educació Secundària (n = 61) sobre problemes i conflictes socials controvertits, que afecten de manera local / global la vida de les persones, i que es pot apreciar en el temps, l'espai geogràfic, a través de les interrelacions socials, etc. [...]
The aim of this study is to analyze what future Secondary Education teachers think (n = 61) and how they reflect on controversial social problems and conflicts affecting local/global issues, rethinking historical time, geographical space and social interrelations in the world. [...]
Le but de cette étude était d'analyser ce que pensent les futurs enseignants du secondaire et comment ils réfléchissent (n = 61) sur les problèmes sociaux controversés et les conflits, qui affectent la vie des gens au niveau local / mondial, et qui sont peut apprécier dans le temps, l'espace géographique, à travers les interrelations sociales, etc. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.910
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e910 (Articles)  
4.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
5.
22 p, 564.3 KB Qui decideix sobre la música a l'escola? : investigant l'equilibri entre perfils professionals i projectes escolars / Sambola Figueras, Anna Maria ; Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
El present article té per objectiu reflexionar sobre la importància de la figura del professorat de mú-sica a l'hora de configurar la seva assignatura respecte al que s'indica en el projecte educatiu de centre dins de l'etapa d'educació primària. [...]
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la figura del maestro de música en cuanto a laconfiguración de su asignatura respecto a lo que se indica en el proyecto educa-tivo de centro en la etapa de educación primaria. [...]
Le présent article a pour objectif d'engager une réflexion sur l'importance de la figure des profes-seurs de musique pour la configuration de cette matière par rapport aux indications figurant dans le projet éducatif d'enseignement primaire de l'établissement. [...]
This article reflects on the figure of the music teacher in the design of the school subject music education and as part of primary education mission statements and plans. In this qualitative case study of Joan Juncadella school in Barcelona, the data was collected through a literature review and interviews and observations of music classes and classes in other subjects, during the course of one school year. [...]

2020
Temps d'educació, Núm. 58 (2020) , p. 137-158  
6.
13 p, 112.2 KB La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente : análisis de un caso / Paredes Labra, Joaquín (Universidad Autónoma de Madrid) ; Kachinovsky Melgar, Alicia (Universidad de la República (Uruguai))
Este trabajo aborda la presencia de idealización o de formas estereotipadas de imaginar el ejercicio de la profesión de educador en el marco de su formación inicial y las consecuencias que dicha consideración tiene para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores y en el futuro de los actuales estudiantes de Maestro. [...]
Aquest treball aborda la presència d'idealització o de maneres estereotipades d'imaginar l'exercici de la professió d'educador en el marc de la seva formació inicial i les conseqüències que aquesta consideració té en referència al desenvolupament de la docència en la formació de professors i en el futur dels actuals estudiants de Mestre. [...]
This work addresses the presence of idealization or stereotyped ways of imagining the exercising of the profession of teacher, within the framework of initial teacher training, and the consequences it has for the development of teaching in teacher training and for the future of today's trainee teachers. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1192
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Monográfico)  
7.
16 p, 187.2 KB El reto de los profesores de secundaria ante las redes sociales / Dans Álvarez de Sotomayor, Isabel (Universidad de Santiago de Compostela) ; Fuentes Abeledo, Eduardo José (Universidad de Santiago de Compostela) ; González-Sanmamed, Mercedes (Universidade da Coruña) ; Muñoz Carril, Pablo César (Universidad de Santiago de Compostela)
En el contexto educativo, la integración de la tecnología genera posiciones ambivalentes: se percibe como una oportunidad para la innovación, pero también como un elemento disruptivo que suscita preocupación. [...]
En el context educatiu, la integració de la tecnologia genera posicions ambivalents: es percep com una oportunitat per innovar, però també com un element disruptiu que suscita preocupació. Aquesta doble visió es posa de manifest quan el professorat s'enfronta al repte de les xarxes socials i en valora la utilitat a les aules. [...]
In the educational context, the integration of technology generates ambivalent positions: it is perceived as an opportunity for innovation, but also as a disruptive element that raises concerns. This double vision is evident when teachers face the challenge of social networks and value their usefulness in classrooms. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1151
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 207-222 (Temas de investigación)  
8.
24 p, 994.3 KB La mejora de las habilidades comunicativas como espacio de innovación : un acercamiento al Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) / Fabregat Barrios, Santiago (Universidad de Jaén)
El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) ofrece una respuesta al reto de la mejora de la competencia comunicativa de los estudiantes desde una perspectiva interdisciplinar y constituye un espacio de coordinación, innovación y transformación en el ámbito educativo. [...]
The School Language Project (SLP) offers a response to the challenge of improving students' communicative competence from an interdisciplinary perspective and constitutes a space for coordination, innovation and transformation in the educational field. [...]
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) ofereix una resposta a el repte de la millora de la competència comunicativa dels estudiants des d'una perspectiva interdisciplinària i constitueix un espai de coordinació, innovació i transformació en l'àmbit educatiu. [...]
Le Projet Linguistique de Centre (PLC) offre une réponse au défi d'améliorer la compétence communicative des étudiants dans une perspective interdisciplinaire et constitue un espace de coordination, d'innovation et de transformation dans le domaine de l'éducation. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.992
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 4 (2020) , p. 992 (Invited Authors)  
9.
19 p, 307.9 KB La transferència de la formació del professorat universitari : anàlisi del disseny del Programa de Formació Inicial (UPF) / Encinar Prat, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona)
El present estudi analitza el disseny del Programa de Formació Inicial en la Docència Universitària (FIDU) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de la perspectiva de la transferència de la formació. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.52.13
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 205-223  
10.
15 p, 172.9 KB Análisis de actitudes y autoeficacia percibida del profesorado ante la educación inclusiva / Collado-Sanchis, Alba (Universitat de València) ; Tárraga Mínguez, Raúl (Universitat de València. Departamento de Didáctica y Organización Escolar) ; Lacruz-Pérez, Irene (Universitat de València) ; Sanz-Cervera, Pilar (Universitat de València)
La formación y la actitud del profesorado ante la inclusión educativa es un aspecto clave que debe ser estudiado teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad de alumnado que actualmente se encuentra escolarizado en las aulas ordinarias. [...]
La formació i l'actitud del professorat davant la inclusió educativa és un aspecte clau que ha de ser estudiat tenint en compte l'elevada heterogeneïtat d'alumnat que actualment es troba escolaritzat a les aules ordinàries. [...]
Teachers' training and attitudes towards inclusive education are key aspects that merit attention given the large heterogeneity of students currently enrolled in mainstream classes. The aim of this study is to examine teachers' attitudes towards the inclusion of students with specific educational needs in different educational stages, in addition to the perceived level of self-efficacy of the teachers themselves. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1117
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 509-523 (Temas de investigación)  

Articles : 148 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 45 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 719.0 KB Hacia una evaluación inclusiva de la eficacia intercultural en el profesorado en formación de Infantil, Primaria y Secundaria en España / Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza) ; Gómez Bahillo, Carlos (Universidad de Zaragoza) ; Iñiguez Berrozpe, Tatiana (Universidad de Zaragoza) ; Valero Errazu, Diana (Universidad Antonio de Nebrija) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.24235.95529
Conferencia de Sociología de la Educación. Alacant, València, 20a : 2018  
2.
150 p, 3.7 MB Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials, la geografia i la història / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
2018
Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials. UAB, XV : 2018  
3.
3 p, 24.2 KB Grup d'innovació DIATIC : ensenyament de les ciències a través de les TIC / Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Herreras Blanco, Luisa (Catalunya. Departament d'Ensenyament)
La formació continuada del professorat és una característica tant desitjada com necessària pels professionals de l'educació. Existeixen múltiples formes de plantejar-la, tot i que és evident que no totes elles impliquen els mateixos guanys d'aprenentatge. [...]
2015
VI Jornades de l'Ensenyament de la Física i la Química. Barcelona, : 2015  
4.
5 p, 22.8 KB Pràctica docent efectiva AICLE / Florit Ballester, Carme (CEIP Santa Anna de Premià de Dalt) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 54-58  
5.
6 p, 29.4 KB Una experiència de coordinació d'un modul docent a l'EEES / Ferré Pavia, Carme, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Simelio i Solà, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Presentem una proposta de docència del Mòdul d'Història de la Comunicació de la licenciatura de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació en el marc de la prova pilot de l'EEES. [...]
In this Conference we present an experience on teaching History of Communication in a new career, the new studies of Publicity and Public Relations in the Faculty of Communication Sciences in the UAB. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
6.
9 p, 343.3 KB Llegir i escriure críticament en el context d'assignatures impartides en anglès : el cas de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'ensenyament d'assignatures en terceres llengües és una prioritat de la Comunitat Europea, del DURSI, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de la UAB, de la Facultat de Ciències de l'Educació d'aquesta mateixa universitat, i també de la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. [...]
Teaching in another language in higher education institutions is a priority in the context of Europe, Catalonia and the University Autònoma of Barcelona. A group of university teachers from the Faculty of Education of the University Autònoma of Barcelona was awarded a project on educational innovation funded by the Generalitat of Catalonia, namely MQD, whose main aim is to improve the linguistic competencies of students enrolled in a pre-service teacher education programme targeted at future primary teachers of English. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
7.
10 p, 46.0 KB Institucions polítiques de Catalunya : creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l'estudiant a partir de la visualització de conceptes (2006mqd00005) / Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Vilaseca, Marcel Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
A partir de la constatació de la conveniència de dotar els estudis de dret d'una forta càrrega conceptual, la qual cosa es veu facilitada per la utilització de recursos virtuals, elaborem uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha l'explicació de cada lliçó, però també d'altres elements, com ara esquemes, gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts o esmentats, qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals o enllaços de la xarxa. [...]
After realizing the benefits of a conceptual approach to the study of law, facilitated by the use of internet resources, we have provided resources that include not only an explanation of each lesson but also other resources such as : diagrams, charts, bibliographic resources, legislation and jurisprudence, reproduced or quoted texts, questionnaires, debates, self tests, audio-visual materials and internet links. [...]
A partir de la constatación de la conveniencia de dotar los estudios de derecho de una fuerte carga conceptual, lo cual se ve facilitado por la utilización de recursos virtuales, elaboramos unos materiales, con una plantilla en la que hay la explicación de cada lección, pero también otros elementos como esquemas, gráficos, cuadros sinópticos, recursos bibliográficos, legislación y jurisprudencia, textos reproducidos o citados, cuestionarios, temas de debate, test de autocomprobación, materiales audiovisuales o enlaces a la red. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
8.
7 p, 45.7 KB Narrativas experimentales en la formación de docentes de Ciencias / Ramos De Robles, Silvia Lizette (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
El trabajo propone la producción de relatos narrativos producto de las prácticas de laboratorio como instrumento para mejorar la didáctica de las ciencias y conocer la forma en que los futuros profesores construyen su identidad como docentes de ciencias. [...]
The paper presents a teaching innovation undertaken within the course of Science Education offered in the undergraduate programme of Primary teaching in a foreign language. The proposal is about using alternative writing strategies such as narrative writing in relation to laboratory work as a way to promote the development of both the model of living beings and the identity as professional teachers of the participating students. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
9.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contributions to meetings and congresses : 45 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 5 records found  
1.
8 p, 123.7 KB A l'escola, s'educa o s'ensenya? / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona Fundació Jaume Bofill 2013 (Material de projectes ; 25)
Què vol dir ser mestre avui? Reflexions al voltant del compromís ètic del professorat, 2013, p. 137-144  
2.
65 p, 661.0 KB CLIL FAQs. : Orientacions per introduir l'anglès en la docència universitària / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Junyent i Pubill, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Recull d'orientacions per al professorat universitari que ha d'introduir una llengua estrangera a la seva assignatura. Aquestes orientacions parteixen de l'experiència i de la reflexió del grup de docents implicats en el projecte MQD 2010: 'Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels graus d'Educació Infantil i Primària'.
2015  
3.
32 p, 336.9 KB Marc competencial del professorat d'idiomes dels serveis lingüístics universitaris de Catalunya / Serra i Casals, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Castillo, Virginia (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Garí, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Vargas, Caterín (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Universitat de Girona ; Universitat Pompeu Fabra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
El Marc competencial del professorat d'idiomes dels serveis lingüístics universitaris de Catalunya és un projecte INTERLINGUA de la Generalitat de Catalunya que ha estat dirigit pel Servei de Llengües de la UAB, amb la col·laboració del Servei de Llengües Modernes de la UdG i d'Idiomes UPF. [...]
Bellaterra Servei de Publicacions de la UAB 2013  
4.
10 p, 71.7 KB Coordinació entre assignatures i implicació de l'alumnat / Ribas Seix, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Bigas, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Milian, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Bonil, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Màrquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La coordinació entre el professorat de diferents disciplines és normalment una assignatura pendent a les etapes universitàries. En aquest cas, s'ha portat a terme conjuntament entre dues assignatures de la titulació de Mestre. [...]
La coordinación entre el profesorado de diferentes disciplinas es normalmente una asignatura pendiente en las etapas universitarias. En este caso, se ha llevado a cabo conjuntamente entre dos asignaturas de la titulación de Maestro de Educación Primaria una parte de los respectivos programas que tienen una serie de puntos en común. [...]
Coordination between faculty from different disciplines is usually a weak point at universities. In this case, the coordination was conducted jointly between two courses in the Primary School Teaching degree, in part of the respective programmes that have a series of points in common. [...]

IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 163-172
3 documents
5.
122 p, 1.1 MB Portfolios in higher education : an opportunity to rethink teaching / Blanch Gelabert, Sílvia ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Bosco, Alejandra ; Gimeno Soria, Xavier ; González Monfort, Neus ; Jariot Garcia, Mercè ; Jiménez Pelayo, Javier ; Oliver del Olmo, Sònia ; Rifà Valls, Montserrat ; Santiveri Papiol, Noemí ; Segura Aliaga, Dídac ; Trafí Prats, Laura ; Roble Quiroga Juárez, María del ; Forestello, Ana María
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011 (Eines d'innovació docent en educació superior ; 5)
3 documents

Research literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
53 p, 625.6 KB Addressing Students' Imagined Identities in the EFL Classroom : Investment and the Role of English in the Context of a Catalan Secondary High School / Servera Barceló, Maria Antònia ; Torras Vila, Berta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Previous research found that addressing students' imagined identities in the EFL class can provide teachers with improvement plans on how to focus their lessons and on how it is directly connected with the students' investment in learning a foreign language. [...]
Segons recerca prèvia en aquest àmbit, tractar les identitats imaginades de l'alumnat a la classe d'anglès com a llengua estrangera pot proporcionar al professorat plans de millora sobre com focalitzar les sessions i com es relaciona directament amb la inversió de l'alumnat en l'aprenentatge d'una llengua estrangera. [...]

2021
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [930]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [931]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [932]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [933]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [934]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [936]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [937]
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [939]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [940]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [941]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [942]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1141]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1216]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1217]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1218]  
2.
116 p, 1.4 MB Educació científica i pensament crític / Company Messa, Edith ; Pipitone, Maria Carolina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
En les últimes dècades un dels principals objectius de les institucions educatives ha sigut desenvolupar el pensament crític en els estudiants. Aquest pensament manté na estreta relació amb l'ensenyament de la ciència i s'ha definit de múltiples maneres, amb diferents enfocaments i significats. [...]
En las últimas décadas, uno de los principales objetivos de las instituciones educativas, ha sido desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado. Este pensamiento mantiene una estrecha relación con la enseñanza de la ciencia, y se ha definido de múltiples maneras, con diferentes enfoques y significados. [...]
In recent decades, one of the main objectives of educational institutions has been to develop critical thinking in students. This thought is closely related to the teaching of science, and has been defined in multiple ways, with different approaches and meanings. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]  
3.
235 p, 2.0 MB Formar al profesorado en educación para la ciudadanía a partir de problemas sociales relevantes. Un estudio de caso con el profesorado en formación inicial de ciencias sociales, sobre la libertad de expresión / Gómez Saldivia, Patricia Andrea ; Santisteban, Antoni, dir. ; Pinochet, Sixtina Genoveva, dir.
La present investigació s'enfoca en les representacions socials del professorat en formació inicial, sobre la llibertat d'expressió. El problema d'investigació aborda la importància d'estudiar sobre com el professorat en formació pensa, compren i exerceix la llibertat d'expressió, desde el seu rol com professorat i també com a ciutadans i ciutadanes. [...]
La presente investigación se enfoca en las representaciones sociales del profesorado en formación inicial, sobre la libertad de expresión. El problema de investigación aborda la importancia de estudiar sobre cómo el profesorado en formación piensa, comprende y ejerce la libertad de expresión, desde su rol como profesorado y también como ciudadanos y ciudadanas. [...]
This research focuses on the social representations of teachers in initial training, on freedom of expression. The research problem addresses the importance of studying how teachers in training think, understand and exercise freedom of expression, from their role as teachers and also as citizens. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Educació.

2021  
4.
Género y formación de profesorado. Un estudio de caso en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Valencia / Rausell Guillot, Helena ; Valls Montés, Rafael, dir. ; Santisteban, Antoni, dir.
La tesi presenta un estudi de cas implementat en el Màster de Professorat en Educació Secundària de la Universitat de València. Està basada en l'ús de metodologies qualitatives i en el disseny i implementació de diferents qüestionaris. [...]
La tesis presenta un estudio de caso implementado en el Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Valencia. Está basada en el uso de metodologías cualitativas y en el diseño e implementación de diferentes cuestionarios. [...]
This thesis presents a case study implemented in the Master of Teaching training in University of Valencia. It is based on qualitative methodologies and on the design and implementation of different questionnaires. [...]

2021  
5.
34 p, 2.4 MB Conocimiento de futuros profesores de primaria sobre el uso de la lengua para la enseñanza de Matemáticas. Estudio con la relación área-volumen / Caro Villar, Abigail ; Planas Raig, Núria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca en educació presenta un estudi sobre aspectes didàctics, matemàtics i lingüístics del coneixement d'un d'estudiants per professor d'educació primària. Mitjançant dades de respostes a un qüestionari individual, s'analitzen els aspectes esmentats utilitzant mètodes deductius d'anàlisi qualitativa del contingut. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre 2020  
6.
82 p, 1.7 MB El sexismo en el léxico español / Barrachina Buxonat, Maria ; Falconí Trávez, Diego, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball de final de grau titulat "El sexisme en el lèxic espanyol" respon a la necessitat acadèmica de repensar l'ús que fem de la llengua espanyola en una societat absolutament patriarcal. El treball de final de grau titulat "El sexisme en el lèxic espanyol" respon a la necessitat acadèmica de repensar l'ús que fem de la llengua espanyola en una societat absolutament patriarcal. [...]
El trabajo de final de grado titulado "El sexismo en el léxico español" responde a la necesidad académica de repensar el uso que hacemos de la lengua española en una sociedad patriarcal. El trabajo de final de grado titulado "El sexismo en el léxico español" responde a la necesidad académica de repensar el uso que hacemos de la lengua española en una sociedad patriarcal. [...]
The final degree's project titled "The sexism in the Spanish lexicon" meets the academic needs of thinking about the use of the Spanish language in an absolutely patriachal society. The final degree's project titled "The sexism in the Spanish lexicon" meets the academic needs of thinking about the use of the Spanish language in an absolutely patriachal society. [...]

2019-06-13
Grau en Humanitats [1139]  
7.
33 p, 413.7 KB Teacher Motivation / Toboso Sala, Patrícia ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Motivation is widely known as a dynamic and highly complex concept which plays an essential role in any learning situation in terms of success or failure. This paper aims at highlighting the overlooked significance teacher motivation has within the motivation framework since, in the literature, the main focus lies on students' motivation. [...]
La motivació és un concepte àmpliament conegut, dinàmic i extremadament complex, que té un paper essencial en qualsevol situació educativa perquè condueix a l'èxit o al fracàs. L'objectiu d'aquest treball és ressaltar la ignorada importància que la motivació del professorat té dins del marc teòric de la motivació, ja que la literatura s'ha centrat principalment en els estudiants. [...]
La motivación es un concepto ampliamente conocido, dinámico y sumamente complejo, que desempeña un papel fundamental en cualquier situación educativa porque conduce al éxito o al fracaso. El objetivo de este trabajo es resaltar la ignorada importancia que la motivación del profesorado tiene dentro del marco teórico de la motivación, ya que la literatura se ha centrado principalmente en los estudiantes. [...]

2019
Grau en Estudis Anglesos [801]  
8.
328 p, 2.6 MB Actitudes del profesorado ante la innovación curricular : el caso de la universidad de Tarapacá / Meneses Riquelme, Galia Fernanda ; Tomàs i Folch, Marina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad de Tarapacá ubicada en la ciudad de Arica, correspondiente a la décima quinta región de Chile. Participaron, tantos profesores que ejercen la docencia en los distintos planes de formación y directivos que cumplen funciones de jefatura de carrera y decanos. [...]
The present investigation was carried out in the University of Tarapacá located in the city of Arica, corresponding to the fifteenth region of Chile. Participated, many teachers who practice teaching in various training plans and executives who perform duties as head of career and deans. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
170 p, 1.7 MB Envejecimiento y productividad científica individual: evidencia empírica para el profesorado de economía y empresa en Cataluña / Rivero Fernández, Antonio ; Raymond Bara, José Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
Las perspectivas de futuro de las plantillas de profesorado universitario en España, como en el resto de países desarrollados de la OCDE, apuntan hacia el envejecimiento. En este contexto preocupa si las universidades podrán continuar contribuyendo a la investigación y la innovación como hasta ahora. [...]
The future prospects of academics in Spain, as in other developed countries of the OECD, point to ageing. In this context, there is a concern about whether universities will be able to continue contributing to research and innovation as they have done until now. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
306 p, 2.8 MB Transferencia de la formación docente universitaria : un estudio en los docentes de las facultades de ingeniería de la Universidad Católica del Norte (Chile) / Acosta Peña, Roxana ; Feixas, Mònica, dir. ; Tomàs i Folch, Marina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Numerosos estudios, la mayoría de ellos de universidades anglófonas y europeas, han examinado la cuestión de cómo medir el impacto de la formación de los profesores (Guskey, 2002, Gibbs y Coffey, Prosser y Rickinson, 2008, Stes, Min-Leliveld, Gijbels y Van Petegem, 2010, Feixas, Durán, Fernández, Fernández y García San Pedro, Márquez et al. [...]
Numerous studies, most of them from English-speaking and European universities, have examined the issue of how to measure the impact of teacher training (Guskey, 2002; Gibbs & Coffey, 2004; Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2007; Hanbury, Prosser & Rickinson, 2008; Stes, Min-Leliveld, Gijbels & Van Petegem, 2010; Feixas, Duran, Fernández, Fernández, García San Pedro, Márquez et al. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  

Research literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 2 records found  
1.
18 p, 2.8 MB Recursos cartogràfics pel professorat de secundària / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos cartogràfics pels alumnes del Màster del professorat de secundària.
2020 (Fonts d'informació)  
2.
18 p, 928.1 KB Entrant... en matèria! Unitat didàctica de propietats de les substàncies i els enllaços / Pagès Blancafort, Montserrat ; Pujol Bosch, Maria Teresa ; Ribera i Vall, Mª Dolors
Unitat didàctica sobre les propietats dels materials i la seva relació amb l'estructura i els enllaços químics elaborada per docents del grup DIATIC.
2015 (DIATIC)  

Personal and institutional archives 2 records found  
1.
1 p, 224.1 KB Carta de Pere Pascual a Joan M. Malapeira, Vice-rector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la UB, comunicant-li la seva decisió de jubilar-se / Pascual, Pedro, 1934-2006
27 abril 1999  
 UAB restricted access
2.
2 p, 568.5 KB Carta de Maria Isabel Cadenas Irús, Cap de la Secció de Personal de la Divisió III de la UB a Pere Pascual, adjuntant resolució de reconeixement de triennis signada per Joan M. Malapeira Gas, Vice-rector d'Ordenació Acadèmica i Professorat / Cadenas Irús, Maria Isabel ; Universitat de Barcelona. Secció de personal
18 gener 1997  
 UAB restricted access

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.